מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי # 205

The World Books Library # 205

מצוה אנציקלופדיה - Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Kashrus

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

 

 מצות מילה
THE MITZVAH OF MILAH

וועד שומרי משמרת הברית

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.

לקבלת קול קורא'ס מהוועד בחינם:

בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/8

 רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 1. בולעטין #1 - וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש תשרי תשנ"ה, אזהרות נחוצות למצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום - אל תחטאו בילד!.
 2. בולעטין #2 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש חשון תשנ"ה, אזהרות נחוצות למצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום. - א. מצות עשה למול את בנו, וגדולה מצוה זו משאר מצות עשה (ש"ך יורה דעה סימן ר"ס), לפי שיש בה צד כרת כשיגדיל, (ש"ך שם). ב. מי הם האפיקורסים האמיתים שאסור לכבדם במצות מילה וסנדקאות?  ובספר הקדוש דרך פקודיך מצות עשה ב' מצות מילה אות י"ט וזה לשון קדשו: וזאת לדעת דבכל מצות התורה המוסרים והאפיקורסים דינם כמומרים לכל התורה. המוסר מיקרי כשמוסר ממון ישראל או גופו הן במעשה הן בדיבור, ואפילו בגורם למסור פרוטה אחת ממון ישראל ביד עכו"ם. אפיקורס מקרי כשאינו מאמין בתורה שבעל פה אפילו על אחד מדברי חז"ל. ועוד הרבה עניני אפיקורס מבוארים ברמב"ם הלכות תשובה עיין שם.
 3. בולעטין #3 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש חשון כסלו תשנ"ה. - אזהרות נחוצות למצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום. הערב רב רוצים לבטל מצות. מילה ומציצה. - מי הם האפיקורסים להפר ברית לבטל המציצה במצות מילה ולנצח יאבדו מבלי משים כי הנה המציצה מפרק הדם והיא אב מלאכה ודוחה לשבת החמורה וליום הכיפורים ואי לאו דמעכב המציצה לגוף המצוה לא היה דוחה שבת ויום הכיפורים ויום טוב, אלא ודאי כך נתנה הלכה למשה מסיני
 4. בולעטין #4 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש טבת תשנ"ה. - אזהרות נחוצות למצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום - אל תחטאו בילד! - האם מותר לקחת מוהל או סנדק מפני הכבוד שהוא ידיד נאמן או קרוב שלי ואני מתבייש שלא ליתן לו הכבוד הזה?מה יכול לקרות אם אקח אותם? - האם שייך בזה גם כן האיסור והחשש הנורא של כוח הפועל בנפעל? - האם על ידי זה שאקח אותם יוכל חס ושלום לפגום לבני הנולד במזל טוב? - האם יש חשש שעל ידי המוהל או הסנדק בני ישאר ערל כל ימי היותו על האדמה רחמנא ליצלן? - אם נתתי כבר למוהל וסנדק שאינם מדקדקים בכל מצות התורה, או אינם מאמינים בכמה מצות התורה האם אוכל לתקן העון הזה שעשיתי לבני? - מי הם האפיקורסים האמיתים שאסור לכבדם במצות מילה וסנדקאות? - בספר הקדוש דרך פקודיך מצות עשה ב' מצות מילה אות י"ט וזה לשון קדשו: וזאת לדעת דבכל מצות התורה המוסרים והאפיקורסים דינם כמומרים לכל התורה.
 5. בולעטין #5 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש שבט תשנ"ה. - אזהרות נחוצות למצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום - אל תחטאו בילד! - איך יכול להיות שאבי הבן יקבל עונש כשמל את בנו? - מי הם הערב רב שצריכים להתרחק מהם ואם נימולו על ידם נשארו ערלים לכל ימי חייהם? - מה צריך האב לעשות שאליהו הנביא יבא לברית מילה? – האם אליהו הנביא בא באמת לכל ברית מילה? - מובן מאליו שאם עושים הברית מילה במקום כזה שנאסרו להיכנס להתפלל שם על ידי ה71 גדולי ישראל, בוודאי שאליהו הנביא לא נכנס לשם, ומי יודע אם קיים בכלל מצות מילה, שהוא כאלו מל את בנו בבתי תפלה רח"ל כמבואר בקול קורא הנקרא "שמע ישראל - לא עת לחשות" שמובא שם הפסק דין עם חתימות מע"א זקני הדור בשנת תרכ"ו: מתוך הפסק דין של גאונים וצדיקים משנת תרכ"ו, ובו י' סעיפים, ועיין שם בספר פסק דין באריכות גדול. - א. שאסור ליכנס להתפלל בבית המדרש שהמחיצה אינו בשלימות שיוכלו להסתכל אנשים בנשים, ואם נעשה המחיצה באופן כזה, אסור לכנוס בתוכם. - ואין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום הכיפורים, ואף אם צריך להתפלל על ידי כן ביחידות. - ב. ואסור לעשות בית הכנסת כמגדל. - ג. ואסור לכנוס להתפלל בבית הכנסת אשר אין לה בימה באמצע. - ד. אסור לשנות שום מנהג יהדות או שום נימוס בית הכנסת מאשר מקובל מאבותינו ואבות אבותינו ולהשומע יונעם ותבא עליו ברכת טוב.
 6. בולעטין #6 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש אדר תשנ"ה - מודעה ואזהרה לקיים מצות  מילה כהלכתה להרים מכשול מדרך עם ה''! - אל תחטאו בילד! - אם המוהל אינו מקיים מצות מילה כתיקונו הוא שותפו של עמלק שזרק מילות למעלה, כי עמלק היה שונא המילה, ועמלק הוא מול אות ברית קודש כמו שכתוב בזוה"ק סוף בשלח. ולכן זרק מילות למעלה. ועל ידי זה קשה אחר כך להילד הנימול להיות מנוטרי ברית, ואחר כך כשיגדיל יצעק האב בטענות, למה הבן שלי אינו יכול לקלוט קצת תורה הקדושה ועולה לו כל שנה כמה אלפים דאלער לפרייוועט מלמד, וחבירו הבן שלו עולה בתורה וכל מה רק שלומדים אתו קולט ברגע אחת ואינו יכול לטעון כי האשמה על התלמוד תורה? כמו שכל אחד רוצה להקל מעליו טוען שהמלמד לא טוב וכו', ואינו יודע כי הוא האב לבד אשם בכל זה, כי הוא נתן את בנו ביד מוהל שעשה לו כל הצרות הנ"ל. ולא למד את הספר זוכר הברית לידע איך לקיים מצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום, ולבחור מוהל צדיק וטוב כמבואר בשולחן ערוך.
 7. בולעטין #7 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה חודש ניסן תשנ"ה - מודעה ואזהרה לקיים מצות  מילה כהלכתה. - להרים מכשול מדרך עם ה''! - אל תחטאו בילד!  - קריאה וזעקה גדולה אל הרבנים מוהלים והורים בדבר פרצת מצות מילה שבני ישראל מסרו נפשם עליה בכל הדרות, הזמנים והמקומות שלא יאבד את צורתו הקדושה, ראה בספר זוכר הברית איך שנלחמו הרבנים הגדולים היראים, כאשר אנשי דלא מעלי בצעו את טקס הברית מילה בשינוי מוצהר מהמקובל בישראל, ומהם אשר הכניסו את השימוש "גומקע – קלעמפ" או "מגן קלעמפ" ועוד פירצות שונות בעניני המציצה והפריעה, ולדאבוננו ישנם מקומות הרבה בכל העולם כולו אשר המוהלים הקלים ורקים מיראת שמים התחלו להשתמש עמהם להכניס את הילד בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום, עד שירדו כל כך אחורנית שעל ידי הקולות הנ"ל הולכים כבר עם ילדים גדולים וקטנים לרופאים, והמוהל עומד שם לעדות, והרופא עכו"ם או רופא מחלל שבת עושה את כל הברית מילה, והמוהל הוא רק עומד על גביו, וכמה פעמים שהרופא עושה טובה להמוהל כשרואה שאין האב מרוצה בכך, אז נותן הרופא רשות להמוהל לחתוך קצת וכשהאב או שאר אנשים שעומדים שם שואלים היתכן? גוי או מחלל שבת מל כאן? יש להמוהל תירוץ על המקום שהעיקר הוא הגומר, ובזה מכשירים את כל המילה, ואין פוצה פה ומצפצף, כי העם הארצות הוא גדול מאוד. - לכן באנו להזהיר: לתשומת לב כל אחד ואחד לדעת כי ה"גומקע קלעמפ" או "מגן קלעמפ" נאסר על ידי כל גדולי ישראל בכל העולם, וכל אשר בנו נימול במכשיר קלקול זה, יעשה שאלת חכם, כי להרבה פוסקים צריכים להטיף דם ברית, ואם לאו נשאר ערל לכל ימי חייו. - לאו כולי עלמא דינא גמירא -  ונבאר כמה מהמכשולות הגדולות שהמוהלים עושים: אבותינו הקדושים מסרו נפשם על המילה, וכעת באו בעלי זרוע בלי יראת שמים ולומדים ונעשים מוהלים ועשו מהמלאכת הקודש כאילו הוא קצב וחותך חתיכת בהמה, ועל ידי נעשה שותפו של עמלק (ראה בהערות), רח"ל. לכן כל אחד שנולד לו בן צריך לדעת שמצות מילה הוא מצות עשה שכתוב בתורה "מצות עשה למול את בנו", וגדולה מצוה זו משאר מצות עשה (ש"ך יורה דעה סימן ר"ס), לפי שיש בה צד כרת כשיגדיל, (ש"ך שם). - י. יש לאדם לחזור ולהדר אחר מוהל ובעל ברית היותר טוב וצדיק (רמ"א סימן רס"ד), שיכוונו במילתו כוונה טובה ומעולה שיגרום שגם הילד יהי' כמותם (לבוש), ואיתא במדרש המל ימול יבא טהור ויטפל עם טהור. ולא יקח מוהל באהבת אדם, רק אומן ומוחזק לכך (מטה משה של"ה), מה שכתוב ברמ"א טוב וצדיק נראה לי דרצה לומר טוב בדברים שבין אדם לחבירו, וצדיק בדברים שבין אדם למקום, (זוכר הברית סימן ט' סעיף ז', ועיין עוד בזוכר הברית (סימן ט' סעיף ה' ו' מה נקרא אפיקורס [ואחד מהם הוא מסור וההולך לערכאות] שאסור לו להיות מוהל וסנדק). - אחים יקרים! שימו לב אל כל השחתת המצוה הגדולה הזאת ואל החרפה האנושית שבזה, וחוב קדוש מוטל על כל מי שיש בידו למחות אפילו בנפש אחת מישראל להצילה מאותן המוהלים הקלים אשר כל מצות מילה אצליהם כמו שחותכים חתיכת בשר בהמה חס ושלום, (ראה בהערות), ובטוחים אנחנו שכל מי שעוד זיק אחד של יראת שמים בלבו ורגש כל שהוא ביוקר המצוה הגדולה הזאת ישמור נפשו ונפש ילדיו ונכדיו מפח יקוש זה, וברכת ה' ויראיו על ראשו תחול ויזכה לשמוח בשמחת ישראל, שמחת עולמים באמת ובתמים אמן ואמן.
 8. בולעטין #8 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה חודש אייר תשנ"ה סגולה ותפילה למקשה לילד שתלד בניקל.
 9. בולעטין #9 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה חודש סיון תשנ"ה אזהרות נחוצות למצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום שאלות ותשובות בעניני מילה? - היות וישנם הרבה שאלות בעניני מילה, והמוהלים כהיום שאינם יודעים בין ימינם לשמאלם, ועושים מה שעושים ומקלקלים כל כך והוא מעוות שאי אפשר לתקן רח"ל. על כן העתקנו השאלות האלו שידעו שזה לא דבר חדש ומובא כבר בהרבה פוסקים. והרבה אנשים כשרואים דבר מוזר כזה הולכים לרופאים והרופאים מוציאים מהם לערך של 10 עד 30 אלף דולר בחינם, ומקלקלים על ידי זה כל מצות מילה שאינו נעשה כהוגן וכו'. על כן ביררנו הענין הזה ומצאנו מוהל מומחה שהוא מוהל גדול באחד מההאפעטעלס הגדולים בארצות הברית, והרופאים הגדולים גם כן שואלים עצמו בענינים סבוכים מאוד.
 10. בולעטין #10 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה חודש תמוז תשנ"ה אזהרות נחוצות למצוה ראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום. - בירור בענין הבדיקות על הפוינטס ושאר דברים.
 11. בולעטין #11 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה חודש מנחם אב תשנ"ה לאיזה ענין רומז שינוי שיש אצל בני אדם באבר ברית קודש שלהם.
 12. אזהרה גדולה - אזהרה גדולה שלא לשנות מצוות מילה ח' תשרי ה'תרס"א הובא בשדי חמד ע' 280 - מאת הרבנים הגאונים הגדולים שליט"א דפעיה"ק ירושלים ת"ו ומוועד "משמרת הקדש" ומשני בתי דינים ק"ק ספרדים ואשכנזים יצ"ו - יעקב שאול אלישר, שמואל סלאנט, שניאור זלמן לאדיער

קריאה קדושה - קול קורא מ17 רבנים נגד אלו שרוצים לבטל מציצה בפה. אסרו חג הפסח תשמ"ט

  מודעה ואזהרה! - להסיר מכשול מעם ה' להציל מצות מילה, מצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום. - כל המשנה מצוות מילה ממה שקיבלנו מאבותינו לא קיים המצוה

  קול קורא - לבל ישנו מה שנהגו מימות קדם ויעשו מציצה אך ורק בפה - בודאפעסט, בחודש סיון 5660 - (מובא בשדי חמד מילואים עמוד 448) - הגיע העת והעונה להרים כשופר קןלנו להשמיע ברבים ובפירסום רב בהסכמה אחת ודעה אחד כי המציצה אופן עשייתה בפה דוקא בקבלה מאבותינו הק' הוא חלק מהמצוה. - אהרן שמואל אסאד, שמחה בונם סופר, יעקב קאפיל רייך, יעקב שלום סופר, דוד ניימאן

 קול קורא לעדת ה' שלא לשנות מצוות מילה - קול קורא מ 16 רבנים גאונים וצדיקים בארצות הברית שיצאו במחאה נגד איזה מוהלים שמבטלין מצוות פריעה ומצות מציצה לגמרי

  קול קורא מאת אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה - ואזהרה חמורה נגד המוהלים הבאים לפרוץ גדר לבטל תקנת חכמים לעשות מציצה בפה דוקא 

אגודת מוהלים חרדים – מדריך ומורה דרך להאב שנולד לו בן למזל טוב, הדרך הנכונה איך להתנהג כשלוקח מוהל למול את בנו. 37 ספרי שאלות ותשובות וגדולי הוראה

 קריאה קדושה - קול קורא מ17 רבנים נגד אלו שרוצים לבטל מציצה בפה. אסרו חג הפסח תשמ"ט

 בולעטין # 5 מוועד שומרי משמרת הברית – ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה, איך יכול להיות אב שמל את בנו ואף על פי כן נשאר ערל?

    קול קורא – מילה - מאגודת המוהלים אף גרעיטער ניו יארק שנת תרצ"ט

 נימוקי אורח חיים - מאת גאון עוזינו שר התורה קודש הקדשים רשכבה"ג מוהר"ר חיים אלעזר שפירא זי"ע אבדק"ק מונקאטש יע"א, בעהמח"ס מנחת אלעזר, שערי יששכר, אות חיים ושלום על ה' מילה, דברי תורה ועוד. על הלכות עירובין, ירושלים שנת תשנ"ח

 ילדי קודשהוא תיקון ליל שמירה קודם המילה. מהרב ר' יוסף יהושע טויב, ניו יארק, שנת תשט"ז. לחשים: למקשה לילד, לאשה שלא תפיל, לעין הרע, לעצור דם מילה. סיפורים המסוגלים לספרם בליל שמירה (ליל שלפני המילה וואכטנאכט), מעשה מהבעל שם טוב זי"ע. מעשה מהאחים הקדושים הרבי ר' אלימלך ורבי ר' זוסיא זי"ע.

דער בלאט נגד עוקרי מצות מילה

 

The correct way of performing the Brit Milah A COLLECTION OF POSKIM  ON THE PROPER WAY TO PERFORM THE MILAH PERIAH AND METZITZA
Public Announcement regarding the Brit Milah PUBLIC WARNING TO REMOVE THE PITFALLS FROM THE MITZVAH OF BRIT MILAH

 

 

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב