מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי # 216

The World Books Library # 216

מצוה אנציקלופדיה - Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Kashrus

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

 

 

ספר
 חי אנכי לעולם

דעתו האמיתית של רבינו הקדוש רבן
ישראל מרן מסאטמאר זי"ע

בנוגע מצות תיקון עירובין בעיר ניו יארק יע"א

יצא לאור על ידי התאחדות תלמידי רבינו הקדוש מסאטמאר זצוקללה"ה
 
ברוקלין ניו יארק,

ניסן תשס"ג

 

רשימת הדברים שאפשר לקבל על ידי הפאקס של
וועד העירוב דבארא פארק
ראש חודש תמוז תש"ס

בליסט הזה אפשר לראות  דברי תורה וברורי הלכה של מאות גדולי ישראל האיך שביררו כל עניני עירוב להלכה ולמעשה

ליסט מוועד העירוב דבארא פארק

דער עירוב

ירחון מלחמת הדת

 

ליסט של 400 מדינות ועיירות שהיו בהם עירובין, ומובאים ב' 1500 ספרי שאלות ותשובות המוחים נגד עירובין מינות נזרקה בהם.

ליסט 400 עיירות שהיו בהם עירובין

תלמוד בבלי

מתיבתא עירובין

מסכת עירובין

מהדורת דוגמא

 

תלמוד בבלי

מתיבתא עירובין

מסכת עירובין

חלק ב'

 

המאור המבואר מאות תמונות צבעוניות

לבאר ולהאיר את סוגיות מסכת עירובין

ולקרבן אל דעת הלומד באופן מוחשי

 

קונטרס

מאז ומקדם

שמחים לשמרו

אור ישראל

מדור מיוחד
לערוב עירובו

בירורי הלכה בענין העירוב בבארא פארק

אדר ב' תש"ס, שנה ה' גליון ג' (יט)

אור ישראל

המשך מדור מיוחד
לערוב עירובו

בירורי הלכה בענין העירוב בבארא פארק

סיון תש"ס, שנה ה' גליון ד' (כ)

בו יבואר שהלוחם נגד עירוב הוא צדוקי מין וכופר בעיקר, ואם היה בימי הסנהדרין היו ממיתין אותו, כי אתם באים לעקור תלמוד שסידר רב אשי, ולחלוק על כל הגדולים שהיו עד היום הזה, אותם שמתו ז"ל ואת אשר חיים עד הנה, לכן חזור בך ואל תיטוש תורת משה רבינו עליו השלום, (לשון הרא"ש ז"ל). אתם חולקים על העירוב אבל תדעו שאתם גם כן נושאים, שמינות וכפירה נזרקה בכם רח"ל.

קונטרס הצדוקים בהלכה

יצא לאור ע"י הרב יצחק יעקב מאשקאוויטש מח"ס “בית יצחק” על מסכת עירובין  ברוקלין נוא יארק חודש אייר שנת תשס"ג לפ"ק.

שו"ת בית אב תנינא והוא קונטרס כרם אב יותר ממאה ועשר פסקים לדינא רובם ככולם בדיני עירובין, מהגה"צ רבי אברהם אהרן יודעלאוויץ זצ"ל, רב ואב"ד דק"ק באסטאן, ניויארק תרע"ט.

1001

קונטרס העירוב דקענסינגטאן, ברוקלין נ"י, שמחים לשומרו ולערב עירובו, י"ל על ידי "וועד העירוב דקענסינגטאן", ניסן תשס"ד

1002

מודעה – נ.ש.

1003

חובת השעה – השרידים אשר לא כרעו לבעל – הוספות והבהרות נחוצות.

1004

קהילות וועבסטער – פאסטער הצדוקי המין נ.ש.

1005

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת ולקורעי עונג.

1006

היו לא תהי' – האפיקורס נ.ש.

1007

has this man harassed you?

1008

להתוודע ולהגלות – מוועד העירוב דבארא פארק.

1009

מה נשתנה?

1010

כאַפּט'ס איהם – אַכטונג אַכטונג

1011

היכונו למוצאי שבת – המארגנים.

1012

תורה – תורה הקדושה... הכואבים והמוחים בכל התוקף על חילול תורתינו הקדושה וחכמיה ז"ל.

1013

יידישע מאַמעס! – נגד נ.ש.

1014

נ.ש. המבואר.

1015

נ.ש. – איש צער ואויב המן הרע הזה.

1016

הבהרת דברים – האמת יורה דרכו.

1017

מודעה – הרשע האפיקורס המין – נ.ש.

1018

מודעה – נמרוד וחבריו.

1019

אַ האַלבער אמת – איז אַנדערהאַלבן מאָל שקר!

1020

בן תרח? – בלעם בן בעור נ.ש.

1021

אשריך – נ.ש.

1022

מחאה נמרצה נגד מחריבי קרתא.

1023

קול קורא – לזהירות ממודעות שתדלנים בחתימות רבנים.

1024

מכתב – לכבוד הני ליצים בריוני רשיעי חברי כת שאינם מודים בעירוב.

1025

מכתב גלוי לוועד העירוב – עש"ק לסדר "ויגשו לשבור".

1026

קהל צמח צדיק – וויזניץ בורו פארק – הבהרת דברים.

1027

כל חמירא – דחזיתי לר'... נ.ש.

1028

חמדת שאול – תשובה.

1029

מכתב מהגאון הצדיק ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר. – ענגליש.

1030

מכתב מהגאון הצדיק ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר. – אל כבוד קדושת האדמו"ר ממונקאטש שליט"א.

1031

עירוב בברוקלין – ענגליש.

1032

קריאת קודש – דעת תורה מהרבנים הגאונים המובהקים עמודי ההוראה מנהיגי ומאורי ישראל שליט"א, אודות תיקון העירוב בשכונת בארא פארק.

1033

מחאה נמרצה – א' קרח תשס"א. תלמידיו מבית תלמוד להוראה.

1034

מודעה חשובה – וועד העירוב דשכונת וועבסטער – פאסטער.

1035

מודעה חשובה – ואזהרה חמורה בשם 200 משפחות דשכונת וועבסטער – פאסטער.

1036

דלתות? – פאַרוואָס מאַכן נישט – זיי, די שלום זיכער'ס – קיין "דלתות".

1037

לעשות את השבת לדורותם.

1038

Shame.

1039

Please stop already!

1040

An open letter.

1041

Yes, we are laymen!

1042

להסיר מכשול – ב' דחול המועד פסח תשס"א.

1043

ראַשענדיקע נייעס!!! – עפרא לפומייהו של הני צדוקים.

1044

מכתב – הרב יושע צבי הלוי יונגרייז.

1045

השלמות נחוצות – הנוגע הלכה למעשה.

1046

לאפרושי מאיסורא! – ערב סוכות תשס"א, בני תורה דבארא פארק.

1047

שיחה – עם הרה"ג ר' טובי' גאלדשטיין שליט"א, בענין תיקון עירובין בעיר מאַנהעטען

1048

תחומי העירוב תשס"א. – בארא פארק.

1049

1050. קול קורא – ואת המעשה אשר יעשון – וועד העירוב דבארא פארק.

1050

שיחה – עם הרה"ג ר' טובי' גאלדשטיין שליט"א, בענין עירובין.

1051

קול קורא – גודל תועלת הקונטרס ערבך ערבא צריך.

1052

תשובה – מהגה"צ אבדק"ק פריימאן זצ"ל.

1053

תשובה – מהגה"צ אבדק"ק שאפראן זצ"ל.

1054

מודעה נחיצה – טעמו וראו כי טוב. ערבך ערבא צריך.

1055

לאור ההלכה – עירוב וצורת הפסח. גליון חודש בחדשו יוצא לאור ע"י איחוד חסידי מונקאטש שנה ז' חודש מנחם אב תש"ס. גליון עז.

1056

פסקי הלכות מהגר"ם פיינשטיין זצ"ל.

1057

תיקון טעות – המעוררים.

1058

וויכטיגע מיטטיילונג למען העירוב.

1059

דעת תורה – מהרבנים האפיקורסים הצדוקים הרוצים לעקור מצוות עירוב מהתורה הקדושה.

1060

New York city.

1061

דעת קדשו של רביה"ק מסאטמאר זי"ע.

1062

דברי כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר זי"ע, בענין היתר ומצות תיקון עירובין בעיר בארא פארק.

1063

מכתב – מהגה"צ אבדק"ק שאפראן זצ"ל.

1064

די סטראַשונג פון חבורת בני תורה דפלעטבוש.

1065

מספר ייטב לב – פרשת וישלח.

1066

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת. – הזהרו.

1067

קהל תורת חיים – ווזניץ מודעה נגד העיתון די צייטונג.

1068

מכתב – נגד עמק הנחל, בני הכוללים דבארא פארק.

1069

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת – מודעה.

1070

The pursuit of excellence.

1071

ניו יאָרק טיימס.

1072

פרישע שקרים, זיופים וסילופים – אין נאָמען פון מהרש"ם מבערזאן זצ"ל.

1073

מזויף! פאַלש! שקר! ליגענט! קול קורא של חתימות רבנים מלא זיופים.

1074

מכתב מאחד הרבנים – מבאר שאין לעירוב דעירינו בארא פארק שום דמיון לעירוב דנוא יארק של אז.

1075

החינוך של ישיבה תורה תמימה, קעמפ סילווער לעיק.

1076

אַכטונג טעראָר!

1077

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת – אינו דומה שמיעה לראיה!

1078

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת – מקרא קודש... כל מלאכת עבודה לא תעשו.

1079

עיתון ברוקלין אדוואקאט – תושבי ברוקלין שרייבן.

1080

וועד העירוב דברי שלום ואמת – לבקשת רבים.

1081

מכתב – מהגה"צ רבי יוסף דוד טייטלבוים. ט' סיון תש"ס לפ"ק.

1082

רבינו חיים וויטאל – כותב בשם האר"י הקדוש זי"ע, בעל שם טוב פרשת יתרו ועוד.

1083

דעת תורה – מהאדמו"ר רבי שלום קרויז אבדק"ק אדווארי שליט"א – מהגה"צ רבי יוסף אשכנזי שליט"א.

1084

קול קורא – מהגה"צ שהסכימו לעשות עירוב בשנת תש"ך – ובברוקלין.

1085

מכתב תשובה – מהאדמו"ר רבי שלום קרויז אבדק"ק אדווארי שליט"א.

1086

שואל כענין ומשיב כהלכה. – העירוב בניו יארק בשנת תרס"ז. – עיירים ואמהות בישראל – מישקאלטץ.

1087

וצונו על מצות עירוב.

1088

וצונו על מצות עירוב. שבת זאת חנוכה תש"ס לפ"ק.

1089

יסוד תיקון העירוב – יסודי סיבות תיקון העירוב ע"י צוה"פ בשכונת בארא פארק בשנת תש"ס.

1090

דעת תורה – דעת קדשו של הגה"צ רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל בעל מנחת יצחק, גאב"ד בית דין צדק של העדה החרדית בירושלים עיה"ק.

1091

גילוי דעת – מכ"ק אדמו"ר מפאפא זצ"ל – ועוד.

1092

מכתב גלוי לרבינו ה"ר משה פיינשטיין.

1093

ירא הקהל וישפטו. – את מעשי הזיוף ההונאה של מפיצי המודעה.

1094

דעת תורה מזויף. – הזייפנים בתוקפם.

1095

מחאה – מחאה על עלבונה של תורה וחכמיה.

1096

ותערב – ותערב לפניך עתירתינו.

1097

קול קורא. – דעת תורה אודות תיקון העירוב בשכונת בארא פארק.

1098

דעת תורה – אלו שמות הרבנים המחזיקים את העירוב במכתביהם ובתשובותיהם.

1099

כולנו בעד העירוב.

1100

למען האמת והשלום.

1101

כוי את – ספק בהמה ספק חיה?

1102

מעשה רב.

1103

מכתב – מהגה"צ רבי יוסף שטיינער זצ"ל.

1104

מכתב גלוי מהגה"צ רבי חיים יודא כ"ץ שליט"א.

1105

מכתב מהרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשניץ זצ"ל בגודל מעלת תיקון עירובין.

1106

גילוי דעת של כ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א.

1107

לאור ההלכה – עירוב וצורת הפתח (א). גליון חודש בחדשו יוצא לאור ע"י איחוד חסידי מונקאטש שנה ז' חודש טבת תש"ס.

1108

דער בלאט – דאס זיכער נישט. ז' שבט תש"ס.

1109

ממגיד שיעור אל מגיד שיעור.

1110

אברהם אליעזר קוויאט.

1111

מכתב – לר' אברהם אליעזר קוויאט.

1112

בקשה ומודעה – וועד העירוב דבארא פארק.

1113

גילוי דעת – שמצוה לטלטל כמאז ומקדם.

1114

רצחת וגם ירשת!

1115

אפיקורס, כגון מאן?

1116

עת לעשות לה' הפרו תורתך. – לסלק את מסכת והלכות עירובין רח"ל.

1117

מחאה גדולה ותקיפה – נגד מפיצי כתבי פלסתר.

1118

וועד חיזוק הדת – וועד לחיזוק שמירת הדת. – כי אובד עצות נחנו.

1119

וועד העיר דבארא פארק – בנשיאות בית הוראה דבארא פארק.

1120

היות ואנשי בליעל – וועד העירוב.

1121

מענה לשאלת רבים. – וועד העירוב.

1122

משקלקלו המינים – מספר 1.

1123

קהל הקדוש – בארא פארק גייט מיט שירעמ'עס קויפן צייטונגען אום שבת קודש!

1124

שואל שלא כענין ומשיב כהלכה.

1125

דברי מי שומעין? – תלמידי רביה"ק מסאטמאר זי"ע.

1126

אין שמחה כהתרת הספיקות – התאחדות בני הכוללים דבארא פארק.

1127

ציץ אליעזר – אודות תיקון העירוב בלאנדאן.

1128

מכתב – מהרב אברהם בלומענקראנץ.

1129

בהדין עירובא – שבת תש"ס.

1130

לאור ההלכה – עירוב וצורת הפתח (ב). גליון חודש בחדשו יוצא לאור ע"י איחוד חסידי מונקאטש שנה ז' חודש שבט תש"ס. גליון עא.

1131

גילוי דעת – הצעת פשרה בענין העירוב.

1132

מכתב – להעסקנים חברי וועד העירוב. – מספר אבן ישראל בענין עירוב בצורת הפתח בירושלים. נאום ישראל יעקב פישער זצ"ל.

1133

חמדת שלמה – סעיף ה', אזהרת למקומות שיש עירובין.

1134

מודעה – מועד למען תיקון עירובין בברוקלין.

1135

דעת תורה – מי לה' אלי. – שו"ת הרא"ש כלל עשרים ואחד.

1136

זעקה גדולה ומרה! חגרו שק! על עלבון תורתינו הקדושה וכל הגאונים והצדיקים מזמן הבית יוסף והשו"ע עד היום הזה.

1137

מכתב גלוי – שיראו סילופם ושפלותם של הכותבי פלסתר.

1138

מכתב גלוי – אל ר' צבי מאיר גינזבערג.

1139

מכתב גלוי – מהגאון האדיר הגר"ם פיינשטיין זצ"ל.

1140

דעת תורה – מהגה"צ ר' שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל.

1141

תשובת מהר"ם ביק.

1142

הזמנה – בואו בהמוניכם לכבודה של תורה.

1143

מכתב מזויף – מכתב קודש מזקן הרבנים, ראב"ד דק"ק קאשוי (שליט"א) זצוקללה"ה.

1144

מכתב – אברהם אליעזר קוויאט.

1145

תשובה – מספר אבן ישראל – מספר ערוך השלחן, בענין עירוב בצורת הפתח

1146

ב' מכתבי תשובות מהגר"ם פיינשטיין זצ"ל.

1147

פרס של חמשת אלפים דאלער – לראשון שיראה לנו את הקול קורא הארגינעל שחתם עליו הגר"ם פיינשטיין ושאר הרבנים זצ"ל. ועד היום אף אחד לא זכה בזה, מפני שהחתימות הנ"ל הם מזויפים מעיקרם ושורשם.

1148

הבהרה – כי מעולם לא היתה איזה פסול ושום מכשול בהעירוב.

1149

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת – את אשר יגורנו בא – ענה כסיל כאוולתו.

1150

מודעה – מוועד העירוב דבארא פארק.

1151

כל מקדש שביעי... – טייערע אידן שומרי שבת!

1152

מכתב קודש – מהגה"צ רבי יצחק לעבאוויטש שליט"א.

1153

אזהרה חמורה – לבני הישיבות הנוסעים ללמוד בארץ ישראל.

1154

מה נשתנה? – כאפט'ס איהם!

1155

אידן שומרי שבת.

1156

קוזאק הנגזל – התאחדות בני הכוללים דבארא פארק.

1157

עיתון חדש על בארא פארק. – דער "וואך" ענטליכער "איד"ישער עירוב "בלאט" "צייטונג".

1158

קונטרס המחיצות – ביאור ג' מחיצות המקיפות את שכונת בארא פארק יע"א.

1159

הכונו – עצרת מחאה אדירה על קריעת העירוב בעצם ליל שב"ק.

1160

ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה נישט ביק'ן! – נבלה גדולה נשתה בישראל.

1161

ברוכים הבאים – להגה"צ מאודווארי שליט"א.

1162

הזהרו מן הצבועין! – תושבי בארא פארק.

1163

דעת קודש – של ממשיכי דרך הבעל שם טוב.

1164

לאור ההלכה – עירוב וצורת הפתח (ג). גליון חודש בחדשו יוצא לאור ע"י איחוד חסידי מונקאטש שנה ז' חודש אדר תש"ס. גליון עב.

1165

מחאה גדולה ותקיפה.

1166

גילוי פנים בתורה שלא כהלכה – במרד ובמעל.

1167

מודעה מועד העירוב – נגד משחיתי העירוב שהם גזלנים ואין יום הכיפורים

1168

זעקה גדולה ומרה – שקר גלוי ומוחלט – אוצרות ירושלים

1169

מכתב גלוי לרבינו ה"ר משה פיינשטיין – הפרדס חוברת ט' שנה ל"ג

1170

מודעה מועד העירוב – פרשת ויקהל תש"ס.

1171

למען האמת והשלום. – עשרה בטבת תש"ס.

1172

המאור – (תשרי תשט"ו) דעתו האמיתית של כ"ק מרן הגה"ק מסאטמאר זי"ע

1173

דברי מנחם – תיקון עירובין במאנהעטען שנת תש"ך לפ"ק, עם חתימת גדולי הרבנים דאז.

1174

מעשה רב – מהגה"ק רבי אפרים פישל העשקאוויטש שליט"א.

1175

תשובה – ממרן הגה"צ רבי יחזקאל ראטה שליט"א.

1176

פסק הלכה – מפוסק הדור הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל בענין איסור מחאה ביד המתירים לעשות עירוב. – מכאן רואים איך שכל אלו שמוחים לעשות עירוב על סמך הגר"ם פיינשטיין זצ"ל הוא כולו שקר! – והם פשוט כפשוטו צדוקים מינים ואפיקורסים, כמבואר בסנהדרין ל"ח ע"ב וז"ל: ודע מה שתשיב לאפיקורוס, אמר רבי יוחנן לא שנו אלא אפיקורוס (של) עובדי כוכבים אבל אפיקורוס ישראל כל שכן דפקר טפי. כדי שתדע להשיב לאפיקורוס - הבא להביא ראיה מן התורה לדברי המינים: וברש"י ז"ל פי': כל שכן דפקר טפי - שהרי הכיר וכפר ומתוך כך מדקדק ולא תוכל להשיבו דבר המקובל לו: שפקרו המינים - שמביאין ראיה מן התורה להפקירן.

1177

תושבי וויליאמסבורג – ה' עמכם גיבורי חיל תושבי בארא פארק.

1178

עדות – עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. – להתוודע ולהגלות.

1179

כי הכית – את כל אויבי לחי.

1180

דער עירוב נייעס. – אייר תש"ס לפ"ק.

1181

טייערע אידן! – מה נשתנה העירוב הזה מכל העירובין שבעולם.

1182

יריעות שלמה – שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, "והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם".

1183

ירא הקהל וישפוט #4.

1184

ימי השובבי"ם – אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה, מתלמידי רביה"ק והטהור בעל ויואל משה.

1185

הזייפן הגדול והנורא הידוע לשמצה  [וַיַּרְא מֹשֶׁה אֶת הָעָם כִּי פָרֻעַ הוּא כִּי פְרָעֹה אַהֲרֹן לְשִׁמְצָה בְּקָמֵיהֶם: (שמות ל"ב כ"ה)]– מנשה פילאפף. וכן זייף כל ספרי ניקור המובהקים, כידוע. ועי"ז נעשה לגדול בסאטמאר, כי כל שיכול לזייף ביותר נעשה שם גדול ביותר.

1186

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב