מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי # 456

The World Books Library # 456

מצוה אנציקלופדיה - Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Kashrus

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

 

אוצר הספרים העולמי
OTZER hasfarim HOILUMI

  מאגר הספרים העולמי 
The World Library Of Hebrew Books

 Mitzvah Encyclopedia

ספרים ומחברים
BOOKS AND AUTHORS

 

אות ד'

 

 

Sefer

Author

Publication

הנושא

עמודים

דפוס

הנושא

מחבר

שם הספר

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 בענין הקאמפיוטער והסעל פאן.

 רבי שמואל וואזנער

 דברים החוצבים להבות אש

 

   

 

 

 

בענין הקאמפיוטער והסעל פאן. 

 רבי יצחק אלעזר מאסקאווייטש

 דברים החוצבים להבות אש

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 2

 

 על הפרנסה בארץ ישראל

רבינו אלשיך הקדוש זצ"ל

 דברים קדושים מרבינו האלשיך הקדוש זצ"ל

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.
 

 

 30

ברוקלין שנת תשל"ח

על דיני ומנהגי ישראל  הנחוצים והנשכחים

מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין  

 דבר משה על דיני ומנהגי ישראל

 

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.
 

 

 13

ברוקלין שנת תשמ"ג  

 דיניו ומנהגיו

מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין

 דברי תורה – סדר כתובה

        337 נדפס מחדש בניו יארק תשי"ב

ארבע תקופות חסידות בעל שם טוב - משנת ת"ק - תר"כ

רבי יקתואל ארי' קאמעלהאר זצ"ל

דור דעה

              אידיש  

 די וואונדערליכע השגחה

                 
                 
                 

 

   

 

 5

 ברוקלין, כסלו תשמ"א

 עירוב

הגה"צ רבי אשר אנשיל קרויז האדמו"ר מראצפערט 

 די תורה וועלט

 

   

 

 15

ברוקלין, טבת תשמ"א 

עירוב 

הגה"צ רבי אשר אנשיל קרויז האדמו"ר מראצפערט 

די תורה וועלט

 

   

 

11

ברוקלין, שבט תשמ"א

עירוב 

הגה"צ רבי אשר אנשיל קרויז האדמו"ר מראצפערט 

  די תורה וועלט

 

   

 

 11

 ברוקלין, ניסן תשמ"א

 

הגה"צ רבי אשר אנשיל קרויז האדמו"ר מראצפערט 

די תורה וועלט 

        6 אב תשס"ג

עירוב

דער אידישער פלאם די מרשעת פון מאנטריאל
                  דניאל בגוב אריות
  Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.     10   בו יבוארו המכשולות הגדולות הבאים ע"י שמגדלים בלוריות באידיש הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין דער גרויסער איסור פון א טשאפ
                 
                 
                 
        1   וידועים דברי הר"ן ששני לאוין חמור כאיסור חילול שבת שבסקילה, מהגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א דעת תורה מ-18 גדולי ליטא בענין גילוח הזקן
        15 ברוקלין, עש"ק ויחי, תש"ס בענין עירוב גדולי הרבנים דעת תורה גדולי הרבנים שליט"א
        24 ברוקלין, עש"ק וארא, תש"ס בענין עירוב גדולי הרבנים דעת תורה גדולי הרבנים שליט"א
        128

מאנסי, תשל"ד

סדר תפילות הדרך דיניו ומנהגיו

הגה"צ רבי שלמה יהודה שווייצער שליט"א מאנסי נוא יארק

דרכי' נועם

                 
                 
                דרשה

 

   

 

 

 

 נגד הרבנים הרשעים ראשי הערב רב גזלנים

רבי צבי דוב אבראהאם 

 דרשה בבית המדרש בנין דוד

        22 הוצאה שלישית ברוקלין,
ניסן תש"ס
על מצות עירוב הגה"ג רבי חיים יודא כ"ץ אבדק"ק סערדעהעלי, דרשת שבת הגדול
        19 מאנסי, תשל"ו בעניני כשרות המאכלים

הגה"צ רבי שלמה יהודה שווייצער שליט"א מאנסי נוא יארק

ספר דרשות שלמה
                 

 

 

סדר

דברי תורה על פרשת השבוע מחולק לימי השבוע

מאת הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

 

 

 

סדר בראשית

 

 

 

 

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה בראשית

 

בראשית

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה נח

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה לך לך

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה וירא

 

חיי

 

תולדות

 

ויצא

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה וישלח

 

וישב

 

מקץ

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ויגש

 

ויחי

 

 

 

 

 

סדר שמות

 

 

 

 

דברי תורה - חלק ב' שמות

 

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה שמות

   

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה וארא

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה בשלח 2

   

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה בשלח

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה יתרו
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה משפטים

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה תרומה

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה תצוה

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה כי תשא

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ויקהל

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה פקודי

 

 

 

סדר ויקרא

 

 

 

דברי תורה - חלק ג' ויקרא

 

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ויקרא

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה צו

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה שמיני

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה תזריע

 

 

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה מצורע

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה אחרי מות

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה אחרי מות 2

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה אחרי מות 3

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה קדושים

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה אמור

 

 

 

בהר

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה בחקותי

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה בחקותי 2

 

 

 

סדר במדבר

 

 

 

דברי תורה - חלק ד' במדבר

 

 

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה במדבר

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה נשא

   

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה בהעלותך

   

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה שלח

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה קרח

   

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה פנחס

   

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה מטות

   

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה מסעי

 

 

 

סדר דברים

 

 

 

 

דברי תורה - חלק ה' דברים

 

 

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה דברים

   

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ואתחנן

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ואתחנן 2

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה עקב

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה עקב 2

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ראה

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ראה 2

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה שופטים

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה שופטים 2

   
   

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה כי תצא

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה כי תבא

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה כי תבא 2

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה נצבים

   

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה האזינו

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה וזאת הברכה

 

 

 

 

ימים טובים ודרשות

 

 

 

מאת הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א, י"ל ע"י מכון אור יחזקאל שע"י בית המדרש מגן שאול האלמין, ברוקלין נ"י, שנת ה' תשנ"ח לפ"ק.

דברי תורה - חלק ח' - דרשות חלק א'

מאת הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א, י"ל ע"י מכון אור יחזקאל שע"י בית המדרש מגן שאול האלמין, ברוקלין נ"י, שנת ה' תשנ"ח לפ"ק.

דברי תורה - חלק ט'  - דרשות חלק ב'

 

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ימי הסליחות

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה חודש אלול

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ימי הסליחות

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ראש השנה

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה יום הכיפורים

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה סוכות

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה הושענא רבא

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה חנוכה

   

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה שבת הגדול

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה לשבת הגדול ולפסח

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה - פסח

   

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה שבועות

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה פרקי אבות

   

שנאמרו על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין, שנת ה' תשנ"ו לפ"ק.

דברי תורה לשבת הגדול ולפסח

   

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה שבת שובה

   

שנאמרו על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין שליט"א.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

דברי תורה - על הגדה של פסח 

ה' חלקים, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשנ"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

מצוה אנציקלופדיה לפסח חלק י"ד
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה הדרן לסיום הש"ס

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה נשא - דרוש לצדקה

על כשרות השחיטה שנאמרו על ידי כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א

דברי תורה – סיפורים נפלאים

   
   
   

עם פניני קודש אמרות טהורות על כל ספר תהלים מאת הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א, י"ל ע"י מכון אור יחזקאל שע"י בית המדרש מגן שאול האלמין, ברוקלין נ"י.

זמירות המבוארות לשבת

 

 

 

סדר דברי תורה

על תהלים

מחולק לפרקים

 

 

עם פניני קודש אמרות טהורות על כל ספר תהלים מאת הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א, י"ל ע"י מכון אור יחזקאל שע"י בית המדרש מגן שאול האלמין, ברוקלין נ"י.

תהלים המבואר עם פירוש תהילות שלום

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

אות ה'

 

Sefer

Author

Publication

הנושא

עמודים

דפוס

הנושא

מחבר

שם הספר

 

 

   

 

 

 

 נגד הבית דין של התאחדות הגנבים

אנשי וויליאמסבורג 

 האמת בפרשת הארפענעס בילדינג
חלק א'

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

   

20 

 

מיאמי ביטש,  כ"ב אלול תשס"א 

האסיפה הגדולה על הכשרות על ידי ממשלת ארצות הברית בטווין טאויערס.

וועד הכשרות

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, הגה"צ רבי משה שטערן, זצ"ל, ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.

הבשר הכשר?

        224 ברוקלין תשנ"ט

מגיד משנה עם משנה הלכות

הגה"צ רבי  מנשה קליין האדמו"ר מאונגוואר

הגדה של פסח עם ביאור מגיד משנה
        124

בודאפעסט, ברוקלין נ"י

 

הצה"ק רבי עמרם בלום, זצ"ל, בעמ"ח שו"ת בית שערים

הגדה ערבי פסחים

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

   

 

 

עם מכתבים של 35 גדולי הפוסקים בענין איסור גילוח הזקן 

הרב משה ווינער שליט"א  

 הדרת פנים – זקן בענין גילוח וגידול הזקן

        1  

עם מכתבים של 35 גדולי הפוסקים בענין איסור גילוח הזקן 

הרב משה ווינער שליט"א

הדרת פנים – זקן בענין גילוח וגידול הזקן ב

                 
                  – לאור ההלכה- מאת הרב משה ווינער שליט"א עם מכתבים של 35 גדולי הפוסקים בענין איסור גילוח הזקן
                 
                 
                 
                 

 

   

 

 2

 ברוקלין

 מעלת וקדושת ארץ ישראל

מבעל סגולות ישראל

 החיים הנקרא - סגולות ישראל

 

   

 

 

 אלול תשמ"ח

דעת תורה על חובת השעה

הגה"צ רבי יצחק יעקב ווייס בעל מנחת יצחק 

 המזכירים את ה' אל דמי

        413

ברוקלין ניו יארק, תשס"ד

משנה הלכות הגה"צ רבי  מנשה קליין האדמו"ר מאונגוואר

הלכות גדולות
גיטין קידושין

        448

ברוקלין ניו יארק, תשס"ד

משנה הלכות הגה"צ רבי  מנשה קליין האדמו"ר מאונגוואר

הלכות גדולות
כתובות נדרים נזיר

        403

ברוקלין ניו יארק, תשס"ד

משנה הלכות הגה"צ רבי  מנשה קליין האדמו"ר מאונגוואר

הלכות גדולות
נדה

        419

ברוקלין ניו יארק, תשס"ד

עריות, תוספתא, יבום חליצה, מיאון, סדורא דחליצה, גט חליצה, עבדים.

הגה"צ רבי  מנשה קליין האדמו"ר מאונגוואר

הלכות גדולות
יבמות

        80 ברוקלין ניו יארק, תשנ"ט על סדר נשים

הגה"צ רבי  מנשה קליין האדמו"ר מאונגוואר

מפתח על הלכות גדולות סדר נשים

           

המתפלל בבית המדרש בלי מחיצה הוא בחרם של 130 רבנים

מספר ילקוט מעם לועז

הלכות חרם
                 
                 
                 
 

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

 

 

 

ברוקלין,

תש"מ 

בענין "דין תורה" בישראל

הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, אבדק"ק האלמין

 המשפט בישראל כהלכתו חלק א'

  Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.           הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, אבדק"ק האלמין

המשפט בישראל כהלכתו
חלק ב'

                 
                 
                 
                 
 

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

 

 

 

ברוקלין,
תש"מ

בערופס בוררות, גודל האיסור של שמיעת בעל דין שלא בפני חבירו 

הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, אבדק"ק האלמין

המשפט בישראל כהלכתו חלק ב'

  Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.     19 ברוקלין נוא יארק, שבט תשמ"ו חומר האיסור של הפקעת שערים התאחדות בתי דינים דארצות הברית

הפקעת שערים
חלק א'

ערים Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.     12 ברוקלין נוא יארק, שבט תשמ"ח חומר האיסור של הפקעת שערים התאחדות בתי דינים דארצות הברית

הפקעת שערים
חלק ב'

                 
                 
                 
                 

 

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.
 

 

  36

 ברוקלין, תשס"ב

מה שיעשו הערב רב בימות המשית

 הוצאת אמונה

 הערב רב בימות המשיח חלק א'

 

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.
   

 

 23

 ברוקלין,  תשס"ב

 הסימנים לדור עקבתא דמשיחא

 הוצאת אמונה 

 הערב רב בימות המשיח חלק ב'

 

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.
 

 

 23

 ברוקלין, תשס"ב

 הסימן של צדיק אמת בימות המשיח

 הוצאת אמונה

 הערב רב בימות המשיח חלק ג'

 

  Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

   

 226

 

 ברוקלין, תשס"ד

 ללמוד איך להלחם נגד הערב רב בימות המשיח

 

 הערב רב על פי הזוהר הקדוש

   Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.    

177

 

ברוקלין

סימני הערב רב שעוקרים מצות הכתובות בתורה

 

הערב רב על פי האר"י ז"ל

    Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.    

34

 

ירושלים,

מנחם אב תשס"ד

על פי ספר הזוהר – סדר בראשית

ועד גילוי פני הערב רב

הערב רב וכל המסתעף חלק ראשון

  Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.    

69

ירושלים, מנחם אב תשס"ד

על פי ספר הזוהר – סדר שמות

ועד גילוי פני הערב רב

הערב רב וכל המסתעף חלק שני
   Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.  

 

19

ירושלים, מנחם אב תשס"ד

על פי ספר הזוהר – סדר ויקרא

ועד גילוי פני הערב רב

הערב רב וכל המסתעף חלק שלישי

  Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.    

52

 

ירושלים, מנחם אב תשס"ד 

על פי ספר הזוהר – סדר במדבר

ועד גילוי פני הערב רב

הערב רב וכל המסתעף חלק רביעי

    Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.    

24

 

ירושלים,מנחם אב תשס"ד

על פי ספר הזוהר – סדר דברים

ועד גילוי פני הערב רב

הערב רב וכל המסתעף חלק חמישי

 

  Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.  

 

90

ירושלים, מנחם אב תשס"ד

על פי ספר הקדוש - תיקוני זוהר

ועד גילוי פני הערב רב

הערב רב וכל המסתעף חלק שישי

 

 Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.    

58

 

ירושלים, מנחם אב תשס"ד  

על פי ספר הקדוש - זוהר חדש

ועד גילוי פני הערב רב 

 הערב רב וכל המסתעף חלק שביעי

 

  Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.    

 15

 

ירושלים, מנחם אב תשס"ד  

 על פי ספר הקדוש – עץ חיים לרבינו האריז"ל,

ועד גילוי פני הערב רב 

 הערב רב וכל המסתעף חלק שמיני

 

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

   

 10

 

ירושלים, מנחם אב תשס"ד  

על פי ספר הקדוש – שער הגלגולים לרבינו האריז"ל

 

ועד גילוי פני הערב רב 

הערב רב וכל המסתעף חלק תשיעי

 

  Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.  

 

62 

ירושלים, מנחם אב תשס"ד  

  על פי ספר הקדוש – שער הפסוקים לרבינו האריז"ל

ועד גילוי פני הערב רב 

 

הערב רב וכל המסתעף חלק עשירי

 

  Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.    

 43

 

ירושלים

על פי ספר הקדוש – שער הליקוטים לרבינו האריז"ל 

ועד גילוי פני הערב רב 

 הערב רב וכל המסתעף חלק י"א

 

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.     

126 

 

ירושלים

על פי ספר הקדוש – עץ הדעת טוב על התורה לרבינו האריז"ל  

 ועד גילוי פני הערב רב

הערב רב וכל המסתעף חלק י"ב

 

  Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.    

 

16

ירושלים

על פי ספרים הקדושים – שער מאמרי רשב"י – ליקוטי תורה – משנת חסידים - לרבינו האריז"ל

ועד גילוי פני הערב רב 

 הערב רב וכל המסתעף חלק י"ג

 

  Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.    

 

 38

 ירושלים

מנהיגי הדור האחרון קודם ביאת המשיח  

ועד גילוי פני הערב רב 

 

 הערב רב וכל המסתעף – חלק ט"ז

   Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.  

 

57

ירושלים

מנהיגי הערב רב והסטרא אחרא בדור האחרון לפני ביאת המשיח

ועד גילוי פני הערב רב

הערב רב וכל המסתעף – חלק י"ז

  Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.   

 

363

ירושלים,

טבת תשס"ה

מהזוהר ומהאר"י הקדוש והמבעל שם טוב ותלמידיו הק' שבאחרית הימים יהיו רוב המנהיגים מהערב רב, והסימנים איך להכירם

ועד גילוי פני הערב רב 

הערב רב וכל המסתעף חלק י"ח

        228 ברוקלין ניו יארק, תשס"ד

מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, וסדר הלימוד לבחורי הישיבה

הגה"צ רבי מנשה קליין אבדק"ק אונגאר שליט"א

ספר הקנינים
וספר שערי המשנה

                 
                 
                 
                 
                 
  Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmi  

 

  65

ברוקלין, תשמ"ב,

מבאר כי השבת הוא יסוד קדושת ישראל השכר הגדול לשומרי שבת, ליקוטי דינים השכיחים להלכה ולמעשה

חברה מזכי הרבים,
הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, אבדק"ק האלמין

השבת בישראל כהלכתו עם קונטרס שמירת שבת כדת
     

 

69

 ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ג

הלוחם נגד עירוב הוא צדוקי מין וכופר בעיקר

יצחק יעקב מאשקאוויטש

קונטרס הצדוקים בהלכה
     

 

 

 

אידיש

 

הקדמת חובת הלבבות 
     

 

 

 

 

 

 
               

 

 

  Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.  

 

 

ברוקלין,

תשס"ג

 שמירת עינים

 

השכר והעונש בשמירת עינים

                 
                 
                 
    Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.     33 ברוקלין

איך לעשות שמחת נשואין על פי התורה

 

ספר השמחה בהלכה

                 
                 
                 
           

בהקאנווענשען דהתאחדות הרבנים, י"ד אייר תש"מ

הרב ביק

השמטה מדרשת פסח שני

        24

הוצאה חדשה, ברוקלין,
תמוז תשס"ב

עירוב בנוא יארק

הגה"צ רבי יונתן שטייף זצ"ל

התשובה הברורה

       

24

 ניסן תשס"ב

עירוב בנוא יארק

הגה"צ רבי יונתן שטייף זצ"ל

התשובה המקורית

                 

 

     

 

773 

ירושלים,  תשס"א

קול התור  פרקי גאולה  

רבי מנחם מ. כשר 
מאת הגאון המקובל ר' הלל משקלוב

 התקופה הגדולה – קול התור – ב' כרכים

 

     

337

 

ירושלים, תשס"א

קול התור  פרקי גאולה 

 רבי מנחם מ. כשר 
מאת הגאון המקובל ר' הלל משקלוב

  התקופה הגדולה – קול התור – ב' כרכים

ספר התשובה

 

מאת הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

 

 

350

עמודים

סדר בראשית - מדריך ומורה דרך להרוצים לעלות מעלה מעלה בדרך התשובה, שאי אפשר להגיע לתורה לשמה בלי שיעשה תשובה מקודם.

ספר התשובה

6

שערים

ספר התשובה שערים

60

אמונה – גאולה – תשובה

ספר התשובה הקדמה

28

·        בפרשה זו יבואר: שהתשובה קדמה לעולם.  - שבעה דברים נבראו קודם בריאת העולם ואחד מהם התשובה. - תשובה רפואה למכה - עיקר התשובה להתבונן בשפלותו - תשובה נתנה רק לישראל - אלמלא עולם התשובה לא היה העולם מתקיים

ספר התשובה פרשת בראשית

24

·        בפרשה  זו יבואר: כפי ערך התשובה כן תגדל היחוד והאהבה. - סוכות ראשון לחשבון עונות. - קין למד את אדם הראשון כחה של תשובה. - סוד התשובה. - דרך הטוב שיעשה תשובה קודם שיבואו עליו יסורים. - צריך שיהא זהיר מאוד לבל יחטא עוד.

ספר התשובה פרשת נח

22

·        כחה של תשובה. - בתשובה נדרשת רק פתח כחודו של מחט. - תשובה של יום אחד מביאה את הגאולה. - תשובה מועילה גם לכופר בעיקר. - ספק עבירה צריך יותר חיפוש מעברה. - כחה של התשובה עד סוף כל הדורות.

ספר התשובה פרשת לך לך

30

·        בפרשה זו יבואר: גדול כחה של תשובה אף בהרהור. - כל הרהור תשובה מגיע עד כסא הכבוד. - המהרהר בתשובה נעשה צדיק גמור. - כל בר דעת מרגיש בהרהורי תשובה. - רפואת העוונות רק על ידי תשובה. - התשובה רפואה לעולם.

ספר התשובה פרשת וירא

24

·        בפרשה זו יבואר: סוד רפואת הנפש. - בלי הכנעת הלב ופשפוש מעשים לא יבוא לידי תשובה. - לא שק ולא תענית גורם, אלא תשובה ומעשים טובים גורמים. - השרוי בתענית יהא דואג ואונן. - כל יום התענית יהא בתשובה ותפילה וצדקה ותלמוד תורה כנגד כולם.

ספר התשובה פרשת חיי שרה

24

·        בפרשה  זו יבואר: במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו. - בעל תשובה אהוב ונחמד לפני הבורא ושכרו הרבה. - יש להקדוש ברוך הוא תענוג גדול מהבעל תשובה. - הקדוש ברוך הוא מעטר את הבעל תשובה בכתרים. - בית יש לו לבעל תשובה בגן עדן.

ספר התשובה פרשת תולדות

22

·        בפרשה זו יבואר: היסורים הופכים את האדם לטוב מאוד יותר מהצדיק גמור. - אין עושין תשובה אלא על ידי יסורים. - יסורין מנקין החטא. - לקבל יסורים באהבה כדי שיכפרו על העוונות. - סיפור מזעזע.

ספר התשובה פרשת ויצא

18

·        בפרשה זו יבואר: תשובה על העוונות שדש בעקביו. - צריך ליתן דין על כל אחד ואחד שדש בעקביו . - ישוב אפילו מספק עבירה . - תשובה על ידי כח התורה. - התורה רפואת הנפש. - שהתשובה קדמה לעולם.

ספר התשובה פרשת וישלח

14

·        בפרשה זו יבואר: מי שהוא מלא סרחון צואת עוונותיו אין תורתו נחת רוח לבוראו . - יש לעשות תשובה קודם הלימוד ואחר הלימוד. - סור מרע - ואחר כך - ועשה טוב. - כל המעשים שאדם עושה והוא רשע מוסיף כח בקליפה והוא נענש על לימודו.

ספר התשובה פרשת וישב

14

·        בפרשה זו יבואר: הגאולה השלימה בתשובה תלויה . - כך ישראל כיון שטעמו טעם גלות. אם יחזרו בתשובה יחשב עליהם כאילו עברו עליהם כל אלו דברים שכתובים בתורה. - החוטא - מסתלקת ממנו רוח קדושה ושורה עליו רוח דמסאבא במקום קדושה. - שהתשובה קדמה לעולם.

ספר התשובה פרשת מקץ

18

·        בפרשה זו יבואר: באור "שני אלפים ימות המשיח". - אילו ישראל זוכים על ידי תשובה אפשר שיבוא המשיח בתחילת חלק האחרון . - בתשרי נגאלים על ידי תשובה. - מסגולת הוידוי הוא לסלק ממנו כל המקטרגים. - אין השכינה שורה על האדם אלא אם כן הוא  נמצא שלם בקיום התרי"ג מצוות.

ספר התשובה פרשת ויגש

20

·        בפרשה זו יבואר: רשע! אל יאוש! - מי שמזכה את הרבים, נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. - 103 עצות לתשובה מושלמת. - המחזיר בני אדם, בתשובה זוכה ויושב בישיבה של מעלה, והקדוש ברוך הוא מבטל הגזרה בשבילו . - מצוה להזהיר את בני אדם על כל דבר פשע. 

ספר התשובה פרשת ויחי

26

מפתח ותוכן הענינים על כל סדר בראשית

במפתח הזה מובא בעזהי"ת ראשי פרקים מהענינים המבוארים בכל הפרשיות.

ספר התשובה מפתח ותוכן הענינים

 

ירחונים

שנה א', חודש שבט, תרצ"ו חוברת א'   בענין גזירות השחיטה מרבני פולין, ועניני טהרת המשפחה

המסלה שנה א'

שנה א', חודש אדר, תרצ"ו חוברת ב' בעניני גזירות השחיטה בפולין ורוסיא, ובענין ריפורם וקונסערוואטיווי בקידושין

המסלה שנה א'

שנה א', חדש סיון-תמוז, תרצ"ו חוברת ה'-ו' בעניני קלות ראש בבית הכנסת, וטהרת המשפחה

המסלה שנה א'

שנה א', חדש אב-אלול, תרצ"ו חוברת ז'-ח'  בעניני תיקון המקוואות, קדושת בית המדרש, וטהרת המשפחה, ושמירת שבת

המסלה שנה א'

שנה א', חדש כסלו, תרצ"ז חוברת יא  בעניני כשרות המקוואות

המסלה שנה א'

שנה א', חדש טבת, תרצ"ז חוברת יב   בעניני תפילה, וכשרות

המסלה שנה א'

שנה ב', חדש תשרי חשון, תרצ"ח חוברת ט'-י'  בענין זמני קריאת שמע תפלה וציצית

המסלה שנה ב'

שנה ג', חדש סיון-תמוז, תרצ"ח חוברת ו'-ז'  בעניני מצב החינוך, וטהרת המשפחה

המסלה שנה ג'

שנה ג', חדש אב-אלול, תרצ"ח חוברת ח'-ט'   בעניני מצב החינוך, וטהרת המשפחה

המסלה שנה ג'

שנה ג', חדש תשרי-חשון, תרצ"ט חוברת י'-יא  עניני בית המדרש, ריבית, חיזוק הדת, וטהרת המשפחה

המסלה שנה ג'

שנה ד', חודש ניסן, תרצ"ט חוברת ג'  בעניני פסח וכשרות

המסלה שנה ד'

שנה ד', חדש אדר, תרצ"ט חוברת ב'  בעניני מצב הכשרות לפסח

המסלה שנה ד'

שנה ד', חדש תשרי חשון ת"ש חוברת ט'-י'  חוברת זו מוקדת כולה לשאלת הכשרות בשחיטת עופות בניו יארק רבתי

המסלה שנה ד'

שנה ד', כסלו-טבת, ת"ש חוברת יא-יב  עניני כשרות ושמירת שבת בענין איסור שחוטי חוץ, בענין פלאמבעס על העופות

המסלה שנה ד'

שנה ה', חודשי שבט אדר א', ת"ש חוברת א'  עניני כשרות ושמירת שבת

המסלה שנה ה'

שנה ה', חודש אדר שני, ת"ש חוברת ב'  בענין הכשרים והמשגיחים, וטהרת המשפחה

המסלה שנה ה'

שנה ה', חודשי אייר סיון, ת"ש חוברת ד' ה' בענין הצלת הישיבות הנגועות המלחמה שמצאו מפלט זמני בליטא ואשר קיומן בסכנה גדולה

המסלה שנה ה'

שנה ה', חודשי תמוז – אב - אלול, ת"ש חוברת ו' ז' ח'   בענין העונשים הגדולים למאכילי טריפות

המסלה שנה ה'

שנה ה', חודשי שבט אדר א', ת"ש חוברת א

המסלה שנה ה'

שנה ו', חדש ניסן, תש"א חוברת ג'  בעניני חיזוק הדת, וקדושת השבת

המסלה שנה ו'

שנה ו', חדש תמוז-אב-אלול, תש"א חוברת ו'-ז' - ח' בעניני מקוואות, כשרות, טהרת המשפחה, וחינוך

המסלה שנה ו'

 

המצפה עיתון חדשי לתורה ולמדע וכל עניני ישראל  יצא לאור על ידי הרבנים הרב אברהם אהרן יודעלעוויץ מבעיאן והרב יעקב איסקאלסקי מניו יארק  חוברת א' – חודש סיון שנת תר"ע לפ"ק  העיתון הזה יצא במיוחד ללחום מלחמת ד' צבאות על שהכניסו לבתי כנסיות ובתי מדרשים מנהגים של הריפורמרים רח"ל  עוד מעורר על המכשולים הגדולים בעניני שבת, כשרות, שחיטה, חלב וגבינות עכו"ם, חמץ בפסח, ואם מותר לאכול בשר בארצות הברית כי המכשולות גדולות מאוד, נשואי תערובות, ועוד

המצפה חלק א'

חוברת ב' – חודש תמוז שנת תר"ע לפ"ק  מעורר על המכשולים בעניני שבת, כשרות, שחיטה, חלב וגבינות עכו"ם, גילוח הזקן, טהרת המשפחה, מקוואות, חינוך הבנים  יוצא במלחמה גדולה נגד הרבנים שדורשים דברי ליצנות במקום ללמד את העם דברי הלכה ומוסר, בוכה מרירות שהרבנים האלו הם חצי בור וחצי עם הארץ וקורא את עצמו בשם "רב" ובמחיר שקל ימכור את אלוקיו ותורתו, ומדוע לא יצאו הרבנים האמתיים להשמיע בדברים ברורים למען ידע העם מי הוא "רב" אשר לו הצדק להקרא בשם "רב" – הרב הכולל הי' קרבן על הכשרות שהרגו אותו על שלחם נגד השוחטים והבוטשערס – יותר משמנה אלף ספרי פלפול יצאו לאור בארצות הברית ואין ספר אחד על עניני חיזוק הדת – הרבנים מחנכים את העם ישר לריפורם וכולם כצאן לטבח יובל רח"ל שוחט בוכה על מצב הדור

המצפה חלק ב'

חוברת ג' – חודש אב שנת תר"ע לפ"ק מעורר שכל אחד מישראל חייב ללחום בעד קדושת השבת קודש

המצפה חלק ג'

חוברת ד' – חודש אלול שנת תר"ע לפ"ק   יוצא במלחמה גדולה נגד הרבנים שכופרים בכל הי"ג עיקרים, גם להם הכסף והזהב, והמה גם כן עוקרים התורה המקובלת מסיני וגם הר סיני בעצמו עקרו מדוכתי, ואזיל לגבייהו כי הקימו להם רבני הרעפארם ומטיפי השקר המטילים ג' טיפות של מלאך המות אשר ממנו מת חיות אומה הישראלית, ממנו מסריח חכמת הסופרים וממנו פניו מוריקות הוא, כי נוטלים הצלם הקדוש מכל אחינו המאוללים אשר הביאו מבית מולדתם, וכו', וגם המה מארסים את ילדותינו בכפירתם וכו'

המצפה חלק ד'

חוברת ה' – חודש ניסן שנת תרע"א לפ"ק  בענין הרע-בנים שאין יודעים בטיב גיטין וקדושין, כל שאינו יודע בטיב גיטין וקדושין לא יהא לו עסק עמהם, בענין הגיטין על ידי ערכאות, - סכנת השכלה, בענין מציצה בפה

המצפה חלק ה'

חוברת ו' – חודש סיון שנת תרע"א לפ"ק  בענין כשרות הבשר שהוא ביד הריפורמים ואין פוצה פה, תורת הגיטין ביד הריפורמים, רבנים הקיצו!, ובענין החינוך

המצפה חלק ו'

 

 

חודש טבת תרצ"א חוברת י'   יבאר עניני מצב הרבנות והיהדות באמריקא החרדית, -  הועד השחיטה בשיקאגוי בסיועת המשרד הרבנים ואגודת הקהילות העמידו כשרות שחיטת עופות על בסיס נכון, נוסח ההיתר, 18 תקנות

הפרדס חלק ד'

חודש אלול תרצ"א חוברת ו'  קול השופר, ועד השחיטה בשיקאגוי, אזהרה חמורה מאגודת הרבנים על בית חרושת של וואורשט בשיקאגוי שמוכרים בשר כשר ובשר טריפה ביחד

הפרדס חלק ה'

חודש תשרי תרצ"ב חוברת ז' על קדושת בתי כנסיות, מצב הכשרות, מצב טהרת המשפחה

הפרדס חלק ה'

חודש כסלו תרצ"ב חוברת ט' וועד הכשרות בניו יארק, גבינות עכו"ם  

הפרדס חלק ה'

חודש כסלו תרצ"ג חוברת ט ' על מצב הכשרות, אזהרה גדולה, חובת הרבנים, קול ראדיא בשבת, הזהרו בפאת הזקן

הפרדס חלק ו'

חודש מנחם אב תרצ"ג חוברת ה'  יבאר עניני מצב בתי כנסיות ובתי  מדרשות, על מצב הכשרות בדגים, שחיטת עופות בהתזת הראש ובשר מעושן

הפרדס חלק ז'

חודש טבת תרצ"ד חוברת י'     שערורה גדולה! אזהרה גדולה לכל הרבנים דניו-יארק רבתי. -  שני שוחטים הרב אפרים פישל שיפמאן והרב שלמה פערלשטיין מעידים איך שהרב מאכיל נבילות וטירפות במזיד אחר שהודיעו לו ש 95 צינגען 95 טענדערליינס 50 קישקעס הם נבילות וטריפות, והשוחטים מבקשים שיוסיפו משגיחים כי הקצבים שותפם של עמלקים מערבים בשר כשר וטריפה יחד, וגונבים הבהמות לפני הבדיקות חוץ ועוד, והרב המכשיר הרב עפשטיין מאכיל נבילות עבור בצע כסף רח"ל. – על דבר המכשולות הגדולות ביין כשר. – מגבית כופר נפש לתמיכת ישיבת חכמי לובלין ליום השלושים לפטירת של הצדיק הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל

הפרדס חלק ז'

חודש סיון תרצ"ד חוברת ג'   אזהרה גדולה לאפרושי מאיסורא הרעסטאראנטים מכשילים את אחינו בני ישראל בנבילות וטריפות

הפרדס חלק ח'

חודש תמוז תרצ"ד חוברת ד'  על דבר שחיטת עופות בחתיכת כל הראש, - נשואי האזרחים, בעולם הכשרות  

הפרדס חלק ח'

חודש ניסן תרצ"ו חוברת א'  אזהרה מאגודת הרבנים לקדושת וטהרת משפחה בישראל, - על שאלת השחיטה פוילין, ניו יארק, - קול קורא מהתאחדות השוחטים גולי גרמניה בארץ ישראל, - להבדיל בין כשר לטריפה, - רב המכשיר נותן הכשר על ברענדי של חמץ על פסח וגם על יין נסך הבא מקארליפוני

הפרדס שנה י'

 

חודש מר-חשון תרצ"ז חוברת ח'  חוקי השחיטה בפולין, על דבר החששות של יין שרף של כל השנה

הפרדס שנה י'

חודש כסלו תרצ"ז חוברת ט'  על דבר טהרת המשפחה, - חוק הכשר של מדינת ניו יארק, -  חשש יין נסך ביין של כל השנה

הפרדס שנה י'

חודש שבט תרצ"ז חוברת י"א מכתב מהגאון רבי חיים עוזר על מצב הכשרות,- ועידת אגודת השוחטים דניו ענגלאנד בבוסטון, - אגודת השוחטים בשיקאגא. – למען האמת

הפרדס שנה י'

 

 

 

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב