מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי # 462

The World Books Library # 462

מצוה אנציקלופדיה - Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Kashrus

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

 

אוצר הספרים העולמי
OTZER hasfarim HOILUMI

  מאגר הספרים העולמי 
The World Library Of Hebrew Books

 Mitzvah Encyclopedia

ספרים ומחברים

אותיות - ע' - פ'

ה"עירוב" - THE ERUV - ספרים על  עניני עירוב
ספרים גדולים וקטנים מגדולי עולם מדורות הקודמים, ולהבחל"ח בדורינו אנו בענין תיקון עירובין, כאן תראו עין בעין איך שהצדיקים הקדושים והטהורים לחמו מלחמת ה' ברמה נגד העמלקים והצדוקים המינים והאפיקורסים מזרע עמלק שדין רוחין ולולין שאינם מודים בעירוב, ושלחמו ולוחמים בכל כוחם להרוס העירובין בכל תפוצות ישראל

 

א. ספר תיקון שבת, 96 עמודים. - ב. ספר תיקון עירובין בעיר מאנהעטען, 191 עמודים. - ג. ספר על מצות עירוב, 296 עמודים.

קובץ ספרי עירוב
חלק א'
583 עמודים

ד. אום אני חומה – משנה הלכות, 464 עמודים. - ה. תיקוני עירובין כהלכה, 101 עמודים.

קובץ ספרי עירוב
חלק ב'
565 עמודים

ו. ליסט מוועד העירוב דבארא פארק, 566 עמודים.

קובץ ספרי עירוב
חלק ג'
566 עמודים

ז. ירחון מלחמת הדת, 72 עמודים. - ח. ליסט 400 עיירות שהיו בהם עירובין, 3 עמודים. - ט. ספר חי אנכי לעולם, 152 עמודים. - י. תלמוד בבלי "מתיבתא", מסכת עירובין, מהדורת דוגמא 28 עמודים. - יא. תלמוד בבלי "מתיבתא" עירובין חלק ב', מסכת עירובין, 164  - עמודים. - יב.  המאור המבואר, מאות תמונות צבעוניות, 16 עמודים. - יג. ספר מאז ומקדם, 37 עמודים. - יד. ספר שמחים לשמרו 61 עמודים.

קובץ ספרי עירוב
חלק ד'
527 עמודים

טו. ספר תיו יהושע - עירוב והוצאה, 68 עמודים. - טז. ספר תיו יהושע והוא שלחן ערוך של תורת שבת, 27 עמודים. - יז. אור ישראל - מדור מיוחד לערוב עירובו, בירורי הלכה בענין העירוב בבארא פארק, אדר ב' תש"ס, שנה ה' גליון ג' (יט). 101 עמודים. - יח. אור ישראל - המשך מדור מיוחד לערוב עירובו בירורי הלכה בענין העירוב בבארא פארק סיון תש"ס, שנה ה' גליון ד' (כ). 66 עמודים. - יט. הצדוקים בהלכה, 69 עמודים. - כ. שאלות ותשובות "בית אב" תנינא, 171 עמודים. - כא. קונטרס העירוב דקענסינגטאן, 65 עמודים.

קובץ ספרי עירוב
חלק ה'
567 עמודים

כב. קול קורא'ס וקונטרסים ממספר: 1001 עד מספר 1205,  - 568 עמודים.

קובץ ספרי עירוב
חלק ו'
568 עמודים.

כג.  קול קורא'ס וקונטרסים ממספר: 1401 עד מספר 1434, 397 עמודים.

קובץ ספרי עירוב
חלק ז'
397 עמודים.

כד.     קול קורא'ס וקונטרסים ממספר: 1435 עד מספר 1458, - 385 עמודים.

קובץ ספרי עירוב
חלק ח'
385 עמודים.

כה. י"ד ספרים מהגה"צ ר' ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר שליט"א, 403 עמודים, ברוקלין נ"י תשס"ו לפ"ק

קובץ ספרי עירוב
חלק ט'
403 עמודים.

כו. ל"א ספרים מהגה"צ ר' ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר שליט"א, 392 עמודים, ברוקלין נ"י תשס"ו לפ"ק 

קובץ ספרי עירוב
חלק י'
392 עמודים.

יצא לאור על ידי וועד למען תיקון עירובין בשכונת פלעטבוש רבתי, ברוקלין, ניו יארק, תשרי תשס"ו, 28 עמודים

קונטרס אשר נתן לנו תורת אמת

התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה, הוצאה מיוחדת לקראת היומא דהילולא, עם תמונות, מנחם אב תשס"ג, 32 עמודים

שלמה מלך ישראל חי וקים חלק ג'

תיקון שבת על הלכות עירובין

ספר
תיקון שבת

 

ספר
עירוב והוצאה

 

ספר תיו יהושע והוא שלחן ערוך של תורת שבת

 

ספר
על מצות עירוב

 

ספר
תיקוני עירובין כהלכה

 משנה הלכות

ספר אום אני חומה

דבר המערכת. – קול קורא פון וועד למען תיקון עירובין להציל אלפים מישראל שומרי תורה ומצות מחילול שבת קודש. – חלק מהרבנים הגה"צ שהסכימו לתקן עירובין בעירינו עוד בשנת תש"ך. 42 שמות הרבנים הגאוה"צ זצ"ל ולהבחל"ח שליט"א, חתימות ומכתבים ותשובות, ועוד.

ושם רואים כי כל הרבנים הגאונים והרבה מהם תלמידי רבינו הק' מסאטמאר זי"ע שכותבים בשמו שצוה לעשות עירוב בברוקלין, ומהם כתבו התשובות כשרבינו הק' זי"ע היה עוד בחיים חיותו, ולא היה אחד שיפקפק בזה, ובבוקר אחד קם איש בליעל [מראשי הערב רב] על הצד השמאלי (אויפגעשטאנען אויף די לינקע זייט), וקנה את הרבנים שיכתבו ויתנו עידותן כאילו רביה"ק מסאטמאר זי"ע היה צדוקי וזקן ממרא, שנלחם לעקור תורת עירובין, (עיין בשו"ת הרא"ש), [וכבר כתב רביה"ק ברוח שיש אנשי בליעל שאומרים בשמו מה שלא עלה על דעתו, וכ"ז היה אף בחיים חיותו, וק"ו ב"ב של ק"ו, אחר פטירתו], והיה לו חסיד  אחד מחלל שבת בפרהסיא, ונתן לו עשרות מיליוני דולרים לקנות את הרבנים בעד הרבה כסף [כי כוח הפועל בנפעל, וכסף הזה שבא מחילול שבת, עזר לחלל את השבת],  בשנה הנ"ל.

ירחון
אסיפת זקנים
טבת תשמ"א


יצא לאור על ידי ועד העולמי למען תיקון עירובין ברוקלין ניו יארק

דעתו האמיתית של רבינו הקדוש רבן ישראל מרן מסאטמאר זי"ע - בנוגע מצות תיקון עירובין בעיר ניו יארק יע"א - יצא לאור על ידי התאחדות תלמידי רבינו הקדוש מסאטמאר זצוקללה"ה  -  ברוקלין ניו יארק, - ניסן תשס"ג

ספר
 
חי אנכי לעולם

רשימת הדברים שאפשר לקבל על ידי הפאקס של וועד העירוב דבארא פארק ראש חודש תמוז תש"ס

בליסט הזה אפשר לראות  דברי תורה וברורי הלכה של מאות גדולי ישראל האיך שביררו כל עניני עירוב להלכה ולמעשה

ליסט מוועד העירוב דבארא פארק

דער עירוב

ירחון מלחמת הדת

ליסט של 400 מדינות ועיירות שהיו בהם עירובין, ומובאים ב' 1500 ספרי שאלות ותשובות המוחים נגד עירובין מינות נזרקה בהם.

ליסט 400 עיירות שהיו בהם עירובין

מאת רבי ישראל אברהם אבא קריגער, פראנקפורט דמיין, שנת תרפ"ב, 66 עמודים.

דברי שלום ואמת- עירוב

בו יבואר רוב דיני עירובין, י"ל ע"י מנחם מאנדל קרענגיל מקראקא, שנת תרנ"ב לפ"ק.

תורת עירובין

 

תלמוד בבלי
מתיבתא עירובין

מסכת עירובין חלק ב'

תלמוד בבלי
מתיבתא עירובין

 

המאור המבואר מאות תמונות צבעוניות

 

קונטרס מאז ומקדם

לבאר ולהאיר את סוגיות מסכת עירובין ולקרבן אל דעת הלומד באופן מוחשי

שמחים לשמרו

מדור מיוחד לערוב עירובו בירורי הלכה בענין העירוב בבארא פארק
אדר ב' תש"ס, שנה ה' גליון ג' (יט)

אור ישראל

המשך מדור מיוחד לערוב עירובו בירורי הלכה בענין העירוב בבארא פארק סיון תש"ס,
שנה ה' גליון ד' (כ)

אור ישראל

בו יבואר שהלוחם נגד עירוב הוא צדוקי מין וכופר בעיקר, ואם היה בימי הסנהדרין היו ממיתין אותו, כי אתם באים לעקור תלמוד שסידר רב אשי, ולחלוק על כל הגדולים שהיו עד היום הזה, אותם שמתו ז"ל ואת אשר חיים עד הנה, לכן חזור בך ואל תיטוש תורת משה רבינו עליו השלום, (לשון הרא"ש ז"ל). אתם חולקים על העירוב אבל תדעו שאתם גם כן נושאים, שמינות וכפירה נזרקה בכם רח"ל.

קונטרס הצדוקים בהלכה

יצא לאור ע"י הרב יצחק יעקב מאשקאוויטש מח"ס “בית יצחק” על מסכת עירובין  ברוקלין נוא יארק חודש אייר שנת תשס"ג לפ"ק.

ישיבה וכולל בית שערים, חמשה עשר באב שנת תש"מ קובץ שערי הלכות חלק יא
ישיבה וכולל בית שערים, אדר שנת תשמ"א קובץ שערי הלכות
חלקים יב -יג

שו"ת בית אב תנינא והוא קונטרס כרם אב יותר ממאה ועשר פסקים לדינא רובם ככולם בדיני עירובין, מהגה"צ רבי אברהם אהרן יודעלאוויץ זצ"ל, רב ואב"ד דק"ק באסטאן, ניויארק תרע"ט.

1001

קונטרס העירוב דקענסינגטאן, ברוקלין נ"י, שמחים לשומרו ולערב עירובו, י"ל על ידי "וועד העירוב דקענסינגטאן", ניסן תשס"ד

1002

מודעה – נ.ש.

1003

חובת השעה – השרידים אשר לא כרעו לבעל – הוספות והבהרות נחוצות.

1004

קהילות וועבסטער – פאסטער הצדוקי המין נ.ש.

1005

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת ולקורעי עונג.

1006

היו לא תהי' – האפיקורס נ.ש.

1007

has this man harassed you?

1008

להתוודע ולהגלות – מוועד העירוב דבארא פארק.

1009

מה נשתנה?

1010

כאַפּט'ס איהם – אַכטונג אַכטונג

1011

היכונו למוצאי שבת – המארגנים.

1012

תורה – תורה הקדושה... הכואבים והמוחים בכל התוקף על חילול תורתינו הקדושה וחכמיה ז"ל.

1013

יידישע מאַמעס! – נגד נ.ש.

1014

נ.ש. המבואר.

1015

נ.ש. – איש צער ואויב המן הרע הזה.

1016

הבהרת דברים – האמת יורה דרכו.

1017

מודעה – הרשע האפיקורס המין – נ.ש.

1018

מודעה – נמרוד וחבריו.

1019

אַ האַלבער אמת – איז אַנדערהאַלבן מאָל שקר!

1020

בן תרח? – בלעם בן בעור נ.ש.

1021

אשריך – נ.ש.

1022

מחאה נמרצה נגד מחריבי קרתא.

1023

קול קורא – לזהירות ממודעות שתדלנים בחתימות רבנים.

1024

מכתב – לכבוד הני ליצים בריוני רשיעי חברי כת שאינם מודים בעירוב.

1025

מכתב גלוי לוועד העירוב – עש"ק לסדר "ויגשו לשבור".

1026

קהל צמח צדיק – וויזניץ בורו פארק – הבהרת דברים.

1027

כל חמירא – דחזיתי לר'... נ.ש.

1028

חמדת שאול – תשובה.

1029

מכתב מהגאון הצדיק ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר. – ענגליש.

1030

מכתב מהגאון הצדיק ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר. – אל כבוד קדושת האדמו"ר ממונקאטש שליט"א.

1031

עירוב בברוקלין – ענגליש.

1032

קריאת קודש – דעת תורה מהרבנים הגאונים המובהקים עמודי ההוראה מנהיגי ומאורי ישראל שליט"א, אודות תיקון העירוב בשכונת בארא פארק.

1033

מחאה נמרצה – א' קרח תשס"א. תלמידיו מבית תלמוד להוראה.

1034

מודעה חשובה – וועד העירוב דשכונת וועבסטער – פאסטער.

1035

מודעה חשובה – ואזהרה חמורה בשם 200 משפחות דשכונת וועבסטער – פאסטער.

1036

דלתות? – פאַרוואָס מאַכן נישט – זיי, די שלום זיכער'ס – קיין "דלתות".

1037

לעשות את השבת לדורותם.

1038

Shame.

1039

Please stop already!

1040

An open letter.

1041

Yes, we are laymen!

1042

להסיר מכשול – ב' דחול המועד פסח תשס"א.

1043

ראַשענדיקע נייעס!!! – עפרא לפומייהו של הני צדוקים.

1044

מכתב – הרב יושע צבי הלוי יונגרייז.

1045

השלמות נחוצות – הנוגע הלכה למעשה.

1046

לאפרושי מאיסורא! – ערב סוכות תשס"א, בני תורה דבארא פארק.

1047

שיחה – עם הרה"ג ר' טובי' גאלדשטיין שליט"א, בענין תיקון עירובין בעיר מאַנהעטען

1048

תחומי העירוב תשס"א. – בארא פארק.

1049

1050. קול קורא – ואת המעשה אשר יעשון – וועד העירוב דבארא פארק.

1050

שיחה – עם הרה"ג ר' טובי' גאלדשטיין שליט"א, בענין עירובין.

1051

קול קורא – גודל תועלת הקונטרס ערבך ערבא צריך.

1052

תשובה – מהגה"צ אבדק"ק פריימאן זצ"ל.

1053

תשובה – מהגה"צ אבדק"ק שאפראן זצ"ל.

1054

מודעה נחיצה – טעמו וראו כי טוב. ערבך ערבא צריך.

1055

לאור ההלכה – עירוב וצורת הפסח. גליון חודש בחדשו יוצא לאור ע"י איחוד חסידי מונקאטש שנה ז' חודש מנחם אב תש"ס. גליון עז.

1056

פסקי הלכות מהגר"ם פיינשטיין זצ"ל.

1057

תיקון טעות – המעוררים.

1058

וויכטיגע מיטטיילונג למען העירוב.

1059

דעת תורה – מהרבנים האפיקורסים הצדוקים הרוצים לעקור מצוות עירוב מהתורה הקדושה.

1060

New York city.

1061

דעת קדשו של רביה"ק מסאטמאר זי"ע.

1062

דברי כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר זי"ע, בענין היתר ומצות תיקון עירובין בעיר בארא פארק.

1063

מכתב – מהגה"צ אבדק"ק שאפראן זצ"ל.

1064

די סטראַשונג פון חבורת בני תורה דפלעטבוש.

1065

מספר ייטב לב – פרשת וישלח.

1066

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת. – הזהרו.

1067

קהל תורת חיים – ווזניץ מודעה נגד העיתון די צייטונג.

1068

מכתב – נגד עמק הנחל, בני הכוללים דבארא פארק.

1069

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת – מודעה.

1070

The pursuit of excellence.

1071

ניו יאָרק טיימס.

1072

פרישע שקרים, זיופים וסילופים – אין נאָמען פון מהרש"ם מבערזאן זצ"ל.

1073

מזויף! פאַלש! שקר! ליגענט! קול קורא של חתימות רבנים מלא זיופים.

1074

מכתב מאחד הרבנים – מבאר שאין לעירוב דעירינו בארא פארק שום דמיון לעירוב דנוא יארק של אז.

1075

החינוך של ישיבה תורה תמימה, קעמפ סילווער לעיק.

1076

אַכטונג טעראָר!

1077

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת – אינו דומה שמיעה לראיה!

1078

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת – מקרא קודש... כל מלאכת עבודה לא תעשו.

1079

עיתון ברוקלין אדוואקאט – תושבי ברוקלין שרייבן.

1080

וועד העירוב דברי שלום ואמת – לבקשת רבים.

1081

מכתב – מהגה"צ רבי יוסף דוד טייטלבוים. ט' סיון תש"ס לפ"ק.

1082

רבינו חיים וויטאל – כותב בשם האר"י הקדוש זי"ע, בעל שם טוב פרשת יתרו ועוד.

1083

דעת תורה – מהאדמו"ר רבי שלום קרויז אבדק"ק אדווארי שליט"א – מהגה"צ רבי יוסף אשכנזי שליט"א.

1084

קול קורא – מהגה"צ שהסכימו לעשות עירוב בשנת תש"ך – ובברוקלין.

1085

מכתב תשובה – מהאדמו"ר רבי שלום קרויז אבדק"ק אדווארי שליט"א.

1086

שואל כענין ומשיב כהלכה. – העירוב בניו יארק בשנת תרס"ז. – עיירים ואמהות בישראל – מישקאלטץ.

1087

וצונו על מצות עירוב.

1088

וצונו על מצות עירוב. שבת זאת חנוכה תש"ס לפ"ק.

1089

יסוד תיקון העירוב – יסודי סיבות תיקון העירוב ע"י צוה"פ בשכונת בארא פארק בשנת תש"ס.

1090

דעת תורה – דעת קדשו של הגה"צ רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל בעל מנחת יצחק, גאב"ד בית דין צדק של העדה החרדית בירושלים עיה"ק.

1091

גילוי דעת – מכ"ק אדמו"ר מפאפא זצ"ל – ועוד.

1092

מכתב גלוי לרבינו ה"ר משה פיינשטיין.

1093

ירא הקהל וישפטו. – את מעשי הזיוף ההונאה של מפיצי המודעה.

1094

דעת תורה מזויף. – הזייפנים בתוקפם.

1095

מחאה – מחאה על עלבונה של תורה וחכמיה.

1096

ותערב – ותערב לפניך עתירתינו.

1097

קול קורא. – דעת תורה אודות תיקון העירוב בשכונת בארא פארק.

1098

דעת תורה – אלו שמות הרבנים המחזיקים את העירוב במכתביהם ובתשובותיהם.

1099

כולנו בעד העירוב.

1100

למען האמת והשלום.

1101

כוי את – ספק בהמה ספק חיה?

1102

מעשה רב.

1103

מכתב – מהגה"צ רבי יוסף שטיינער זצ"ל.

1104

מכתב גלוי מהגה"צ רבי חיים יודא כ"ץ שליט"א.

1105

מכתב מהרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשניץ זצ"ל בגודל מעלת תיקון עירובין.

1106

גילוי דעת של כ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א.

1107

לאור ההלכה – עירוב וצורת הפתח (א). גליון חודש בחדשו יוצא לאור ע"י איחוד חסידי מונקאטש שנה ז' חודש טבת תש"ס.

1108

דער בלאט – דאס זיכער נישט. ז' שבט תש"ס.

1109

ממגיד שיעור אל מגיד שיעור.

1110

אברהם אליעזר קוויאט.

1111

מכתב – לר' אברהם אליעזר קוויאט.

1112

בקשה ומודעה – וועד העירוב דבארא פארק.

1113

גילוי דעת – שמצוה לטלטל כמאז ומקדם.

1114

רצחת וגם ירשת!

1115

אפיקורס, כגון מאן?

1116

עת לעשות לה' הפרו תורתך. – לסלק את מסכת והלכות עירובין רח"ל.

1117

מחאה גדולה ותקיפה – נגד מפיצי כתבי פלסתר.

1118

וועד חיזוק הדת – וועד לחיזוק שמירת הדת. – כי אובד עצות נחנו.

1119

וועד העיר דבארא פארק – בנשיאות בית הוראה דבארא פארק.

1120

היות ואנשי בליעל – וועד העירוב.

1121

מענה לשאלת רבים. – וועד העירוב.

1122

משקלקלו המינים – מספר 1.

1123

קהל הקדוש – בארא פארק גייט מיט שירעמ'עס קויפן צייטונגען אום שבת קודש!

1124

שואל שלא כענין ומשיב כהלכה.

1125

דברי מי שומעין? – תלמידי רביה"ק מסאטמאר זי"ע.

1126

אין שמחה כהתרת הספיקות – התאחדות בני הכוללים דבארא פארק.

1127

ציץ אליעזר – אודות תיקון העירוב בלאנדאן.

1128

מכתב – מהרב אברהם בלומענקראנץ.

1129

בהדין עירובא – שבת תש"ס.

1130

לאור ההלכה – עירוב וצורת הפתח (ב). גליון חודש בחדשו יוצא לאור ע"י איחוד חסידי מונקאטש שנה ז' חודש שבט תש"ס. גליון עא.

1131

גילוי דעת – הצעת פשרה בענין העירוב.

1132

מכתב – להעסקנים חברי וועד העירוב. – מספר אבן ישראל בענין עירוב בצורת הפתח בירושלים. נאום ישראל יעקב פישער זצ"ל.

1133

חמדת שלמה – סעיף ה', אזהרת למקומות שיש עירובין.

1134

מודעה – מועד למען תיקון עירובין בברוקלין.

1135

דעת תורה – מי לה' אלי. – שו"ת הרא"ש כלל עשרים ואחד.

1136

זעקה גדולה ומרה! חגרו שק! על עלבון תורתינו הקדושה וכל הגאונים והצדיקים מזמן הבית יוסף והשו"ע עד היום הזה.

1137

מכתב גלוי – שיראו סילופם ושפלותם של הכותבי פלסתר.

1138

מכתב גלוי – אל ר' צבי מאיר גינזבערג.

1139

מכתב גלוי – מהגאון האדיר הגר"ם פיינשטיין זצ"ל.

1140

דעת תורה – מהגה"צ ר' שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל.

1141

תשובת מהר"ם ביק.

1142

הזמנה – בואו בהמוניכם לכבודה של תורה.

1143

מכתב מזויף – מכתב קודש מזקן הרבנים, ראב"ד דק"ק קאשוי (שליט"א) זצוקללה"ה.

1144

מכתב – אברהם אליעזר קוויאט.

1145

תשובה – מספר אבן ישראל – מספר ערוך השלחן, בענין עירוב בצורת הפתח

1146

ב' מכתבי תשובות מהגר"ם פיינשטיין זצ"ל.

1147

פרס של חמשת אלפים דאלער – לראשון שיראה לנו את הקול קורא הארגינעל שחתם עליו הגר"ם פיינשטיין ושאר הרבנים זצ"ל. ועד היום אף אחד לא זכה בזה, מפני שהחתימות הנ"ל הם מזויפים מעיקרם ושורשם.

1148

הבהרה – כי מעולם לא היתה איזה פסול ושום מכשול בהעירוב.

1149

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת – את אשר יגורנו בא – ענה כסיל כאוולתו.

1150

מודעה – מוועד העירוב דבארא פארק.

1151

כל מקדש שביעי... – טייערע אידן שומרי שבת!

1152

מכתב קודש – מהגה"צ רבי יצחק לעבאוויטש שליט"א.

1153

אזהרה חמורה – לבני הישיבות הנוסעים ללמוד בארץ ישראל.

1154

מה נשתנה? – כאפט'ס איהם!

1155

אידן שומרי שבת.

1156

קוזאק הנגזל – התאחדות בני הכוללים דבארא פארק.

1157

עיתון חדש על בארא פארק. – דער "וואך" ענטליכער "איד"ישער עירוב "בלאט" "צייטונג".

1158

קונטרס המחיצות – ביאור ג' מחיצות המקיפות את שכונת בארא פארק יע"א.

1159

הכונו – עצרת מחאה אדירה על קריעת העירוב בעצם ליל שב"ק.

1160

ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה נישט ביק'ן! – נבלה גדולה נשתה בישראל.

1161

ברוכים הבאים – להגה"צ מאודווארי שליט"א.

1162

הזהרו מן הצבועין! – תושבי בארא פארק.

1163

דעת קודש – של ממשיכי דרך הבעל שם טוב.

1164

לאור ההלכה – עירוב וצורת הפתח (ג). גליון חודש בחדשו יוצא לאור ע"י איחוד חסידי מונקאטש שנה ז' חודש אדר תש"ס. גליון עב.

1165

מחאה גדולה ותקיפה.

1166

גילוי פנים בתורה שלא כהלכה – במרד ובמעל.

1167

מודעה מועד העירוב – נגד משחיתי העירוב שהם גזלנים ואין יום הכיפורים

1168

זעקה גדולה ומרה – שקר גלוי ומוחלט – אוצרות ירושלים

1169

מכתב גלוי לרבינו ה"ר משה פיינשטיין – הפרדס חוברת ט' שנה ל"ג

1170

מודעה מועד העירוב – פרשת ויקהל תש"ס.

1171

למען האמת והשלום. – עשרה בטבת תש"ס.

1172

המאור – (תשרי תשט"ו) דעתו האמיתית של כ"ק מרן הגה"ק מסאטמאר זי"ע

1173

דברי מנחם – תיקון עירובין במאנהעטען שנת תש"ך לפ"ק, עם חתימת גדולי הרבנים דאז.

1174

מעשה רב – מהגה"ק רבי אפרים פישל העשקאוויטש שליט"א.

1175

תשובה – ממרן הגה"צ רבי יחזקאל ראטה שליט"א.

1176

פסק הלכה – מפוסק הדור הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל בענין איסור מחאה ביד המתירים לעשות עירוב. – מכאן רואים איך שכל אלו שמוחים לעשות עירוב על סמך הגר"ם פיינשטיין זצ"ל הוא כולו שקר! – והם פשוט כפשוטו צדוקים מינים ואפיקורסים, כמבואר בסנהדרין ל"ח ע"ב וז"ל: ודע מה שתשיב לאפיקורוס, אמר רבי יוחנן לא שנו אלא אפיקורוס (של) עובדי כוכבים אבל אפיקורוס ישראל כל שכן דפקר טפי. כדי שתדע להשיב לאפיקורוס - הבא להביא ראיה מן התורה לדברי המינים: וברש"י ז"ל פי': כל שכן דפקר טפי - שהרי הכיר וכפר ומתוך כך מדקדק ולא תוכל להשיבו דבר המקובל לו: שפקרו המינים - שמביאין ראיה מן התורה להפקירן.

1177

תושבי וויליאמסבורג – ה' עמכם גיבורי חיל תושבי בארא פארק.

1178

עדות – עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. – להתוודע ולהגלות.

1179

כי הכית – את כל אויבי לחי.

1180

דער עירוב נייעס. – אייר תש"ס לפ"ק.

1181

טייערע אידן! – מה נשתנה העירוב הזה מכל העירובין שבעולם.

1182

יריעות שלמה – שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, "והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם".

1183

ירא הקהל וישפוט #4.

1184

ימי השובבי"ם – אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה, מתלמידי רביה"ק והטהור בעל ויואל משה.

1185

הזייפן הגדול והנורא הידוע לשמצה  [וַיַּרְא מֹשֶׁה אֶת הָעָם כִּי פָרֻעַ הוּא כִּי פְרָעֹה אַהֲרֹן לְשִׁמְצָה בְּקָמֵיהֶם: (שמות ל"ב כ"ה)]– מנשה פילאפף. וכן זייף כל ספרי ניקור המובהקים, כידוע. ועי"ז נעשה לגדול בסאטמאר, כי כל שיכול לזייף ביותר נעשה שם גדול ביותר.

1186

דעת תורה – מהרבנים הגאונים תושבי עירינו – מזויף.

1187

 

עדות – כ"ק אדמו"ר שליט"א מבלאזוב הורה לפרסם בשמו.

1188

מי ביק ש פיגעל זאת – מידכם רמוס (עירובי) חצרי – ויסלף דברי צדיקים.

1189

גילוי דעת הציונים והסאטמערע עשו יד אחת לעקור מצות עירוב מן התורה. – מי יגלה עפר מעיניו הקדושים של הקדוש בעל ויואל משה זי"ע.

1190

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת מודעה חשובה.

1191

תמונה מהטעראריסטים ש.ש. וא. הכהן ו.

1192

וועד לחיזוק הדת – ועד לשמירת שבת ערבך ערבא צריך.

1193

הזדעזעי ירושלים – מוועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת שכל אחינו בני ישראל בארץ ישראל מחללים שבת ואסור לטלטל שם.

1194

הלכות נחוצות מהעוכר ישראל המומר והאפיקורס חיים דוד כ"ץ. י"ל ע"י הצדוקים וועד הירוס הדת – וועד לעוקרי קדושת השבת.

1195

מפת העירוב – שמחים לשמרו ולערב עירובו. תחומי העירוב כפי המסומן במפה.

1196

גילוי דעת – לתושבי בארא פארק. – עש"ק וירא תש"ס.

1197

גבולי העירוב – בחסד ה' עלה בידינו להרחיב גבולי העירוב, בבארא פארק, שבת שלום ומבורך, וועד העירוב.

1198

תיקון עירובין במאנהעטען – מבוא. בכ' סיון תשי"ט נתקיימה וועד הרבנים לתקן העירוב במאנהעטען, וחתימתם של 19 רבנים ואדמורי"ם דאז, וראש הוועד היה הגה"צ יוסף דוד מאשקאוויטש זצ"ל.

1199

מודעה – מוועד העירוב דבארא פארק, על הכשר העירוב, והרבנים הצדיקים המפקחים העירוב. נדפס בעיתון די צייטונג פרשת ויקרא שנת תש"ס.

1200

קול קורא ודעת תורה של הרבנים הגאונים והצדיקים אודות הכשר העירוב בארא פארק. נדפס בעיתון די צייטונג פרשת שמות תש"ס.

1201

שמחים לשמרו ולערב עירובו. – העירוב בארא פארק עומד תחת פיקוח והשגחת בי"ד המיוחד לענין העירוב ובהסכמת מורי הוראה מובהקים ובראשם הרבנים הגאונים הצדיקים מסערדאהעל, קארלסבורג, האליין, אדווארי, שליט"א. תחומי העירוב כפי המסומן. די צייטונג פרשת בא, תש"ס.

1202

מכתב עוז – מהרב הגה"צ מוהר"ר חיים יהודה כ"ץ שליט"א אבדק"ק ור"מ סערדעהעלי שליט"א בענין הפיקוח ונחיצות העירוב בשכונתינו.

1203

חזור בך??? גאסט עדיטאריעל. דער בלאט פרשת קרח ד' תמוז תשס"ב לפ"ק, ולמספרם יוני 14, 02.

1204

ראדני סטריט עירוב עלימינירט נאך קרוב צו דריסיג יאר אין קראפט. דער בלאט פ' קרח ד' תמוז תשס"ב לפ"ק, ולמספרם יוני 14, 02.

1205

מכתב מאת הגה"צ אבדק"ק אונגוואר שליט"א בעל משנה הלכות, לכבוד מרנן ורבנן וכו' בעירבארא פארק והקהילות הקדושות.

1206

וועד חיזוק הדת - וועד לשמירת שבת, - מודעה חשובה לתושבי שכונתינו, לעבוד ביחד עם כל הציונים לעקור מצות עירוב מתורתינו הקדושה.

1207

A CALL TO ACTION

1208

דעת הגה"צ מפאפא זצוק"ל בענין העירוב, וליקוט דע"ת מעוד גדולי דור העבר זצ"ל, ולהבח"ל גאוני דורינו שליט"א.

 1209

קול קורא כסלו ה'תש"ס, ברוקלין. יא עירוב נישט עירוב, וואס איז דער סך הכל?

1210

דעת תורה מרבותינו הק' גאונים וצדיקים שגרו בעירינו ברוקלין נוא יארק, בענין תיקון עירובין במקומות מושבותינו.

1211

גילוי דעת אנחנו המפורטים מטה הורינו לבני קהלותינו שאנחנו מסכימים להעירוב הנעשה בשכונות בארא פארק. אנו פונים בזה לכל הסרים למשמעתינו ובני קהלותינו שיחיו, שמצוה לטלטל כמאז ומקדם.

1212

הגה"ק בעל ייטב לב זי"ע – "מי שיעשה ויפעול עשיית עירוב אני נותן לו את העולם הבא שלי", ספר גדולת יהושע, אות ל"ב, ברוקלין אדוואקאט עש"ק בהעלותך שנת תש"ס לפ"ק.

1213

מכתב מהרב אברהם אליעזר קוויאט, מבקש סליחה ומחילה מכ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א על שכתב והשיג נגדו. "אודה ולא אבוש שטעיתי ולא דקדקתי כראוי על שיטתו, שהיא באמת שיטת בעל מנחת אלעזר זצ"ל. "דער בלאט" פרשת יתרו כ"א שבט שנת תש"ס.

1214

מכתב מהרה"ג אברהם בלומנקראנץ נגד הערב רב, שלוחמים נגד העירוב, "די צייטונג", עש"ק תרומה שנת תש"ס לפ"ק.

1215

דעת תורה מהגאונים הצדיקים זצ"ל, על מצות וחויב עשיית עירוב, עיתון "די וואך" עש"ק פ' תולדות שנת תש"ס לפ"ק.

1216

מכתב עוז מאת הרב הגה"צ מוהר"ר חיים יהודה כ"ץ שליט"א אבדק"ק ור"מ סערדעהעלי בענין הפיקוח ונחיצות העירוב בשכונתינו, "די וואך" עש"ק תולדות שנת תש"ס לפ"ק.

1217

מכתב מהגה"צ רבי שלום קרויז שליט"א אבדק"ק אודווארי, מח"ס שו"ת דברי שלום ח' חלקים, וש"ס, יו"ר התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדא, "די וואך" פ' תולדות תש"ס.

1218

די מערכה איבער אן עירוב אין ניו יארק, אויפקלערונג פון רעדאקציע, די היסטאריע פונעם עירוב אין וויליאמסבורג וואס דער ראצפערטער רבי זצ"ל האט געמאכט, ווי ער איז אריינגעגאנגען נעמען א ברכה פון רביה"ק מסאטמער זי"ע, און ווי ער פארציילט פארן רעבין ווער די דריי גרויסע רבנים זענען וואס וועלען געבען דעם הכשר אויפן עירוב, וכו'. "די צייטונג" פרשת שמות שנת תש"ס לפ"ק 

1219

בדף 62א:

דעת גדולי הרבנים זצ"ל בענין תיקון עירובין:

הגה"צ רבי יונתן שטייף זצ"ל, גאב"ד דק"ק קהל יראים וויען, (שו"ת מהר"י שטייף סימן ס"ח). הגה"צ רבי יוסף אלי' שטיינער זצ"ל, ראב"ד קהל יראים וויען, (ג' נח תשל"ג). הגה"צ רבי שמעון זאב מיללער זצ"ל, אב"ד אראד, (ג' לסדר כה אמר ה' תשל"ד פה ברוקלין). הגה"צ רבי חיים בערגער זצ"ל אב"ד מישקאלץ, (ב' לסדר אז ישיר תשל"ד, החותם לכבוד זהירות שב"ק). הגה"צ רבי נפתלי הירצקא העניג זצ"ל אב"ד שארמאש, יו"ר התאחדות הרבנים. (ה' נח תשל"ג). הגה"צ רבי יוסף גרינוואלד זצ"ל אב"ד פאפא, סגן נשיא התאחדות הרבנים. (ב' חשון תשל"ג). הגה"צ רבי שמואל אברהם זעלטענרייך זצ"ל אב"ד שטשאקאווא, יו"ר לבתי דינים של התאחדות הרבנים. (ד' נח תשל"ג הכותב וחותם למען המצוה ועוסקיה). הגה"צ רבי יהושע כ"ץ זצ"ל אב"ד סאמבאטהעלי, חבר וועד ההנהלה של חיזוק הדת שע"י התאחדות הרבנים. (ד' לסדר אל יצא איש ממקומו ביום השביעי תשל"ד).

די צייטונג פרשת ויצא תש"ס

נאוועמבער 19 99'

[כאן לא היה להם ברירה והכניסו את המכתבים האמיתיים לטובת מצות תיקון עירובין].

 

1220

תשובות וקונטריסים ובירורי הלכה על הלכות עירובין

  

מלחמה לה' בעמלק מדור דר - וועד הקהילות המאוחדות, ברוקלין ניו יארק - מלחמת הדת על ענייני עירובין - חלק א' שבט תש"ס - עיתון תורני מוועד לחיזוק הדת שעל ידי בני תורה דבארא פארק. דער עירוב אין בארא פארק. מאמר קדושת השבת מהחפץ חיים זצ"ל מענה לשאלת רבים. קול קורא על דבר העירוב בירושלים. וועד למען תיקון העירובין במנהטן על ידי ועד הרבנים דניו יארק רבתי. וצונו על מצות עירוב. דבר המערכת. תמצית פסקי רבותינו לענין עיירות גדולות. ספר תולדות שמואל בענין ס' רבוא. העירוב בניו יארק בשנת תרס"ז. מכתב קודש מזקן האדמורי"ם בדורינו יושב ראש התאחדות הרבנים כ"ק אדמו"ר מאודווארי שליט"א, להרים מכשול מדרך עם ה'. שו"ת חידושי הרי"ם ע"ד הטלטול בווארשא. 46 ענינים שנכשלים במקום שאין עירוב. אוי לאותו בושא ואוי לאותו כלימה. ותערב לפניך עתירתינו. טעם הכמוס? מעשה רב שעשה הגאון הגדול מעמודי הוראה בדורינו הגה"צ רבי אפרים פישל הערשקאוויטש שליט"א אבדק"ק האליין. קריאת קודש ודעת תורה אדות העירוב בבא"פ. תשובות מל"ז רבנים וגדולי הפוסקים המבררים להלכה ולמעשה בענין המצוה הגדולה לעשות עירוב. בענין בזיון ת"ח. ליסט מ' 400 מקומות בכל העולם שעשו עירובין. ספר תיקון עירובין לגה"ק משאץ. ששים גבורים סביב מגבורי ישראל. השתלשלות החתימה של כ"ק מרן אדמו"ר מבאבוב שליט"א [זי"ע]. שקר אין לו רגלים. תשובה מכ"ק מרן אדמו"ר ממונקאטש שליט"א בענין היתר טלטול ע"י העירוב בבא"פ. תוכן הענינים. מפת העירוב. כולנו בעד העירוב גדולי התורה אתנו.

מלחמת
הדת
ירחון לחיזוק הדת
דער עירוב חודש שבט תש"ס

בירור דין העירוב בבארא פארק, שהעירוב כשר ומהודר ע"פ שיטת השו"ע והפוסקים, [וגם עפ"י שיטת הגר"ם פיינשטיין זצ"ל]. נכתב ע"י אחד הרבנים שליט"א, פרשת בשלח תש"ס לפ"ק.

1401

תשובה גלוי' על המכתב גלוי על ידי דרשת פסח שני מאת ראש הלוחמים וגוזר הגזירות נגד תיקון עירובין הרה"ג ר' משה ביק ז"ל רב דקהל בני משה בארא פארק. - אשר דרש בקאנווענשען של התאחדות הרבנים דארה"ב וקאנאדא ביום ד' פ' אמור, י"ד אייר פסח שני.-  עם הערות והארות על ידי אחד הרבנים. י"ל ערש"ק בחקותי שנת תש"ס לפ"ק.

1402

תשובה ב' מהרה"ג ר' יצחק הלוי מאנדל שליט"א דומ"ץ בקרית יואל יצ"ו א) ג' מחיצות המקיפות את העיר, ב) עומד מרובה על הפרוץ. ג) ס' רבוא עוברין בו. ד) סילוף דעת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל ועדות שאמר להרבנית שלא לחוש כלל ולצאת עם תכשיטין לרחוב.

1403

תשובה מהאדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל שו"ת משנה הלכות י"ט חלקים. לכבוד מרנן ורבנן וכו' בעיר בארא פארק והקהילות הקדושות. בבארא פארק.

1404

רשימת הדברים שאפשר לקבל על ידי הפאקס של וועד העירוב דבארא פארק, ר"ח אייר שנת תש"ס לפ"ק. 718 – 438 - 7411

1405

שו"ת שבט הלוי או"ח סימן מ"א

1406

שו"ת באר משה סימן מ'

1407

בירור שוטת הפוסקים דבין אנשים המוחים בעירוב אם יכולין לזכות להם הפת בע"כ, על ידי גדולי הרבנים שליט"א, בא"פ אדר א' תש"ס.

1408

מכתב אל כבוד העסקנים הדגולים חברי וועד העירוב ד'בארא פארק, מתלמידי מרן הג' בעל שבט הלוי שליט"א

1409

ספר ישיב משה או"ח דף נ"ז, בענין ס' ריבוא.

1410

מכתב מהרב ישראל פינחס הלוי גארניש שליט"א.

1411

שו"ת דברי יציב סימן קע"ב, בדין גדר רשות הרבים.

1412

שו"ת דברי יציב סימן קע"ג, בדין תיקון עירוב בעיירות גדולות.

1413

תשובת מהר"ם ביק

1414

מספר ערוך השלחן סימן קס"ב, דברים שבני מבוי כופין זה את זה.

1415

תשובות איברא, כתבי הגרי"א הענקין זצ"ל, על חיבור תיקון עירובין

1416

ספר תולדות שמואל מצוה לט, המוציא מרשות לרשות

1417

העירוב בבורו פארק, תמצית יסודי ההיתר לסדר עירוב בבארא פארק

1418

די לעצטע עירוב נייעס, גליון פרייטיג במדבר כט אייר שנת תש"ס לפ"ק

1419

דעת תורה גדולי הרבנים שליט"א על מצות עירוב בשכונותינו בא"פ, עש"ק פרשת ויחי תש"ס לפ"ק

1420

הבעלות על מושל העיר על קרקעות במדינתינו נוא יארק, ענגליש

1421

תשובה בדין העירוב הנעשה בבארא פארק, ובה יתיישבו קושיית המשנת ר' אהרן על החזו"א, ויתבאר דדעת החזון איש בענין מחיצות העיר אינה שיטה יחידאה אלא שכן היא דעת גדולי הפוסקים הקודמים. מאת הרה"ג ר' דוד גליק שליט"א חבר הכולל שערי יושר ב"פ

1422

תשובה מהרה"ג ר' אברהם גראס דקהל אורחות חיים ברוקלין נ"י ב' בשלח תש"ס ברוקלין, להרה"ג א.א. קוויאט שליט"א

1423

תשובת הגאון ר' ישראל אברהם אבא קריגער זצ"ל רב בקהלת קאשערדארי, ליטא, פראנקפורט דמיין, ועוד. בירור מקיף ומעמיק בענינים, א) אם יש שאינם חפצים לעשות מחיצות, ב) אם יש מחיצות ואינן רוצין לערב, ג) אם אין מסכימים להיתר, ד) אם אין רוצים להשתתף ביחד בעירובי חצירות. מתוך ספר תענוגי ישראל

1424

דעת תורה גדולי הרבנים שליט"א על מצות עירוב בשכונותינו בא"פ, עש"ק פרשת וארא ר"ח שבט תש"ס לפ"ק

1425

קונטרס בירור השיטות בענין עירובין בעיירות גדולות.

1426

השתלשלות עשיית העירוב בוויליאמסבורג, ע"י כ"ק הרה"צ אדמו"ר מראצפערט זצ"ל, ח"א טבת תש"ס לפ"ק.

1427

שאלות ותשובות וועגען אונזער עירוב אין בארא פארק, י"ל ע"י קבוצת בני כוללים ערב שבת הגדול תש"ס.

1428

קונטרס גן יצחק בענין עירובין בעיירות גדולות, נערך ע"י מנחם נחום יצחק גרויז, י"ל ע"י וועד העירוב דבארא פארק, שבט תש"ס לפ"ק.

1429

קונטרס כת שקרנים, יתבאר רק חלק מהשקרים שמפרסמים מתנגדי העירוב. מהגה"צ ר' ישעיהו טובי' הלוי דירעקטאר שליט"א, בעמ"ס ליקוטי טל ומו"ל לפידי אש דת ד"ח, ותורת תיקוני עירובין שבזמן הזה, ו"ח, ועוד. חשון תשס"א.

1430

חודש בחדשו, יו"ל על ידי איחוד חסידי מונקאטש שנה ז' חודש סיון תש"ס, גליון ע"ה, בענין  עירוב וצורת הפתח.

1432

שו"ת מהר"ם ביק חלק או"ח כרך א'.

1433

קונטרס עירוב דקענסינגטאן, באנגלית, אישור והכשר על העירוב עם תמונות, י"ל על יד וועד העירוב דקענסינגטאן, ברוקלין נ"י עש"ק זכור תשס"ד

1435

ביאור דעת הגר"ם פיינשטיין זצ"ל בענין עירובין ועוד, שבט תשס"ד

1436

דבר ה', אל כבוד האדמו"ר מוויזניץ שליט"א. מהגה"צ ר' ישעיהו טובי' הלוי דירעקטאר שליט"א, בעמ"ס ליקוטי טל ומו"ל לפידי אש דת ד"ח, ותורת תיקוני עירובין שבזמן הזה, ו"ח, ועוד. חשון תשס"א

1437

בירור בענין שיתוף ועירוב היכא שיש דיורים ישראלים שאינם מסכימים לזה. מהגאון רבי אליעזר ליפא הלוי מיללער שליט"א, י"ל ע"י וועד העירוב דבארא פארק, ניסן תשס"א.

1438

מחלוקת לשם שמים, בו יבואר יסוד ושורש חילוקי הדיעות בין חסידי ומתנגדי תיקון עירובין בעיירות ישראל והטלטול בהן, העתיקה 200 שנים ומשם נפרדו והיו לשתי מחנות ישראל, אדר ב' תש"ס לפ"ק

1439

חוט המשולש, לרגל חגיגת ג' שנים להקמת העירוב פה עירונו בארא פארק יצ"ו, מוצאי שב"ק ויחי תשס"ג לפ"ג

1440

קונטרס בענין עירובין, מהגה"צ ר' ישעיהו טובי' הלוי דירעקטאר שליט"א, בעמ"ס ליקוטי טל ומו"ל לפידי אש דת ד"ח, ותורת תיקוני עירובין שבזמן הזה, ו"ח, ועוד. חשון תש"ס, ברוקלין נ"י.

1441

דבר ה' דעת תורה, מהגה"צ ר' ישעיהו טובי' הלוי דירעקטאר שליט"א, בעמ"ס ליקוטי טל ומו"ל לפידי אש דת ד"ח, ותורת תיקוני עירובין שבזמן הזה, ו"ח, ועוד. אלול תש"ס, ברוקלין נ"י.

1442

אשר קדשנו במצותיו וציונו "על מצות עירוב", דברי חכמים כדברונות על ענין תיקון עירובין קדושתה וסגולתה, ר"ח כסליו תש"ס לפ"ק.

1443

Selected Essays’ By Rabbi Shiah T. Director,  Adar 5761

1444

תשובה על דבר המוחין ואינם משתתפים בזיכוי הפת אי מעכבין בזה את העירוב, מאת הרה"ג רבי יצחק אייזיק ראטה שליט"א בן האדמו"ר מקארלסבורג שליט"א, עש"ק פרשת שלח תש"ס לפ"ק.

1445

הגהות על תוספתא מסכת עירובין, מרבינו רבי אליהו מווילנא זצ"ל, נדפס בירחון אור ישראל, קובץ לעניני הלכה ומנהג, מאנסי ניו יארק, תמוז תשס"א, שנה ו' גליון ד' (כד).

1446

בענין עירוב בבארא פארק, שלו' מאן, אנווערפן-בעלגי'. נדפס בירחון אור ישראל, קובץ לעניני הלכה ומנהג, מאנסי ניו יארק, תמוז תשס"א, שנה ו' גליון ד' (כד)

1447

תשובה מהגה"צ רבי אריה צבי פראמער זצ"ל מקוז'יגלוב בעל "ארץ צבי". תיקון עירובין בסוסנובצא, מבוא – עירוב ע"י עמודי עלעקטריק וטלפון. גליון "נזר התורה" בטאון בית היוצר הגדול לתורה וחסידות בעיה"ק ירושלים, שנה חמישית גליון ג' (יא) חודש מנחם אב ה'תשס"ה לפ"ק.

1448

שמחים לשומרו ולערב עירובו, "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" קונטרס ביאור דין מחיצות לבטל רשות הרבים, י"ל ע"י וועד העירוב דבארא פארק, פ' פקודי תש"ס לפ"ק.

1449

שמחים לשומרו ולערב עירובו, "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" קונטרס בירור השיטות בענין עירובין בעיירות גדולות, י"ל ע"י וועד העירוב דבארא פארק, ר"ח אייר תש"ס לפ"ק.

1450

קונטרס עלבונה של תורה. א. היות שכעת יצא לאור קובץ בשם כרם ביבנה, [משועלים קטנים המחבלים "בכרמים"] ויש שם מאמר מאת מגיד שיעור הר' א.א.ק. נ"י בענין תיקון עירובין, והיות שהשיג שם על כמה גדולי האחרונים ז"ל בסילופים ושקרים. לכן באנו להשיב על ראשון ראשון וכו'. י"ל ע"י חברי הכוללים דבורו פארק יצ"ו, ערש"ק פרשת בהעלותך תש"ס לפ"ק.

1451

דברי שלום ואמת. קריאה נלהבת למען השלום והאחדות בענין העירוב דבארא פארק. מאת הגאון הצדיק המפורסם זקן הרבנים, משיירי כנסת הגדולה, יושב ראש בית הוראה דהתאחדות הרבנים מוהר"ר שלום קרויז שליט"א אבדק"ק אודווארי בעמח"ס שו"ת "דברי שלום" וש"ס. י"ל ביום ר"ח סיון תש"ס לפ"ק לרגל הכנסת ספר תורה לביהמ"ד סערדעהעלי.

1452

מחאה גדולה, מוחים על עלבונה של תורה וחכמיה, מראה באצבע באיזה דרכי זיוף וסילוף אונאה ורמיה, נאספו הרבה מחתימות הרבנים האוסרים. מכתב דוגמא מהגה"צ רבי טובי' גאלדשטין שליט"א ראש ישיבה עמק הלכה, פ' ויחי תש"ס. 26 חתימות מחברי הכולל שמפרסמים המחאה לגלות האמת ולמחות על בזיון כבוד התורה וחכמיה. למען האמת והשלום. פ' ויגש תש"ס

1453

מכתב מהגה"צ רבי יוסף דוד טייטלבוים האדמו"ר מסאסוב שליט"א, אבדק"ק קרית ויואל משה א"י. מעיד איך שרביה"ק האדמו"ר מסאטמאר זי"ע, אמר לכ"ק מרן האדמו"ר מסאטמער שליט"א שיעשה עירוב על כל השכונה בבארא פארק

1454

פסק ודעת תורה של הגאונים הגדולים שרי התורה חברי בית דין הגדול בירושלים עיה"ק. בענין אם בעיירות הגדולות שדרים שם למעלה מס' רבוא מועיל עירוב על ידי צורת הפתח או צריך דלתות, ואם הכשר העירוב בצורת הפתח הוא היתר היותר מרווח בלי שום פקפוק כלל!

1455

תושבי ברוקלין שרייבן. נדפס בעיתון ברוקלין אדוואקאט, ערב שבועות תש"ס.

1456

תמונות מהרבנים הגאונים הצדיקים חברי בית דין המיוחד לעניני עירובין בבארא פארק שרוקדים עם הספר תורה, שהכניסו לבית המדרש של כ"ק מרן האדמו"ר מסעדעהעלי שליט"א. בתמונה רואים: כ"ק אדמו"ר מאודווארי, מסערדעהעלי, מקראסטיר בארבעשט, רבי יחזקאל ראטה גאב"ד קארלסבורג, הגאון הצדיק רבי אפרים פישל הערשקאוויטש אבדק"ק האליין שליט"א.

1457

 

1458

ספר ברכת שלום כולל שאלות ותשובות שונות בעניני עירובין, גיטין ומקואות ועוד חידושי תורה שחדשתי בעזר השי"ת, ממני הצעיר שבכהונה שלום יצחק בר' ישעי' הכהן ז"ל שטערנבערג מקראקא דיין ומו"צ דפה אנטווערפן יע"א, אנטווערפן תר"ץ.

1459

"דער אמת'ר איד" ערשטע אויסגאבע פרשת שלח #1 כ' סיון שנת תשס"ג לפ"ק, ברוקלין נוא יארק, נתייסד ע"י התאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה. אמת'ע נייעס וואס שטייט נישט אין "דער איד" – " דער איד" איז ליידער געווארען [אלעמאל געווען] א צדוקי, על כן האבן מיר געמוזט מאכען א נייעם צייטונג "דער אמת'ר איד" וואס וועט מגלה זיין דעם אמת אין פנים אריין.

1461

"דער אמת'ר איד" ערשטע אויסגאבע פרשת קרח #2 תמוז שנת תשס"ג לפ"ק, ברוקלין נוא יארק, נתייסד ע"י התאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

1462

"דער אמת'ר איד" ערשטע אויסגאבע פרשת חקת בלק #3 תמוז שנת תשס"ג לפ"ק, ברוקלין נוא יארק, נתייסד ע"י התאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

1463

"דער אמת'ר איד" ערשטע אויסגאבע פרשת פנחס #4 תמוז שנת תשס"ג לפ"ק, ברוקלין נוא יארק, נתייסד ע"י התאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

1464

"דער אמת'ר איד" ערשטע אויסגאבע פרשת מטות מסעי #5 תמוז שנת תשס"ג לפ"ק, ברוקלין נוא יארק, נתייסד ע"י התאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

1465

"דער אמת'ר איד" ערשטע אויסגאבע פרשת דברים #6 מנחם אב שנת תשס"ג לפ"ק, ברוקלין נוא יארק, נתייסד ע"י התאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

1466

 

  ליסט מוועד העירוב דבארא פארק

AVAILABLE AT FAX  (718)  438 7411

בליסט הזה אפשר לראות דברי תורה ובירורי הלכה של מאות גדולי ישראל איך שביררו כל עניני עירוב להלכה ולמעשה

רשימת הדברים שאפשר לקבל על ידי הפאקס של וועד העירוב דבארא פארק
ראש חודש תמוז תש"ס (718) - 438 – 7411

וועד העירוב

תחומי העירוב, מפה,  MAP OF THE ERUV

*101

קריאת קודש של יותר משלושים גדולי ההוראה ורבני קהילות אודות תיקון העירוב בבארא פארק

*102

מכתב לאנ"ש בדבר ה' זו הלכה, בענין היתר טלטול ע"י העירוב שנעשה בבארא פארק, שנכתב ע"י כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א

*120

מודעה מוועד העירוב אודות אופן ההשגחה ובי"ד המיוחד

*121

קונטרס בענין ג' מחיצות המקיפות שכונתנו בארא פארק יצ"ו (חלק א') מאת הרה"ג ר' יצחק צבי סופר שליט"א

*122

הסכמת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א להעירוב וטעם למה לא תיקן כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל עירוב

*124

תשובה מהרה"ג ר' יצחק הלוי מאנדל שליט"א דומ"ץ בקרית יואל מאנראו. אודות סילוף דעת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל בענין תיקון עירובין באמעריקא.

*125

עדות הגאון ר' יוסף דוד מאסקאוויץ אדמו"ר משאץ זצ"ל אודות דעתו של כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל, נדפס בירחון המאור תשרי תשט"ו

*126

פירוט עוד חמשים ואחד שישים שיטות הסוברים כהטו"ז והמג"א דרה"ר דאורייתא בעינן ס' רבוא בוקעין בו בכל יום. מוסיף על הי"א שיטות שראה המשנה ברורה. ס"ה שישים שיטות, מספר תולדות שמואל

*127

תמצית יסודי ההיתר לסדר עירוב בבארא פארק מהגאון הרב מנשה קליין שליט"א בעל שו"ת משנה הלכות

*128

בירור דין העירוב בבארא פארק. ובו מבאר שהעירוב שנעשה בבארא פארק כשר אפילו לשיטת האגרות משה זצ"ל, נכתב ע"י אחד הרבנים שליט"א

*129

תשובת הגאון ר' יוסף אליהו הענקין זצ"ל בפרטי דיני תיקון עירובין ומחיצות במאנהעטן תשי"ט

*130

תשובת הגאון ר' ישראל יעקב פישער שליט"א בענין היתר תיקון עירובין בירושלים ובעיירות גדולות, שיש בהם ששים רבוא. מספרו אבן ישראל

*132

תשובת הגאון ר' שלמה דוד כהנא זצ"ל מווארשא שבעיירות גדולות כווארשא אין דין רה"ר דאורייתא

133

תשובת כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל בענין העירוב בבארא פארק תשמ"א. בגדרי רה"ר "...בוודאי שפיר לתקן עירוב כדת וכדין וראוי ונכון לתקן עירובין לתקנת הרבים וכנהוג מקדמת דנא..." (עיין 275#)

134

תשובת כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל בגדרי רשות הרבים "...וא"כ גם להשיטות דבט"ז אמה גרידא הוי רה"ר. ליכא רה"ר בזמה"ז בעיירות גדולות, דלא נקרא מסור לרבים..." (דומיא דדגלי מדבר)

135

תשובת הגאון ר' משה שטערן זצ"ל גאב"ד דעברעצין "...שבזה"ז שאין לנו רה"ר והכל רק ככרמלית..." משו"ת באר משה ח"א סימן מ'

136

תשובת הגאון בעל שבט הלוי שליט"א "...לדידי כל הענין ספק גדול לדינא (אם מצרפין את העגלות) מ"מ כל זה אם יש באמת ס' רבוא בוקעים אבל אם אין ס"ר בוקעין כאשר אמר כ"ת א"כ אין מה לדבר... אמת גמור שזה היה דעת רבותינו מעולם ואין להרהר בזה..." מתוך תשובה להגאון בעל שו"ת משנה הלכות

137

תשובת כ"ק אדמו"ר ממוזשאי שליט"א "...וההלכה שבאין ס"ר בוקעין אין שם דין רה"ר היתה פשוטה כ"כ הלכה למעשה בתפוצות ישראל, שמי שלא סמך על היתר זה הביטו עליו כחסר דיעה... למעשה אין בכל ברוקלין מקום או רחוב שעוברין שם ס"ר בכל יום... שאם תפרסמו, יתפרסם כל המכתב כולו ולא קטעים..."

138

דברי החזון איש זצ"ל בענין היתר מחיצות בעיירות גדולות שאין לנו רה"ר דאורייתא "ויש לנו היתר מחוור ומרווח"

139

קטע מספר ערוך השולחן שהמיעוט יכולים לכפות על הרוב ולהוציא ממון לתקן עירוב אף שהרוב מתנגד ע"פ הלכה שחוששים לרה"ר דאורייתא משום שאי אפשר לומר קים לי נגד פסק השו"ע והרמ"א

140

דעת תורה מהגאון רש"ז אויערבאך זצ"ל שמסתבר כהחזון איש דאין לנו רה"ר בזמן הזה וגער במחמירים שבאים ע"כ לידי תקלות ואין להחמיר זולת מי שלמד ההלכה על בוריה

141

מכתב עידוד מהגאון ר' יוסף אליהו שטיינער זצ"ל ראב"ד דקהל יראים וויען למתקן עירוב בוויליאמסבורג ובו גם עדות על הגאון מהר"י שטייף זצ"ל, וטעם למה יש אנשים שמתנגדים כל כך שאחרים יתקנו עירוב

142

תשובת מהגאון רא"י וואלדנבערג בענין היתר עירובי חצירות בעיירות גדולות (לונדון) אפילו אם יש מתנגדים, מספר שו"ת ציץ אליעזר

143

תשובה מהרה"ג אב"ד יאקע שליט"א האיך יתנהג מי שרוצה להחמיר שלא לטלטל

144

תשובת הגאון מוהר"ר יונתן שטייף זצ"ל שעיירות שלנו אפילו אם ס' רבוא בוקעין, אין להם דין רה"ר, וגם עצות האיך "לתקן העיר מאנהעטן ומכ"ש העיר ברוקלין"

146

תשובת כ"ק אדמו"ר מפאפא זצ"ל בענין תיקון עירובין במאנהעטן שאין לנו רה"ר משום דאינו מפולש, ומתמה על הרוצים למנוע משום שיוכל לגרום קלקול וזלזול, הלא ראינו לרבותינו שלא היו חוששין לזה וכו'

147

תשובת הגאון ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצ"ל לתקן עירובין בברוקלין בצירוף הגשרים ומסילת הברזל מדין פי תקרה. "...אם יזכה הזוכה לתקן את העיר בעירובין שער גדול יפתח לשמירת שבת להמון כולו..."

148

תשובת הגאון ר' צבי פסח פראנק זצ"ל (קיצור) לרבני מאנהעטן שמעודדם מאוד לעשות העירוב, וגם שאין לחשוש משום תקלות צדדיות

149

קול קורא מרבני מאנהעטן לתקן העירוב שם, וביניהן כ"ק האדמורי"ם מבאיאן, נאוואמינסק, קופישטיניץ, אמשינאוו, ראדזין, אב"ד בראד, אב"ד טארנא, והגרי"א הענקין זצ"ל משנת תש"ך ע"י הרב יוסף דוד מאשקאוויטש זצ"ל (צילום)

149

תשובה שיש לרבני המקום להשתדל לתקן עירוב אם רואים שיש צורך. שו"ת אגרות משה

150

תשובה אם מותר לחלוק על דברי רבותינו ברבים אפילו במקומם. "...לא מובן שום חשש בזה, ואדרבה זה כבודו שמזכירים שיטתו בד"ת ומעיינים בדבריו אף דהמסקנה של החכם המעיין הוא שלא כדבריו..." לענין לחלוק על החזון איש בבני ברק. שו"ת אגרות משה

151

תשובה שמותר לצאת בשעון ותכשיטים כי אין לנו רה"ר דאורייתא, דנוהגין במדינותינו לגמרי כרש"י שצריך ס' רבוא אף לקולא. שו"ת אגרות משה

152

משיעורי הראש"ל ר' עובדיה יוסף שליט"א "...דאין רה"ר אלא רק אם עוברים בו ששים רבוא, ואין מקום מצוי כזה... מכוניות שיש בו ס"ר אנשים לא הוי רה"ר דבעינן ס"ר הולכים כדגלי מדבר... התפללנו בביהכ"נ שערי ציון (פלעטבוש) ... השבתי שיש לעשות עירוב וזה מצוה ובאו כמה קיצוניים... אך ב"ה לא פגשו אותי..."

153

תשובת אגרות משה בענין לא תתגודדו "...ולכן בניו יארק וברוקלין וכד' שכל המנהגים מכל העולם איתנהו וא"כ לא שייך מחלוקת, שידוע זה לכל שיש בכאן כמה מנהגים..." לענין נישואין בימי הספירה. או"ח קנ"ט

156

תשובת אגרות משה בענין גילוח שערות לנשים "...הספק הוא משום דבמדינתנו דאמעריקא שנקבצו לכאן מכל המדינות וכל אחד נוהג כפי המקום שבא משם ולא נקבע כאן איזה מנהג קבוע ואין בזה משום לא תתגודדו..." "...אף אי נימא דדמי זה למנהג מחלוקת בדין נמי אין בכאן משום לא תתגודדו, משום דהוי כשני בתי דינין בעיר אחת..." אבה"ע נ"ט

157

מכתב עידוד להרה"ג ר' אשר אנשיל קרויז זצ"ל רב דק"ק ראצפערט להקמת העירוב בוויליאמסבורג תשל"ג, מכ"ק אדמו"ר מפאפא זצ"ל (סגן נשיא התאחדות הרבנים)

160

עוד להנ"ל, מהרה"ג ר' אברהם מאיר איזראעל זצ"ל אב"ד דק"ק הוניאד, רב הראשי לקהל הפליטים בווינא, בעמח"ס ילקוט המאירי על הש"ס. וגם ראיה מדברי החת"ס שאין לחוש שקלי דעת יקנו עתונים וכדומה

163

עוד להנ"ל, מהרה"ג ר' אפרים פישל הערשקאוויטש שליט"א אב"ד דק"ק האליין ודומ"ץ צאנז קלויזנבורג

164

עוד להנ"ל, מהרה"ג ר' אהרן ווידער שליט"א אב"ד דק"ק לינץ ודומ"ץ צאנז קלויזנבורג

165

עוד להנ"ל, מהרה"ג ר' שמואל אברהם זעלטנרייך זצ"ל אב"ד דק"ק שטשאקאווא, יו"ר בי"ד של התאחדות הרבנים ובעמח"ס קובץ הפוסקים

166

עוד להנ"ל, מהרה"ג ר' מאיר גרינבורג זצ"ל אב"ד דק"ק קעזמארק

167

עוד להנ"ל, מהרה"ג ר' מנשה קליין שליט"א אב"ד דק"ק אונגוואר בעמח"ס שו"ת משנה הלכות

168

עוד להנ"ל, מהרה"ג ר' חיים בערגער זצ"ל אב"ד דק"ק מישקאלץ

169

עוד להנ"ל, מהרה"ג ר' שמעון זאב מיללער זצ"ל אב"ד דק"ק אראד

170

תשובה מהגאון ר' יוסף הירש זצ"ל אב"ד טארנא ואח"כ בברוקלין, א) הלכה כדברי המיקל בעירובין גם במחיצות, ב) אין לנו רה"ר מה"ת, ג) מחיצה עשויה בידי אדם לא אמרינן אתי רבים ומבטלי מחיצה

175

דעת הגאון מוהרי"ש אלישיב שליט"א שבעיר שיש בו ששים רבוא סומכים על השיטה שצריך ס' רבוא בכל יום עוברים שם לבטל המחיצה ולא רק שגרים שם, מספר ישיב משה 

180

תשובה שבעיר גדולה כמו בומביי וכלכותא שבהודו (שהיו בה כמה מיליוני בני אדם) אין רה"ר דאורייתא לדעת הרמ"א, ואולי גם לדעת מרן... שכן נהגו בכל ערי אירופה... שו"ת זבחי צדק לר' עבבדאללה סומך, ראש רבני בבל ורבו של הבן איש חי

181

תשובת הגאון בעל מנחת יצחק זצ"ל, א) פירוש בבית אפרים דתלוי באם ס' רבוא מצויין שם בקירוב מקום ואפשר שביום אחד יעברו ס' רבוא בדרך ההוא (ואין להקל ממה שיש יום אחד שאין עוברין בו ס' רבוא...). ב) מפלפל בדברי החזון איש דג' מחיצות של עומ"ר מוציא מדינא דאורייתא ומעיין אי אפילו ב' מחיצות סגי. ג) מפלפל בדין החזון איש ור"ל דהפירצות בקרן זוית בין להב"א ובין להמשכ"י אין מבטלות המחיצות

183

תשובת הגאון ר' אברהם דוד הורוביץ שליט"א אבד"ק שטראסבורג וחבר בד"צ העדה החרדית "בדבר אשר רעיוניו יבהלוהו... שבדק הכביש ברחוב יפו שבזמן הקרוב יגיע לס' רבוא בוקעין..." "...אם אין בעיר הגדולה מקום שמתקבצין ס' רבוא כאחד אין גדלותה אפילו כאנטוכיא עושה אותה רה"ר... וזש"כ הפוסקים דאין בזה"ז דין רה"ר... דכלי הרכב י"ל שהם רה"י גמורה בפ"ע... בש"ק אין אפילו מחצית מהנוסעים..."

184

תשובה מהגאון ר' אלחנן היילפערין שליט"א שבעיר גדולה כלונדון אין רה"ר דאורייתא א) ד' מחיצות של הבתים עומד מרובה, ב) שערי העיר אינן מפולשין, ג) שיש על הרחובות גשרים מהרכבת שתחתיהן צוה"פ ומפסיק את הרה"ר. שו"ת שדה אלחנן

185

תשובת הגאון מהרש"ם מברעזאן זצ"ל. א) מקור הדברים דבעינן ס"ר מצויין שם דומיא דדגלי מדבר, מספר האשכול בשם הגאון. ב) אין לפרש שיהא ראוי לעבור, אלא שיהיו עוברים בכל יום וודאי, ג) מתרץ הקושיא דמעלות בית מרון האיך אפשר שיעברו שם ס"ר בכל יום. ד) מתרץ קושיית מהר"י אסאד אמאי אין מתירין שופר ולולב בזה"ז דלא שייך גזירת שמא יעבירנו

186

תשובת הגאון מהרש"ם מברעזאן זצ"ל "...גם העלה הבית אפרים שם דדוקא עוברים ברגל בעינן ולא העוברים במרכבות ובעגלות, דבעינן דומיא דדגלי מדבר..." ומביא שהב"א והשאילת יעב"ץ סברי שדעת בעלי התוספות הוא דלא כסברת הרשב"א, לענין פלטיא.

187

תשובה מהרה"ג ר' פסח אליהו פאלק שליט"א מגעיטסהעד, שבזה"ז יש עוד הרבה צירופים גדולים שאין לנו רה"ר שיטת החזו"א, צריכים ס' רבוא רגלי עוברים באמצע כדגלי מדבר עיי"ש. שו"ת מחזה אליהו

188

תשובת הגאון ר' יחזקאל ראטה שליט"א אבדק"ק קארלסבורג באם יש אנשים שמנגדין להיתר העירוב אם אוסרין על המתירין, ואם יכולין לזכות בפת נגד רצונם. א) דברי שו"ת מחז"א שזכות גמור מועיל אפילו בעומד וצווח, ב) כופין על מדת סדום, ג) במקום שכופין מן הדין אפשר לזכות בע"כ, ד) אין צריך חלק בגוף הפת רק שיהא מסור לו, ד) כ"ז מלבד הטעמים ששוכרין משר העיר.

189

עובדא מהרה"ק הדברי חיים מצאנז זצ"ל שהבטיח זש"ק למי שיתקן עירובין בעירו, וכן אחרים ששמעו הסיפור ועשה ככה ונוושעו גם כן, ונדפס לפני כשבעים שנה

190

חמש תשובות משו"ת ובחרת בחיים לרש"ק זצ"ל בענין עירובי חצירות "...אחד רוצה לחזור מעירובו בשותפות עם בני העיר... זה מביא לידי גיחוך..." "כמה אנשים שאין מודים בעירוב... י"ל שסומכין על ששוכרין משר העיר... ומ"ש דלא סמכו ע"ז רק בדירת נכרי... מנ"ל לחדש חומרא כזו... ד'כל שיש לו יד בתפיסת הבית נחשב כשותף' דינא הוא בכל הענינים ואינו קולא" (ועיין מספר 700 ע"ד כח שר העיר היום)

191

תשובת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל "...ופה באמעריקא פשתה המספחת ביותר גם בשאר מנהגי ישראל ועיקרי דתוה"ק, ולעבור על מנהג שמקדמת דנא מה שיש בו גדר וסייג של איסור אף אם אין לו שום מקור בש"ס אסור לעבור ע"ז מדאורייתא מטעם נדר... וזה ודאי שבאמעריקא אין שום מנהג, כי איןן נקרא מנהג אלא מה שנתיסד במקום גדולי תורה ויראה לא מנהגי בורות. הדבר ברור שחיובא רמיא עליהם מנהגי הארץ אשר באו משם וחלילה לשנות..." תשובות דברי יואל או"ח סימן י'

210

שו"ת מהרש"ג "...דנראה מדברי הט"ז והמג"א בכמה דוכתי שאנו תופסין שבזמה"ז ליכא רה"ר לאו ספיקא הוא כלל, אלא בוודאי גמור אנו תופסין אותו, ומעשים בכל יום שאנו מניחין להביא בשבת ע"י עכו"ם דברים וחפצים... וכן אנו נושאים ע"י עירוב, ואי הוי לנו ספק שבזמה"ז יש לנו רה"ר, לא היינו רשאים להקל כל כך..."

217

הערה מאת הגאון ר' אברהם חיים נאה זצ"ל "... מכל זה נראה דמה שכתוב כאן 'וכל ירא שמים יחמיר לעצמו' (שו"ע הרב או"ח שמ"ס סעי' י"א) הוא מאמר מוסגר, כמו שנדפס בקאפוסט, והוא הוספת מהרי"ל [אחי רבינו]..." קונטרס השולחן

218

תשובות הגאונים: "וספק כרת הוא ועבדינן לחומרא דכל ספק איסורין לחומרא לבד מעירובין ואבל..."

219

תשובות הריב"ש דטעם שהוא שכירות רעועה משר העיר הוא מפני שאינו יכול לסלקם, ולכן הוי רק כשכירו ולקיטו (עיין מס' 700 שבמדינתנו ניו יארק יש להממשלה הכוח לסלק התושבים מביתם)

220

מהגאון ר' שמעון שוואב זצ"ל. מבאר התנגדותו לעירוב במאנהעטן "...בעת ובעונה הזאת... המשובשת בגסות ובבורות... האם יסירו כל חפצי המוקצה מהאפקעטבוקס?... מאחר שאינם רואים עין בעין את סימני העירוב כמו חוטים מתוחים..." ומסיים "...ויש גדולה התורה תהיה תקיפה ואז כ"א ישמח להשתתף ולתת יד לתיקון עירובין...".

255

ד' תשובות הגאון מהר"ם ביק זצ"ל בענין תיקון עירובין בניו יארק (נגד) )מקובץ כרם ביבנה) עם הערות מרב אחד בסוף התשובות

260

קונטרס בענין ג' מחיצות המקיפות שכונתנו בארא פארק יצ"ו (חלק ב) בדין לא אתי רבים ומבטלי מחיצתא מאת הרה"ג ר' יצחק צבי סופר שליט"א (נסוב על הרה"ג ר"א קוויאט והרה"ג ר' חפ"מ (ראה 263 264)

270

תשובה מאת הרה"ג ר' אברהם גראס שליט"א רב דקהל אורחות חיים ברוקלין, ובו מענה להרה"ג רא"ק 263# בראיות גמורות שדין ס"ר ומפולש הם אפילו בעיר

271

תשובה ב' מהרה"ג ר' יצחק הלוי מאנדל שליט"א דומ"ץ בקרית יואל יצ"ו א) ג' מחיצות המקיפות את העיר, ב) עומד מרובה על הפרוץ. ג) ס' רבוא עוברין בו. ד) סילוף דעת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל ועדות שאמר להרבנית שלא לחוש כלל ולצאת עם תכשיטין לרחוב

273

תשובת הרה"ג ר' בן ציון וואזנער שליט"א אב"ד בית הוראה שבט הלוי מאנסי ובו בירור מקיף ומעמיק בתנאי מפולש. ביאור מכוונין, כדגלי מדבר. ענני הכבוד וכו', ומבאר שיטות הראשונים והפוסקים עד דורנו

274

בירור שיטת הפוסקים בדין אנשים המוחים בעירוב אם יכולים לזכות להם הפת בע"כ ודין שר העיר בזמננו ובו גם בירור שיטת כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל בשו"ת דברי יציב בענין עירובי חצירות (וע"ע 223#)

275

תשובה ע"ד המוחין ואינם משתתפין בזיכוי הפת שאין מעכבין בזה את העירוב, מאת הרה"ג ר' יצחק אייזיק ראטה שליט"א. מרחיב הביאור על דברי אביו הגאב"ד קארלסבורג שליט"א (מס' 189) עם הערות והוספות מאת הרבנים הגאונים ר' ברוך חנה גרינפעלד שליט"א, ר' פסח מיללער שליט"א ור' אהרן אלבוים שליט"א

276

מענה מאת הרב פנחס טויבער שליט"א ומראה הסתירות לחז"ל בקונטרס שנתפרסם בשפה האנגלית ... (!)

280

קונטרס יסודי ההיתר לתיקון עירובין בעיירות גדולות, בפרק א' יתבאר ההיתר מצד דבעינן ס"ר בוקעין בו בכל יום, ויתבאר דעת הפוסקים מגדולי האחרונים, דאפילו בעיר שיש ס"ר המפוזרים בהרחובות, אינו רה"ר רק באותו רחוב שעוברים שם ס"ר בכל יום. מאת הרב אברהם פאללאק שליט"א, ר"מ בישיבת חתן סופר, ברוקלין

286

תשובה בדין העירוב הנעשה בבארא פארק, ובה יתיישבו קושיית המשנת ר' אהרן על החזו"א, ויתבאר דדעת החזון איש בענין מחיצות העיר אינה שיטה יחידאה אלא שכן היא דעת גדולי הפוסקים הקודמים. מאת הרה"ג ר' דוד גליק שליט"א חבר הכולל שערי יושר ב"פ

288

"...עיר שיש בה כמה קהילות... וכן הוא ברוב ערי ארץ ישראל ובערים גדולות שבגולה - יכולה כל קהילה לנהוג כמנהגה ואין בזה משום לא תתגודדו, ולא חשש מחלוקת ואף אפשר לשנות ממנהג אחד למנהג אחר..." "...עיר שיש בה קהלות הרבה אין רוב הקהלות יכולות לכוף לקהלה אחת שתיכנס בתקנתם דכל קהילה חשובה בעיר אחת..." מהר"ם אלשאקר, מהרשד"ם... וכן פסקו הרי"ף והרא"ש... וכ"כ בשו"ת מנחת יצחק ח"ד סימן פ"ג ..." מספר הליקוטים: בין פסח לשבועות ע' רל"ו, בשם הרבה פוסקים

290

מכתב הגר"מ קליין שליט"א בעמח"ס שו"ת משנה הלכות, "כבוד מרנן ורבנן בעיר בארא פארק והקהילות הקדושות"... ובו כמה הצעות למען השלום וגם עדיות מדברי הגאון בעל אגרות משה זצ"ל... יום המיוחס תש"ס

318

דרשת שבת הגדול תש"ס מאת הגאון ר' חיים יהודה כ"ץ שליט"א אב"ד ור"מ סערדעהעלי, הרה"צ המכשיר של העירוב בבארא פארק, ובו הרחיב הדיבור על כמה דברים הנוגעים להעירוב החדש הלכה למעשה.

320

קונטרס ויציב ונכון, יסודי ההיתר לעירוב דשכונתינו בארא פארק יצ"ו, ע"פ דברי רבה"ק בספרו שו"ת דברי יציב "...על כן שמעתי לדברי חברי להעלות עלי כתב וגליון עיקרי ההלכות שנשנו אז במשנתו של מרן בעל דברי יציב זצ"ל, וגם קצת פרטים מגופיה דעובדא דהקמת העירוב הנוגעין לענינינו היכי הוי..." בירור בשיטת כ"ק אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצ"ל בענין עירובי חצירות.

322

תשובת חכם אחד (?!) (נגד) שנתערב לו עירובי חצירות ועירובי תחומין. מקובץ כרם ביבנה

510

מכתב מאחד מתלמידי ישיבת מנחת אלעזר להרה"ג ר' אליעזר קוויאט שליט"א ובו מראה לו י"ב דברים שלא דק או ששינה מלשון המקור, בדברים שכתב נגד תשובת כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א

513

התנצלות הרה"ג ר' אליעזר קוויאט שליט"א ע"ד השגותיו על תשובת כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א, ובפרט מ"ש שבלונדון ופאריז לא היו אז ששים רבוא ונתברר מספרי ההיסטוריה שהיו בהם מילוני תושבים

514

השלמת החסר ממה שפירסמו בעתונים כאילו הרה"ק הרש"ב מליובאוויטש לא רצה לעשות עירוב. ושם הבקשה בפועל שמבקש רשות לעשות עירובין בכל עיר (וזה היה כתוב על אותו הדף והעלימו את זה)

515

גילוי זיוף של מכתב אגודת הרבנים שמראה בעליל שהוסיפו בו את השורה "...יחשב למחלל שבת" אחר חתימת הרבנים. גם לא חתם שם הגרי"א הענקין זצ"ל וכן לא כתוב שם כלות ממקומות אחרים

518

מכתב לבאר קושט דברי אמת ע"ד המציאה החדשה שמצאו מהרב עזריאל הערמאן ז"ל שכתב לו המהרש"ם זצ"ל שכאילו חוזר מהיתירו ומבאר שאין שום דמיון מזה לעירנו בארא פארק יצ"ו

519

חומר מחזיק במחלוקת ובפרט שגורם שמזלזלין בכבוד אביו הצדיק, מספר ברכי יוסף יורה דעה סימן של"ד

520

מכתב הרה"ג ר' ישראל פנחס הלוי גארניש שליט"א אודות חתימתו על כרוז רבנים ורמי"ם מפלעטבוש

525

גודל מעלת תיקון עירובין שמקיים בזה והכינו את אשר יביאו שמכין שיוכל לקיים עונג שבת ועוד הרבה... מתוך קונטרס שי"ל ע"י שיכון סקווירא, אחרי שנתקלקל להם העירוב בשבת תצוה תש"ס ע"י הקרח.

550

מודעה להכנסת ספר תורה לבית המדרש קהל חקל יצחק דספינקא וויליאמסבורג בשבת קודש לפני קריאת התורה על ידי עירוב באמצע הרחוב

551

סטאטיסטיק כמה אויטאס עוברות בכל הטונעלן והגשרים בניו יארק (לינקאלן טונעל (057.06

705

מפת העירובין "הפרטיים" ברחובות וויליאמסבורג (רשימה חלקית)

711

מפת העיר ברוקלין ומחיצותיה מתוך קונטרס המחיצות שי"ל ע"י וועד העירוב. בו מבואר ומצוייר לעיני כל שבארא פארק הוא רשות היחיד גמורה מן התורה בג' מחיצות גמורות העשויות בידי אדם ובשם ד' מחיצות

718

מפת העיר ווארשא מלפני המלחמה ומספר תושביה שעלה על ס' רבוא עוד בשנת תר"ס (1900) בעבר אחד של הנהר (החלק שבעבר השני היה נקרא בשם פראגה). מהקונטרס שו"ת וועגען אונזער עירוב

720

קטע ממכ"ע ניו יארק טיימס מפטירת מר יעקב גאלדשטיין שופט עליון בניו יארק. הוא הגבר שהורה משנת תשמ"ה כי אין רשות להממשלה להתנגד נגד תיקון העירובין (היה זה בפאר ראקאוועי תשעים בלאקס. וחי עד י"ז מרחשוון כשהתחילו העירוב בב"פ, בן תשעים שנה) ועד אז לא יכלו בוודאות להעמיד צוה"פ ברחובות העיר ברשות הממשלה (כנראה מה שדנו עד אז היה רק עי" צירופי גשרים ומסילות וכדומה)

725

סטאטיסטיק של מדינת ניו יארק מספר הקארס ב'אושן פארקוועי 23000 עד 30000 ביום בכל כיוון

730

סטאטיסטיק של מדינת ניו יארק, מספר הקארס בלינדן בולעווארד עד 23000 ביום בכל כיוון

731

מכתב למערכת מתלמידי הגאון בעל שבט הלוי שליט"א שמוחים על מה שרבם נזכר בכתב פלסתר בין האוסרים "...מרן... הביע שמחתו הגדולה ושביעת נפשו ורצונו ביתר שאת מהקמת עירוב מוכשר ומהודר כזה אשר מעטים כמותו..." (ראה תשובת הגאון במספר 137)

810

ממכ"ע "דער בלאט" ערש"ק במדבר תש"ס. סיפור מהכנסת ס"ת בשבת קודש ע"י כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א ברחובות וויליאמסבורג

815

הילף, וויאזוי צו נוצן דעם "פארלאנג א פאקס" סיסטעם

900

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב