מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי # 497

The World Books Library # 497

מצוה אנציקלופדיה - Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Kashrus

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

 

  לפי סדר הענינים

 

 

דרך האמת

בו יבואר דרך האמיתי
של הבעל שם טוב הקדוש זי"ע  

בו יבואר יסוד ושיטת ודרך הבעל שם טוב זי"ע, ומה שהעיד ששומע ממתיבתא דרקיע מה עיקר העבודה של הרבנים וראשי ומשגיחי ומנהיגי הדור שצריכים להשגיח, ומה שהעיד רבן של כל ישראל מרן האדמו"ר מסאטמאר זי"ע שנשתכך דרך הבעל שם טוב זי"ע, ומה הם יסודי הדת שצריך כל אחד להשגיח עליו - ויכוח בין תלמידי הבעל שם טוב זי"ע, איזהו הדבר העיקרי שראש ומנהיג הדור צריך להשגיח עליו. בספר ברכות אברהם (פרשת ואתחנן) כתב: שמעתי שתלמידי הרבי ישראל בעל שם טוב ז"ל היו יושבים ביחד ומתווכחים איזהו הדבר העקרי שראש ומנהיג הדור צריך להשגיח עליו. יש מהם אמרו שהעיקר הוא להשגיח על הזביחה שיהיה השו"ב [השוחט ובודק] ירא שמים, וכן בכל שאר ענינים השייכים לזה כי חס ושלום מאכלות אסורים מטמטמים את הלב. ויש שאמרו עירובין הוא העיקר כי הלכות שבת כהררים התלויים בשערה (חגיגה דף י' ע"א) והאיסור חמור מאוד. ויש אמרו מקוה היא העיקר להשגיח שהמקוה תהיה כשרה בלי שום חשש, כי אם יסוד בנין האדם הוא חס ושלום בלי כשרות קשה לו מאוד להתגבר על הרע ר"ל. ואחר זה אמר להם מרן הריבש"ט [הרב רבי ישראל בעל שם טוב] ז"ל בזה הלשון: תיתי לי כי בעת הזאת פלפלו גם כן במתיבתא דרקיע איזה מהם עיקר ואמרו כמר וכמר. והסימן הוא במקרא (חבקוק ג') בזע"ם תצעד ארץ ר"ת [ראשי תיבות]: "זביחה, "עירובין, "מקוה, כל אלה הם יסוד הארץ. עכ"ל.

ספר "דרך האמת"

לדעת מי הוא המנהיג האמיתי בישראל שיכולים להידבק אליו. 

בו יתבאר שיטתו ודרכו של הבעל שם טוב זי"ע - הסימן לדעת מי הם הצדיקים האמיתיים? ומי הם הרע- בנים מן הערב רב שהדור סובל מהם, והם הם המעכבים ביאת המשיח

והסימן הוא במקרא (חבקוק ג') בזע"ם תצעד ארץ ר"ת [ראשי תיבות]: "זביחה, "עירובין, "מקוה, כל אלה הם יסוד הארץ. עכ"ל.

ראה ברש"י חבקוק פרק ג' פסוק י"ב:

 בזעם תצעד ארץ - לגרש שבעה עכו"ם.

 

אל הקהל!

29 שאלות ותשובות להצלת היהודים מאסימילאצייע בארגאנטינא, שאלות האלו שאלו את הרבי שלום יהודה גראס בארגאנטינא על הראדיא פראגראם של היהודים בארגאנטינא, והזהיר אותם בשנת תשנ"ז שאם לא יעשו להצלת ה  -200 אלף יהודים יפסידו כל כספם. הצלת נפשות בבונאוס איירס ארגאנטינא
324 חלק א'  וב'. בו נקבצו חלק גדול מקרוב לשלשת אלפים מכתבי ברכה ועידוד מגדולי וחכמי דורנו ובני תורה נכבדים שליט"א ידידי ותומכי "ועד הוצאת ספרי שחיטה וכשרות שע"י מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל" הדורשים בשלומו של המחבר שנתקבלו ע"י הוועד "מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל". תוכנן אור מבהיק על תועלת הגדול בהוצאת הספרים הנ"ל לרבנים – בני ישיבות – יושבי אוהל -  וכל איש ישראל בכל קצות תבל.  עדותן של רבנים 3000 מכתבים
15 מכתב לעשירים ולענים להציל אנשים מרדת שחת מכתב הצלה
19 האדמו"ר מהאלמין ארצות הברית, רבי שלום יהודה גראס בראיון לא. ארצי, על: ראוותנות ומותרות המפילות חללים בציבור החרדי, מאבקים על כשרות ושחיטה שהוא עומד בראשם ו – 180 ספרים בלמעלה ממיליון עותקים שנכתבו על ידו. נתפרסם ב"יום הששי" כ"ט באדר תשמ"ח. 3. 18. 88  איש המערכות
4 איש המערכות, כתבה, ראיון לא. ארצי. כתבה מעיתון בארץ ישראל

  ביאת המשיח  

29 שאלות ותשובות ששאלו את כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בענין ביאת המשיח.  למה משיח לא בא? מי הם המעכבים את המשיח שיבוא?. מה עשו הצדיקים הקודמים שמשיח יבא? מה אנו צריכים לעשות שיבא תיכף ומיד ממש. מה הם הסימנים האמיתיים לביאת המשיח.

הסימנים לדור של עקבתא דמשיחא

 

ספר ביאת המשיח חלק א'

הספר מגלה סודות נוראים ונפלאים מה שכתוב בספרים הקדושים בענין ביאת המשיח
36 בו יבואר:
א.
המכשולות הגדולות שיעשו מנהיגי הערב רב לפני הגאולה - המנהיגים האלו ישלטו חמשה במינם (סימנם נג"ע ר"ע) ויבנו בתי כנסיות גדולות, רק כדי להתגבר בכך על העם. ומבלבלים את האנשים כאלו עושים את הכל לשם שמים, אבל כל החסד שהם עושים זה רק לטובת עצמם. הראשים בכל אתר ואתר יהיו מהערב רב וישלטון על ישראל רמאים ודייני שקר וערב רב, והמשתחוה והנכנע לו הוא משתחוה לעבודת א-ל נכר, והם העמלקים של הדור (זוהר פ' תצא, זוהר חי בראשית דף קי"ג, שמות דף פ"ו, תיקו"ז עה"פ ויפן כה וכה וירא כי אין איש, תיק"ז צ"ז ע"ב ד"ה עמלקים, ושם דף קי"א, ושם עה"פ באיכה א' היו צריה לראש).
ב. הסימן של צדיק אמת?
ג. ימות המשיח:
הסימנים לדור עקבתא דמשיחא
הערב רב בימות המשיח חלק א'

23 הסימנים לדור עקבתא דמשיחא הערב רב בימות המשיח חלק ב'
15 הסימן של צדיק אמת?
ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא
הערב רב בימות המשיח חלק ג'
52 בו יבואר מה שכתוב בזוה"ק ובמדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע שלפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים מן הערב רב, והסמ"ך מ"ם יעשה חסידים לרבבות, והנסיון גדול מאוד לדעת האמת לאמיתו מי הוא באמת הרב שהוא המן האמיתי וצריך לומר עליו ארור המן, ומי הוא באמת הצדיק הקדוש האמיתי שהוא באמת ברוך מרדכי וצריך לומר עליו ברוך מרדכי היהודי. עוד יבואר בו סוד נפלא ונורא בביאור ארור המן וברוך מרדכי היהודי, ועוד כמה גימטריאות בענין הנ"ל,

לב יצחק – פורים

ברוך מרדכי בגימטרי' 502 כמנין בשר.

ארור המן גם כן בגימטרי' 502 כמנין בשר.

ה' אופנים על ארור המן וברוך מרדכי

 

דברי תורה

מכ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א

על התורה ומועדים  

 

15 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה אחרי מות
17 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה בחקותי
17 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  דברי תורה עקב
31 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  דברי תורה נשא
10 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה שופטים
19 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ואתחנן
25  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה וישלח
3  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה וזאת הברכה
38  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה שבועות
79  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה דברים
16  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה עקב
18  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה האזינו
4  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה הושענא רבא
18 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה - אחרי
21 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה - אחרי 2
18 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – במדבר
53 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – בחקותי
16 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – בהר
23 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – בשלח
98 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – בהעלותך
31 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – אמור
15 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – הדרן לסיום הש"ס
182 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – הגדה של פסח
59 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – קדושים
4 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – קרח
7 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – מסעי
7 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – מטות
19 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – משפטים
30 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – נשא
3 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – פקודי
43 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – פנחס
14 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – פרקי אבות
54 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – ראה
11 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – תזריע
25 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – שמיני
32 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – שלח
10 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – תרומה
4 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – תצוה
9 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – ויגש
7 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – וירא
11 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – ויקרא
13 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – וארא
8 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – כי תשא
15 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – לך לך
13 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – שמות
23 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – ויקהל
6  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה כי תצא
20  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה כי תבא
3  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה נצבים
27  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ראה
10 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה חודש אלול
61  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ראש השנה
60  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה שבת הגדול
4  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה סוכות
91  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ואתחנן
11  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ימי הסליחות
18  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה יום הכיפורים
10 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה חנוכה

מצוה אנציקלופדיה

הכנסת אורחים - דיניו - ומנהגיו  

 

 16 דרוש לפתיחת בית הכנסת אורחים בבראזיל בית אברהם
60 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה שבת הגדול

 

מצוה אנציקלופדיה

כל דיני והלכות חופה וחתונה, סדר כתובה, שמחת נישואין - בר מצוה, ובת מצוה
דיניו - ומנהגיו  

81 על הלכות חופה וחתונה. בו יבואר מעלת כבוד קדושת חתן וכלה ושמחתם, ועניני הנהגת חתן ביום חופתו, וכל דיני ומנהגי חופה וקידושין וברכת אירוסין ונשואין, ושבע ברכות. נישואי ישראל
13 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א סדר כתובה - דיניו ומנהגיו

 33

היות והנסיונות בשמחת נשואין עצומים מאוד, על כן צטטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המכשיל את הרבים כשעושה סעודת מצוה בלי מחיצה כהלכה, שאין מספיקין בידו לעשות תשובה, וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו וכו', והמנהג הזה לילך אנשים ונשים ביחד הוא נהוג בהיכלות של עכו"ם, ועל זה נאמר ובחוקותיהם לא תלכו, והוא נקרא מומר לדבר אחד - וגודל שכר הנזהר בזה שזוכה לבנים הגונים וזוכה להקביל פני השכינה.   ספר השמחה בהלכה

בו יבואר איך לעשות שמחת נשואין על פי התורה

מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקיים.

  א. מסקנת הגדולים שבשמחת בת מצוה אי אפשר שלא להכשל באביזרייהו דגילוי עריות מכמה פנים.

ב. המקור בא מהרעפארמער וקאנסעוויטיווער.

ג. חגיגת בת מצוה הוא איסור משום חוקות הגויים.

ד. עובר משום הולך בחוקי אפיקורסים.

ה. האיסור הגדול מגדולי ישראל לעשות בבית הכנסת חגיגת בת מצוה. - ראה עוד באריכות גדול בספר השמחה בהלכה, ובספר השכר והעונש בשמירת עינים.
קונטרס בת מצוה

בו יבואר אם מותר לעשות
שמחת בת מצוה על פי התורה

אם נקרא סעודת מצוה  או לאו

 

מדריך לכשרות 

32 ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות מדריך לכשרות 1
30 ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 2
44 ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 3
14 ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 4
5 ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 5
46 ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 6
32 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 7
24  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 8
63  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 9
30  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 10
31 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 11
64  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 12
63  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 13
40  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 13 א
48  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 14
32 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 15
32  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 16
64 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 31
64  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 32
30 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 33
10  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 34
32 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 34 א
32  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 35
31  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 36
32  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 38
32  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 39
138 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 40

כשרות אנציקלופדיה
חלב ישראל כהלכתה
- דיניו - ומנהגיו  

 8  

שאלות ותשובות בענייני חלב טריפה

109 חלק ג' מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות, מבוססת להאיר עיני בני ישראל מציאות המצב בנושא חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו, נחוץ מאוד לכל בר ישראל בכלל לרבנים מנהלים ומשגיחים בפרט. חלב ישראל חלק א'
4 מכשול גדול שמכניסים חלב חזיר בפארמולא לתינוקות קול קורא ומכתב להיזהר במאכל לקטנים

כשרות הממון ודיני תורות

18 בענין חומר האיסור והעונש של לקיחת ממון שלא ביושר ממון ישראל כהלכתה
44 ביאור מקיף בענין "דין תורה" בישראל, עובדות מחרידות, זעקת שוד ושבר מדמעת העשוקים הנעשקים ע"י הבוררים הידועים לשמצה, לגלות פניהם של הצבועים ולפרסם החנפים, וליתן סוף למעשיהם הרעים. המשפט בישראל כהלכתו חלק א'
7 תשובה שערכתי לאחד שהתאונן על העול שעשו לו הבוררים רבנים, בערופס בוררות, ליקוט גדול לבאר גודל האיסור של שמיעת בעל דין שלא בפני חבירו. המשפט בישראל כהלכתו חלק ב'
19 קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים קונטרס הפקעת שערים חלק א' 
12 קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים קונטרס הפקעת שערים חלק ב'

כשרות התרנגולים

 94 בענין זריקת התרנגולים, מגלה סודות עמוקים של חששות רציניים מאיסור נבילה וטריפה החמורה מאוד שבשבילה עלולים רבבות נפשות הטהורות מישראל להתפטם במאכלות אסורות. אכילת התרנגולים חלקים 1 2 3 4
52 קטעים ממאות המכתבים שקבלנו מהמשרדים הממשלתיים, ומחלקת הפרמצבטיים, ומסמכת יבוא, ורשת תכשירים וטרניים, ובתי גידול עופות בארצות שונות. אכילת התרנגולים כהלכתה חלק ב'
20 האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א. הבשר הכשר?
16 והוא הוראת הגאונים באכילת תרנגולים, חלק תשיעי מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות.
החיבור הזה מלא וגדוש במשפטים מיושרים ומצודקים שנקראו ונשמעו בקרית חוצות ארצינו הקדושה מפום הביד"צ ובראשם הראב"ד הגאון הצדיק בעמ"ח שו"ת מנחת יצחק, ובו ימצא המעיין דעת תורה אמיתית בענין זריקת העופות.
זכרון יוסף
18 חלק עשירי מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות. תוכן החיבור הצעת מכשולות שארעו מלפני עשרים שנה ויותר בענין זריקת התרנגולים, ודעת המורים במכשול ההוא, ומצורף לזה התנהגות כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר זי"ע בביתו והסביב בענין זה. עוד ספחנו דעת הרופאים מצד הבריאות של תרנגולים הנזרקים. שנים קדמוניות חלק ד
80 בו יבואר ענין התקנה הקדומה המוזכרת בפוסקים והיה נהוג בכל תפוצות ישראל להצריך שני שובי"ם עומדים זה ע"ג זה רואים ומשגיחים שהוכשר כדת וכהלכה מתחלתו עד סופו, עם כל המסתעף להלכה ולמעשה, ברוקלין שנת תשל"ח. זבחו זבחי צדק – שלש תשובות
6 בו יבוארו המכשולות הגדולות והבעי' הרצינית בנוגע לכשרות העופות החיים מחשש זריקות העלולים להטריף את העופות, ודין גרמא מכשלה עצומה של ריבוי מאכלות אסורות בישראל חס ושלום. מלחמת השם חלק ג

מצוה אנציקלופדיה

הכשרות בישראל

דיניו - ומנהגיו

20 האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א. הבשר הכשר?
457 בו יבואר כי שמירת הגוף והנפש ממאכלות אסורות הוא יסוד קדושת ישראל וטהרתן, גם יבואו בו דברי התעוררות לבאר גודל הפגם המגיע לנפש וגוף האדם הנכשל בהם ח"ו, והתועלת בזה ובבא למי שנזהר ונשמר ממאכלות אסורות נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק א
83 מכיל חששות האפשריות בכל מיני מאכלות ומשקאות המורכבים ומעורבים בחומר איסור, וכדי להעיד על אמיתותם ואפשרותם, הצגנו עדותה של הממשלה – אגריקולטור דעפארטמענט – כמו"כ עדותן של חברי הבד"ץ דעדה החרדית בירושלים עיה"ק. נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק ב'
145 א. ניקור חלק הפנימי, נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל. ב. בירור ענין חלב. ג. לימוד מלאכת הניקור. נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק ג'
99 תוכן החיבור הוא לייסד יסודי ברזל ועמודי שיש ליזהר במיטב יכולתם ממאכלות אסורות ומפוקפקים. מנוחת שלום
4 דיני בשר שנתעלם מן העין אוכל משומר
120 בו יבואר: הלכות נחוצות ביין ובשר ודג שצריך להיות שני חותמות, חותם בתוך חותם. יין מבושל וחומץ של יין וחלב ופת וגבינה סגי בחותם אחד. חומר איסור עריות, חומר איסור גבינות עובדי כוכבים, גילוח פאות הזקן, אזהרות מחכמי רבני וויניציא שלא לגלח בחולו של מועד. חומר הסכנה השותה יין נסך, והנהנה מהם. סיפורי מעשיות מצדיקי ישראל בענין יין נסך  יין המשמח

על הלכות יין נסך
דניו ומנהגיו

140 ברוקלין תשמ"ט סיפורים נוראים ונפלאים בעניני כשרות חלק א'
5 בענין בשר ודגים שאין עליהם חותם בתוך חותם קונטרס חותם בתוך חותם

מלחמת השם
קול קורא'ס ומאמרים בעניני חיזוק הדת
שיצאו לאור עולם
בבתי מדרשים וישיבות ובכתבי עת

20 קול קורא על מכשולי הניקור בזמנינו מלחמת השם
18 בו יבואר המכשולות הגדולות איך שנכשלו ישראל קדושים בחומר האיסור של יין נסך. מלחמת השם חלק א
6 בו יבוארו המכשולות הגדולות והבעי' הרצינית בנוגע לכשרות העופות החיים מחשש זריקות העלולים להטריף את העופות, ודין גרמא מכשלה עצומה של ריבוי מאכלות אסורות בישראל חס ושלום. מלחמת השם חלק ג
5 ביקורת נשים אצל רופאים מלחמת השם חלק 23
5 פסח מלחמת השם חלק 25
47 מכתב תנחומים לכ"ק האדמו"ר מטאש שליט"א מלחמת השם חלק 29

מלחמה לה' בעמלק מדור דור

מלחמת הצדיקים עם רבני הערב רב (העמלקים)
בשדי הכשרות
בד' מאות שנים האחרונים

99 במשך שנים רבות פיטמו את המטבח היהודי בבשר טריפה ונבילה, סיפור מזעזע שאירע בעיר קראקא, בזמן כהונתו של הצדיק הקדוש רבי נתן נטע שפירא זצ"ל, בעל מחבר מגלה עמוקות בעיר קארקא
112 פון מכשיל זיין טויזנטער אידן מיט נבילות וטריפות, דורך דעם הייליגן צדיק קדוש וטהור בעל "מגלה עמוקות". רבי נתן נטע שפירא זצוקללה"ה אב"ד קראקא דער תיקון פארן חטא

- אידיש

30 בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב.  לחם שערים 
32 הסתערות הבעל דבר בימי הרידב"ז בשנת תר"ס – תר"ע, ורוח קדשו של הרידב"ז על זמננו היום, שאי אפשר בשום אופן לתקן כשרות הבשר באמעריקא. דרשת הרידב"ז בעיר שיקאגא, השטן יושב וכל כת דלי' לשמור המקום ההוא ממאכלי כשרות – כל מה שיתקנו תקנות יקלקלו יותר – שלוחים נאמנים השטן. לא יאמינו זאת אנשי יורא"פ שבאמעריקא הכח ביד שטרויא אחת להשחית את כל העיר וכל המדינה. אין תרופה ואין עצה – לא תכלו לתקן בשום אופן מעתה ועד עולם. חיבר ספר גדול ונפלא על הירושלמי, שמאז נתפרסם שמו בכל אפסים כבקי בכל מכמני התורה, והגדולים בכל המדינות חרדו לקראתו ולשמו ולזכרו לחם במסירת נפש ממש על הרבה עניני חיזוק הדת וכשרות השחיטה. ספר הרידב"ז והכשרות
31 מתאר רוע מצב השחיטה בניו יארק ובארצות הברית בכלל, על פי מה שראו עיני המחבר בעצמו במשך ח"י שנה היותו שו"ב במדינה זו. דפוס ראשון. שמירה טובה
30 בו יבואר קצת ממלחמתו הגדולה של הגאון הצדיק רבי שרגא פייוועל מענדלוביץ, מייסד ישיבה תורה ודעת לפני שבעים שנה מלחמת הדת - שחיטה
22 קול קורא מהגאון הצדיק רבי שרגא פייוועל מענדאלאביץ שיצא נגד הרבנים המכשירים שמאכילים נבילות וטריפות לישראל במזיד. עד מתי
3 רבי יעקב עמדין, ניקור תורת הקנאות
2 ניקור ווארשא תירוש ויצהר
63 גילוי הזיופים והשקרים שבקובץ חידושי תורה פרי תמרים שיצא לאור על ידי ישיבת תורה ויראה דסאטמאר במדור המיוחד הנקוב בשם תורת הניקור בסדר הניקור הנהוג בחו"ל עם מקורי' וטעמי'.

תכלית ומטרת הקונטרס הזה הוא לעורר את הקורא שיראה בעצמו עין בעין שכדי להכשיר את הבשר משתמשים בסילופים ובזיופים נוראים ובעקירת כל תורת הניקור המקובל לנו מסיני דור אחר דור ומהפכים דברי אלוקים חיים, וכל הנוגע בבשר זה ידע שח"ו יכול להכשל באכילת חלב ודם וכו' וידע כי בנפשו הוא, ואנו את נפשינו הצלנו

עלבונה של תורה חלק א
13 מתאר גודל ההזנחה ומצב השחיטה בוויליאמסבורג מכתב לרבנים על מצב הכשרות
22 מהגאון הגדול רבי נתן געשטעטנער אבדק"ק קרית אגו"י בני ברק בעל להורות נתן על ד"ח שלחן ערוך. מתאר מצב הנורא בשחיטות בארצות הברית, ובפרט נגד השחיטה בבאקס, ושחיטה תלויה להורות נתן
20 אודות תיקון הניקור, א. פסק שיצא ממרן הגאון הצדיק הקדוש רבי רפאל בלום שליט"א גאב"ד קאשוי יצ"ו לתלמידיו. ב. מכתב שכתב לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר אודות תיקון הניקור ואופני התיקון. ג. מכתב הזיוף שיצא לאור מהאופיס של התאחדות הרבנים שזייפו באופן שיתראה כאילו נכתב על ידי רבינו שליט"א, ושלחו המכתב הנ"ל ל- 50 אלף איש שיתחילו לאכול הבשר החלב והטמא שנאסר ע"י כ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א. ד. מכתב מהתאחדות הרבנים שמודים על מכשולי הניקור. תמוז שנת תשמ"ב. כדת של תורה
63 אסיפה דחופה בהתאחדות הרבנים בענין ניקור החלב על פי העתקה מדוייקת מהטעיפ הנפוץ ברבים, ד' בראשית תשמ"ג לפ"ק כדת של תורה 2
159 בענין שחיטה ב"באַקס" (פּע"ן בלע"ז)

בו יווכח לעין כל איך ש"הרב" הנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורנו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצות הברית, ממה שהעתקנו מספר "בשבילי השחיטה" להגרש"ב ליבערמאן שליט"א

 

קונטרס אבן מקיר תזעק

והוא קונטרס מענה על מכתב

מאת המתיר איסורים והזייפן "הרב" יצחק אליעזר יאקאב

הוצאה שני' - שנת תשנ"ח
232 בו יבורר תשובות מרבנים גדולי ישראל נגד ההיתר הפורח באוויר שכתב ר' יצחק אליעזר יאקאב למחלקת הכשרות של הרבנות הראשית בארץ ישראל בקונטרס "המתיר אסורים".

בו יווכח לעין כל איך שהנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורנו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצות הברית

קונטרס אבן מקיר תזעק חלק ב' - והוא קונטרס "וזבחת כאשר צויתיך" מענה על מכתב - מאת יצחק אליעזר יאקאב "המתיר איסורים" בענין שחיטה בבאקס (פען בלע"ז).
הוצאה שני' - שנת תשנ"ח.
297 על הפירצה הנוראה להפך סדר השחיטה בלונדון, ממה שמקובל אצלינו מדור דור, ואשר פירצה זו גרמה לכפות ידי השוחטים בשאר מדינות אירופא ובארץ ישראל, להנהיג גם כן השחיטה באופן שצריכים לעבור על ה' הלכות שחיטה חס ושלום, שהם הלכה למשה מסיני. אחרי גמר ספרי "אבן מקיר תזעק" חלק א' וספרי "וזבחת כאשר צויתיך" שהוא חלק ב' מספרי "אבן מקיר תזעק" הגיע לידי תכריך מכתבים מגדולי הרבנים, וממשרדים ממשלתיים, וממה שהופיע בעיתונים בא"י ובחו"ל, אודות השחיטה באירופא  
כתבים הלל משקפים נאמנה השתלשלות מערכת הריסת יסודי השחיטה הנהוגה בישראל מדור דור, ולהפכה לשחיטת נבילות וטריפות.

דעת תורה – השמר לך "פען"

חלק ג' מספר אבן מקיר תזעק

32 בקונטרס הזה יתברר בבירור גמור האמת לאמיתו, שבעוה"ר אכן אמת הוא שהיו מכשולות גדולות בענין הבשר הנמכר בחזקת "גלאט כשר למהדרין מן המהדרין", ושלא היה מנוקר כראוי, ושבאמת נכנס לפעמים חתיכות גדולות השייכות לחלקי האחוריים באיטליזי הבשר  הודאת בעל דין -  "כל חלב וכל דם לא תאכלו"
112 עובדות וסיפורים ממצב השחיטה במשחטות החרדיות בניו יארק וברחבי ארצות הברית וקנדה משנת תשכ"ז עד שנת תשל"ז קול השחיטה
40 ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. יצא לאור ע"י בנימין פארקאש בשנת תשמ"ג קול השוחטים חלק 1'
32 ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים חלק 2'
30  ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים  3
33  ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים  4
33  ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים  5
33  ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים  6
24 קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. י"ל חודש מנחם אב תשמ"ב לפ"ק. מצב הניקור בארצות הברית חלק א
63 קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. מצב הניקור בארצות הברית חלק ב
9 קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. מצב הניקור בארצות הברית חלק ג
33 סוף סוף נתגלו שליחי הטעראריסטים שמתפוצצים באוטובוסים וברחובות ובמקומות ציבור בארץ? אבל אשמים אנחנו על אחינו! – אני מודה ומתודה על האמת ומעשה שהיה כך היה, בני ברק תשס"ב מצב השחיטה בארצינו הקדושה
64 בפרשות ניקור החלב, ובו מפתח של קובץ כל ספרי ניקור המובהקים, שבו נקבצו תחת גג אחד 78 ספרי ניקור היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר ניקור האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד. וככל שזזו מהנאמר בספרים הללו ע"י תלמידים שלא שמשו כל צרכן מיד נכשלו בעוה"ר. מלחמת קודש
81 נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל. ניקור חלק הפנימי
33 מבאר גודל המכשול בשחיטה תלויה. שחיטה תלויה
18 מפתח הספרים על הספר שחיטת ואכילת בשר חלק א' שחיטת ואכילת בשר כהלכתה מפתח חלק א
18 מפתח הספרים על הספר שחיטת ואכילת בשר חלק ב' שחיטת ואכילת בשר כהלכתה מפתח חלק ב
223 הספר הזה קובץ גדול מספרי הראשונים עד אחרון שבאחרונים תמצית דבריהם בכל הנוגע למעשה בסדר שחיטה – שוחטים ואכילת בשר להמהדרין. אוסף של למעלה מ1500 ספרי יקר המציאות ושאלות ותשובות בענין השחיטה והכשרות. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק א
160 הספר הזה קובץ גדול מספרי הראשונים עד אחרון שבאחרונים תמצית דבריהם בכל הנוגע למעשה בסדר שחיטה – שוחטים ואכילת בשר להמהדרין. אוסף של למעלה מ1500 ספרי יקר המציאות ושאלות ותשובות בענין השחיטה והכשרות. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ב
84 תיאור פרטי במצב השחיטה המתקיים כעת בכל ארצות הברית. ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ג
32 עיתון על מכשולי הניקור שיצא לאור בשנת תש"מ, ההיסטארייע מה שהיה עם הרב מלאכי ואיך שרצו להרוג אותו על שגילה המכשולות הנוראות, ובסופו אזהרת החפץ חיים זצ"ל על מכשולי הניקור והטריפות שהבוטשער שותפם של עמלק מכשילים את ישראל רח"ל, וכל אחד ערב בעד חבירו ומחיוב לעורר על מכשולים האלו.   וויכטיג פאר יעדן ניקור
37 שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ולמשגיח במשחטות גסות ועופות כשרות הבשר כהלכתו
16 שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ולמשגיח במשחטות גסות ועופות כשרות הבשר כהלכת וחלק ב
 22 בשר העגלים סכנה בריאותית. - אזהרה חמורה ונוראה בענין עגלים לבנים. - איסור מהגאון הגדול רבי משה פיינשטיין [שליט"א] זצ"ל-  ארגון רפואי יהודי: - כשאתם אוכלים את הבהמה - הבהמה אוכלת אתכם!!! - בשר בהמה - הסם הגדול לאדם. - בשר עגלים. - אתם חייבים לדעת את מצב העופות!!! - הסכנה באכילת בשר בהמה המפוטמות בשיטות מודרניות, מפטמים את הבהמות בזבל, ספרי טלפון ישנים, ספרים שנזרקים, פלסטיק, ותרופות חריפות ומזיקות, כמו אנטיביוטיקה, הורמונים, ועוד, זה גורם למחלת סרטן ולחץ דם גבוה להאדם, סרטן לילדים קטנים ועוד רח"ל. - לאבא ואמה היקרים. - סקר בריאותי מאלו שהפסיקו לאכול בשר בהמה רפואה קונסומער  
גליון מספר 1,

אדר שנת תשמ"ח

 

26 יצא לאור אדר שנת תשנ"ח קונטרס כרוזים, מודעות ואזהרות בענין אכילת בשר בהמה

ספרי מוסר

176 ספר נחמד לתועלת הנפש וגוף ונשמה, מחולק לפי פרשיות השבוע, מה שחיבר הרב הגדול הצדיק ומקובל, בקי בחכמות וסודות התורה, מוכיח ובעל מופת מוהר"ר צבי הירש קאיידנאווער זצ"ל קב הישר בראשית
115 ספר נחמד לתועלת הנפש וגוף ונשמה, מחולק לפי פרשיות השבוע, מה שחיבר הרב הגדול הצדיק ומקובל, בקי בחכמות וסודות התורה, מוכיח ובעל מופת מוהר"ר צבי הירש קאיידנאווער זצ"ל קב הישר שמות
299  ספר נחמד לתועלת הנפש וגוף ונשמה, מחולק לפי פרשיות השבוע, מה שחיבר הרב הגדול הצדיק ומקובל, בקי בחכמות וסודות התורה, מוכיח ובעל מופת מוהר"ר צבי הירש קאיידנאווער זצ"ל קב הישר ויקרא במדבר דברים
16

בו יבואר בעזהשי"ת: והיא סדר יום המיתה - כל אחד מעיד על עצמו על כל מה שעשה בעולם הזה - כיצד דין הקבר - המת מקבל מכות נוראות בשלשלאות של אש וברזל - דין חיבוט הקבר קשה יותר מדין של גיהנום - מכים את אביו ואת אמו ואומר להם, מפני מה לא הדרכתם את בניכם ללמוד תורה ומעשים טובים - כל תענוג בעולם הזה מוסיף לו יסורים בחיבוט הקבר - על ידי כמה מצות סגוליות יכולים להיפטר מחיבוט הקבר.

מסכת חיבוט הקבר
1 יראת שמים נתגלה על ידי צדיק אחד נסתר
32 הדרכה והוראת דרך למקצועות הראשיים היסודיים שבתורה הנפרצים ברובא דמינכר על העומד. קול יעקב

מצוה אנציקלופדיה
הלכות פסח
דיניו - ומנהגיו  

24 י"א חלקים -  הלכות פסח – דיניו ומנהגיו מצוה אנציקלופדיה – פסח
 49 הלכות אכילת מצה ואפיקומן בלילי פסחים, שיעורן בכמות ואיכות התחלת וסוף זמנם, דעת הפוסקים להרבות באכילת מצה בלילי פסחים יותר מהשיעור החיוב העיקרי. אכילת מצות בישראל חלק א
18 סגולות והשפעות המרובות הבא על ידי קיום מצוות אכילת מצה כדת וכהלכה סגולות מצות ישראל
40 מבאר גודל ההזנחה בכשרות מעדעצינן לפסח שלום לרחוק ולקרוב
11 בירור מגאוני וקדושי עליון, אם יש מקום להחמיר שלא לאכול מצה רק בלילי פסחים בלבד שמחת החג
10 דיני מצה שרויה למחמירים בה ולמקילים בה, וההבדל בין שבעת הימים הראשונים של חג לאחרון של פסח מצה שרויה
9 דיני ואכילת מצה כל שבעת ימי החג, אם יש בו מצוה או רשות מצות מצה
70 קובץ גדול מדברי הפוסקים, המקיפים כללים יסודיים ועיקריים הנוגעים לאפיית ואכילת המצות בפסח, ושאר עניני החג מצות מצה בשלימותה
 242 אלפי הלכות בכל מלאכת אפיית המצות אפיית המצות השלם חלק ב
28 חלק ג' מספר אפיית המצות השלם, והוא מנהגי צדיקי וגדולי עולם מוסדי דור ודור ודרכי הליכותיהם בקודש מנהגי צדיקי ישראל
28 א. כל תנאי המצוות, דברים ההכרחיים לקיים המצוות כהלכתן בכל פרטיה ודקדוקיה שיעלה לרצון לפני אדון כל.
ב. דינים והדרכה לבדיקת חסא סאלאט, ולבדיקת כרוב -  קרויט.
ג. זהירת כניסת מאכלים ומשקאות מיוצרים בבתי חרושת לבית בפסח.
קיום המצות כהלכתה

  הלכות צניעות
דיניו - ומנהגיו

42 בו יבואר ענין הגדר שגדרה התורה לבנות ישראל נשואות להיות שערותיהן מכוסות, גודל העון והעונש שיש עבור זה, וגודל השכר שיש להנזהרים בזה. דינים נחוצים בעניני טהרת המשפחה חפץ חיים גדר עולם
30 בספר הזה קיבצתי פסקי גאוני ורוזני ארץ מדור הישן ומדורנו, שכל אשה תהדר ותתאמץ לילך לאשה הרופאת נשים ולא לאיש כדי להינצל מאיסורי יחוד ושאר מכשולות המתרחשים יום יום. צניעות ישראל

 מצוה אנציקלופדיה
הלכות שבת
דיניו - ומנהגיו
 

101 והוא שלחן ערוך לתיקון העירובין, חלק א': גודל המצוה של שמירת שבת קודש ותיקון עירובין. חלק ב: הלכתא גבירתא, פרטי דינים בהלכות עירובין. חלק ג: תשובות ומכתבים מ39 גדולי דורינו. תיקוני עירובין כהלכתה
68 מבאר כי שמירת השבת הוא יסוד קדושת ישראל, וגודל הפגם והנזק המגיע לנפש וגוף האדם המחלל קדושת השבת ח"ו, ושכר הגדול בזה ובבא המעותד לשומרי שבת, עם קונטרס "שמירת שבת כדת" לקוטי דינים השכיחים להלכה ולמעשה. השבת בישראל כהלכתו
35 על גודל מעלת קדושת השבת סיפורים נפלאים
41 מעוטר בפניני קודש אמרות טהורות על סדר הזמירות מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א זמירות לשבת

שכר ועונש על התורה
מחולק לפי סדר הפרשיות
חלק א' בראשית. חלק ב' – ג, שמות (חלק א').
שמות חלק ב' ספר הקדוש אור הזוהר חלק ד'
ויקרא. חלק ה' במדבר. חלק ו' דברים
 

231 בו יבואר גודל הלימוד של עניני שכר ועונש, והעונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בעולם הזה ובעולם העליון על כל עבירה ועבירה, ואין אדם יכול לשער מה שנפש הרשע תסבול בעולם הבא. שידע האדם שהפסיד תענוגי הגן עדן, ויתבונן אז בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה הכל חיי העולם הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה. שכר ועונש בראשית
270 כנ"ל, -  השכר והעונש הוא אחת מיסודות הגדולות בקדושת ישראל וטהרתן, גם יבואר בו עניני יראת שמים והתעוררות, וגודל הפגם המגיע לנפש וגוף האדם הנכשל באי ידיעת עניני יראת שמים ויראת העונש חס ושלום, ואופני תיקוני התשובה. שכר ועונש שמות חלק א'
288 "אור הזוהר", גודל החיוב ללמוד וללמד הזוהר הקדוש ותיקונים, וחכמת האמת, שחיבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, שבו גילה סודות נפלאים אשר בתורתו ושמותיו הקדושים בהם העולם קיים, ועי"ז תמלא הארץ דעה את ה' באמונה. מעלתה – טהרתה -  קדושתה -  סגולתה. קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי, מדרשים, זוה"ק, תיקונים, רמב"ם, ראשונים ואחרונים, ספרי שו"ת, ספרי בעשטה"ק ותלמידיו, כללים יסודיים ועיקריים בענין לימוד הזוהר והתיקונים. דבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם, מדריך ומורה דרך, להתמיד בלימוד הזוהר, ולסיים מידי שבוע בשבוע כל פרשת הזוהר. אוסף ענקי במקצוע זה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום. שכר ועונש שמות חלק ב'
418 בו יבואר גודל הלימוד של עניני שכר ועונש, והעונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בעולם הזה ובעולם העליון על כל עבירה ועבירה, ואין אדם יכול לשער מה שנפש הרשע תסבול בעולם הבא. שידע האדם שהפסיד תענוגי הגן עדן, ויתבונן אז בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה הכל חיי העולם הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה. שכר ועונש ויקרא
414 בו יבואר גודל הלימוד של עניני שכר ועונש, והעונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בעולם הזה ובעולם העליון על כל עבירה ועבירה, ואין אדם יכול לשער מה שנפש הרשע תסבול בעולם הבא. שידע האדם שהפסיד תענוגי הגן עדן, ויתבונן אז בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה הכל חיי העולם הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה. שכר ועונש במדבר
404  בו יבואר גודל הלימוד של עניני שכר ועונש, והעונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בעולם הזה ובעולם העליון על כל עבירה ועבירה, ואין אדם יכול לשער מה שנפש הרשע תסבול בעולם הבא. שידע האדם שהפסיד תענוגי הגן עדן, ויתבונן אז בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה הכל חיי העולם הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה. שכר ועונש דברים

 44

היות והנסיונות ביוצא לחוץ עצומים מאוד, על כן צטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המסתכל וגם בענין גודל שכר הנזהר. - הספר הזה הוא תועלת גדול לכל היוצא לדרך, ליקח חמשה דקות [מינוטי"ן] ולעיין בה. ובלתי ספק שיהיה לו שמירה גדולה ברוחניות וגם בגשמיות לו ולזרעו אחריו.  - כל זה מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקיים. השכר והעונש בשמירת עינים

בו יבואר מחז"ל כי כל שכר האדם, בריאותו, פרנסתו, אריכות ימיו ובריאות בניו. כולם תלויים בהנהגתו בקדושה בראיית עיניו

384 על שמירת ותיקון פגם הברית חלק ראשון סדר בראשית. בו יבואר מעלת הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית. גם יבואר בו גודל העונש הרע ומר המגיע אל פוגם פגם הברית, והפגם הגדול והנורא הנעשה על ידי חטא פגם הברית קודש, ושהוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע, אפילו זהב מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם ברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים. גם יבואר בו סדר התיקון והתשובה להפגם הזה המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי איך דבר העומד בפני התשובה. עוד יבואר בו גודל מעלת שומרי הברית, ותיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם הזה. ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. תיקון הברית

 36

והוא: ליקוט מ"חק לישראל"

פרשיות שמות - משפטים עם הוספות חדשות שערי קדושה על קדושת ושמירת הברית

ספר קדושת הברית

 

 תפילה
הלכות תפילה
קדושת בית הכנסת ובית המדרש
דיניו - ומנהגיו  

 42 קובץ קול קורא'ס על קדושת בית המדרש אמן קול קורא'ס
 32 הלכות ומוסר בענין עניית אמן יהא שמיה רבא וקדושת בית המדרש עניית אמן כהלכתה
32 דרשה מוכנת לרבנים לדרוש בגודל קדושת בית המדרש  קדושת בית המדרש
4 בו נקבצו חלק מקול קורא'ס בעניני אמן וקדושת בית הכנסת ובית המדרש, לעורר המון בית ישראל להזהר בקדושת בית המדרש ואמירת אמנים כדבעי קול קורא לקדושת בית המדרש
210 על קדושת בית המדרש, ביאור מקיף על כל הנוגע להתרשלות אמירת אמן יהא שמה רבא, והדרכות נכונות להורים ומלמדים ושאר ראשי העם. מראה באצבע בש"ס ובכל מדרשי חז"ל כי חומר הענין מורכב על ראשי העם, על המלמדים, ועל האבות שאין עושין כפי המוטל עליהם. ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם. מקדש מעט הוצאה חדשה
15 מטרת הספר לעורר ולהזהיר על כמה ענינים שיחידים מטריחין על הציבור, והציבור יושבין ושוהין לבטלה, וגורמת הרבה קלקולים כמו: ביטול הזמן, הפסד ממון, קלות ראש בתפילין, ביטול שלום בית, איבוד פרנסה, ביטול תלמוד תורה דרבים, עד 22 איסורים ויותר קונטרס "טירחא דציבורא"

 

7 הקונטרס רב גווני הלזה מושיט להקורא בלשון קל וצח כל ענינים השכיחים שנכשלין בהם ומבטלין ציבור המתפללין, ומכיל בתוכו שלל של ידיעות נחוצות בנושא זה קונטרס מבלבלי ציבור המתפללין
7 הדרכה לשליח ציבור על פי שולחן ערוך להיות חלקו בין מזכי הרבים, ולא חס ושלום... שליח ציבור יאמר הברכות בקול רם ומתינות, ועוד. ספר מדריך לשליח ציבור ובו ד' פרקים
1 בענין קדושת בית המדרש, שכל אחד חייב לעורר חבירו על זה קול קורא מחברה מזכי הרבים

  מצוה אנציקלופדיה
סת"ם - ה' חלקים
ספרי תורה תפילין ומזוזות

דיניו - ומנהגיו

78 ה' חלקים -  ספרי תורה תפילין ומזוזות – דיניו ומנהגיו מצוה אנציקלופדיה - סת"ם
27 גילוי ידיעות מבהילות בספרי תורה תפילין ומזוזות תפארת מתתיהו 2
79 דרוש לסעודת הודאה לאחד שניצל בנס נפלא, שלא הצליח לעלות על המטוס טי דאבעליו אי 800 שהתרסק על ידי פצצה.

מבאר המכשולות הגדולות איך שנכשלו עם בנ"י בספרי תורה תפילין ומזוזות פסולות, ואין פוצה פה, ובזכות שמעורר אנשים במצות אלו ניצל בדרך נס. עוד מבואר בו, גודל השכר של השומר עצמו ואת אחרים בענין אמן וקדושת בית המדרש.

ראש דברך אמת חלק א'
11 נחיצות גילוח השערות מזמן לזמן, זמני גילוח שערות וצפרנים, כונה לקיום המצוה, סדר הקציצה, נטילת ידים לאחריה, וכו'. גילוח שערות וצפרנים כהלכתה חלק ג'
54 סיפורים נפלאים מצדיקי ישראל סיפורי צדיקי ישראל חלק ה
85 איסור גידול בלורית, לכל פרטיהם. ביטול מצות תפילין, למגדלי בלוריות בלוריות לאור ההלכה חלק א'
34 כל דיני חוקות הגוים לכל פרטיהן חוקות עכו"ם בהלכה חלק ב'
8 וויכטיגע כללים מקיים צו זיין מצוות ווי עס באדארף צו זיין דרכי חיים
9

די דינים פון טבילה פארן דאווענען.
די דינים פאר יעדן יחיד, בפרט פאר סופרים און שוחטים

מאירת חיים - טבילה
16 די וויכטיגקייט פון האבן מסירות נפש זיך נישט צו שערן די בארד, לויט 120 פוסקים איז ער עובר פינף לאוין ביי יעדען שערן, וכו'. זקן ישראל כהלכתו
15 בו יבואר המכשולות הגדולות הבאים על ידי שמגדלים בלוריות דער גרויסער איסור
 פון אַ טשאָפ
ּ

(בלורית - טשוּפּרינ"ע - פריזוּ"ר)

דאס מיינט "לאַנגע האָר ביי מענער"

בלשון אידיש

מצוה אנציקלופדיה
הלכות צדקה
דיניו - ומנהגיו  

25 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  דברי תורה וישלח
20  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה בשלח
30 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – נשא

11

וויכטיגע הלכות אין הלכות צדקה

צדקת יצחק

15

מכתב לעשירים ולענים להציל אנשים מרדת שחת

מכתב הצלה

 

מצוה אנציקלופדיה
כשרות השחיטה
אכילת בשר הלכה למעשה 10 חלקים
דיניו - ומנהגיו  

 

15 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תשמ"ט אכילת בשר הלכה למעשה חלק א'
9 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ב'
14 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ג'
6 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ד'
25 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ה'
13 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ו'
14 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ז'
8 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ח'
40 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ט'
49 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק י'
6 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס        סדר קליפת הסירכות חלק א'

 

 

 

 

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב