מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי # 53

The World Books Library # 53

מצוה אנציקלופדיה - Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Kashrus

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ס"ב:

.    רוב אפיקורסות רח"ל מתנוצץ באדם על ידי אכילת נבילות וטריפות, (תורת משה פרשת קדושים).

2.      מאכלות אסורות פוגם אפילו בשוגג, אלא שיתשנה הפגם דבמזיד תעשה נפשו שקץ, ובשוגג תטמטם נפשו ונטמאת (אור החיים הקדוש פרשת שמיני).

3.      אם אתם קדושים ופרושים משקוצי נבילות וטריפות הרי אתם שלי, ואם לאו אינכם שלי (רש"י משפטים ל').

4.      אין עבירה גדולה כל כך כמאכלות אסורות שמזה יצאו מדינות שלימות לתרבות רעה (שו"ת דברי חיים סימן ז').

5.      כל מה שסובל האדם בעולם הזה הוא מפני שלא נזהר במאכלות אסורות (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

6.      יוצא מרשות הקדושה ונכנס לרשות הסטרא אחרא (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

7.      אוי להם ואי לנפשם כי לא יתדבקו בצרור החיים כלל ודנין אותו לאחר מיתתו כאדם מגועל, כי הקב"ה גועלו בעולם הזה ובעולם הבא (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"א).

8.      מדבק נפשו בסטארא אחרא וגועל נפשו ורוחו, ורוח הטומאה שורה עליו (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

9.      נעשה פני חיה רעה (זוהר הקדוש ח"ב דף קכ"ה).

10. נכנס בו מחשבת כפירה ומינות (רמב"ם).

11. הבנים יוצאים לתרבות רעה ח"ו (אגרא דפרקא אות קכ"ו).

12. מכניס טומאה בלבו ובנפשו של אדם (מסילת ישרים)

13. למה משיח לא בא בשנת הכת"ר? – תשובה! עבור שוחטים קלים, (דרך הנשר, שמרו משפט).

14. כל האוכל מאכלות אסורות מעכב ביאת משיח צדקינו - מי החריב את ביתינו אשר עדיין לא נבנה בימינו, והשכינה בגלות עדיין בעונינו? - מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום ? עבור שוחטים שמאכילים נבילות וטריפות (ברית מטה משה על הגדה של פסח).

15. אין לו טהרה עולמית ומאבד חלק עולם הזה ועולם הבא (יש שכר עמוד מ"ב).

16. נעשה מין ורשע (האריז"ל).

17. מליון יהודים נהרגו בשנת ת"ח עבור שוחטים קלים (קב הישר פרק קב).

18. שלשה וחצי מיליון יהודים יצאו מן הדת בגרמניה עבור שוחטים קלים (שו"ת דברי חיים).

19. הבעל שם טוב בא לעולם לתקן השחיטה (ברכת אברהם).

20. מחזה מחרידה ומזעזע: השוחט אינו שוחט עוף או במה, רק שוחט את עצמו.

21. אכילת נבילות וטריפות חמור יותר מחילול שבת קודש (חפץ חיים).

22. מובא בספר שפת אמת (והובא גם בספר שער בת רבים פרשת בא) דפעם אחת בא לפני זקיני הרה"ק בעל אוהב ישראל מאפטא זי"ע איש אחד שהי' לו בן שנתפקר ורצה להמיר דתו רח"ל, וביקש מהרב לעזור לו להפוך לבו לטוב, והשיב לו הרב אם אתה יודע שלא אכל חמץ בפסח מעת שנתפקר אז אפשר להושיעו, ואם לאו לאו. ואמר שזהו סמיכות ב' כתובים בפרשת כי תשא, אלהי מסכה לא תעשה לך את חג המצות תשמור, עכתו"ד ודפח"ח. ומצאתי סמוכין לדבריו הקדושים בזהר (ח"ב קפב.) על פסוק הנ"ל "אלהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור", אלהי מסכה לא תעשה לך וכתיב בתריה את חג המצות תשמור, מאי האי לגבי האי, אלא הכי אוקמוה מאן דאכיל חמץ בפסח (כאילו עביד כוכבים ומזלות למפלח לגרמיה דהא רזא הכי הוא דחמץ בפסח) כמאן דפלח לכוכבים ומזלות איהו, ע"כ.

23. וכתב בספר חסד לאברהם להרה"ק מראדאמסק זי"ע (לפסח, ד"ה ואלה) על פסוק אלהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור שבעת ימים תאכל מצות, כי אכילת המצה בשבעת הימים היא שמירה לכל השנה מחטא עבודה זרה, ע"כ. והחתם סופר זצ"ל כתב בתורת משה (קדושים) דרוב אפיקורסות רח"ל בא על ידי אכילת נבילות וטריפות. ובספר שלחה"ט מביא בשם האר"י הק' דכל האוכל מאכלות אסורות נעשה מין ורשע רח"ל.

24. רואים אנו מכל זה ג"כ דהמכשול במאכלות אסורות מביא את האדם לידי מינות ועבודה זרה רח"ל, והוא כדברי זקיני הרה"ק מאפטא זי"ע שאמר לאיש ההוא שאם לא אכל בנו חמץ בפסח אפשר להושיעו, כי בזה תלוי כל ענין חטא עבודה זרה, דאם אכל חמץ בפסח ח"ו אין לו הזכות ואפשריות לינצל מחטא עבודה זרה, מה שאין כן אם ניצול מאיסור חמץ.

 25. התיקון להחטא  של הכשלת אלפי יהודים בנבילות וטריפות - על ידי הרב הקדוש בעל  "מגלה עמוקות" הגאון הקדוש המקובל רבי נתן נטע שפּירא זצוק"ל אב"ד קראקא - מאורע מסעיר שהתרחש בתקופת הגאון הצדיק ר' נתן נטע שפירא זצ"ל בעל "מגלה עמוקות" זצ"ל

  

Kol Hashechita - FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

 

  

 

 


תלחץ כאן
הסרט האיך ששוחטים במשחטה של רובאשקין

 

 

Onward Conquistadors

HA'ARETZ Magazine
September 25, 1998

[Material Deleted that was not related to kosher slaughter]

By Yossi Bar-Moha

It's 5 AM. on Monday, August 24, 1998, in the Paso Carasco neighborhood of Montevideo Uruguay. Yehuda Tsanani, 43, an Israeli from Rehasim, a religious village near Haifa is crossing the still-dark street near the Carasco meat factory. Tsanani is on his way back to the two-story building where the team of shohatim (ritual slaughterers) resides. He has just finished a shift of few hours at the plant, supervising the washing of meat that three days ago was on steers sauntering in the meadow. Cut into sections, the meat will soon be packed in cartons for shipment to lsrael.

The heavyset, bearded Tsanani, ..., has been in the Uruguayan capital for three months now with a team of slaughterers and inspectors....

Even at 5 A.M. Tsanani's mind is racing.... Before entering his room - he shares the accommodations with the meat crew, comprised of Israelis and Jews from neighboring Argentina - he wakes up the others. Their workday will begin at 5:45A.M. The head of the group, Rabbi Hanoch Hershkovitz from Bnei Brak, hustles the men; one of them is his ... son Avraham, ....

At 5:30A.M. the team sets out for the factory. The procession is led by Rabbi Hershkovitz and his son, followed by slaughterers Yitzhak Mizrahi and Avraham Eisenberg, two more inspectors and an internal examiner - all from Argentina. Trailing after them are Elimelech Partik, from Bnei Brak, who is an external examiner - he checks the lung after it has been removed from the animal -and Menachem Tubol, ...from Even Yehuda, near Netanya, who until two years ago worked as an inspector for the Chief Rabbinate on slaughter teams sent abroad by the Rabbinate....

Tubol is here as the agent of importer David Bordovich, who works in collaboration with the Hoger Mazon food company. His role is to supervise the slaughter, ensure that the meat is fat-free, and ascertain that the importer's labels are properly attached to the finished product. At the entrance to the factory, which is considered one of the largest and most technologically advanced slaughterhouses in Uruguay, the group is joined by another shohet, Binyamin Katashvili, an ... Orthodox Jew from the town of Kiryat Malachi, on the road to Ashkelon. Katashvili is not staying with the others. He has arrived for work from the center of Montevideo where he resides....

Kosher stamp

As the men enter the factory, Carmen, who runs the store room, hands them a loos fitting white uniform, a white plastic coat, a fiberglass helmet and boots. From inside you can already hear the deep lowing of hundreds of steers that have been transported here in trucks and herded into a large pen behind the factory....

The three slaughterers - Mizrahi, Eisenberg and Katashvili - station themselves in the slaughter cell located on the ground floor. They are joined by Hershkovitz Jr. On the floor above are the internal exaininer and the inspectors, their principal task being to stamp the meat when the time comes. For this they use a long metal rod on one end of which is embossed a large seal, which is dipped into purple ink and then used to stamp the meat. Next to them, on an elevated chair, sits Partik, the external examiner - the innards get to him hanging from hooks via a conveyor belt.

The bulk of the physical work is done by about 20 local workers. Outside, the steers are forced into a long, narrow path between two steel fences, where they are lined up one after the other. The two first bulls are shoved through a raised door into separate large steel containers, each known as a "Box." Once the animal is inside, the steel door descends, but not all the way to the floor: a narrow slit is left at the bottom. Next, air pressure is released from below, pushing up one side of the floor, tipping the steer onto his side, his feet sticking out of the silt.

Stunned by this totally unexpected development, he begins to bellow, his feet thrashing about, desperately seeking a foothold. One of the local workers grabs a back leg of the bull and lashes it to an iron chain. The door is raised again and the bull is yanked violently upward by the chain attached to his back leg. The animal is now dangling in the air its immense weight held by one foot, its head down, A second worker locks the head into a crescent-shaped device that has been grafted onto a long iron rod. The slaughters advance. Eisenberg and Katashvili, holding well-honed, ... knives about half a meter long, each approach a steer. The kill is dazzlingly swift, a second or two, one cut forward and another backward across the bull's neck. It is done.

Immediately the two animals, their bodies jerking convulsively, are lifted upward with the iron chain, unleashing a torrent or blood. Wasting no time, the slaughterers and the workers turn to the ... Box, where the next two steers are already waiting. ... Their bellowing intensifies.

The slaughterers are back in the slaughter cell, where hot water runs constantly from two pipes. They wash the blood from the blades and run a well-manicured fingernail on their right hand along the blade to make sure that it has not become flawed during the act of slaughter. The halakha (Jewish religious law) stipulates that if such a flaw is discovered, the steer is considered a nevela [carrion, not-kosher]... and to eat it is a [forbidden] .... By the time Eisenberg and Katashvili had finished examining their knives, the work of a few seconds, Hershkovitz Jr. and Mizrahi had already slaughtered two more steers. The first team steps up to dispatch steers number five and six, and the precess continues.

In the meantime, the slaughtered animals, by now dangling from large hooks, are pulled up to the second floor, where workers attach them to a gigantic machine. A quick cut loosens a flap of skin, which is inserted into the machine and pulled by two rollers until the animal is completely skinless. The conveyor belt then moves the steer along to the internal examiner. He sticks his hand into the innards to examine physically if the lung is attached by "adhesions" to the ribs. An animal in which no adhesions are found is called "smooth" and its meat is considered kosher lemehadrim (strictly kosher).

If the adhesions contain secretions that have hardened and become stuck to the extremities of the steer's ribs, making them difficult to detach, the intenaal examiner so informs the next stage of the team. He passes on the information by making a large "X" over the representation of the lung on a drawing that has been provided for the purpose. The external examiner, in this case Partik, will thus know that the animal is trefa - found to be afflicted with a probably fatal organic disease and hence foridden, for consumption by halakha.

If the adhesion is soft, or if only, a few soft adhesions are found, the internal examiner conveys this information by showing the place(s) of the adhesion(s) by means of one or more small circles on the drawing. After the innards have been removed from the steer's body, the drawing, together with the animal's actual lungs, come to the external examiner. It is Partik's job to examine adhesions and to decide whether they were caused as a result of a puncture in the lung (in which case the meat is trefa), or whether they are only hardened secretions that have emanated from one of the walls of the lung (in which case the meat is kosher, but, lemehadrin).

Here is how the examination is conducted: One of the workers fits the base of the lung onto an air-hose. The pressure is turned on, filling the lung with air and inflating it. The Jewish external examiner uses his hands to examine the adhesion, or adhesions, after which the lung is thrown onto the tray of the conveyor belt where the steer's innards have be placed. Situated next to the external examiner is a bulletin board with the number of each steer that has been slaughtered, with a small square next to the number; if the steer has been declared trefa due to adhesion problems, this is duly marked with ink in the square.

It is all done with astonishing speed. Neither Partik nor Hershkovitz, the crew chief who took over for Partik as external examiner has time to examine the folds and the other parts of the lung before placing them on the conveyor belt. By this method, more than 100 steers are slaughtered within an hour, 50 per Box, 27 seconds on average for each. ....

Has the slaughter been performed according to the strict letter of halakha? For slaughter to be considered kosher, both the windpipe and the gullet have to be [severed]... No one in the crew checks to see that this has been done. ...In case a flaw is discovered in the knife, an authorized honer of knives is supposed to be present [at the instruction of the Chief Rabbinate], and only he is allowed to correct the impediment. But in Hershkovitz/s crew there was neither an examiner nor a honer of knives. Each slaughterer inspected his own knife and if necessary he sharpened it on a grinding stone.

The halakha warns that the person examining the knife must be calm and collected, and that his hand must not be "heavy" so that he will be able to find any possible flaw in the blade. The pace of the work in Uruguay left no time for a calm and collected inspection: The crew had to keep up a steady rate of slaughter in order to meet the importer's demands.

....

Because of the shortage of working hands, a local inspector, a Chabad [shochet}...named Alberto, was recruited to help out. He supervised the process of koshering the innards - the heart, the brain, the tongue (the remaining sections were sent for koshering to a meat plant in San Jose, about an hour and a half away). The other inspectors were engaged in marking the meat. The ... locals ... pick up the meat and they pour salt on the innards, after they have been washed in water, in order to kosher them.

Raging Bull

Tubol, who is my guide in the meat factory, assures me that "this is an advanced plant, compared with others where kosher slaughter is done." Above us as we walk, blood drips from the slaughtered steers, staining our plastic overcoats. The floor is slippery with viscous fluids in various stages of clotting. As we returned to the ground floor, one of the steers managed to slip out of the chain around his leg as the door was raised, got to his feet and began to rampage around the room. Everyone ran for his life; the slaughterers, horrified, locked themselves in their cell. Only two brave workers tried to subdue the raging animal. Fortunately for them, he slipped on the bloody floor and fell to the ground. Immediately he was forced back into the Box and tied to the chain again. "That happens a few times a day," said a nervous Tubol, who had run with me to get safely behind the iron bars. Workers are often injured when a steer breaks loose, he said.

....

At the end of three hours of work the crew had slaughtered 300 head of cattle, of which 34 were disqualified due to adhesions of the lung; ... A trefa rate of only 15 percent is very satisfactory for the importer, and Hershkovitz and his crew claim that that is their average disqualification ratio.

....

At 8:45 A.M., as the shift ends, the crewmen go back to their room, examine the knives once again, and place them a long tube, which they close tightly. They then wash the bloodstains from their hands and face, wash their upper bodies and get ready for the shaharit (morning) prayer. ....

....

Three times the size of Israel, Uruguay has half the population, about three million. ... Cattle raising is a major export industry. About half a million head of cattle are slaughtered every year in dozens of meat plants, nine of which also work for Israeli importers. Most of them employ teams of the Chief Rabbinate, though three have teams that are authorized to provide kosher meat for Haredi groups: one for Rabbi Shach's Lithuanian community; a second for the "Eda Haredit" (known as "Badatz" koshering); and the third, sent by "Atara-Beit Yosef," the kashiut organization set up by the Shas (Sephardi Torah Guardians) party five years ago and headed by Rabbi Avraham Yosef, the son of Shas's spiritual leader, Rabbi Ovadia Yosef.

The Atara crew operates in a meat processing factory located in Las Piedras, about an hour's drive from Montevideo. There I met with Moshe Dahan, a Haredi from Ashdod, who was the deputy chief. But things were more secretive here. Dahan refused to take me inside without the say-so of the crew chief, Avraham Suderi, who was just then supervising the slaughter process. Afterward Suderi told Dahan to get that journalist off the premises immediately.

....

Until about eight years ago, the Eda Haredit refused to recognize the meat that was brought from abroad with only the kosher certificate of the Chief RAbbinate. The result was that this ...Orthodox Jerusalem-based community was forced to buy fresh meat slaughtered locally in Israel by Haredim .... To meet the demands of Haredi consumers - and supply them with frozen meat at far lower prices - the heads of the Haredi koshering group negotiated agreements with a number of meat importers.

.... The Haredi public consumes only meat that is defined as "smooth" (when the animals' lung has no adhesions or secretions). Haredim are also more meticulous about exam the slaughter-knife for possible flaws. A Haredi crew has between 12 and 14 members, as opposed to 10 or 11 on Chief Rabbinate crews.

Still, the personnel tend to be a mixed bag: even the crews of the Haredi communities go abroad only after getting the approval of the Chief Rabbinate, and 90 percent of their members are registered with the Chief Rabbinate and have worked with that institution at some point. "There is no difference between the slaughter carried out by a Rabbinate crew and that of a Haredi crew," ....

....

What's more, Haredi kashrut groups usually work simultaneously in the service of the Chief Rabbinate. When they find a lung without adhesions, they label the meat "smooth" and earmark it for Haredis. Animals having lungs with a few adhesions, or with secretions but definitely without a puncture, are given a Chief Rabbinate kosher label and also imported to Israel. The result is that Haredi groups approve 30 to 35 percent of the animals they slaughter as "Kosher for the Chief Rabbinate."

The crews of the Chief Rabbinate find a similar ratio of "smooth" meat, but they are authorized to grant only a regular kosher seal, not the mehadrin type, even though half a year eariler, or a month down the line, these same people could be part of a Haredi crew. ....

....

Israelis consume about 80,000 tons of meat a year, and 50,000 tons of it is imported from South America, Europe, and China. Only about 10 percent of that quantity is defined as "smooth" meat and labeled mehadrin. ....

....

It is commonly thought that most of the kosher meat imported into Israel originates in Argentina, but in fact the land of the pampas is only in fourth place. First is Uruguay (with nine meat factories for kosher slaughter) followed by Ireland (six) and Brazil (four). Other countries to which Israeli slaughter crews are sent are Paraguay and China (two plants each), and Holland (one plant).

Meat is slaughtered and koshered for Israel in two plants in Argentina. One of them operates all year round in the service of the "Neve-Tzion" kosher label, given by Rabbi Shlomo Mahfud, from Bnei Brak. Many Haredim, particularly those of Yemenite extraction, consider meat with his label to be "ultra-medadrin." The permanent crew chief is Avraham Anatbi, a resident of Argentina, whose brother, Daniel Anatbi, the directory of the Rabbinate Department in the Religious Affairs Ministry, was the bureau chief of Rabbit Ovadia Yosef when he served as Sephardi chief rabbi. Most of the crew members are Argentineans; there are only four Israelis, who reside in an apartment in the Paso neighborhood of Buenos Aires. ....

Labels for more

A few weeks ago, Rabbi Mahfud himself arrived in Argentina with two more slaughterers from Israel in order to, as it were, beef up the crew and increase the rate of slaughter from 400 to 600 head of cattle a day to meet the demand for the Jewish holidays. ....

Meat with a Malifud kosher label is much in demand....

The slaughter in the meat-processing factory of Avraham Anatbi in Buenos Aires is done in complete secrecy. When I asked to meet with Anatbi, I was told to wait outside the factory. The crew members, whose workday began at 6 A.M., emerged at 10:15A.M., having slaughtered 400 head of cattle in four hours. Anatbi was not among them. "Meat factories with Haredi kosher labels operate like the Dimona reactor," I was told by a veteran slaughterer of the Chief Rabbinate, who has also worked for Haredi crews. ....

....

For the past six months, Rabbi Bakshi-Doron has been in charge of ritual slaughter and kashrut for the Chief Rabbinate. In the five preceding years Ashkenazi Chief Rabbi Yisrael Lau held the position, but half a year ago they rotated their responsibilities (as they had agreed to do before being elected), with Lau in charge of the Rabbinical High Court for the next five years. ....

....

.... The directives of the Chief Rabbinate forbid the slaughter of more than 300 head of cattle in a day if there are only three slaughterers, but the crew chief ignores this and gives in to the pressure of the importer, who wants a higher output. ....

....

Kashrut problems also crop up in Israeli ports of entry. The Customs Authority does not allow a representative of the Rabbinate to be present when the meat is unloaded from the ships. In some cases, problems are discovered only at the exit gate of the port. Because of loading errors, cases have occurred in which cartons of non-kosher meat, bound for other countries, arrived in Israel. The mistakes were discovered only when the quantity of meat that arrived in the Israeli port was matched against the stated quantity that was supposed to have been shipped, and even then only when the story was leaked to the Chief Rabbinate. In other instances, the Rabbinate confirms, non-kosher meat was brought into Israel.

There are such cases. And we discover it when the merchandise arrives at the meat-processing plant in Israel," says director-general Shreiber. The problem perturbs Rabbi Glucksherg: "I am afraid that we do not get hold of the cartons of trefa meat that enter the country, and then the unclean meat gets to people who eat only kosher meat."

A few months ago a shipment of dozens of tons of meat from South America was discovered to be ritually unclean, due to traces of abdominal fat (helev) and sinew that were discovered in the animal's rear section. The entire shipment was therefore sold to Arabs. "It happens sometimes," Rabbi Glucksberg concedes.

Koshering the rear part of an animal requires the addition of a specialist to the crew. Many importers prefer to save the time (the act of nikur, as it is called, slows down the pace of kosher slaughter) and the expense involved. By agreement with the meat-processing plants abroad, only the animals' forward parts and innards are sent to Israel, with the plants left to market the rear sections as they wish. Only if there is a demand for rear sections are importers forced to send the specialist.

Another problem that vexes the Rabbinate is how well the meat is frozen en route to Israel. Meat that has not undergone the full koshering process before being shipped has to be maintained at a temperature that does not rise above minus 16 degrees Centigrade. The Rabbinate has no way to check the level of freezing during the transport of the meat to the ship, while it is being loaded or in the ocean crossing. "We have a problem," Rabbi Raful admits. "The level of freezing is examined only in the plant and when the meat arrives in Israel. What happened along the way is difficult for us to know."

 

 

 

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב