מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי # 175

The World Books Library # 175

מצוה אנציקלופדיה - Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Kashrus

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

 

 

 

קונטרסים וקול קורא'ס

על דיני תורה המקולקלים

 ספר משפטים כהלכתם על הלכות דיינים, י"ג פרקים - והוא ידיעות נחוצות לכל בעל דין, יוצא לאור על ידי בית דין צדק "שער המשפט" מאנסי ניו יארק קיץ שנת תשס"ד לפ"ק, טעל: 845 – 425 – 9708

שערי הלכות: תשובה נגד שטרי ברורין מי הפוסק הגדול רב מנשה קלין בעל שו'ת משני הלכות

 תוכן הפרקים מהספר משפטים כהלכתם – על הלכות דיינים, י"ג פרקים, מבית דין צדק "שער המשפט" מאנסי ניו יארק קיץ שנת תשס"ד לפ"ק, טעל: 845 – 425 – 9708

 בירור ייפוי זכות וכח הנתבע ל"בחירת" הבית דין – על אף שהתובע רוצה בבתי דינים אחרים – או בזבל"א, עם מקורות וביאורים

  לקט מדברי פוסקי דורנו שליט"א מה שכתבו בביטול התקנה החדשה (של רבני הערב רב) לחייב את הנתבע להציע יותר מבית דין אחד

 מכתב ובירור הלכה מכ"ק מרן האדמו"ר מקאשוי שליט"א נגד רבני הערב רב, שרוצים לעקור הלכות מפורשות שבפוסקים, ועל זה אמרו חז"ל דאין לו חלק לעולם הבא, ויורד לגיהנום ואינו עולה, ואין לו כפרה עולמית

 קול קורא – מל"ט רבנים נגד רבני הערב רב שמביאים לכל הצרות כמו ששנינו (אבות ה' י"א), חרב בא לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדין ועל המורים בתורה שלא כהלכה, וכאמרם ז"ל: אם ראית דור שצרות רבות באות עליו, צא ובדוק בדייני ישראל, שכל פרעניות שבאה לעולם לא בא אלא בשביל דייני ישראל.

  לקט מלשונות פוסקי זמנינו, - מה שכתבו להלכה בפסלנותה של "בוררות". – משו"ת באר משה – מדברי הגה"צ רבי יעקב ישראל פישער שליט"א מה שכתוב בספרו שו"ת אבן ישראל. – מדברי הגה"צ רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א בספרו שבט הלוי. – מכתב קול קורא מהגה"צ מקאשוי שליט"א. – הג' רבי ישראל חיים מנשה פרידמאן דומ"ץ סאטמאר, - הג' רבי חיים אברהם דובער פלאהר. – הג' רבי אברהם צבי הלוי בעק שליט"א. – הגה"צ רבי שלמה יודא שווייצער שליט"א.

 שטר בירורין - מבית דין צדק שער המשפט בהשתתפות הרבנים מאנסי ניו יארק [דיני תורה בחינם וביישרות, ובהעניק לבעלי דין זכויותיהם שעל פי תורה הקדושה], נעשה בהסכמת גדולי הרבנים, להלכה למילוי טופס זה – ולהסברה בהנוגע לזה להתקשר: טעל: 845 – 425 – 9708

 קול קורא – מספר הקדוש "קב הישר" בגודל הפגם והעונשים על "עיוות הדין".

 

קול קורא – להתודע ולהגלות – מבית דין צדק דקהל קדושת לוי ד'בארדיטשוב, בענין איש ואשה הולכים לערכאות שנידונים כמוסרים הם וכל עוזריהם, ויש לבית דין לנדותם ולהחרימם ולהכותם עד שיסלק יד העכו"ם. – היתר מאה רבנים. – פסק דין של 60 רבנים נגד ההולכים בערכאות.

 

תשובה נגד גט מעושה באונס גמור בלילהמבית דין צדק דקהל קדושת לוי ד'בארדיטשוב - אחר מסירת מודעה לבטל כל ביטולי מודעות ע"י עלקטעריק שאק, וע"י מומרים מחזיקי הולכי הערכאות, ואחר השלשת גט בשבועה שלא לבטלו, וכל זה נעשה במטרה לעזור לפרוצות לעמוד בערכאות ולגזול הילדים מבעליהן ולא יוכלו הרבנים היראים להבריחם לצאת מערכאות של גוים ולבא לדין תורה, בחתימת 19 רבנים גאונים שליט"א.

 

קול קורא ולקט מלשונות פוסקי זמנינו, מש"כ להלכה בפסלנותה של בוררות 44 רבנים יוצאים למלחמה נגד הבוררים הצבועים ראשי הערב רב שכל דיניהם בטלים ומבוטלים, וכל הצרות באות בשביל דייני ישראל, ואסור לאיש ישראלי לילך להתדיין בפניהם, והנוסח של הגנבים הרוצחים האלו הוא "משכו" את הדין תורה – "וקחו לכם" כסף הרבה.." ועליהם איתא ברעיא מהימנא ספר במדבר פרשת נשא דף קכה ע"ב, וזה לשונו: ואינון ערב רב אינון עתירין בשלוה בחדווא בלא צערא בלא יגונא כלל, גזלנין מארי שוחד, דאינון דיינין רישי עמא - כי מלאה הארץ חמס מפניהם עלייהו אתמר היו צריה לראש, באומאה עלך זמנא תניינא בחי יי' צבאות אלקי ישראל יושב הכרובים דכל אלין מלין לא יפלון מפומך בכל יכלתך למללא בהון קמי קב"ה ולאחזאה דוחקא דלהון. ע"כ.

 

דרשה בבית המדרש בנין דוד נגד הרבנים הרשעים ראשי הערב רב גזלנים שעוברים על הלאוין לא תשקרו – לא תטה משפט – לא תגנוב – ולא תגזול – לא תקח שוחד – לא תשא שמע שוא, ובזוה"ק כתוב על זה שהוא כאילו עובד עבודה זרה, וגורמים חרב לעולם, - כל עם ישראל מחויבים לצאת נגדיהם בחרב ובחנית לעקור הרשעים האלה מן העולם, כי הם גרועים יותר מן הישמעאלים כמבואר בזוהר הקדוש.

 

בירור בדיני פשרה - מבית דין צדק דקהל קדושת לוי ד'בארדיטשוב

 

איסור על הבוררים רודפי שוחד ושלמונים, המשוחדים המלוכלכים ראשי הערב רב.

 

שומו שמים שמע ישראל - אוי מה היה לנו - גדולי ארץ ישראל וחוץ לארץ כמו הרב עובדי' יוסף, הרב שלום משאש הגר"ש אלישיב - יוצאים במלחה נגד הבריונים שנבלה עשו בישראל להתיר אשת איש לעלמא על ידי הרעבנים שהעמידו עצמם כחכמי ברוקלין כמו ישראל הלוי בעלסקי ומנחם מנדיל עפשטיין פרץ שטיינבערג הם יותר גרועים מכת הרעפאמי הם מהרסי ומחריבי הדת ומרבים ממזרים בישראל.

 

רב המקוואות מוחה על שהאחים מסאטמאר מתדיינים בערכאות של עכו"ם. – מכתב מעניין ששלח בימים אלה הרב נחום ראזענבערג במחאה על התדיינות המשפטית בין הסאטמארים, ועל נכסי הקהילה, אנו מביאים אותו ככתבו וכלשונו. קליפ מפנים חדשו' גליון 545 אדר תשס"ד

 

פסק דין מבית דין שער המשפט – נגד רבנים בוררים של זבל"א שקיימו משכו וקחו וגנבו 310.000$ מהבעלי דינים ונתארך הדיני תורה לשמונה שנים רצופות כדרכם של הרשעים כדי למשוך ולגנוב יותר ממון, - אין כאן דין ואין כאן דיין ואין צריך לחוש לכתב סירוב שלהם ואין לה שום תוקף עפ"י תורתינו הקדושה

 

האמת בפרשת הארפענעס בילדינג חלק א'.
הקונטרס הזה נועד להוכיח קבל עם את ההשחתה הנוראה הנעשית לעיני השמש על ידי כמה אנשי בליעל שנטלו לעצמם את "נזר הדין בישראל" במגמה לגזול עניים ובאיצטלא של "דיני תורה" הינם גוזלים וחומסים ומוסרים, ובמעשיהם המחפירים הינם משפילים קרנה של תורה עד עפר, ומעפרים קרנם של בתי דינים מפורסמים בישראל אשר יסדוה רבותינו מצוקי ארץ זי"ע ובוזזים את עם ה' עד אשר לא קמה עוד רוח באיש, וגדלה החרפה עד כי אמרו כל הרואים אין דין ואין תורה בישראל, חס ושלום.

ובצפייתנו צפינו שאולי על ידי שיראו רבים את השערורי' הנוראה שפקדה את כלל ישראל כולו ולהבין נכוחה את עומק המצב השורר בנו יתאגדו רבים לבער קוצים מן הכרם, והשי"ת יגדור פרצת עמו ישראל במהרה. הוועד לצדק ומשפט. בתוכן: הקדמה. להלן קטעי דעקומענטן מהפרשה המעידים ומדברים בעד עצמם. – מודעה בדער איד סעפט 21 984' גוטע נייעס! ממשה שאול הארפענעס -  סוף מעשה במחשבה תחלה. – המעשה מרמה "לגזול כבשת חרש" נעשה בעידוד ותחת חסותו של מנדל זילבער. – דוקאמענט של הסטעשענערי שלו. "מעשה הגניבה לובשת עוד וגידים" " מבצע השוד הוא לא אחר מאשר מענדל זילבער" – המוכרים והסרסורים פועלים להכחיש את בצע השוד". – כתב עיקול. – תגובת מענדל על העיקול. – "הארפענעס השודד נותן מכה מוחצת" – תובע תשע מליאן דולר. – מכחיש כל מכירה. "מענדל זילבער חושף את פרצופו האמיתי" – "פרשת הדיני תורות" – פסק דין של התאחדות הגנבים" "נסיון האחרון נואש להתדיין בדין תורה" מכתב פסק דין של הרה"ג ר' חיים יצחק פופקא, הרה"ג ר' אהרן זלאטאוויטץ שליט"א מחבר ספר נחלת אהרן, הרה"ג מאיר גרינבערג אבדק"ק קעזמארק שליט"א" – מענדל זילבער משתתף בשוד". – חוצפת השודדים אינה יודעת גבול. – "מגזילה למלשינות" – להלן קטעי דאקומענטן ועדיות המדברות בעד עצמם!

 

סוף גנב לתלי' – דאקומענטען פון דעברעצינער רב, גערער רבי זצ"ל, רבי יעקב קאמינעצקי זצ"ל, און נאך אנדערע גדולי ישראל, איבער די שרעקליכע סכנה וואס שוועבט איבער כלל ישראל "אום אויגעהאלטענע פראקטיק" – "פעלטשווען חתימות" – "שוחד" – "חילול השם". – "אומווירדיקייט" – "רבנים זענען ארויסגעקומען קעגן גינזבורג". – "דע מה שתשיב ל"אפיקורס". – אינו דומה שמועה לראי' – קצת מן המכתבים שיש תחת ידינו אודות גינזבורג ובית דינו" – ועד הרבנים העולמי לעניני גיור – חרם ונידוי שכתבו ליצנים של אגודת הרבנים, וכשלא ניתן להבעל דין רשות לטעון לבית דין, והדיינים הנראים שחתמו על החרם לא ענו על מכתבים מהבעל דין, והחרם והטעראר (נגד ילדים קטנים אשר בכלל אינם מעורבים בהסכסוך) נמשך בלי דין תורה.

 

מכתב מהגה"צ רבי יוסף פיקארסקי שליט"א, נגד הרב גינצבערג שאסור לו לנהל דיני תורה. באנגלית.

 

מכתב מהגאון הצדיק ר' אלי' פישער מגור, נגד הרב גינצבערג שאסור לו לנהל דיני תורה. באנגלית מכתב מהגה"צ מדעברעצין שליט"א [זצ"ל], נגד הרב גינצבערג שאסור לו לנהל דיני תורה. באנגלית.

 

דיינים הרודפים אחר הבצע ומעוותים הדין, מתוארים בכל לשון בזיון מחז"ל, ודברי הפוסקים: שאינם בגדר תלמידי חכמים שמצויין על בזיונם, אדרבה מצוה לבזותם

1.  כל דיין המקלקל את הדין קרוי "עוול", "שונאוי" ו"משוקץ", "חרם" ו"תועבה"! (תורת כהנים ויקרא י"ט, ל"ה).

2.  תלמיד חכם שמבטל לימודו לאצור ולהרבות ממון, ומעשיו אינם מתוקנים, יותר גרוע הוא מעם הארץ! וקרא דלא תטע מזהרינן שלא להעמיד דיין שאינו הגון מפני רשעו, כגון שהוא... רודף שלמונים, ואפילו חכם טובא כדואג ואחיתופל, דהיינו דאפקי' בלשון אשירה שהוא צומח, לאשמעינן דאף על גב דאית בי' צורך להצמיח דיעות בביאור ההלכה, אפילו הכי אנן מוזהרין שלא להעמידו דיין (שאלות-ותשובות הראש כלל ט"ז, סימן י', ושאלות-ותשובות מהרי"ק, סימן קי"ז, ושאלות-ותשובות בנימין זאב סימן רנ"ו).

3.  כל דיין שיושב ומגדיל שכר לסופרים ולשמשים, הרי זה בכלל הנוטים אחרי הבצע (טור שולחן-ערוך חושן-משפט סימן ד').

4.  דיין המתמנה בשביל כסף וזהב, אסור לעמוד לפניו, ולא עוד אלא שמצוה להקל ולזלזל בו! (טור שולחן ערוך חושן-משפט ח', א').

5.  שהכתוב קראן אלהי כסף וזהב, ודרשינן אלהים הנעשה בשביל כסף, דומיא דעבודה-זרה דמצוה לזלזל בהו (סמ"ע שם, ה').

6.  ואין עומדין מפניו, ואין קורין אותו רבי, והטלית שעליו כמרדעת של חמור (ביאור הגר"א, שם ז', בשם הירושלמי).

7.  והנהנה ממנו – כנהנה מעבודה-זרה, והמהנהו – כמהנה לעבודה-זרה, והמכבדו – כמכבד לעבודה-זרה (פ"ת שם, ג', בשם הבר"י).

8.  וכל לצנותא אסור – לבד מלצנותא דעבודה-זרה, והרי הדיין הזה דינו כעבודה-זרה! ואיתא במסכת מגילה (כ"ה, ב') דצורבא דרבנן דסני שומעני' שרי לבזוי' בגימ"ל ושי"ן (שאלות-ותשובות חת"ס ח"ו, ליקוטים סימן נ"ט).

 

ב"ה

 הפלגת העונשים החמורים של החטא דעיוות הדין, כמתואר בדברי חז"ל:

1.   כד דיין דן דינא דשקרא – שליט עלי' מלאך המות ושחיט לי' – ולבתר אוקיד לי' בגיהנם (זהר הקדוש, רעיא מהימנא משפטים, קי"ז, א').

2.   כתב הד"מ ברקנ"ט בתחילת פרשת משפטים (דיבור המתחיל "אשר תשים לפניהם") בשם מדרש רות, וזה לשונו: פתח ההוא סבא ואמר, ויהי בימי שפוט השופטים (רות א', א'), בזמן שהקדוש ברוך הוא דן את העולם, למי דן תחלה? לאותם שהם דנין את העולם, ומי דן להם הקדוש ברוך הוא – מפני קלקול הדין!

3.   אמר ר' יודן, מאי דכתיב (משלי י"ג כ"ג), רב אמר ניר ראשים ויש נספה בלא משפט..., יש מי שעומד בשלוה ונספה מן העולם, על איזה עון? על עון שמקלקל את הדין ומעוותין אותו! (הב"י בבדק הבית, חו"מ א').

4.   כל דיין שמטה את הדין, גורם שממון לעולם, שנאמר (שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל, המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו, ועל ה' ישענו לאמר הלא ה' בקרבינו לא תבא עלינו רעה, לכן מביא עליהם שלש פרעניות (אוצה"מ קל"ח, ח').

5.   כל דיין שנוטל מזה ונותן לזה שלא כדין, הקדוש ברוך הוא נוטל ממנו [נפשות] את נפשו (שם, שם).

6.   אם ראית דור שצרות רבות באות עליו, "צא ובדוק" בדייני ישראל, שכל פרעניות שבא לעולם, לא בא אלא בשביל דייני ישראל! (המטין את הדין, רש"י), (שבת קל"ט, א').

7.   אין בן דוד בא עד שיכלו שופטים רעים מישראל (שם, וסנהדרין צ"ח, א').

8.   לא גלתה יהודה אלא על שלא העמידו את הדין, שנאמר (איכה א', ה') היו שרי' כאילים לא מצאו מרעה, מה איל זה, ראשו של זה בצד זנבו של זה, כך דייני ישראל שבאותו דור [שהדיינים שבזמנינו הם גלגולים מהם, וכדלקמן, זה כובש פניו מפני זה, וזה כובש פניו מפני זה [כלומר שמשתפין פעולה לעיוות הדין (לנהל מהלך המשפטים לפי טובת ה"ביזנעס" – נגד הלכות מפורשות שבהלכות דיינים שבשולחן-ערוך), ומעלימים עיניהם איש מרשעת רעהו], כך אמר להם הנביא: שריך סוררים וחברי גנבים רודפי שלמונים (ישעי' א', כ"ג), מהו רודפי שלמונים? שהיו אומרים זה לזה: עשה עמי [טובה] היום [שבעל דין פלוני ינצח] ואני אשלם לך למחר! והנביא צווח ואומר: מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים! חכיתי להם שיעמידו את השופטים ויקיימו את הדין, הן לא כן עשו, אלא עשו את [ה"ביזנעס אינטערעססן"] שלהן עיקר – ואת הדין טפילה, שנאמר (ישעיהו ה', ו') ויקו למשפט – והנה משפח! לצדקה – והנה צעקה! ולפיכך ה' במשפט יבא אם זקני עמו (אוצה"מ קל"ח, ח').

שני עונשים מבהילים על דיינים שמדקדקין דקדוקין לזכות את הרשע – אפילו על פי הדין (וכל שכן בעיוות הדין]

1.   כתב הר"ם מרקנ"ט ראש פרשת משפטים (דיבור המתחיל "אשר תשים") בשם מדרש רות הנעלם: אמר ר' יודן כל דיין שלא "מחמיר" את הדין אין מחמיצין את דינו למעלה ומסתלק מן העולם קודם זמנו, הדא הוא דכתיב (משלי י"ג, כ"ג) ויש נספה בלא משפט. יש מי שדן דין אמת לאמיתו... ונתפסו כגון דיין שדן ומדקדק דקדוקין לזכות לרשע...!, והדיין מסתלק עצמו מלהענישו, ומדקדקין בענין הדין למצוא פתח לזכות אותו מן הדין ממש, כשהקדוש ברוך הוא דן את העולם אותו דיין נתפס עליו ונסתלק עליו קודם זמנו, ואם לאו [רוצה לומר, כשאינו מסתלק מן העולם, אז יתן לו הקדוש ברוך הוא העונש דלקמן (חידושי הגהות, שם אות י')], עליו נאמר (איוב י"ח, י"ט): לא נין לו ולא נכד בעמו, כשעצמו אינו נתפס [נתפס זרעו]... דלא תימא דיינא אפיק לי' בדין תורה וסגי לי', אלא דיינא דלא עביד סייג לתורה – אין לו סייג לא בעולם הזה ולא לעולם הבא סייג, שלא נין ונכד, עצור ועזוב הוא בעולם הזה, ובעולם הבא מעבירים ממנו אותם מעשים טובים שהם סייג לעולם הבא לאדם (הב"י בבדק הבית, חו"מ סימן ב').

2.  נודע, דעיקר ביאת האדם לעולם הזה, הוא כדי לתקן מה שפגם בגלגולים הקודמים, ואם רוצה האדם לדעת איזה פגם שבא לתקן, כבר נתנו בספר הקדוש "שבט מוסר" (א', י"ג) סימן לזה: דלאותה עבירה שנמשך אלי' – ורודף אבתרי' להכשילו – ויש לו נסיון גדול וקשה לפרוש ממנה, ידע בבירור שבשביל זה הוא עיקר ביאתו לעולם לתקן עניינה (אור המאיר, נשא).

3.  עכשיו – טרם ביאת המשיח, הוא ההזדמנות האחרונה להנך דיינים שבימינו שיתקנו את מה שקלקלו בגלגולם הקודמים עלי אדמות, ולא די שלא תיקנו אלא שעוד קלקלו יותר – ורחמנות גדולה עליהם (שפוט השופטים מבוא פ"ב, אות ב', בשם הגה"צ מדעברעצין זצוק"ל). [ראה עוד באריכות בספר המשפט בישראל כהלכתו, חלקים א-ג, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita)]

 

בס"ד

אוזן קשבת

שלמה המלך אומר בקהלת (פרק ד') "ושבתי אני ואראה את כל העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם".

כיון שבזמן האחרון מגיעים תביעות מבעלי דינים שנגזלים על ידי דיני-תורה מזוייפים, שצריכים לשלם הון תועפות עבור הדיני-תורה, שרחוקים כרחוק מזרח ממערב מדין תורה אמיתיים שאפשר לקבל דעת תורה וכן גם רחוק מדעת.

אנשים מקבלים התקפי לב ואירועי-מוח מיד אחרי דיני-תורה כאלו.

הגנבים עושים יד אחת עם הרבנים, חצי שלי וחצי שלך, וכך גונבים מליוני דולרים מיהודים תמימים.

על כן נוסד ארגון חדש שתפקידו לקבל תלונות נגד דיני תורה מזוייפים, וקבוצה של רבנים גדולי הוראה תדרוש ותחקור בכל תלונה, ובאם תגיע לידי מסקנה באופן ברור שהיה כאן אי-צדק הארגון יפרסם את שמותיהם של הרבנים.

לפני שאתם ניגשים לדון בדין-תורה, התקשרו אלינו לברר אם בית דין זה הוא אכן ישר הולך ואפשר לסמוך עליו.

הנהלת אוזן קשבת

אוזן קשבת

שלמה המלך זאגט אין קהלת (פרק ד') וְשַׁבְתִּי אֲנִי וָאֶרְאֶה אֶת כָּל הָעֲשֻׁקִים אֲשֶׁר נַעֲשִׂים תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ וְהִנֵּה דִּמְעַת הָעֲשֻׁקִים וְאֵין לָהֶם מְנַחֵם וּמִיַּד עֹשְׁקֵיהֶם כֹּחַ וְאֵין לָהֶם מְנַחֵם: איך האב געזעהן די טרערען פון די בארויבטע און זיי האבן נישט קיין טרייסט.

אזוי ווי לעצטענס קומען אן קלאגעס פון בעלי דינים וואס ווערן בארויבט ביי פאלטשע דיני תורות וואס מען דארף צאלען גאר הויכע פריייזען פאר די דין תורות, ווייט פון דעם וואס איז ערווארטעט צו באקומען א דעת תורה איז דאס ליידער ווייט פון דין אין ווייט פון דעת.

מענטשען באקומען הארץ אטאקס און סטראויקס באלד נאך די דין תורה'ס.

די גנבים מאכן א יד אחת מיט די רבנים, חצי וחצי שלך, און אזוי גנב'ט מען ארויס מליאנען דאלארן פון די ערליכע אידן.

על כן האט זיך יעצט געגרינדעט אן ארגאניזאציע וואס איר אויפגאבע וועט זיין אויף נעמען קלאגעס וועגען די אלע פאלטשע דיני תורות, און מיר וועלען דאס געבען איבער צו קוקען פאר א סטעף פון רבנים גדולי הוראה, ווען עס וועט קלאר ווערן אז עס איז געשען אן אומרעכט וועלען מיר מפרסם זיין די נעמען פון די שווינדלערישע רבנים.

בעפאר איר גייט צו א דין תורה, פרעגט אונז אן צו דער בית דין איז א ערליכער בית דין

הנהלת אוזן קשבת

OZEN KASHEVES

 

 

 

 

 

 

ניסיון הערב רב לפני  הגאולה

מנהיגים מהערב רב ישלטו חמישה במינם [סימנם נג"ע ר"ע] ויבנו בתי כנסיות, רק כדי להתגבר בכך על העם

מובא בזוהר בראשית: וחמש מינין אנון בערב רב ואנון [סימן נג"ע ר"ע] נפילים גבורים ענקים רפאים עמלקים... ומאלין שאשתארו מנהון בגלותא רביעאה, אנון רישין בקיומא סגי ואנון קיימין על ישראל כלי חמס, ועלייהו אתמר (שם ו'): "כי מלאה הארץ חמס מפניהם..." "גבורים" מינא תליתאה עלייהו אתמר: "המה הגבורים... אנשי השם", ואנון מסטרא דאלין דאתמר בהון (בראשית י"א): "הבה נבנה לנו עיר ונעשה לנו שם", ובנין בתי כנסיות ומדרשות ושויין בהון ספר תורה ועטרה על רישוי ולא לשמא דייה אלא למעבד לון שם, הדא הוא דכתיב: "ונעשה לנו שם", ובסטרא אחרא מתגברין על ישראל דאנון כעפרא דארעא וגזלין לון...

פירוש הזוהר: המתמנה על הצבור ומנהיגם ברחמים, בידוע שנשמתו מכנסת ישראל, אבל המתמנה בכלי חמס, נשמתו משורש נחש. הבונים מוסדות תורה לקנות להם שם ולהתגבר בזה על העם, למשול עליהם ביד חזקה, המה ה"גבורים" מהערב רב. "... וזה להם האות כי כל המתמנה על הצבור ומנהיגם ברחמים ונותן נפשו עליהם, בידוע, שנשמתו מכנסת ישראל, כי מרחמם ינהגם. אמנם המתמנים על ישראל בכלי חמס, נפשותיהם באה משורש נחש... כי לא יבנו הם בתי כנסיות ובתי מדרשות רק להיות חרב בידם לעשות חפצם ורצונם להתגבר על העם..." ("כתם פז" מהגאון המקובל האלוקי עיר וקדוש כמורנו הרבי רבי שמעון לביא זצוק"ל בעל מחבר זמר "בר יוחאי" בדף פ"ה)

 

 

 

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב