שחיטה דף הראשי - SHCHITA HOME PAGE
KOSHER SLAUGHTER


slaughtering knife shechita knife check בדיקת סכין שחיטה  משמרת השחיטה העולמי  slaughtering knife shechita knife check בדיקת סכין שחיטה
שעל ידי ועד הכשרות העולמי
נתייסד על ידי ועד הרבנים העולמי

Mismeres HaShechita International

A Port Of The Vaad Hakashrus International
Founded By The Vaad Harabonim International

כאן תמצא בעז"ה כל הספרים וענינים על עניני שחיטה

דף 95 PAGE

משמרת השחיטה העולמי - Mismeres HaShechita International

תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים

502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

אוצר היהדות העולמי
OTZER HYAHADUS HOILUMI

  מאגר ספרי  שחיטה העולמי 
The World
Shechita Library

שחיטה אנציקלופדיה - Shechita Encyclopedia

The Laws of Shechita

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ""קובץ ספרי שחיטה המובהקים" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה" האלמין
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784


אבל אנחנו ואבותינו חטאנו

...המשך מעמוד הקודם

פרק ח

מקור לשם חלי"ף

א) בעזרא א-ט "מחלפים" וברש"י מחלפים הם סכינים והוא לשון "בית החלפות" לפי שהיו נותנין בה הסכינים היתה נקראת "לשכת בית החלפות".

ב) באבן עזרא שם - מחלפים, סכינים, והוא מענין כליל יחלף בני חלוף שטעמם כריתה.

ג) במצודות דוד שם - מחלפים, סכינים והוא מלשון כליל יחלף ע"ש שבהם שוחטים ומחליפים את הבהמה מחיים למיתה, והיינו מחזקת איסור לחזקת היתר.

ד) הברטנורה (מדות פ"ד מ"ז) כ' שכן בלשון רומי קורין לסכינים הגדולים חלפים.

ה) בתפא"י (שם) "סכין נקרא בלשון יון חלוף, ובלשון יון שבזמנינו לא נקרא סכין כך.

ו) בהגהות שחיטות למהר"י ווייל, ע"ש שמחליף הבהמה מחיים למיתה והיינו מחזקת איסור לחזקת היתר (מובא בס' דברי זכרון להר"י שטאטהאגון דף יב ע"ג).

ז) בס' גבול בנימין (דיני סכין אות י') ע"ש שאנו צריכים לעשות הולכה והובאה נקרא חליף כמ"ש "הגשם חלף הלך לו".

ח) עו"ש חלף ר"ת "ח'ד ל'א פ'גום".

ט) בדברי יושר (דף כ') דבסכין תלוי מהות האדם, ובכחה להפוך המשתמש בו שלא כהוגן לאיש אחר כמבואר בתב"ש (אמר המו"ל: דברי תב"ש מובאים בטיול בפרדס מע' שחיטה) ובשו"ת ד"ח יור"ד סי' ז' וע"כ נקרא חליף, שיהי' זאת לזכרון נגד עיניו תמיד.

י) עו"ש לרמז - כי עבודת השוחט להחליף הבהמה מחזקת איסור (אבמה"ח) לחזקת היתר, אבל במנבל או מטריף הרי היא בחזקתה הראשון ולרמז בזה מ"ש הפוסקים בסי' ב' דאסור לנבל בע"ח בכדי, מטעם בל תשחית, צעב"ח, ועוד, ע"ש.

יא) בשו"ת מגינת ראש (יור"ד כ"ט) עפמ"ש כל הפוסקים דחלוקת הסכין הוא היותר קשה מכולן והרגש הפגימה הוא דקה מן הדקה וצריך סייעתא דלעילא הרבה כמבואר באורך בצוואת מהר"ש אבוהב, ובס' זכרונות שלו. (אמר המו"ל: נושא זה תמצא בהרחבה במדור בדיקת סכין בתחלתו) ור"ת חל"ף הוא: ח'לוקתה ל'א פ'שוט.

יב) בס' הנתיבות נתיב ט' אחר שהביא דנו"ט גורמים חלאים רעים וציין לשבת לג:, אוה"ח הק' שמיני י"א, דרכ"ת ס' ה, ועוד, כ' דזהו המכוון בשם חל"ף ר"ת: ח'לאים ל'להנכשלין פ'רושה.

יג) בס' עוד מועד כלל ט' כ' דחלי"ף ר"ת ח'כה ל'רבים פ'רוסה. עפמ"ש בשו"ת חת"ס או"ח ר"ה שמלך זקן וכסיל מוליך שובב את כל הכלל כולו ע"י השוחטים וכו' וזה בא לרמז כי חליף זה עלול להכשיל הכלל כולו.

יד) בס' אמרות קודש (מאמר גמ"ח) כ' שמקובל אצל צדיקים קדושי עליון כי חד מטעמי ירידת נשמה האצילה והקדושה של בעש"ט הק' לעלמא שפילא הדין לתקן מדת החסד שנתקלקל ברבות הזמן ע"י השוחטים הקלים שהכשילו הרבים בנו"ט ועי"כ גם כשנהגו בנ"י חסד להאכיל רעבים לא נחשב להם כיון שהבשר בשר פגול הוא לא ירצה בזה לקונו (אמר המו"ל: עי' בס' דב"ת ח"ג פ"ו בע"ז) וזה ר"ת חלי'ף ח'סד ל'פום י'ראתו פ'וסקין.

טו) בס' חלקת חן דף ע"א כ' דלפ"מ שמבואר בשו"ת חת"ס יור"ד סי' י"ג דהחכם צריך לשים עינא פקיחא על מעללי השו"ב וכן מבואר במהר"מ שי"ק ושמ"ח וש"א ועפי"ז י"ל מה"ט נקרא סכין של שו"ב חל"ף לרמז כ"ז כי חל"ף ר"ת ח'כם ל'צדו פ'ונה. עכ"ל.

טז) ראיתי בקו' לשם השחיטה בפרק כ"ה עפמ"ש הגרש"ק בתקנות לברדיטשוב שהשוחט לא יסבב בשוקים ורחובות רק ישב ללמוד בעתותיו הפנויות. לפ"ז יש לרמזו בשם חל"ף ר"ת ח'כמת התורה ל'בו פ'ונה. ע"ש.

יז) בס' דע"ת (סי' א' או' י"ב) בשם שע"ת לר"י שאם רב המכשיר אינו משגיח על השו"ב כדבעי נחשב למאכיל טריפות לישראל ח"ו. וזהו הר"ת בחל"ף ח'כם ל'מכשול פ'רוש. (פנינים נחמדים ערך שחיטה).

חי) בס' הגלגולים (דפוס פראנקפורט דף לט. ד"ה והמדבר) שהמכשיל ישראל באכילת נו"ט מתגלגל בעלי אילנות וכשהרוח מנשבת בו ומכה עליה הוא צער גדול, ולבסוף נובל והוא צער גדול כמיתה, ואח"כ חוזר חלילה ומתגלגל בתוך עלה אחרת אפילו מאה פעמים בשיעור הכשלון. ונ' דזהו מרומז בשם חל"ף דר"ל שחולף ועובר מעלה לעלה בתדירות (שם).

יט) בס' ברית מטה משה (הגדה של פסח פיוט חד גדיא) דע"י שוחטים הקלים זהו עיכוב העיקרי בגלותנו, ונ' לרמזו בשם חלי"ף שהוא ר"ת ח'ורבן ל'חשבונו פ'וסקים (שם).

כ) בשו"ת ד"ח יור"ד סי' ז' דכמה קהלות יצאו מן הדת ע"י שוחטים פסולים וכעי"ז בדמ"א בשם תשו' הרמב"ם דע"י אכילת מאכ"א נעשו אפיקורסים וכופרים. וע"כ כינוהו לסכין בשם חלי"ף לרמז כי בקל יחליף אמונתו ע"י סכין זה. (חסד עולם פ"ז).

כא) בשל"ה הק' או' ק' ובר"ח שעה"ק כי מאכ"א חמור מכל כי הוא מעוות לא יוכל לתקון דהאיסור שאכל נתהפך להיות לבשר מבשרו עצם מעצמו ודם מדמו. ואולי מטעם זה כינו חכז"ל לסכין שחיטה בשם חל"ף לרמז ע"ז כי הוא ר"ת בהיפוך התיבות פ'גם ח'קוקה ל'נשמתו, להראות כי הפגם כמו דבר החקוק שא"א להעבירו (שם).

כב) עוד י"ל דמבואר בשבת סוף מסכת דהנולד במזל מאדים נעשה רוצח או טבח. זה מרומז בחל"ף להראות כי השחיטה הוא חילופיו של רציחת דמים (שם).

כג) בתורת חסד פ' ראה עה"כ וזבחת כאשר צויתיך האריך בענין גמ"ח שהוא חוב כפול על העומדים במשמרת השחיטה כיון שעושין מעשה אכזרי, חוב להם להתעסק במדת רחמנות (אמר המו"ל: כבר הארכתי בפרט זה בחיבור זה כמ"פ) שלא תקבע מדת אכזריות להיות מדתן, ואפ"ל דמה"ט קבעו לסכין שם חלי"ף לרמז כי השוחט צריך לעסוק גם בחליפיו. ע"כ.

כד) שם עוד כי השוחט כהוגן שורה עליו ועל סכינו רוח קדושה. ואם לא שורה עליה הסט"א. וחל"ף מרמז דע את מי אתה מחליף במי.

כה) מבואר במדרש (קהלת רבה פ"א סי' כ"ח, וילקוט שמיני רמז תקל"ו) דלע"ל הקב"ה מכריז דמי שלא נפגם באכילת נו"ט יבא לקבל שכר, ומרומז בחל"ף שהוא ר"ת ח'לקו ל'קבל פ'ה להראות כי כאן תלוי' חלקו דלעתיד (שם).

כו) מבואר בחת"ס עה"ת (שמיני ד"ה ולא תטמאו) שהאוכל נו"ט נשמתו מסתלקת ונשאר מת בחייו ונקרא רשע, ואפשר דמשו"ז נקרא חלי"ף שמחליף מחיים ל... (שם).

כז) בזוה"ק פ' שמיני מב. ר' יצחק אמר כל מאן דאסתאב בהו (במאכ"א) כאילו פלח לע"ז דאיהו תועבת ד'. ע"ש. ואפשר דמה"ט כינה הכתוב בעזרא סכין שחיטה בשם חל"ף לרמז על זוה"ק הלזה הנגרם חלילה ע"י החלף, ואותיות דדין כאותיות דדין, פל"ח לע"ז חל"ף (סוד ליראיו ח"ב).

כח) ועוי"ל עפמ"ש בזוה"ק וישב (קצא.) דכאשר נכשלין במאכ"א נחלף צלם האדם, וז"ל: כד בר נש לא אזיל בארחוי דאורייתא האי דיוקנא קדישא אתחלף לי', וכדין חיות ברא ועופי דשמיא יכלין לשלטאה עליה, בגין דאתחלף לי' האי דיוקנא קדישא וכו' תא חזי יחזקאל נטר פומי' ממאכלי דאיסורי דכתיב ולא בא בפי בשר פיגול זכה ואקרי בן אדם וכו' ע"כ. ולזה מרמז החל"ף עפ"י זוה"ק דאתחלף דיוקנא דילי' (שם).

כט) ועוד י"ל עפ"י זוה"ק משפטים (קכ"ה ע"גב) דהאוכל מאכ"א נעשה פניו כפני חי' וצולמא דבר נש איסתלק מיניה. וזהו מרומז בחל"ף כי חל"ף ר"ת פ'ני ח'יה ל'ו (שם).

ל) בס' משפטי אמת פרק ל' כ' שבענין חל"ף נ"ל דבא לרמז עמ"ש בסה"ק ליקוטי אמרים (לבעל התניא זצוק"ל) פ"ח דמי שאכל מאכ"א אפילו איסור דרבנן ובשוגג, דברי תורה ותפלה שעשה אין עולים למעלה כי החיות שע" האכילה נתלבש בהקליפה, ע"ש. וחל"ף ר"ת ח'יותו ל'קליפות פ'נתה.

 

*

 

 

פרק ט

שיעור בדיקת סכין בשחיטה

א) נכון לידע דלדעת מקצת פוסקים צריכין לבדוק הסכין גם בשחיטת העופות בין כל ה' עופות (והוא דעת מנחת יוסף סי' ח"י ביאורים ס"ק פ"ג, ודר"ת ס"ק ע"ז). ולפי פירצת הדור נ' שגם הפוסקים שהקילו בימים ההם היו מחמירין בזה"ז, דכיון שמדרגת יר"ש ירדה הרבה מעלות והחוש מעיד כי כאשר השוחט בודק סכינו לאחר הרבה עופות י"ל נגיעה גדולה למאד שהסכין יצא כשר, כי יארע הרבה שאם ימצא סכינו נפגם יצטרך לזרוק כמה מאות עופות לאשפה, ואצל השחיטות הגדולות כן הוא בקביעות, ומאליו מובן כי הנסיון אצלו איום ונורא כי השוחטים שעומדים בצדו במלאכתם מוכרחין להוודע מכל הנעשה (כידוע להבקיאים בסדרי השחיטה) ומבזין אותו ומזלזלין אותו כבטלן וטויגעניכ"ץ על מעשה כזו, וגם הבעה"ב יודע מכל הנעשה, ואם יתרגל הדבר אז בע"כ יצטרך לעקור משם בפחי נפש ובכיס של בזיונות בצירוף מחוסר פרנסה, אדרבה פוקו ובדיקו בכל מקומות הגדולות של שחיטה ותראו כי כן הסדר כמה שוחטים שוחטים ביחד וגם בעה"ב או שליחו סובב אנה ואנה.

והגע עצמך והתבונן בדעתך אם בעה"ב יסכים ששוחט ינבל ג' מאות עופות שלו ביום אחד, ברור כשמש שיחם לבבו ולא יעבור עליו בשתיקה, ועכשיו התבונן שוב כי ע"י ג' בדיקות שנמצאו שלא כהוגן ביום אחד יצטרכו לזרוק לאשפה ג' מאות עופות ובודאי יקבל מבעה"ב שלו מנה אחת אפיים עבור זה. וא"כ שוחט שכבר מצא סכין שלו מקולקל ב' פעמים מה יעשה הבן שלא יחטא או לבדוק הסכין במהירות נפלאה לרמות עצמו, או שיחזיק בשתיקה אפילו ימצא הסכין מקולקל.

וכמו"כ ימצא אם לדוגמא אירע לשוחט ביום אחד שני מעשים, כבר מפחד ומירתת ביום השלישי אפילו על בדיקה הראשונה, תן לחכם ויחכם מאד, ולבד מזה ברוב מקומות אין הבעלים מטפלין בנבילות ואיכא משום בל תשחית וגם ההפסד מוגדש יותר מטעם זה כמבואר בכו"פ סי' ח"י סעי' י"א. ובפמ"ג ותב"ש שם, סוף דבר אינני רואה שום מבוא שיהי' השחיטה מתוקנת ולא יעמוד השוחט באימה ופחד אצל כל בדיקה במקום שהדין הוא כי הבדיקה צריכה מתינות וישוב הדעת יותר מכל שאר מלאכת השחיטה כמבואר בשו"ע ובשמ"ח ובכל הפוסקים סי' ח"י (אמר המו"ל: עי' מ"ש במדור בדיקת הסכין ביאור השיטות). זולת אם יבדקו לפחות אחר כל עשרה עופות, וגם זה יעשה ע"י אחר ולא ע"י השוחט.

 

 

*

 

פרק י

גביית עדות

בס"ד, ליל ג' פרשת ויחי לחודש טבת תנש"א לפ"ק.

אנחנו הח"מ היינו אצל הר"ר משה ארי' בריף שליט"א, ראש השוחטים דפה לונדון.

שאלה א. באנו אליכם ר' משה מאיר בריף שליט"א, לשוחח אודות עניני שחיטה, בנוגע לחוקי השחיטה שהממשלה הוציאה לא מכבר. המוכנים אתם לכך?

תשובה: כן, בבקשה.

שאלה ב. אודות דין הולכה והבאה, שיכולים לעשות רק הולכה והבאה אחת.

תשובה: חוק זה כבר נתבטל. הוסיף: שזה בעיה גדולה מאוד; אם החוק היה דורש זאת, הרי היה אסור לשחוט!

שאלה ג. לגבי חוק שחיטת הוורידין, האם מותר לעשות כן?

תשובה: בעיה זו היא כבר בת ארבעים שנה[1]), שמוכרחים לחתוך הוורידין. בבית המטבחיים נמצא תמיד מפקח ממשלתי הבודק:

1) בריאות הבהמות; 2) הנקיון; 3) אם חותכין הוורידין; 4) לפעמים נצב המפקח ומביט על השוחט. כשהוא מביט מקפידים יותר לחתוך הוורידין, כי אחרת הוא מוחה על זה. אך הוא לא עומד כל הזמן סמוך לשוחטים, כי פיקוחו הוא גם על עוד דברים, ממילא הבעיה היא רק כשהמפקח בוחן זאת.

שאלה ד: ממי אתה מפחד יותר - מהרב או מהמפקח?

תשובה: אני מפחד משניהם להבדיל; כמו במבחן נהיגה. דהיינו: אני מדייק בשחיטתי הן כשהרב פה או כשהמפקח עומד על ידי.

שאלה ה: בכמה אחוז עופות אתם חותכים הוורידים?

תשובה: בערך ששים אחוז חותכים הוורידים.

שאלה ו: בכמה אחוז נוגע הסכין במפרקת?

תשובה: בערך עשרים אחוז!

שאלה ז: בכמה אחוז לא חותכין הוורידין?

תשובה: בערך עשרים אחוז!

שאלה ח: נניח שהמפקח עומד על יד השוחט כל הזמן, כמה אחוז יותר יגע הסכין במפרקת, מאם הוא לא היה עומד?

תשובה: ההבדל הוא עשרים אחוז.

שאלה ט: מה יקרה אם המפקח יעמוד על יד השוחט כל הזמן?

תשובה: יקפידו שיחתכו הוורידין היטב!

שאלה י: האם נמצאים שוחטים שבגלל שצריכים לחתוך הוורידין שוחטים פחות?

תשובה: בוודאי. לא כל השוחטים שווים!

שאלה יא: מה יארע אם שוחט לא יוכל לשחוט כל פעם הוורידין מבלי לפגוע במפרקת. הרי לא כולם שווים במומחיותם והרגשתם?

תשובה: יוכרחו להעביר אותו מהשחיטה. כי הפיקוח הממשלתי עומד על זה שיחתכו כל פעם הוורידים.

שאלה יב: האם נתחדש משהו בחוק השחיטה הממשלתי?

תשובה: חוק חיתוך הוורידין הוא כבר חוק ישן. נמצא אתי העתק משנת שבעים-ושש, האומר: אם לא יחתכו הוורידין ישללו רשיון השחיטה. אבל עד עתה לא עשו כלום, וכמו כן להלאה גם לא יעשו כלום.

שאלה יג: כפי ששמענו: כל שוחט שלא יחתוך הוורידין, יעבירו אותו מאומנתו, ישלם קנס ומאסר שלוש חדשים.

תשובה: זה שקר מוחלט! לא מצוי דבר כזה. כמו בארבעים שנה שעברו. לא יאסר אף אחד; לא ישלמו קנס ואף אחד לא יועבר.

שאלה יד: הרצוי לכם לשחוט תמיד עם המפקח לצדכם?

תשובה: זה לא רצוי כלל! בודאי היינו רוצים שיבטלו זאת!

שאלה טו: אם אין השוחטים שווים ביכולתם לחתוך תמיד הוורידין ולא לנגוע במפרקת, הרי זה מכשול גדול?

תשובה: הם יצטרכו ללמוד זאת, אחרת יעבירו אותם.

שאלה טז: אני שוחט. לי לא יכולים לספר דברים לא מציאותיים. לדעתי אם יקפידו לחתוך כל פעם הוורידין יגעו במפרקת עד שמונים אחוז.

תשובה: לא נכון. למרבית, שני אחוז יותר מרגיל.

שאלה יז: כמה חלפים נמצא ברשות השוחטים בעת השחיטה?

תשובה: ששה. כל שוחט מביא שנים - ביחד - ששה סכינים.

שאלה יח: הנמצא בעת השחיטה משגיח הבודק הסכינים?

תשובה: לא. אחד שוחט, אחד בודק פנים ואחד בודק חוץ!

שאלה יט: כשיקפידו תמיד על חתיכת הוורידין, ממילא יתרבו נגיעת המפרקות, ותצטרכו הרבה יותר חלפים.

תשובה: הרי יש לנו עוד סכינים במקום, נכשיר אותם שנוכל להחליף!

שאלה כ: זאת אומרת, שתצטרכו לעבוד עוד שעתיים בכל יום, להכין הסכינים, אבל מה תעשו כשיחסר לכם באמצע השחיטה?

 תשובה: אין צורך להכשיר חלפים בעת השחיטה, אנו מביאים עמנו חלפים מוכנים מכבר.

שאלה כא: הרי אתם מודים שלא כולם מוכשרים כמוכם, האיך אתם יכולים לקחת האחריות על זה? כי בוודאי חוץ מכם יהיו שיגעו במפרקות ואפילו לא ירגישו בזה מחמת בהילותם.

תשובה: ילמדו אותם; גם עתה לומדים, שוחטים גם עתה עד הסוף ולא נוגעים  במפרקות.

שאלה כב: הרי אתם מודים שחותכים עד הסוף. משמעותו שנוגעים במפרקות?

תשובה: לא. כוונתי עד למפרקות, חותכים בבשר ולא במפרקות.

שאלה כג: האיך יתכן לכוון שיחתכו רק בבשר ולא לנגוע במפרקות?

תשובה: יתכן! מתלמדים. כבר מזמן שוחטים כך.

שאלה כד: אבל הרי הודיתם שהשוחטים חוץ ממכם לא יכולים לכוון כמוכם?

תשובה: גם השוחטים מבלעדי למדו לחתוך הוורידין ולא לנגוע במפרקות.

שאלה כה: מדוע שתסכימו לדברים חמורים להכשיל הרבים, שהרי לא כל שוחט יכול לעמוד בזה, ומחמת פרנסתו ישחוט אפילו כשנוגע במפרקת, והחלפים נפגמים בזה, ומאכילים נבילות וטריפות.

תשובה: אם יגעו במפרקת יטריפו. בין כה וכה מטריפים בכל יום. גם קורה שלא חתכו הסימנים. אם הגויים אינם מחזיקים היטב הסימנים מתעוררים שאלות חמורות ומטריפים בהמות. תלוי הרבה איזה גויים מחזיקים הבהמה, אם המה בקיאים בזה, וגם שאינם שתויים, או מסוממים.

שאלה כו: האיך אתם יכולים לקחת עליכם אחריות עבור כל לונדון ואירופא, כשאתם בעצמכם יודעים שלא כל השוחטים יכולים  ליזהר  בזה כמוכם?

תשובה: איני מקבל אחריות עלי. האחראים המה הרבנים, איני מתערב בזה. הכל הוא בידי הרבנים, אנו רק מבצעים פסקיהם.

שאלה כז: אבל הרי הרבנים סומכים עליכם?

תשובה: המה יודעים מה שעושים (הם די פקחים).

שאלה כח: (תוכחה): האיך אתם מקבלים אחריות כזו, הרי אתם יודעים שרוב השוחטים מאכילים טריפות, כמבואר בשו"ת דברי חיים זצ"ל (יו"ד ח"א סי' י"ז) כי בכמה קהלות בארץ לוע"ז אכלו ופטמו בנו"ט ע"י השובי"ם הקלים, גברו עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל עיי"ש דברים חוצבים להבות אש, וע"ע בס' חלקת חיים (אות ש' ערך שחיטה) בטעם שקורין לסכין של שחיטה בשם "חלף" כי עלול להחליף את השוחט ואת האוכלים משחיטתו שימירו דתם רח"ל.

ומבואר בספר "שמרו משפט" מגה"צ ר' עקיבא יוסף בעמ"ח לב העיברי וזל"ק:

הגהצה"ק ר' נתן אדלר זלה"ה רצה לפסול השו"ב דפפ"ד, ולהכניע החותם של הסט"א השורה על השובי"ם הפסולים בסוד על חרבך תחי' וכו' ואלמלא השיג כל רצונו הי' בא משיח צדקינו, אך הס"מ העמיד עליו רודפים קצבים, והוצרך לברוח מפפ"ד, ותלמידו הח"ס רץ אחריו כמה פרסאות וכו' עכ"ל (הובא בספר "משכיל אל דל") עיי"ש באריכות[2]. [ראה דברי התוכחה למטה בהערות].

תשובה: איני מסכים שרוב ישראל אוכלים נבילות וטריפות.

שאלה כט: מה זאת אומרת: הרי הד"ח כותב שבגרמני' נאבדו (נטמעו) מישראל 5.3 מיליאן; היטלער ימ"ש השמיד 6.5 מיליאן (עי' בספרי אכילת התרנגולים באריכות דברי הרה"ק מהר"א מבעלזא). הרי שקרוב לשבע מיליאן יהודים נאבדו על ידי נבילות וטריפות, כנ"ל.

תשובה: ששת המילונים שנשמדו על ידי הנאצים, אמר הצדיק ר' יאנקעלע מפשווארסק, שזה בא מחמת שנאת חנם!

שאלה ל: הדברי חיים והצדיק מבעלז אינם מוסמכים בעיניך על מה שאמרו?

תשובה: אבל הרי אי אפשר לומר שרוב השוחטים ורוב כלל ישראל אוכלים נבילות וטריפות.

שאלה לא: כשאתה נוגע במפרקת, לבך מתחיל לפעום יותר חזק?

תשובה: כן!

שאלה: מדוע?

תשובה: כי אני צריך לבדוק החלף.

שאלה לב: הרי אתה מודה כשחלפך נפגם אתה לוקח סכין אחר. אבל לפי המציאות שחותכים הוורידין הרי זה יכול לקרות כמה וכמה פעמים בשעה, הרי צריכים הרבה מאוד חלפים להחליף.

תשובה: נכון. לוקחים סכינים אחרים. נגיעות מפרקות זה לא דבר נדיר, מחליפים הסכינים ולוקחים אחרים מן המוכן.

שאלה לג: אמנם זוהי הבעיה, שכל הזמן יצטרכו חלפים חדשים. כמה סכינים כבר יכולים להכין מקודם? ממילא הרי בהכרח שישחטו עם סכינים פגומים כמו בניו-יורק.

השוחטים אינם נאמנים בכלל, כדברי הרשב"א, שהשקר בימינם. חשוב היטב מה שעשית, הרי הרב פדווא סומך רק עליך? אחריות עבור אכילת בשר של כלל ישראל באירופא הרי עליך. לפי המציאות הרי עוקרים ה' דיני שחיטה מהתורה הקדושה.

תשובה: איני מקבל אחריות. האחריות היא על כתף הרבנים.

שאלה לד: כמה בהמות שוחטים בשעה?

תשובה: 15 בהמות בשעה.

שאלה לה: מדוע שלא יהיה בבית המטבחיים בודק סכינים תמידי?

תשובה: אמנם זה דבר חשוב. אם היו יכולים לבצע זאת הרי זה היה תיקון גדול. אבל מה יכולים לעשות כשאין כסף! אדרבה, אולי אתם יכולים לתקן זאת הרי זה יהיה תיקון גדול מאוד.

וע"ז באעה"ח ליל ד' פ' ויחי ט' לחודש טבת תשנ"א לפ"ק,

נאום: הק' שלום יודא גראס

נאום: ישראל פנחס פעלדמאן

אנו החתומים מטה היינו בליל ג' פ' ויחי שנת תשנ"א בבית הרב ר' משה מאיר בריף שליט"א ברחוב מענער ראוד 14 בלונדון עיר הבירה, נ.16, ביחד עם הרה"ח ר' ישראל האכהייזער שליט"א, הרה"ח ר' ישראל פנחס הלוי פעלדמאן שליט"א, ואני הק' שלום יהודה גראס שליט"א, ודברנו עמו ושמענו כל הנ"ל. ועל כן באנו לאשר ולקיים כל הנ"ל בהל"ה סעיפים.

נאום: הק' שלום יהודה גראס

נאום: ישראל פנחס פעלדמאן

 

 

*

 

 


 

פרק יא

אליקים שלזינגר

ר"מ ישיבת הרמה

ק"ק לאנדאן יע"א

א. סכין למעלה

במסכת חולין טו, ב במשנה: השוחט וכו' בצור ובקנה שחיטתו כשרה, ומקשינן בגמרא דיעבד אין לכתחילה לא. ורמינהו, בכל שוחטין בין בצור וכו', דמשמע לכתחילה, ומוקמינן באוקימתא הראשונה: הא בתלוש והא במחובר, וכדמצינו בזה מחלוקת רבי ור' חייא. דרבי ס"ל השוחט במחובר פסול ור"ח ס"ל דכשר, ומוכיחין שם בגמרא דלר"ח אפילו לכתחילה כשר, מדתניא בכל שוחטין, בין בתלוי בין במחובר בין שהסכין למעלה וצוואר הבהמה למטה בין שהסכין למטה וצוואר הבהמה למעלה, ומוקמינן מתניתין כרבי. דמה שרבי פוסל במחובר הוא במחובר מעיקרא, אבל מתניתין מיירי בתלוש ולבסוף חברו, דגם לרבי כשר בדיעבד, כדתניא נעץ סכין בכותל כשר -  היינו בדיעבד - כיון שהוא תלוש ולבסוף חברו.

ועוד שם בגמרא טז, ב: אמר מר נעץ סכין בכותל ושחט בה שחיטתו כשרה, אמר רב ענן אמר שמואל: לא שנו אלא שהסכין למעלה וצוואר הבהמה למטה, אבל סכין למטה וצוואר  הבהמה למעלה, חיישינן שמא ידרוס. ופירש רש"י: לא שנו שנעץ סכין בכותל שחיטתו כשרה, אלא שהסכין למעלה ופיו כלפי קרקע וצוואר הבהמה למטה ומוליך ומביא צוואר הבהמה, אבל סכין למטה וצוואר הבהמה למעלה חיישינן שמא ידרוס מתוך שהצוואר מכביד על הסכין. ומקשינן והא קתני בין שהסכין למטה וכו' בין שהסכין למעלה. אמר רב זביד לצדדין קתני. סכין למטה וצוואר הבהמה למעלה בתלוש (פירש"י: דאדם אוחז בסכין למטה והבהמה תלויה באויר וזה מוליך ומביא הסכין). וסכין למעלה דקתני במחובר (פירש"י הא דקתני שהסכין למעלה וצוואר הבהמה למטה אמחובר. כלומר, אף במחובר).

ושם בתוספות מבואר, שלפי זה בסכין למעלה במחובר הוא בדיעבד דוקא כשר, אבל בסכין למטה במחובר שפסול לרב ענן אפילו הוא בדיעבד פסול. והמשמעות בפשטות, שכיון שמה שנאמר בהברייתא לצדדין, בסיפא דסכין למעלה במחובר כשר, רק בדיעבד, כמו כן מה שנאמר ברישא בסכין תלוש למטה כשר, גם כן רק בדיעבד. עוד שם בגמרא תירוץ שני רב פפא אמר בעופא דקליל. פירוש, רישא וסיפא בין בתלוש בין במחובר, ואפילו הכי לא תקשה ארב ענן, דהא דקתני סכין למטה כשר גם במחובר, מיירי בעוף שהוא קל ואינו דורס ולא חיישינן לדריסה.

הרי כאמור מתירוץ הגמרא לצדדין משמע דסכין למטה בתלוש הוא כשר בדיעבד, כיון שהבהמה למעלה חיישינן לדריסה. אבל קשה על זה, דבההיא ברייתא נאמר לשון בכל שוחטין וכו' בין סכין למעלה וכו' בין למטה, דמשמע מלשון בכל שוחטין שהוא לכתחילה,  וכדדייקינן כן לעיל טו, ב.

עוד איתא בתוס' דכיון שנאמר לשון שמא ידרוס ולא שמא דרס, אף על פי שמיירי שבדיעבד עשה כן, מוכח מזה שאם עשה כן ועבר ושחט במחובר מלמטה, אף על פי שאומר ברי לי שלא דרסתי אסרו חכמים בשר זה משום גזרא שמא ידרוס פעם אחרת, דכך הוא תקנת חכמים, שכל ששחט בסכין מחובר מלמטה אסור בדיעבד, ומשמע מזה שהוא הדין בתלוש שאסור לכתחילה, לא מהני מה שיאמר שבודאי לא ידרוס.

ההלכה:

בשו"ע יו"ד סימן ו, סעיף ד, הובא הדין נעץ סכין בכותל והעביר הצוואר עד שנשחט שחיטתו כשרה, והוא שיהיה צוואר הבהמה למטה והסכין למעלה, שאם היה צוואר הבהמה למעלה מהסכין שמא תרד הבהמה בכובד גופה ותחתוך בלי הולכה והבאה ואין זו שחיטה. ואפילו אמר ברי לי שלא דרסתי  שחיטתו פסולה. לפיכך אם היה עוף בין צווארו למעלה מן הסכין הנעוצה או למטה הימנו שחיטתו כשרה. עכ"ל. לכאורה היה אפשר לדייק מזה דרק בסכין נעוץ נאמר שחיטתו כשרה רק בדיעבד בסכין למטה, אבל בסכין תלוש אפשר כשר גם לכתחילה.

אולם לא כן הבין הש"ך שכתב בס"ק ח' דמוכח בש"ס ופוסקים דגם בתלושה שלא נעץ בשום דבר אפילו צוואר הבהמה למעלה מותר בדיעבד בכהאי גוונא כיון שתופס הסכין בידו מסתמא אינו דורס (אע"פ שהוא למטה) ומשמע מש"ס דלכתחילה מיהו אסור, וגם בעוף יש לחוש לכתחילה בצוואר העוף למעלה אפילו הסכין תלושה בידו. עכ"ל.

והנה הפר"ח חולק על הש"ך, לומר שמש"כ הש"ך שבסכין תלושה למטה ובהמה למעלה כשר רק בדיעבד, אינו משמעות הגמרא. דלשון הברייתא הוא בכל שוחטין וכו' בין סכין למטה וכו' בין סכין למעלה, משמע לכתחילה. והוא במחובר בצוואר למטה ובתלוש בצוואר למעלה. זוהי תמצית קושיית הפר"ח, וכדהובאה בפמ"ג, ומהאי טעמא הפר"ח רוצה להכשיר לכתחילה בצוואר למעלה בסכין תלוש.

אמנם כבר כתבו האחרונים שדברי הש"ך הוא על פי הפוסקים הראשונים: הרשב"א ורבנו ירוחם שכתבו כן, והאריכו בישוב קושיית הפר"ח מה שדייק מלשון בכל שוחטין שהוא לכתחילה.

הפלתי מודה לדינא להפר"ח ונדחק ליישב הש"ך שהוא מיירי רק במעביר הצוואר הבהמה על הסכין התלוש, אבל במעביר סכין שפיר  דמי. והתבואת שור ושמ"ח אינו מודה בכך, אלא שמחדש חידוש אחר שהש"ך וודאי מתפרש כפשוטו, שכל שהבהמה עומדת והסכין למטה הוא בדיעבד, אלא שהברייתא מיירי שהבהמה קשורה למעלה ואינה יכולה להכביד על הסכין, וסמך על מש"כ רש"י שהבהמה תלויה באוויר, ונדחק בכמה אופנים ליישב הסוגיא לפי זה.

אבל הפמ"ג מקיים דברי הש"ך כפשוטם, ושכן פשטות הסוגיא על פי מש"כ לעיל, לפי מש"כ התוס' בהכרח שכמו שהסיפא דמחובר בסכין למעלה בדיעבד, כן הרישא בסכין למטה ותלוש בדיעבד. ומוליך ומביא הסכין שזה פירוש בתלוש, כמו שכ' רש"י. ומה שהק' הפר"ח מלשון בכל שוחטין, דמשמע לכתחילה, כתב הפמ"ג שאינו מוכח, כי הרבה פעמים מצינו לשון בכל שמכוון לבדיעבד עיי"ש. וע"כ כן צריך לפרש לפי מסקנת הגמרא דמוקמינען הברייתא לצדדין אליבא דרב ענן אמר שמואל. וכן משמע מפירוש הגרעק"א שם לקיים דברי הש"ך. ועוד האריכו בזה בלב אריה ובראש יוסף לקיים הסוגיא אליביה.

והשמלה חדשה, אף על פי שכאמור חידש כנ"ל להתיר בבהמה קשורה, בכל זאת כתב בפסק הלכה שדרך שחיטה בהמה למעלה, שכן הוא בבה"ג.

ולי נראה שגם לשון הרמב"ם מוכיח כהש"ך, שכ"כ בהלכות שחיטה פרק ב' הלכה ז': כיצד שוחטין (פי' לכתחילה) מותח הצוואר ומוליך הסכין ומביאה. ואח"כ כתב - בין שהיתה הבהמה רבוצה בין שהיתה עומדת ואחז בערפה (כיון שהבהמה למעלה כתב אחז בערפה, משא"כ לעיל מיירי שהבהמה למטה, ע"כ כתב ומתח הצוואר) והסכין בידו מלמטה ושחט הרי זו כשרה עכ"ל, הרי כיצד שוחטין הוא לשון לכתחילה, ולשון ושחט שחיטתו כשרה הוא בדיעבד, וכן שאר ההלכות הנאמרות שם ברמב"ם אחר זה שהם בדיעבד ואמר שחיטתו כשרה, וכן דייק במגיד משנה, עיי"ש הלכה י').

ומאחר שכן הוא דעת הש"ך ע"פ פוסקים ראשונים ואחרונים שעומדים בשיטתו, נהגו כן בכל תפוצות ישראל בכל הדורות שחיטה כשרה לכתחילה להקפיד שתהי' הבהמה למטה, ומי יקל ראש נגד זה.

הסיכום

דהשינוי שרוצים לעשות כעת ע"י הפען בעמידה היא הפיכת שחיטה כשרה לכתחילה לשחיטה כשרה רק בדיעבד, אשר יראי ד' המדקדקים בכשרות לא יוכלו לאכול בשר זה.

(וכהוספה וסניף לזה נראה שע"פ המבואר ביו"ד סימן רי"ד בהנהגות איסור שיש בזה משום נדר מלשנות, ובחתם סופר סימן ק"ז מבואר שיש בזה איסור דאורייתא, וגם אי אפשר להתיר מאחר שיש בזה קבלת ציבור, נמצא מאחר שבדייקא נהגו לשחוט בסכין למעלה משום חשש איסור, יש בשינוי זה משום איסור דאורייתא, ואכמ"ל.)

 

הערה: נראה דכל מה שנאמר בפוסקים הנ"ל כשרות בדיעבד הוא אם במקרה נעשה כן, אבל להתנהג כן לעשות תמיד הוא בגדר איסור לכתחילה, ופשוט.

 

ב. הימום לאחר השחיטה

הסוגיא:

חולין דף קי"ג, אמר שמואל משום ר"ח השובר מפרקתה של בהמה קודם שתצא נפשה הרי זה מכביד את הבשר וגוזל הבריות ומבליע דם באיברים, פירש רש"י לפי שבשעת שחיטה היא טרודה להוציא דם וכששובר מפרקתה מתוך צרתה אין בה כח להתאנח ולהוציא דם והיא נחה ושקטת והדם נבלע באברים ומכביד הבשר, ונמצא גוזל הבריות כשהוא מוכרה במשקל והדם שוקל. ושם בגמרא איבעיא להו היכי קאמר מכביד הבשר וגוזל הבריות משום דמבליע דם באברים הא לדידיה שפיר דמי (פירש"י, דליכא משום גזילה שרי לפי שהוא - הדם - חוזר ויוצא במליחה) או דילמא לדידיה נמי אסור (פירש"י, דמבליע הדם ושוב אינו יוצא ואוכל דם) תיקו.

הרי לפירש"י הספק הוא אם מליחה מהני לבהמה שנשבר מפרקתה. ויש מן הראשונים שחולקים על פירש"י, והוא בהג"א, ובטור בשם הרא"ש, דס"ל דודאי ע"י מליחה יוצא הדם הנבלע, והאיבעיא בגמרא היא רק אם מותר לאכול באומצא, דבשר בהמה מותר לאכול חי בלי מליחה, דרק לבישול צריך מליחה, ובזה מבעי לן דכיון דנשבר מפרקתה ונבלע דם יתר באברים אפשר דאסור לאכול חי, וקיימא לן בכל הראשונים דתיקו דאיסורא לחמורא, וע"כ בנשבר מפרקתה אסור באכילה, לרש"י אפילו אחר מליחה, ולהחולקים רק בשר חי אסור.

ההלכה:

בטור יורה דעה סימן ס"ז הביא שיטת העיטור כשיטת רש"י דמליחה לא מהני, וכתב שהרא"ש חולק עליו וס"ל דרק לאכול באומצא אסור. ובשו"ע שם סעיף ג' פסק כן שהשובר מפרקתה אסור לאכול בשר חי, אבל ברמ"א שם - דאנן קיימא לן כוותיה - כתב שנהגו להחמיר לחתכו ולמולחו, וביאר הש"ך כוונתו לשיטת רש"י דכיון שנשברה המפרקת אין הדם יוצא אלא נבלע באברים, אלא שס"ל דגם לשיטת רש"י האיסור הוא רק אם מולחו חתיכות שלימות אבל אם מולח חתיכות חתיכות גם לרש"י מותר לבשל (ולמד דין זה ממה שכתב בסעיף ד' בנצרר הדם מחמת מכה שצריך לחתוך אותו מקום ולמלוח לבדו יפה, ודימה נצרר הדם לנבלע הדם למלוח מקום הנבלע לבדו).

ומהו גדר החתיכות בזה מבואר בפלתי שבכי האי גוונא צריך לחתוך כל אבר ואבר לבדו ולמולחו, והוא מפני שאין אנו יודעים באיזה אבר נבלע דם השחיטה שהיה צריך לצאת, ונלמד מהא דנצרר הדם שבכי האי גוונא אין הדם יוצא במליחה ממקום למקום, ואם כן בהכרח שכל אבר ימלחנו לבדו.

והנה שם ברמ"א כתב עוד - כמובא בבית יוסף בשם שבלי הלקט - שלאו דוקא שבירת מפרקת אסור מהאי טעמא שאין הדם יוצא אחר השחיטה אלא שיש להזהר מלתחוב סכין בלב הבהמה אחר השחיטה או כל דבר אחר לקרב מיתתה משום שכל זה מונע יציאת הדם ונבלע באברים.

מבואר בזה האיסור לעשות פעולה המונעת גמר הפירכוס ויציאת הדם (יעויין בדרישה שהפירכוס ויציאת הדם תלויים זה בזה), ואם עבר ועשה כן אסור הבשר באכילה עד שימלח אבר אבר לבדו. (וזה דבר שאינו במציאות לעשות כן, גם אין אנו בקיאים בחילוקי האברים כראוי.)

(ושם בט"ז וש"ך הקשו ממש"כ בשו"ע סימן כ"ג שמותר להכות על הראש של הבהמה אחר שחיטה שתמות מהר, שזה סותר הדין הנ"ל. הש"ך תירץ דשאני הכאה שמסתמא ידעו חכמים שאין זה מונע יציאת הדם ואין לדון מזה לפעולה אחרת, והט"ז תירץ דהתם מיירי אחר שיצא כל הדם, והדרישה דחה פירוש זה כי אם יצא הדם כבר אין צורך בהכאה, אלא שחילק שהתם מיירי מדין שהיי' גרידא יעיי"ש, אבל ודאי מדינא אסור משום עצירת הדם כמבואר כאן, וכבר איתא בספרים שארבע מאות ועשר רבנים בדורות האחרונים אסרו ההכאה על הראש).

סוף דבר למדו מזה האחרונים לאסור ההימום בכל צורה שהיא כל זמן שהבהמה מפרכסת ומוציאה דם, וכן הוא באחיעזר ח"ד סי' י"ט וכ' (שהיתה מעין גזירת מלכות שאסרו השחיטה לגמרי בלתי הימום אחר שחיטה) שאין להתיר אלא בדיעבד בדוחק גדול (וקרא לזה גזירה וסיים שהשי"ת יצליח להפר עצת שונאינו ורודפינו עליהם אמר הכתוב זבחי אדם עגלים ישקון, עכ"ל).

הסיכום: כי הימום הבהמה אחר שחיטה אינו מותר אלא בדיעבד בדוחק גדול, ובשר כזה אינו ראוי לאכילה להחרדים לדבר ד'.

ג. חשש נבילות וטריפות

בשו"ע יו"ד סימן י"ח בפגימת סכין אפילו בכל שהוא פוסלת ומנבלת הבהמה, וצריך לבדוק י"ב בדיקות (בג' הצדדים, בהולכה והבאה בכל צד, בבישרא ובציפורן, עיי"ש סעי' ט'), ולבדוק בין קודם שחיטה ובאמצע ולאחר שחיטה, ושם בסעיף ט': ויבדוק לאט ובכוונת הלב שלא יפנה לבו לדברים אחרים עכ"ל. ושם בסעיף י"ז: ובחינת החוש המישוש כפי כוונת הלב עכ"ל. ושם בדע"ק הובא שכשיש היסח הדעת כל שהוא או טירדא כל דהו צריך לחזור ולבדוק אפילו כמה פעמים וצריך לזה משקל יראת חטא בלי נטיה כל דהוא, עכ"ל. ובדרכי תשובה שם ס"ק ד' בשם האבקת רוכל שמחמת בהלה ופחד נאבד ההרגשה לבדוק כראוי וכל שיש אפילו פגימה כלשהו נעשה הבהמה נבלה מן התורה עכ"ל.

וכמו כן גוף מעשה השחיטה צריך בישוב הדעת הרבה כי שהיי' או דרסה כל שהוא פוסלים השחיטה כדאיתא בסימן כ"ג, ושם בדרכי תשובה ס"ק א' אודות השוחטים המראים חריפות ושוחטין במהירות וחפזון ובאים עי"ז לחשש דרסה שמחמת הבהילות אינו יכול לשים לב שלא יעשה דרסה משהו, ושם ס"ק ד', וצריך להזהר שלא יוסיף תת כחה באמצע השחיטה דהו"ל תנועה זו דרסה כל שהוא ופסולה, ושם בדע"ק ונותן לב שלא יהא הכבדת ידו וכו'.

מבואר בזה עוצם הכוונה וישוב הדעת ומנוחת נפש הנצרכים לשחיטה ובדיקה, וכבר נזכר לשון הדע"ק כי צריך בזה משקל גדול ביראת חטא, ואיך יתכן זה אם מפקח חילוני (גוי או יהודי) יעמוד על השוחט וכל מגמתו לפקח שלא יטה השוחט מהוראת החוקים שלהם הרי בהכרח שהוא גורם בזה לביטול כוונת השוחט למעשהו ע"פ דין תורה לבד וגם מהיסח הדעת, ושלא כמוש"כ השו"ע הנ"ל, שלא יפנה לבו לדברים אחרים.

ונוסף לזה שגורם לו להיות מבוהל ומתפחד, וכמו שכתב בדבר משה סימן פ"ה וז"ל: בשוחט שהיו מרתתים ידיו ואמר שזה מפני שמביטים אחריו וחייו תלוים בזה. (והעידו בפנינו באסיפת הרבנים שבעיר אחת במדינתנו שיש מפקח על השחיטה מהממשלה דרש הלה לפטר שוחטים שלא מצאו חן בעיניו ונלקחה פרנסתם). ועי"ז שנעשה השוחט מבוהל במקצת מעט, כבר נאבדה ממנו ההרגשה וחוש המישוש לבדוק ולהרגיש כל פגם ודרסה משהו, ועל כן אע"פ שמעיד שעשה כהוגן אין לו נאמנות כי בעצמו אינו יודע דלהכי לא הרגיש, ויש חשש נבילות בשחיטתו.

(ועוד שכפי המוצא המפקח הזה צריך לבדוק חריפות הסכין, ויש בזה חשש שעי"ז גופא יגרום לפיגומו, ולא עוד אלא שכל דעתו והקפדתו על החידוד, ואע"פ דמדינא גם כן צריך הסכין להיות חד וחריף, אבל יש בזה גבולים וגדרים ועיקר הקפידא שיהיה חלק בלי פגימות וכבר דיברו הפוסקים מזה שחידוד יתר מפריע הבדיקה ועוד חסרונות בהשחזה יתרה, נמצא שהפקוח הזה עלול לגרום לפיסולו של הסכין והעברת דעתו של השוחט מן העיקר אל הטפל, יעוין בדרכי תשובה שם סעיף ו' ועוד אחרונים).

מסקנת הדברים: שהתקנות החדשות שרוצים לעשות גורמים להשחיטה דין בדיעבד בתוספת חששות נבלות וטרפות ממש.

 

*


 

[1] ) צריכים לברר: א) האם השוחט פשוט משקר; ב) אם האמת כדבריו, מדוע לא גילה זאת עד עתה.

[2] ) כדי להקל על הקורא העתקנו קטעים שלמים כהערות:

כתב בספר "ברית מטה משה" על הגדה של פסח בדף האחרון וזל"ק:

ועכשיו שאיתרע חזקתם ראינו למפרע שדבר זה החריב את ביתינו אשר עדיין לא נבנה בימינו, והשכינה בגלות עדיין בעונינו. וכאשר נמצא כמה קלקולים אשר אין להעלות על הספר כי קצר הירעה מלהשתרע, וכו'. ובפרט בשחיטת הכבשים מחמת צמרו קרוב הדבר לפשוע ולקלקל ומחמת שיש להם לשחוט הרבה אינו מדקדקים כ"כ וממהרים לשחוט וקרוב לוודאי שמאכילין נבילות וטריפות כאשר נתברר...ומי שיהי' מותמ' בדבר ולומר מה גבר בגוברין ומה יום מיומים ויקל בדבר הזה בוודאי מנהג אבותיהם בידם ששוטחים את דבריהם לאמר מי יתן לנו לאכול בשר וא"ת וישטחו אלא וישחטו שהיה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה על שבקשו לאכול בשר תאוה היינו בשר נחירה ואבותינו חטאו ואינם ואנחנו אם נעשה כמעשיהם לא טובים להיות נלכדים בעונם ח"ו ואוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה: ואין לנו פה לדבר ומי יוכל להגיד ולספר מה שעבר עלינו עד כה שגרמו לנו השוחטים כמה רעות ולא ידעו ששחטו לעצמם בסכין פגומה כמו כן יהיה מיתתם בכלל נבילה וטרפה לכל הוא הקליפה רח"ל תשליך אותם, ומוכרח להיות מגולגל בכלב וכו' עיי"ש באריכות גדול.

וידוע שע"י בשר פיגול יצאו מן הדת לערך ג' וחצי מיליאן יהודים רח"ל, כמבואר בשו"ת דברי חיים" (יו"ד ח"א סימן ז') שאין עבירה כמאכלות אסורות שמטמטם הלב הישראלי, ובעווה"ר ראינו עי"ז יצאו מן הדת כמה קהילות בארץ לוע"ז שאכלו ונתפטמו בנו"ט על ידי השובי"ם הקלים, וגברו עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל (עיי"ש דבריו החוצבים להבות אש), וכן מובא בדגל מחנה אפרים" (פרשת עקב מכתב מהרמב"ם זצ"ל) ששבעים אלף איש כפרו בתחיית המתים בגלל שאכלו ונתפטמו במאכלות אסורות עד שיצאו מהדת ובא עליהם מלך והרג את כולם רח"ל.

ובא וראה מה שכתב הרמב"ם ז"ל, הובא בספה"ק צפנח פענח ובספה"ק דגל מחנה אפרים (פרשת עקב), ששמע מהבעל שם טוב זי"ע, שפעם אחת שאלו אנשי מדינה אחת במכתב להרמב"ם ז"ל על תחיית המתים לומר להם מן התורה. ומה שדרשו חז"ל בגמרא מן הפסוקים, אמרו שיש לדורשם באופן אחר. ולא רצה להשיבם הוא בעצמו דבר, אך אמר לתלמידו ר' שמואל אבן תבון שהוא ישיבם.

וזה תוכן דבריו בקיצור על פי חכמת הטבע, כי מכל מיני מאכל ומשקה נעשה דם, ומהדם יורד אל הכבד, ומהכבד עולה הברירות אל הלב, ומהלב יורד המובחר והדק אל המוח, ושם שורה השכל וחיות של האדם. ומי ששומר עצמו ממאכלות המותרות והאסור והטמא, נעשו דמיו צלולין וטהורין, ויש לו לב טהור, והמוח והחיות שלו נעשה חיות טהורות להשיג אמיתית החיות שהיא אלקות של כל העולמות המחי' את כולם. ומי ששומר עצמו יותר, ומקדש את אכילתו עפ"י דרכי ד' ותורתו, נעשה מזה בנין אב, והוא השכל לכל רמ"ח איבריו ומתקדשים ומתטהרים.

וכן להיפוך ח"ו, נעשה בנין אב שכל עקור ומעופש בדעות זרות, וחיות שלו נעשה בחינת מת, והוא אבי אבות הטומאה וכו', ורמ"ח איבריו נטמאים וטמא טמא יקרא לכל דבר, ונעלם ממנו אמיתת החיות שהיא אלקות של כל העולמות, ונטמא ונופל לדיעות זרות ואלהים אחרים, הם אלילים אלמים מתים וזבחי מתים יקראו להם.

לכן התנאים ואמוראים ובעלי המדות וחכמי המשנה הם שמרו נפשן שלא יתגאלו בפת בג הזקן וביין משתיו, ולכן האירו שכלם והי' שורה עליהם רוח הקודש, לפרש כל מאמר סתום בדת התורה הקדושה, כי שרתה עליהם כח אלקי, אשר הוא ואורייתא כולא חד ואור נשמתם ג"כ הוא חוט המשולש אשר לא ינתק לעולם ולעולמי עולמים. אבל אנשים הללו בודאי טמאים ונטמאו דמם, ומשם לבם ומוח שלהם נטמטם במאכלות האסורות והטמאות, ולכך החיות שלהם נוטה למינות ואפיקורסות, ולא יכלו לקבל מתיקות נופת צוף דברי מאמרינו הבנוים עפ"י שכל אלקי עולם ומלך עליון. והואיל והעיזו פניהם ויצאו לחוץ, פתאום יבוא עליהם הכורת, וכרות יכרתו אותם וכל אשר להם. וכך עלתה להם, כי לא היו ימים מועטים עד אשר בא עליהם מלך גדול והרג אותם וביזז כל אשר להם, ע"כ תוכן דבריו.

וידוע שמערמת הס"ם שלא לפתות כל יחיד ויחיד, רק מעמיד שוחטים ורבנים בכ"מ מסיטרא דילי' ועי"ז הכל ברשתו.

וראה מש"כ בעל "תולדות יעקב יוסף" (פ' נשא בד"ה העולה) וזל"ק:

עתה התחכם היצה"ר שלא יצטרך לילך ולפתות וללכוד ברשתו כל יחיד ויחיד, רק יחיד אשר רבים נכשלים בו, והוא שמעמיד שוחט בעיר מסיטרא דילי' המאכיל טריפות לרבים וכולם נלכדו ברשתו, עיי"ש.

וזה שאנו רואים רבנים גדולים בקהילות ישראל שמכשילים הרבים ומאכילים נבילות וטריפות בישראל, זה אינו דבר חדש, וכבר מבואר בספר "שע"ת לרבינו יונה" זצ"ל וזל"ק:

אם הרב אינו משגיח על השו"ב כראוי וסומך עצמו על חזקתו הוי הרב בכלל מאכיל טריפות לישראל חס ושלום ונתפס בעונו.

וכן מובא ב"תבואות שור" (על מסכת חולין) שהס"מ יושב על כסא של ג' רגלים, רבנים, חזנים, שוחטים, ואינו צריך לעמול הרבה וכך יש לו הכל ברשותו.

ובשו"ת "חת"ס" (או"ח סימן ר"ה) מבואר שמלך זקן וכסיל יושב על כסא של ג' רגלים, חזנים, שוחטים, סופרים, וזל"ק:

המלך זקן וכסיל (הוא היצה"ר) יושב על כסא של ג' רגלים.

רגל א' - החזנים המוליכין מחוץ למחנה תפלות כלל ישראל.

רגל ב' - שוחטים המאכילים נבילות וטריפות לבני ישראל.

רגל ג' - סופרים הכותבים תפילין ומזוזות פסולים,

ותו לא צריך לכלום, עכל"ק.

וידוע שאם השוחט כשר אז אליהו בעיר, ואם ח"ו השוחט רע אז מלאך המות בעיר רח"ל, כמבואר בספר "אמרי צדיקים, דברי גאונים" (עמוד ה' עיי"ש באריכות), ומבואר בספר "שמחה בבשר" כי הפלא הוא שהרב או הרבי שמחזיק ידי השו"ב הפסול הוא אשם על כל האסונות שנמצאים בכלל ישראל, והאי עלמא כידוע עלמא דשיקרא, שאנו רואים בעווה"ר שנקטפים מהכלל ישראל בחורים וילידים ואברכים צעירים רח"ל, והרב המכשיר שמחזיק ידי השוחטים פסולים עומד וצועק כי האשם הוא הביטול תורה או הצניעות, וצועק ובוכה ובאמת היו כולם צריכים אז לצעוק בקול גדול על הרב הזה כי הוא הוא הרוצח שרצח הנפש היקר ההוא. כמבואר ש"הצדיק אבד" למה בגלל ש"ואין איש שם על לב" לידע ולצעוק על האמת מי הרג באמת את הצדיק הקדוש הזה.

פרק יב

מאיר בראנדסדארפער

מו"צ בהעדה החרדית

רב שכונת בתי אונגרין והסביבה בעיה"ק ירושלם תובב"א

רח' שבטי ישראל 37 א', טל. 829692

(העתקנו התשובה מכתב ידו)

בס"ד, פעיה"ק ירושלם ת"ו. יום א' לס' ונתתי שלו' בארץ וגו' ל"ו למ' בנ"י, כ"א אייר תשמ"ח לפ"ק.

שפעת שלומים, כטל וכרביבים, ושפע ממרומים, בימי מ"ט מונים, ויתברך בכפלים, בחיי נחת טובים ונעימים, ולאריכות ימים ושנים ברוכים, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים, לראות בנחמת ציון וירושלים, ה"ה מע"כ גאון עוזינו נזר ראשינו פוסק דורינו מרן הגאון כש"ת רבי יצחק יעקב ווייס שליט"א, רב ואב"ד פעיה"ק ירושלים תובב"א.

אחד"ש מע"כ הד"ג שליט"א, הנה עתה באתי על דברי תורה, והוא על דבר שחיטה במעומד הנהוג בשחיטת בהמות גסות בכו"כ מקומות בחו"ל, דהיינו שמגביהים אותם על ידי מכונה והבהמה נשארה עומדת על רגליה, והשחיטה הוא באופן שצואר הבהמה הוא למעלה והסכין למטה, והנה זה רבות בשנים אשר מע"כ הד"ג שליט"א כבר ערך תשובה ארוכה בנידון זה, אשר טרם ראתה אור הדפוס, ומרוב ענותנותו דמרן שליט"א ביקש ממני לעבור על פרשתא דא ולתנייה ולהעלות על מכתבי את אשר נלע"ד להעיר בזה, ופקודתו שמרה נפשי, ומהשי"ת אשאל מענה לשון, שלא אכשל בדבר הלכה ובזה החלי בעזהי"ת.

הנה פתח דברי מע"כ הד"ג שליט"א לברר יצא שאין לפקפק ח"ו על השחיטה במעומד הנ"ל אם נעשה בכל הפרטים המבוארים שם, והוא דמקור הלכה זו הוא ממאי דאיתא בחולין (ט"ו ע"ב) דכל שוחטין בין בתלוש בין במחובר, בין שהסכין למעלה וצואר בהמה למטה, בין שהסכין למטה וצואר בהמה למעלה, ועוד (שם) נעץ סכין בכותל ושחט בה שחיטתו כשרה, ועוד (שם ט"ז ע"ב) אמר נעץ סכין בכותל ושחט בה שחיטתו כשרה, אמר רב ענן אמר שמואל לא שנו אלא שהסכין למעלה וצואר בהמה למטה, אבל סכין למטה וצואר בהמה למעלה חיישינן שמא ידרוס, והא קתני בין שהסכין למטה וצואר בהמה למעלה בין שהסכין למעלה וצואר בהמה למטה, אמר רב זביד לצדדין קתני, סכין למטה וצואר בהמה למעלה בתלוש (דאדם אוחז בסכין למטה, ושוחט, והבהמה התלויה באויר, רש"י), סכין למעלה וצואר בהמה למטה במחובר (כלומר אף אמחובר רש"י), רב פפא אמר בעופא דקליל, (תרווייהו אתלוש ואמחובר קיימו, ובעופא דקליל, ובהמה דקתני לאו דוקא, מדברי רש"י) עכ"ל הש"ס מה שנוגע לעניננו.

והרי"ף והרא"ש בפ"ק דחולין (שם) פסקו כשני האוקימתות, ומבואר טעמייהו בב"י (יו"ד סי' ג') משום דמשמע דהני תרי אוקימתא לא פליגי אלא ביישוב הברייתא אבל לא לענין דינא, וכן משמע מדברי רש"י, ולפיכך פסקו הרי"ף והרא"ש שני האוקימתות, וכן פסק הרמב"ם (בפ"ב מה"ש ה"ח) וכן דעת הרשב"א, וכן כתב עוד הב"י בכסף משנה (שם).

והנה לפי המבואר בש"ס (שם ט"ו ע"ב) הא דקתני בכל שוחטין היינו אפילו לכתחילה כמו שיראה המעיין שם, וא"כ לאוקימתא דרב זביד דלצדדין קתני, סכין למטה וצואר בהמה למעלה בתלוש מותר לשחוט אפילו לכתחילה, וכן לרב פפא בעופא דקליל בצואר למעלה והסכין למטה בכל גווני מותר לשחוט אפילו לכתחילה.

אלא שהש"ך (שם סק"ח) לא כתב כן, כמו שיראה המעיין שם שכתב דמוכח בש"ס ופוסקים דבסכין תלושה וצואר הבהמה למעלה מותר בדיעבד, דכל שתופס הסכין בידו מסתמא אינו דורס, אבל לכתחילה מיהת אסור, וגם בעוף יש לחוש לכתחילה בצואר עוף למעלה אפילו כשהסכין תלושה בידו עכ"ד, וזה דלא כדמוכח לכאורה בפשיטות מדברי הש"ס (שם), וכבר תמה עליו הפר"ח (שם ס"ק י"א) והאריך להוכיח מדברי הש"ס דבסכין תלוש למטה וצואר בהמה למעלה אפילו לכתחילה שרי, ובעופא דקליל אפילו בצואר למעלה בכל גווני שרי אפילו לכתחילה יעו"ש.

אמנם התבו"ש (שם ס"ק ט"ו) האריך בישוב דברי הש"ך, ותוכן דבריו דמש"כ הש"ך דמוכח בש"ס ופוסקים דבסכין תלושה וצואר בהמה למעלה אינו כשר רק בדיעבד, היינו שמעביר הצואר על הסכין, ומש"כ דכל שתופס הסכין בידו מסתמא אינו דורס כלום, בכל ענין שתופס קאמר, אפילו אינו מעבירה רק מעביר הצואר עליה, והוכיח כן ממה דאמר רב ענן מילתיה אהא דנעץ סכין בכותל ושחט בה שחיטתו כשרה דלישנא דדיעבד הוא, ומיירי במעביר הצואר על הסכין, משא"כ היכא דהבהמה תלויה למעלה וקשורה ראשה למעלה, באופן שאי אפשר שתכביד ואינו מוליך הצואר רק מוליך הסכין, דאיכא תרתי לטיבותא בהא אמר רב זביד דשרי אפילו לכתחילה, וכש"כ בעופא דקליל בכה"ג שרי אפילו לכתחילה, וכן מבואר להדיא בדבריו בשמ"ח (שם סע"ח), וז"ל ואין לשחוט לכתחילה בין בהמה בין עוף כי אם שהצוואר יהיה למטה או בצדדים והסכין בידו ומעבירו על הצוואר, או שהבהמה וכש"כ עוף ראשם קשור למעלה באופן שאי אפשר להכביד על הסכין כלל, והוא מעביר הסכין בידו מלמטה בצוואר עכ"ל.

הרי מבואר דעת התבו"ש דהיכא דהבהמה קשורה ראשה היטב ותלויה למעלה, ומוליך הסכין מתחת הצואר ליכא בזה שום חשש ואפילו לכתחילה שרי לשחוט בכה"ג, וכן מבואר עוד להדיא ממה שמסיק בתבו"ש (שם) בסיום דבריו וז"ל עוד נ"ל דאפילו לקצת פירושים (שהביא לעיל שם) בגמרא והפוסקים דמשמע דשרי לכתחילה בכמה גווני בהולכת צואר בסכין. אכן בדורות אלו לא שפיר כלל למעבד כן לכתחילה, דבטלו אנשי אומן ידים כמותם, הרי מצינו מהם שהיה שוחט בכשרות עופא בהדי דפרח, מה שלא יוכל לעשות שום שוחט בדורות אלו, והלואי שישחטו כהוגן בהעברת סכין על גבי צואר, או מתחת לצואר וראש הנשחט קשור היטב למעלה, באופן שאי אפשר לו להכביד כלל על הסכין עכ"ל. הרי מבואר דעתו דבכה"ג ליכא לדעתו שום חשש ואפילו לכתחילה מותר לשחוט בכה"ג.

והנה עפ"י הצעה זו שפיר מצינו בזה היתר ברור ופשוט להני מקומות דנהגי בשחיטה במעומד, אם הוא באופן שהראש תלוי וקשור היטב למעלה, ואי אפשר לו להכביד כלל על הסכין, וממילא אי אפשר עוד לבוא לידי חשש דרסה כלל. אלא דלבתר הכי שדי ביה מע"כ הד"ג שליט"א נרגא, מכח דבריו הדרכי תשובה (שם ס"ק מ"ז) שהביא מספר מנחת הזבח (כלל ג' קומץ סע"ו ועשרון סק"כ), שהעלה בזה דאף כשקשר הראש היטב למעלה אין לשחוט כך כי אם בשעת הדחק, כגון שאי אפשר להפיל את הבע"ח לאיזה סיבה, ואפילו בעוף יש להחמיר שלא לשחוט כך, כי אם בשעת הדחק דוקא יעו"ש, והביא בזה מע"כ הד"ג שליט"א משו"ת ערוגת הבשם (חיו"ד סי' ג') שהיה גברא רבה והיה בעצמו [אמ"ה: שוחט] בכמה קהלות גדולות, אלא שכתב בזה מע"כ הד"ג שליט"א שאין הספר תחת ידו לעיין בו טעמו ונימוקו למה אוסר לשחוט כן לכתחילה בלאו שעת הדחק.

ומ"מ צידד בזה מע"כ הד"ג שליט"א בכחא דהיתרא להשוות דברי הפוסקים בזה, ואולי אפשר לומר דדוקא בקשור למעלה לבד הוא דהחמיר, משום דאכתי אפשר דתגביה ראשה למעלה ולנענע בצדדין דבודאי מיטרפא בזה, וכמפורש כן להדיא בשו"ת הרד"ם (חיו"ד סי' ב'), ובשו"ת אבני נזר (חיו"ד סי' ג') וכן מוכח מדברי הדע"ק (ריש סי' כ"ד) דבנענוע הבהמה ראשה למעלה או לצדדין באמצע השחיטה מיטרפא בהכי, ואף דבאמת[1] [א"ה: המנחת יעקב בודאי כתב כך כפי שאמרו לו השוחטים, ובגודל צדקתו ותמימותו חשב שהשוחטים אומרים לו את האמת] אם יארע כן שתנענע הבהמה ראשה למעלה או לצדדין יטריף אותה השוחט, מ"מ יש לחוש דאולי מחמת מהירות השחיטה לא ירגיש השוחט בזה, על כן ס"ל לבעל מנחת הזבח דאין לשחוט כן אלא בשעת הדחק, אבל אם ראשה נאחז שפיר באופן שאי אפשר לה לזוז לא למעלה ולא לצדדין, אפשר דגם הוא מודה דמותר לשחוט כן אפילו לכתחילה. ע"כ תוכן דברי מע"כ הד"ג שליט"א בישוב דברי המנחת הזבח.

ועפ"י הצעה זו שוב מסיק בזה מע"כ הד"ג שליט"א, וכתב ומה דאתאן לפי הנזכר לעיל, דעכ"פ בקשור היטב דאי אפשר לזוז לשום צד מותר לכתחלה לכל הדיעות, והיינו דהוסיף בזה מע"כ הד"ג דלא סגי בקשירת ותליית הראש למעלה לבד, אלא דבעינן גם כן שיהיה הראש קשור היטב כל כך שלא יהיה לו שום אפשרות לזוז לשום צד.

אמנם שוב שדי ביה מע"כ הד"ג שליט"א נרגא אף בקשירה היטב שלא יהיה לו אפשר לזוז לשום צד, עפ"י דברי היריעות שלמה על שו"ע יו"ד (שם), דמבואר שם דאף דמעיקרא דדינא דעתו כהפר"ח דאפילו לכתחילה מותר לשחוט בסכין למטה וצואר בהמה למעלה, מ"מ מסיק שם בזה דבכל זאת נראה דאם שוחט בסכין למטה וצואר בהמה למעלה לא עדיף מן אינו מוחזקים בשחיטה, דמבואר בשו"ע (שם ריש סי' א' ברמ"א) דאף לדידן דהכל שוחטין אף אינו מוחזקים דלעלופי לא חיישינן, אבל בכל זאת אסור להשוחט לשחוט בעצמו שלש פעמים הראשונים רק בפני חכם ומומחה, וא"כ הכי נמי מכיון דאין דרך שחיטה בסכין למטה וצואר למעלה, נהי דלא חיישינן שמא ידרוס, דאם ידרוס בודאי יאמר ויגיד, מ"מ הרי עכ"פ אין דרך שחיטה בכך והוי כאינו מוחזק דאסור לשחוט בינו לבין עצמו, ושפיר כתב הש"ך דאסור לכתחילה לשחוט לעצמו כמו באינו מוחזק יעו"ש.

ומסיק בזה מע"כ הד"ג שליט"א דאף אם יסדרו כל השחיטות באופן זה לא שייך טענת היריעות שלמה, מ"מ אי אפשר להכחיש דלא ניקל לשחוט בכה"ג, ואף בשחיטה הנהוגה אנו יודעין דכשמזדמן לפעמים שצואר הבהמה אינו מונח על מקומו היטב לא כל שוחט מסוגל לשחטו, ואף דלמעשה אין חשש בשובי"ם מומחים ויראי ה' מרבים, מ"מ איכא למיחש שלא יבואו לידי מכשול, ע"כ תוכן דברי מע"כ הד"ג שליט"א במה שנוגע להלכה למעשה בנידון זה חוץ ממאי דכתב לפלפל ושקל וטרי בישוב דברי הש"ס והפוסקים בזה.

ומה שנלע"ד להעיר בדברי מע"כ הד"ג שליט"א, דחוץ ממה שאין רוח חכמתו נוחה משחיטה כזו, משום דאין השחיטה בכה"ג קלה כל כך וחושש בזה שלא יבואו לידי מכשול ח"ו, הרי גם לעיקרא דדינא אין הדבר פשוט כל כך להיתרא, והוא שהרי כבר הביא גם מע"כ הד"ג שליט"א דברי הדרכי תשובה בשם ספר מנחת הזבח, דאף בשקשר הרא"ש למעלה אין לשחוט כך כי אם בשעת הדחק, והביא בזה מע"כ הד"ג שליט"א גם עידותו של בעל ערוגת הבשם זצללה"ה שהיה גברא רבא, והיה בעצמו שו"ב בכמה קהלות גדולות, אלא מחמת שלא היה לו למע"כ הד"ג שליט"א את ספר מנחת הזבח לעיין בו, ולא ראה בזה רק מש"כ הדרכי תשובה בשמו, טרח עצמו מע"כ הד"ג שליט"א ליישב את דבריו, דאולי באופן שקשרו את הראש היטב מכל צד שלא יהיה לו שום אפשרות לזוז לשום צד גם הוא מודה בזה להיתרא, ולא החמיר בזה רק בקשירת ותליית הראש לצד מעלה לבד, דאז אכתי יש לחוש שיזיז את הראש לשאר הצדדים ויכולים לבוא לידי מכשול ח"ו.

אמנם המעיין בגוף הספר מנחת הזבח בפנים, יראה להדיא דמש"כ להחמיר שלא לשחוט לכתחילה שום בע"ח כי אם כשהצואר למטה ומעביר הסכין על הצואר, ורק בשעת הדחק הוא דהתיר לשחוט בסכין למטה וצואר הבע"ח למעלה על ידי קשירת הראש היטב, אפילו בקשירת הראש היטב שלא יהיה לו שום אפשרות לזוז הראש לשום צד ס"ל הכי דלא לשחוט כן לכתחילה כי אם בשעת הדחק, ומבואר שם טעמו בזה משום דחשש לסברת הדרכ"ת שכתב ליישב את דברי הש"ך עפ"י סוגית הש"ס, דבסכין למטה וצואר הבע"ח למטה בכל ענין אינו מותר רק בדיעבד, ולא משום דנחית לחלק בזה בין קשירת ותליית הראש למעלה לבד, ובין קשירה היטב שלא יהיה לו שום אפשרות לזוז הראש לשום צד.

ושיעור דבריו כך הוא, כי עשה בזה שלשה הכרעות: והיינו דלכתחילה לא ישחוט כלל בכה"ג שהוא הסכין למטה והצואר למעלה, ורק בשעת הדחק כגון שאי אפשר להפיל את הבע"ח לאיזה סיבה שהוא, מותר אפילו לכתחילה לשחוט כן בקשירת הראש היטב, אבל בלא קשירת הראש היטב, אסור לשחוט משום שצוארה מכביד על הסכין ואתי לידי דרסה, ובדיעבד אם שחט בלא קשירה יעשה שאלת חכם על זה, והמחמיר תבוא עליו ברכה, ומבואר שם טעמו בזה, דלכתחילה לא ישחוט כן מחמת סברת הדר"ח, ובשעת הדחק מותר לשחוט כן אפילו לכתחילה, והיינו בקשירת הראש היטב משום שאפשר לסמוך בכה"ג על דברי התבו"ש שהתיר בזה אפילו לכתחילה, אבל בלא קשירת הראש היטב בכל ענין לא ישחוט, ובדיעבד יעשה שאלת חכם, משום דהדבר תלוי בפלוגתת הפוסקים, אם אפילו בלא קשירת הראש מתירים בכה"ג בדיעבד או לא. ומה שמסיק בזה והמחמיר תבוא עליו ברכה, הוא עפ"י מה שכתב בעשרון (שם) בסיום דבריו וז"ל: והיודע מהות הענין דכשהבהמה עומדת וצוארה למטה, אזי מיד כשמתחילין לשחוט נרתע, וחלישות אוחזתה ליפול לארץ, ומכבדת על הסכין, יש בה דרסה גמורה, וגם בקל לעשות שהיה ושארי קלקולים, לכן המחמיר שלא לאכול מהנשחט כן בלא קשירה תבוא עליו ברכה עכ"ל. והרי על כל פנים אין שום רמז בדבריו לחלק בזה בין קשירת ותליית הראש לצד מעלה לבד, ובין קשורה היטב שלא יהיה לו שום אפשרות לזוז הראש לשום צד.

וגם בלא"ה נלע"ד דאין שום סברא לחלק בין קשירה לקשירה, דהיינו שבזה יהיה הדבר תלוי אם מותר לשחוט כך לכתחילה או שאינו מותר רק בדיעבד, שהרי בלא"ה הדבר פשוט וברור דלכתחילה צריך להיזהר בכל סוגי שחיטה, ואפילו בשחיטה רגילה, דהיינו בסכין למעלה וצואר הבע"ח למטה, להחזיק ראש הבע"ח באופן כזה שלא יהיה לו שום אפשרות לזוז הראש לשום צד, ואם אי אפשר רק בקשירה היטב אין לשחטו לכתחילה רק על ידי קשירה היטב.

ובשו"ת הרד"ם (חיו"ד סי' ב') שציין עליה מע"כ הד"ג שליט"א בשחיטה רגילה דהיינו בסכין למעלה וצואר הבהמה למטה היה המעשה, והוא באחד ששחט עגל, וקודם שחיטת רוב הסימנים תקף העגל על האוחז בו, והגביה ראשו וצוארו בתחילה בשוה, ואח"כ פירכס עצמו לכל צד, דאף שאמר השוחט שבכל צד שפירכס העגל הטה הוא כמו כן עם הסכין בצוארו ושחטו בהולכה והבאה בהכשר, מ"מ העלה להטריף דלא עדיף מאם נדחה יד השוחט או הסכין לכותל או לקרקע דהטריפה, כמבואר בשמ"ח (סי' כ"ג סע"ו) ובפמ"ג (שם שפ"ד סק"ח) משום דאי אפשר בלא שהייה וקל וחומר בנידון דידן דהוא כמעט מהנמנע להטות בסכין לכל צד שהטה העגל ראשו בפרכוסו ולשחוט בלא שהייה, וגם כשהגביה העגל ראשו למעלה והשוחט לא ידע מזה לאמוד נפשו ודאי היה דרסה כמו בהמה למעלה וסכין למטה תקוע בכותל או בקורה והעביר הבהמה על הסכין דפסול משום דאי אפשר דלא דרסה, ואע"ג דהתם כשר כשהשוחט אוחז הסכין בידו, היינו משום דידע השוחט לצמצם לשחוט כפי כובד הבהמה שעל הסכין ושלא לדרוס, אבל כאן דלא ידע לצמצם נפשו לשחוט דרך הגבהת הבהמה ראשה ודאי דדרס ועוד האריך יעו"ש.

וכן בשו"ת אבני נזר (חיו"ד סי' ו') שציין עליה מע"כ הד"ג שליט"א ג"כ בשחיטה רגילה היה המעשה, והוא באחד ששחט שור שאינו מסורס, ובשעת שחיטה נענע ראשו הלאה, אך לא הגביה למעלה, והשוחט רדף אחריו בסכינו ונשחטו כל הסימנים וגם מעט בשר המפרקת, ונסתפק השוחט אם כבר נשחטו רוב הסימנים קודם נענוע אם לא, והעלה שם לדינא דאם תנועת הנשחט הוא היפך תנועת השוחט, כגון שהוליך הסכין ממזרח למערב, והנשחט נענע עצמו למזרח, דאז הנשחט שוחט את עצמו גם כן, אז הדבר דומה לכשר ופסול ששחטו ביחד, והוא תלוי במחלוקת הפוסקים והלכה להחמיר, ואם נענוע הנשחט היה בשוה עם תנועת השוחט יש לחוש משום דרסה, אך אם יודע השוחט שמתחילת נענוע ועד סוף היה הולכתו במהירות יותר מתנועת הנשחט כשר, ובלבד שהנענוע היתה לאותו צד שהוליך השוחט את הסכין יעו"ש, וכן בכל מאי דשקיל וטרי בזה בספר דעת קדושים (רס"י כ"ד) אף בשחיטה רגילה קא מיירי.

וא"כ פשוט לפי"ז דאין כאן שום מקום לחלק ולתלות היתר השחיטה לכתחילה או לא, בהא דאם קשור היטב שלא יהיה לו שום אפשרות לזוז לשום צד מותר לשחוט לכתחילה, ובאם לא אינו מותר לשחוט לכתחילה כי אם בשעת הדחק, דבאופן שיש לחוש שיזוז הבע"ח את ראשו לשום צד, הדבר פשוט דבכל סוגי השחיטה אינו מותר לשחוט לכתחילה ואפילו בשעת הדחק, אלא נראה דאדרבה שזה שצריך שיהיה הבע"ח נאחז או קשור היטב באופן שלא יהיה לו שום אפשרות לזוז לשום צד, לא הוצרכו הפוסקים להשמיענו, אלא עיקר חידושו של התבו"ש בישוב דברי הש"ך הוא, דאף בקשירת הראש היטב באופן שלא יהיה אפשר לו לזוז הראש לשום צד, לא סגי להתיר לשחוט לכתחילה בסכין למטה וצואר הבע"ח למעלה, משום דאכתי יש לחוש שיכביד הצואר על הסכין ויהיה בזה חשש דרסה, ומש"ה בעינן נוסף לזה גם קשירת ותליית הראש לצד מעלה, כדי שלא יהיה אפשרות ליפול ולהכביד על הסכין, ואז מותר לשחוט לכתחילה לדעת התבו"ש וגם לדעת הש"ך. ולדעת המנחת הזבח אפילו בכה"ג אינו מותר לשחוט לכתחילה אלא בשעת הדחק, משום דחש בזה לדעת הדר"ח, דס"ל בישוב דברי הש"ך עפ"י סוגית הש"ס, דבכל ענין אפילו בקשור ותלוי למעלה וקשור היטב שלא יהיה לו שום אפשרות לזוז הראש לשום צד אסור לשחוט לכתחילה בסכין למטה וצואר הבע"ח למעלה, ובשעת הדחק סמך עצמו להתיר לשחוט לכתחילה אפילו בכה"ג על סברת התבו"ש דמתיר בכה"ג לשחוט לכתחילה.

אלא שבדברי הדרכי תשובה (שם) יש מקום לטעות בהבנת דברי המנחת הזבח מחמת העתקת קיצורן של הדברים, והביא שם בסיום דבריו דברי המנחת הזבח שכתב שהיודע מהות הענין לא יקל עצמו לשחוט כן, דכשהבהמה עומדת וצוארה למעלה והסכין למטה מיד כשמתחילין לשחוט נרתעת, וחלישות אוחזתה ליפול על הארץ ומכבדת על הסכין ויש בה דרסה גמורה, וגם בקל לעשות שהייה ושאר קלקולים לכך החמיר שלא לאכול בשר מהנשחט כן תע"ב עכ"ל.

ולפום ריהטא נראה משמעות דבריו דזה קאי על כל עיקר השחיטה בסכין למטה וצואר הבע"ח למעלה אפילו כשהוא תלוי וקשור היטב למעלה, וממילא יש מקום לטעות בדבריו דאם הוא קשור היטב באופן שלא יהיה לו שום אפשרות לזוז לשום צד, גם הוא מודה דמותר לשחוט כן לכתחילה, מכיון שכל עיקר הטעם שהחמיר בזה אינו אלא משום חשש הכבדת הצואר על הסכין, וזה אינו כאשר יראה המעיין בפנים. וכבר העתקתי דבריו למעלה, ודבריו ברור מלל, שזה לא קאי רק כששחט בלא קשירת הראש היטב שכתב שם בפנים שיעשה שאלת חכם אם הוא כשר על כל פנים בדיעבד, אבל לכתחילה פשוט שבכל ענין אין לשחוט כן, ובזה מסיק דהמחמיר שלא לאכול בשר מהנשחט כן תבוא עליו ברכה, אבל כשנקשר הראש היטב כבר פסק למעלה דאפילו לכתחילה מותר לשחטו בשעת הדחק כשאי אפשר לו לשחוט באופן אחר.

וכן בשו"ת ערוגת הבשם (שם) שהרעיש[2] עולם על השחיטה בסכין למטה וצואר הבהמה למעלה, היה ג"כ המעשה ששחטו כן בלי קשירת הראש היטב, ובשעת השחיטה היו מנענעים ראשם לכל צד, והביא ג"כ מדברי המנחת הזבח הנ"ל שהחמיר מאד בזה, ובכל זה אין שום ענין להיכא שהראש קשור היטב, דבזה התיר שם לשחוט אפילו לכתחילה בשעת הדחק כשאי אפשר בענין אחר. ולעומת זה כשאפשר בענין אחר, ס"ל דאין לשחוט כן לכתחילה אפילו באופן שהראש קשור ותלוי היטב שאין שום אפשרות שיזוז ראשו לשום צד.

היוצא מדברינו דמלבד ממה דשדי ביה מע"כ הד"ג שליט"א נרגא דאפילו בקשירת הראש היטב אין מן הראוי ונכון לשחוט כן, דאיכא למיחש שלא יבואו לידי מכשול ח"ו, הרי נתבאר באר היטב דיש מן הפוסקים דס"ל דכל עיקר השחיטה בכה"ג דהיינו בסכין למטה וצואר הבהמה למעלה אפילו בקשירת הראש היטב אינו מותר לכתחילה, אם לא בשעת הדחק כשאי אפשר לשחוט בענין אחר, וכן ראיתי שפסק בספר מנחת יוסף (שם סע"ט) דאין לשחוט כן לכתחילה אפילו בקשירת הראש היטב אם לא בשעת הדחק.

שוב ראיתי בשו"ת להורות נתן[3] (ח"ג סי' מ') דגם הוא שדי ביה נרגא על הני מקומות הנוהגים בשחיטה כזו בסכין למטה וצואר הבע"ח למעלה. איברא כי מה שהביא שם בזה מדברי המנחת הזבח דהמחמיר שלא לאכול מבשר הנשחט כן תבוא עליו ברכה, בזה לא כוון נכונה כמש"כ למעלה, כי המנחת הזבח שם קאי בשלא נקשר הראש היטב ובזה כתב להחמיר אפילו בדיעבד, אבל כשנקשר הראש היטב, ותלוי למעלה גם הוא מתיר לשחוט אפילו לכתחילה בשעת הדחק, כשאי אפשר בענין אחר[4], מ"מ בעיקרא דמילתא נראים דבריו נכונים וברורים דלפי מציאות של שחיטה כזו בקל אפשר לבוא לידי כמה וכמה מכשולות[5] ח"ו כאשר יראה המעיין בדבריו (שם). וכל זה הוא מלבד ממה שהבאתי מדברי המנחת הזבח והמנחת יוסף שחששו בזה לדברי הדר"ח, דכל עיקר השחיטה בכה"ג אפילו בקשירת הראש היטב אינו מותר לכתחילה, ובודאי דמן הראוי ונכון להשתדל שלא לשנות מדרכי השחיטה כלום, וכמו שהיו נוהגים בכל תפוצות ישראל מאז ומקדם בשחיטה שצואר הבע"ח הוא מלמטה וסכין למעלה, וברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, וזכות הרבים תלויה בו בזה ובבא.

יעזור השי"ת שלא נכשל בדבר הלכה ונזכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

מנאי דו"ש מע"כ הד"ג שליט"א ושלום תורתו בלונ"ח

מאיר בראנדסדארפער

 

 

*


 

פרק יג

מתוך ספר להורות נתן[6] חלק שלישי

חלק יורה דעה סימן לט

בעזה"י, כ"א שבט תשל"ט לפ"ק

כאשר שהיתי בעיר פלונית[7] ביום טו"ב טבת השתא, נתבקשתי ע"י יקירי העיר לבקר בבית המטבחיים דשם כדי לעמוד על סדרי השחיטה. ואני לעשות רצון יראיו חפצתי ועשיתי כמבוקש, והתעכבתי בבית המטבחיים במשך כמה שעות בעת השחיטה של גסות ועגלים. והבטחתי שאחר חזרתי לארה"ק אעלה על הכתב מה שמצאתי לנכון לעורר. וטרם יהא כל שיח בקרתי בשני בתי שחיטה גדולים בארה"ק כדי להתלמד מהם למקום אחר. וזאת התורה העולה מכל מה שראינו בזה, כאשר אבאר בעזרת השי"ת.

הנה סדר השחיטה בק"ק הנ"ל צריך תיקון רב, כי כפי המצב דהאידנא יש בו כמה וכמה פקפוקים ומהם חמורים מאוד.

א) בראש וראשונה אשר כל מלאכת השחיטה והבדיקה נעשית על ידי שוחט יחידי, כשבמשך שעות ספורות שוחטים כמה עשרות בהמות גסות ועגלים, ואין בין שחיטת בהמה אחת לשניה אלא זמן קצר בלבד, ובאותו הזמן צריך השוחט לבדוק את הסכין ולהכינו לשחיטת הבהמה הבאה. והנה מבואר בשו"ע יו"ד (סי' ח"י ס"ט) לענין בדיקת הסכין וז"ל, "ויבדוק לאט ובכוונת הלב שלא יפנה לבו לדברים אחרים". ולהלן שם (סי"ז) כתב "והרבה צריך ישוב הדעת ויראת שמים לבדיקת הסכין, הלא תראה כי יבדוק אדם פעמים שלש ולא ירגיש בפגימה דקה ואחר כך ימצאנה, כי הכין לבו באחרונה, ובחינת חוש המישוש כפי כוונת הלב". והב"ח שם כתב, שאע"פ שיפנה מחשבתו לדין בדיקת הסכין לא ירגיש בפגימה אם לא יכוין לבו בבדיקתו עכ"ל. והש"ך שם (סק"ל) הביא בשם מהרש"ל, שהרבה לקרוא תגר על שבודקין הסכין במהירות ובלי כוונת הלב, ושראוי להזהיר ולהקפיד עליהם בדבר זה עכ"ד. ובשמלה חדשה שם (ס"ז) כתב "שיבדוק מתון מתון ובכוונה גדולה בלב פנוי מכל מחשבות וכו', ולכן אין למנות על זה כי אם יראי שמים ביותר וחרדים על דבר ה' ואינם נבהלים ונחפזים בדעתם". ובס' דעת קדושים והובא בדרכי תשובה שם (סק"ס) כתב, שאם יש חשש היסת הדעת כל שהוא או טירדא כל דהו באמצע הבדיקה צריך לחזור ולבדוק אפילו כמה פעמים עכ"ד. ומכל זה מבואר כי בדיקת הסכין צריכה להיות במתינות גדולה ובלב פנוי מכל מחשבות ובלי חשש הפרעה. ובנדון דידן שאחרי שנגמרה שחיטת בהמה אחת עובר רק זמן קצר וכבר הבהמה השניה מוכנת לשחיטה - ומכל שכן גבי העגלים אשר הם מוכנים לשחיטה זה אחר זה בהפסק זמן קצר יותר - ואם ישתהה השוחט בבדיקת הסכין, יעורר הפועל הנכרי המכניס את הבהמות לאמור עמוד ונעשה מלאכתינו, ואף אם הבודק לע ישעה לדבריו מכל מקום בהכרח הוא חושב מחשבה שלא להשהות את שחיטת הבהמה הבאה יותר מדי, כי אי אפשר לעכב את שרשרת השחיטה זמן רב מדי, ונמצא שאין לבו פנוי מכל מחשבות בשעת בדיקת הסכין, וכבר כתבו בספרי השו"ב דעיקר השחיטה והטריפות הוא הסכין.

ב) זאת ועוד, כתב בדרכי תשובה (סי' ח"י ס"ק קע"ה) וז"ל, צריך השו"ב ליזהר שכשידו עייפה שלא יבדוק הסכין אז, ואם בדק הסכין ביד עייפה ה"ז בחזקת שאינו בודק ככל הצורך, כי ידוע דכשהיד עייפה אין מרגישין בה כל כך, ולכן פשוט הוא שצריך השו"ב ליזהר במה שאירע כמה פעמים שנתקלקל הסכין עד שצריך השו"ב לחכך הרבה בהסכין על ידו עד שמעמידו על תילו כראוי, שלא ישחוט תיכף רק לאחר שימתין קצת להניח דיו עד שירגיש שאינה עייפה ואז יבדוק הסכין וישחוט, וכמש"כ ביד אפרים לעיל (סי' א') ובדעת קודשים כאן (סקכ"ג) שהוא שכיח דע"י עייפות החיתוך לא ירגיש בפגימה וההרגשה היא רק ביישוב הדעת בלא עייפות וכו'. שוב מצאתי בס' אור זרוע לצדיק וכו' שמזהיר שלא יבדוק השו"ב סכינו תיכף לאחר ההשחזה רק ירגיע ויניח זמן מה כדי שלא יהיו אבריו כבדים עליו מחמת ההשחזה, וכן כשהוא בא מן הדרך או ממלאכה שהוא עוסק בה ירגיע עצמו קודם שיבדוק סכינו לפחות כמו חצי שעה, עכ"ל הדרכי תשובה.

והנה בנדון דידן ששוחטין מקודם כמה עשרות גסות ואחר כך עושה השוחט בדיקת פנים וכגמר הבדיקות שוחט כמה עשרות עגלים, והכל נעשה בזריזות ובמהירות, הנה איכא חשש גדול שאחר שהתעסק בידיו לשחוט ולבדוק במשך כמה שעות, מתעייפת ידו של השוחט, וכשמגיע לשחיטת העגלים ידו עייפה מרוב העבודה, כי אין זמן להפסיק בין הפרקים, ואיך תועיל אז בדיקת הסכין. ועוד דמבואר בשו"ע (סי' א' ס"ח) דשיכור לא ישחוט שרגיל לבוא לידי דרסה, וכתב הטו"ז (סקי"ח) מטעם שאבריו כבדים עליו עיי"ש. וא"כ כשידו עייפה מחמת שהתעסק בה כמה שעות איכא גם חשש דרסה.

ג) וכדי להנצל מכל החששות האלו מן ההכרח להעמיד לכל הפחות שני שוחטים לכל שחיטה, והאחד יעסוק בשחיטה בלבד והשני יעסוק בבדיקת הסכינים בלבד, ויכינו כמה סכינים כדי שהבודק יוכל בכל שעה ליתן סכין בדוק בידו של השוחט, ושיוכל לבדוק את הסכין בניחותא בלי מהירות ופזיזות. ועל ידי שיכינו כמה סכינים יוכל השוחט ליקח לכל בהמה סכין אחר, ועד שהשתמש בכל הסכינים המוכנים כבר גמר הבודק את הכנת הסכין החדש בניחותא. ועי"ז יכול השוחט לשחוט בישוב הדעת כי לא יהא מוטל עליו בדיקת הסכין ותיקונן בין בהמה לבהמה, וכל מעיינו יהיה רק במעשה השחיטה, וכמו כן הבודק יהא כל מעיינו בבדיקת הסכין בלבד, וטובים השנים מן האחד.

ואי לאו דמסתפינא שאין הצבור יכולין לעמוד בההוצאות הוה אמינא שצריכין שיהיו שלשה שוחטים, כדי שהאחד ישחוט והשני יבדוק הסכינים והשלישי יעסוק בבדיקת פנים, כי השוחט שעושה בדיקת פנים לארבעים או חמישים בהמות בזו אחר זו ידו מתעייפת ועכ"פ הרגשתו נפגמת, ואם מיד אחר כך יעסוק בשחיטת העגלים או בבדיקת הסכין איכא למיחש לעייפות היד. ובשחיטה גדולה כזו מן הראוי לעשות כן. ובארה"ק ראיתי שיש בודק מיוחד לבדיקות הריאות והוא אינו שוחט ולא בודק סכינים, או שבודק הריאות ששחט מקודם אינו שוחט שוב אחר הבדיקות. וכך הוא הדרך הראויה.

ד) ובאמת שכבר נהגו מקדמת דנא בקהלות ישראל שאין שוחט יחיד רשאי לשחוט, וכמש"כ בתשו' חתם סופר (יו"ד סי' י"ג) כי בק"ק פפד"מ תיקן ההפלאה ז"ל שאפילו שום עוף לא ישחטו בלי שנים בודקין הסכין לפני השחיטה, ובק"ק פרעשבורג החמירו רק בגסות, וכתב החת"ס שהוא מנהג ותיקין והרב שתיקן בקהלתו גם בדקות כן יאושר חילו עיי"ש. וכ"כ בס' שמלה חדשה (סי' ח"י ס"כ) "וראיתי במקומות החרדים לדבר ה' ממנים שנים, וטובים השנים מן האחד ואיש את רעהו יעזורו ויזהירו". וכ"כ הפרמ"ג (שם שפ"ד סקכ"ט) דעכשיו שבעוה"ר רבו המתפרצים ראוי לתקן שיהיו שנים אצל השחיטה עיי"ש. וכ"כ בשו"ת דברי חיים (ח"א יו"ד סי' י"ב) שמנהג עירו שאינם שוחטים רק בצירוף שני השוחטים ואם אחד טרוד צריך אחד מהב"ד לילך עמו לבית השחיטה, עיי"ש. וכ"כ להחזיק במנהג זה בשו"ת מהר"ם שיק (יו"ד סי' ה') וכתב שהחיוב על כל ב"ד להקים הדת בגדר וסייג בענין כזה והוא בכלל ארור אשר לא יקים וכו' עיי"ש. ובס' דעת תורה (סי' ח"י סקל"ח) הביא שכן הוא תקנת הקדמונים עיי"ש. ועיין ס' דרכי תשובה (סי' א' ס"ק רט"ו) ובהוספות שבסו"ס שם שהביא כן מכמה מקורות עיי"ש.

ומעתה אם בזמניהם ששחטו בקהלות רק בהמות מועטות בפעם אחת, ובין שחיטת בהמה לבהמה עבר זמן ניכר עד שקשרו את הבהמה והכינוה לשחיטה, ומ"מ תקנו שלא ישחטו אלא ע"י שני שוחטים, והוא לזהירות יתירה, מכש"כ בנדון דידן שהשחיטה נעשית במהירות ואין הפסק בין בהמה לבהמה אלא זמן קצר בלבד, הרי ודאי שחיוב גמור הוא שלא לשחוט אלא ע"י שיעמדו שם לפחות שני שוחטים.

ועיין בשו"ת דברי חיים (ח"א יו"ד סי' ח') שכתב, כי ידוע שבבית המטבחיים יש כמה מיני ענינים מצעקת הטבחים ומדברי הבלים ושם טרדות וצעקות ובהלות שונות, ולכן צריך השוחט ליישב דעתו ולא להבהל עיי"ש. ומכש"כ בנדון דידן אשר בבית המטבחיים נעשתה עבודה רבה ושם הרבה פועלים גויים עומדים צפופים, ועושים מלאכתם בבהילות ובחפזון, ואם מתעכבת מלאכתם על ידי שאין השוחט מזדרז לשחוט ולכן הם מתעכבים במלאכת ההשפטה וכו', הרי הם מרעימים בקול לאמור כלה מלאכתך, וצריך שהשוחט לא יחת מקולם ומהמונם לא יענה, ולא ישחוט עד שימצא את הסכין מתוקן לשחיטה. מ"מ איכא למיחש פן ירך לבבו מחמת בהלת הצועקים. ולכן בשביל טעם זה בלבד צריך שיהא שוחט שני בצדו כי טובים השנים לעמוד מול המרעימים. ומכל זה ברור אשר חיוב גמור הוא להעמיד עוד שוחט לצדו של השוחט הראשון, והאחד ישחוט והשני יבדוק את הסכין.

ה) והענין השני הטעון תיקון, הוא מקום עמידת השוחט בשעת שחיטת העגלים, אשר הוא כעת סמוך ונראה למקום עמידתם של הפועלים הנכרים העושים את מלאכתם שם, ומהם המתיזים מים על העגלים השחוטים מיד אחרי שחיטתם, ומקום התזת המים הוא כשתים שלש אמות סמוך למקום השחיטה - ולא יתכן כלל לשחוט במקום שהשוחט אין לו יישוב הדעת ועלול להבהל מנתיזת המים או מצעקת הפועלים, ואף אין לו מקום משומר והגון להניח שם את סכין השחיטה. ועיין בפתחי תשובה (סי' י"א סק"א) בשם שבות יעקב (ח"ב סוס"י ס"א) שאם כבה הנר בלילה באמצע השחיטה, הרי ע"י כביית הנר נבעת השוחט תוך השחיטה ועושה שהייה וטריפה עיי"ש. וא"כ פשוט דאסור לשוחט לעמוד במקום שיכול להבהל. וגם בדיקת הסכין צריכה ישוב הדעת ולא יתכן זה במקום בהלה.

וכיוצא בזה מבואר בשו"ע יו"ד (סי' קצ"ח סל"א) שלא תעמוד ע"י כלי חרס ולא על גבי בקעת ותטבול שמא תפחד שלא תפול ולא תטבול כראוי. וכן שם (סל"ד) לא תטבול במקום שיש חשש שיראוה בני אדם מפני שמתוך כך ממהרת לטבול ואינה מדקדקת בטבילה עיי"ש. ועיין ש"ס נדה (יג.) דכשעומד על הגל במקום ביעותיתא לא אתי להרהורי עיי"ש. הרי דביעותיתא מבטלת מחשבת הלב. וא"כ פשוט שהשחיטה ובדיקת הסכין צריכין להיות במקום שאין שום חשש לביעותיתא ולהפרעה כל שהוא, ולא יתכן לעשותם במקום שמצויים סמוך לו פועלים נכרים רבים העלולים להתקל בו. ובכל בתי השחיטה בארה"ק ראיתי שיש להשוחטים מקום מורווח לעמוד רחוק משאון בעלי המלאכה האחרים, אשר שם יש מקום להנחת שולחן ועליהם מונחים הסכינים בלי חשש שיפלו או שמישהו יגע בהם, ושם עומדים השוחטים בין שחיטת בהמה אחת לשניה בהשקט ובטח, ואינם ניגשים למקום השחיטה אלא כשהבהמה כבר מוכנת לשחיטה, וגם שם יש להם מקום מורווח לעמוד בלי חשש דחיפה או נגיעה כל שהוא. ועל כן חייבים לתקן את מקום שחיטת העגלים שתהיה מחיצה בין מקומו של השוחט לבין מקומם של שאר הפועלים, והשוחט לא יוכל לראות בשעת השחיטה אלא את הבהמה בלבד, וגם יהא לו מקום מורווח לעמוד בין שחיטת בהמה לבהמה ולבדיקת הסכין ביישוב הדעת ובמתינות ולא בין המולת שאר הפועלים.

ובאמת שגם מקום עמידת השוחט בשחיטת הגסות הוא קטן מאוד, ואף שהוא מקום סגור אבל הוא עומד סמוך להנכרי המכניס את הבהמות העומדות לשחיטה לתוך בית קיבול בו עומדת הבהמה בשעת השחיטה, והנכרי עומד סמוך לו בשעת בדיקת הסכין, ויש חשש שאם ישהה בבדיקה יעוררו הנכרי למהר מלאכתו. וצריכין להתקין שהשוחט יהא לו מקום מורווח וסגור לעמוד בין שחיטת בהמה לבהמה אשר שם יוכל לבדוק הסכין בהרחבת הדעת רחוק משאר הפועלים. וגם יהא לו מקום מורווח להניח שם את הסכינים על שולחן מיוחד לכך.

ו) עוד זאת צריך תיקון - סדר ההשגחה על הבהמות הכשרות לבל יתערבבו עם הטריפות, כי כפי מה שראיתי אין שם אלא איש אחד שהוא מושכר ע"י בעל האיטליז, המחתים את החתיכות השונות במספרים למען דעת לאן הן שייכות. אולם כפי שראיתי הוא מוכרח לעשות עבודתו בחפזון גדול, כי הבהמות והחתיכות מונחות על מסילה המתנענעת ונוסעת בלי הפסק, ואם לא יחתים את החתיכות במהירות תמצאנה החתיכות ממנו והלאה, ויש חשש גדול שמתוך הבהילות והחפזון יבואו לידי תקלה של עירבוב חתיכה של טריפה בין הכשרות, ולא יתכן כלל להשאיר דבר זה לעבודתו של איש אחד בלבד. ולכן חייבים להעמיד שם משגיח, שיתקן סידורים נאותים ויעמוד על המשמר שלא יכול לבוא לידי ערבוב, וטובים השנים מן האחד.

סימן מ

- המשך התשובה הקודמת -

ז) והנה בתורה אמת כתיב בה, ולכן לא אכחיד תחת לשוני כי יש לפקפק מאוד על מה ששוחטין את הבהמות כשהצואר מלמעלה והסכין מלמטה - דהנה מבואר בש"ך (סי' ו' סק"ח) דלכתחלה אין לשחוט כשצואר הבהמה למעלה, ואף כשתופס הסכין בידו משום חשש דרסה עיי"ש. אלא שכתב התבו"ש שם (סמ"ח ס"ז ותבו"ש סקט"ו) שאם ראש הבהמה קשור היטב למעלה באופן שאי אפשר לו להכביד כלל על הסכין, הרי זה מותר אף לכתחילה עיי"ש. ובנדון דידן שראש הבהמה נתפס בשעת השחיטה בין מלקחיים המחזיקים את הראש, הוי ליה כקשור למעלה דשרי. ובודאי שעל זה סמכו מלכתחלה לשחוט באופן כזה.

אולם יעויין בדרכי תשובה (סי' ו' סקמ"ז) שכתב בשם ספר מנחת הזבח, דאף כשקשר הראש למעלה אין לשחוט כך כי אם בשעת הדחק, כגון שאי אפשר להפיל את הבעל חי לאיזו סיבה, וכתב שהיודע מהות הענין לא יקיל עצמו לשחוט כן, דכשהבהמה עומדת וצוארה למעלה והסכין למטה, מיד כשמתחילין לשחוט היא נרתעת ואוחזתה חולשה ליפול לארץ ומכבדת על הסכין ויש בה דרסה גמורה, וגם בקל יכול לעשות שהיה ושאר קלקולים, לכן המחמיר שלא לאכול מבשר הנשחט כן תבוא עליו ברכה, עכ"ד.

והנה חששא זו איכא גם בנדון דידן, כי המלקחיים התופסיס את ראש הבהמה בשעת השחיטה אינם אוחזים את הראש באופן מוחלט עד שלא תוכל הבהמה להזיז ראשה כלל, כי בעיני ראיתי שגם אחר תפיסת המלקחיים עדיין בכחה של הבהמה להזיז ראשה, והשוחט היה צריך להחליק על צוארה כדי להרגיעה שלא תזיז ראשה בשעת שחיטה. וזה מוכיח כי גם אחר תפיסת הראש ע"י המלקחיים עדיין בכחה של הבהמה להחזיק צוארה וראשה, והבהמה שולטת גם אז על שריריה (מוסקל בלע"ז), וברגע שמתחילין לשחוט מתרפה כתה של הבהמה ושריריה נופלים ומכבידין על הסכין ואיכא חשש דרסה וכמש"כ בס' מנחת הזבח הנ"ל.

זאת ועוד, כי על ידי ששוחטין מלמטה למעלה או באלכסון נאלץ השוחט להתכופף ולעקם גופו בשעת השחיטה. והנה מבואר בבאר היטב (סי' כ"ד סק"ג) בשם כנסת הגדולה להזהיר לשוחטים שלא ישחטו מיושב כי הישיבה מביאה לידי דרסה. והפר"ח כתב דבדיעבד כל שידוע לו שלא דרס מותר. ובפרמ"ג (שפ"ד סק"ה) כתב דאין להחמיר דיעבד בהפסד מרובה ואף בלא הפסד מרובה יש לצדד אם יודע שלא דרס, עיי"ש. ודרכי תשובה שם (ס"ק ל"א) כתב שבמדינתנו נוהגין להחמיר שלא לשחוט בישיבה, עיי"ש.

ומעתה כשמתכופף למטה בשעת שחיטה ומעקם גופו, איכא למיחש פן עי"ז אינו יכול להרגיש אם אינו בא לידי דרסה, ומי נתן לנו רשות לשנות את אופן עמידת השוחט בשעת השחיטה מהאופן שנהגו בו מאז ומעולם, וכשם שהכנה"ג חשש לדרסה כששוחט בישיבה, שמא ניחוש גם אנחנו כששוחט בכפיפת קומה ובעקימת גופו, דשמא גורמת עקימת הגוף שהשוחט לא ירגיש בשלימות את תנועות ידיו ואצבעותיו ועי"ז אינו מרגיש בדרסה. [כעת מצאתי בשו"ת מאזנים למשפט שדן בענין השחיטה במדינת קנדה שהצואר למעלה והסכין למטה].

ח) ולכן נראה לי שיש להשתדל מאוד לאפשר לשחוט כנהוג בכל תפוצות ישראל מאז ומקדם, דהיינו שהצואר מלמטה והסכין מלמעלה והשוחט לא יצטרך לעקם גופו בשעת שחיטה - והיינו שיש להתקין את בית הקיבול אשר הבהמה נכנסת בו בשעת השחיטה, באופן שהבית קיבול כולו יוכל להתהפך אחרי שהבהמה נכנסת לתוכה, כך שתהיינה רגלי הבהמה למעלה וראשה למטה, וכאשר ראיתי בתי קיבול כאלה בארה"ק.

ט) גם ראיתי לעורר במה שנהוג שהשוחט בשעת השחיטה אוחז את הסכין בידו הימנית, ואילו בידו השמאלית מחזיק כלי אשר בו הוא מגרד את צואר הבהמה לפני השחיטה כדי שיהא נקי ולא יפגום הסכין, ומקודם הוא מגרד ומנקה את הצואר בכח בידו השמאלי ומיד לאחריו הוא שוחט, ולדעתי אין זה מהנכון, כי השוחט צריך שיכוין ידו ודעתו בשעה שהוא ניגש עם הסכין אל הצואר כדי לשחוט באופן שלא יהא חשש דרסה, וצריך שישים דעתו ולבו שיוכל לשחוט על ידי הובאה והולכה בלבד בלא דרסה. ברם אם הוא מגרד מקודם את צואר הבהמה בידו השמאלית בכפיפת גופו ובכח, ומיד ברגע שלאחריו הוא מקרב את הסכין שבידו הימנית אל הצואר ושוחט, איכא למיחש שלא יוכל לשים לב ולא יוכל לאמן ידו כהוגן כדי להבטיח שלא ישחוט אפילו כל שהוא בדרך דרסה - ואין אדם יכול לכוין שתי כוונות כאחד, עיין תוס' מועד קטן (ח:) ד"ה לפי, וראב"ד (ה' פרה אדומה פ"ז ה"ג) - ואף שאינו שוחט אלא לאחר שסיים את גירוד וניקוי הצואר, מ"מ כיון שהשחיטה נעשית מיד תוך רגע כמימריה אחרי הגירוד, איכא חששא הנ"ל. ולכן הנכון הוא שהניקוי ייעשה טרם שלקח השוחט את הסכין בידו, ובארה"ק ראיתי שמנקין ע"י התזת מים מתוך צנור על הצואר, וזה נכון טפי, כי ההתזה אינה דורשת התאמצות של הגוף משא"כ כשמנקין ע"י מגרד. ועל כל פנים לא יקח השוחט את הסכין בידו עד שנגמר הניקוי ואין בידו השמאלית כלום.

ולמסקנא דמילתא יש לעשות את התיקונים דלהלן:

א) בכל שחיטה יעמדו לכל הפחות שני שוחטים, כשהאחד שוחט והשני בודק את הסכין, ויכינו כמה סכינים כדי שיהיה תמיד סכין בדוק מוכן לשחיטה והבודק לא יצטרך למהר לגמור את בדיקת והכנת הסכין, אלא ייעשה הכל במתינות גמורה ובישוב הדעת. ומה טוב אם על גביהם יעמוד מו"צ שישגיח שהכל נעשה כהוגן. ואין להרשות בשום פנים לשחוט ע"י שוחט אחד בלבד.

ב) בין גמר בדיקת הפנים של הגסות לבין התחלת שחיטת העגלים צריך שתהא הפסקה לפחות חצי שעה, כדי שבאותו זמן יוכל השוחט לנוח ממלאכתו, וגם להבודק את הסכין יהיה זמן להכין את הסכינים כדבעי וגם להנפש ממלאכתו.

ג) יש לתקן את מקום שחיטת העגלים באופן דלהלן - ראשית יש להקצות מקום מיוחד בפינה רחוק מהפועלים האחרים, אשר המקום ההוא יוקף עם מחיצה גבוה ושם יעמוד שולחן אשר עליו יונחו הסכינים ושם יעמוד מי שבודק את הסכין ויכין את הסכינים בשביל השוחט, וגם השוחט יעמוד שם בין שחיטת עגל לעגל. ויהא שם מוכן גם כסא לנוח. ושנית יש להעמיד מחיצה גבוהה סביב מקום עמידת השוחט בשעת שחיטת העגלים, כדי שלא יראה לפניו את הפועלים בשעת השחיטה ולא יהא חשש שיתבהל ממלאכתם וא מהתזת המים, וחייבים לתקן שהשוחט והבודק את הסכינים יהיו נפרדים משאר הפועלים מהם ומהמונם. ודבר זה הוא חיוב גמור. ובאמת שגם במקום שחיטת הגסות יש להשתדל לעשות מקום מורווח כנ"ל להשוחט והבודק, ולשם זה צריך לסלק את הכותל ולתקנו בצורה נאותה.

ד) צריך להעמיד משגיח מיוחד שיעמוד במקום שהבהמות השחוטות עולות על המסילה הנוסעת, וישגיח שהאברים החתוכים לא יוכלו להתערב. גם צריך שיעשה סידורים מתאימים ע"י התקנת מספרים על הבהמה ועל החתיכות כדי שלא יוכל לבוא לידי תערובות בשום אופן. ואין לסמוך בזה על איש אחד בלבד, כי מלבד האיש המחתים את החתיכות צריך שיעמוד שם משגיח מיוחד.

ה) יש לתקן שהשוחט ישחוט את הבהמות באופן שהצואר יהא למטה והסכין מלמעלה, וכמו ששחטו מקדמת דנא, וכן נוהגין בכל ארה"ק. ואשפר לתקנו במאמץ לא רב על ידי שבית הקיבול שבו עומדת הבהמה בשעת השחיטה יוכל להתהפך ע"י לחיצת כפתור, כלומר שאחרי שהבהמה נכנסה לתוך הבית קיבול תתהפך הבהמה כדי שראשה יהא למטה. ובארה"ק מצויים בתי קיבול גם בצורה אחרת ואפשר ללמוד מהם איך לעשותה.

ו) ניקוי צואר הבהמה ייעשה ע"י נתיזת מים מצנור לפני השחיטה טרם שלקח השוחט את הסכין בידו.

בדיקת החוץ של הריאות לא הספקתי לראות, אבל אחשוב לבטח שכאשר יימצאו שני שוחטים תיעשה גם זאת כראוי.

ולסיום דברינו אוסיף, כי ידעתי שעל ידי התיקונים הנ"ל יצטרכו להוציא הוצאות כספיות לצורך השחיטה יותר ממה שהוציאו עד הנה, אולם אין ציבור עני, ולא יתכן שבעיר גדולה כק"ק פלונית, אשר מצויים בה הרבה תלמיד חכמים ואנשי מעשה ויראי ה' לא תהא אפשרות להתקין סדרי שחיטה כדבעי למיהוי. ואם מהדרים להתקין את צרכי הבית הגשמיים שיהא הכל על מכונו בלי שום פקפוק ואף יותר מן ההכרח, על אחת כמה וכמה שחייבים לתקן את השחיטה שהוא היסוד לכשרות המאכלים שתהא בלא שום פקפוק. וכדי שכל התיקונים ייעשו ויבואו על מקומם, העצה היעוצה למנות ועד של בעלי בתים ובני תורה אשר ידאג לבצע את כל הנ"ל, ואנשי הועד שהם באי כחם של הציבור ישלמו את משכורתם של העוסקים בשחיטה, וכמו שנהגו מאז ומעולם בכל קהלות ישראל, שהחזקת השוחטים והמשגיחים מוטלת על הקהלה, ולא יהיו תלויים בשום דעת יחיד. ואין ספק שעל ידי רצון טוב אפשר לתקן הכל באופן שלא ייגרם שום היזק לא לבעל האיטליז ולא להשוחטים ולהעוסקים בענין השחיטה, והכל על מקומו יבוא בשלום, והאמת והשלום אהבו.

ופשוט שאין לדון ממה שבשנים הקודמות לא נעשו תיקונים אלו ע"י רבנים גאונים, כי באותם הימים היתה השחיטה מועטת והיה אפשר להזהר יותר ממכשולות, ועוד דאין דנין אפשר משאי אפשר, כי הקהילה היתה קטנה והאפשריות הכספיות היו מצומצמות ושעת הדחק שאני, אבל כעת שהשחיטה גדלה והרחיב ה' להקהלה הקודשה ופרינו בארץ, עי"ז גדל חשש המכשולות, וכל מי שיראת ה' נוגעת ללבבו חייב לעשות כל מאמץ כדי שייעשו כל התיקונים הנזכרים, וברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת וזכות הרבים תלויה בו בזה ובבא.

דברי המדבר בצדקה למען תקנת הרבים, חותם בברכת התורה.

 

מקום החותם


 

[1]) האמת היום, הוא להיפוך, כמו שראיתי בעיני כשהייתי בבית השחיטה הרבה פעמים, ואספר רק כמה דוגמאות, כדי שיידעו האמת לאמיתו, ואין חכם כבעל נסיון.

ראה בספרי קול השחיטה, בנוגע למה שראיתי שם בהשחיטה הקטנה שקהילת בראייער שחטו שם ס"ה 12 עד 13 בהמות לשעה, ויש לי עוד הרבה לכתוב מה שראיתי שם, אבל אכמ"ל, ואעתיק כאן מש"כ בס' קול השחיטה:

בשחיטת ... למדן חסיד מאכיל טריפות - שוחט עושה הרבה הגרמות ומשאיר הכל בתור כשר

במשחטת ... שחטו למען קהילת ... שם שחטתי ביחד עם שוחט חשוב ר' ... נ"י בשביל השחיטה של הרב ... שליט"א, אותו שוחט היה שוחט חרדי, אני הייתי מכין לו סכיני שחיטה, הוא היה שוחט עם הסכינים שלי כי הוא היה עצל להכין את הסכינים שלו, כך שהיה לי בכל יום כמה שעות עבודה להכין סכינים, אני עשיתי זאת מרצוני הפרטי ללא כל תשלום, השחיטה היתה במהירות של 13 בהמות לשעה, היה שוחט נוסף שהיה בודק בדיקת פנים ובדיקת חוץ, ואני עזרתי לו לעשות בדיקת חוץ, כי הוא לא היה יכול לבדו לבדוק גם בדיקת פנים וגם בדיקת חוץ אצל 13 בהמות בשעה אחת. העבודה שלי היתה לבדוק ולשים את התוית (בלאמבע) כשר, הרבה פעמים הורדתי את הרירים הקטנים ששמם סירכות קטנות, ולפעמים הוא עשה זאת. (ועיין מה שכתבתי בזה באריכות בספרי שו"ת זבחו זבחי צדק בענין זה ותבין). שם היה חסיד .. הוא היה שוחט עבור הרבנים מניו ג'רסי, הוא הי' מאכיל טריפות, הוא לא היה יכול להטריף יותר מ2% או לכל היותר 3%, הוא היה זקן ... ולמדן מופלג, וגם בעל תוקע בקהילת ... (נדמה לי שהוא כבר יותר לא הבעל תוקע, כי אני סיפרתי לר' ... (עסקן ובעל דיעה באותה קהילה) מה טיבו של אותו ברנש, אותו אדם היה גם מגיד שיעור דף היומי שם) אז הוא ניגש אלי ומספר לי שהשוחט ר' ... עשה 5-4 הגרמות והניח אותם בתור כשר רח"ל, באותו רגע תפסה אותי חרדה, לאחר כל כך הרבה מאמץ שעולה לי יש לנו כל כך הרבה נבלות, אמרתי לו לך תאמר זאת לשוחט הראשי (שהיה ירא שמים) וכך הוה.

אותו שוחט תפס את עצמו בראשו. בקיצור, סיפרו את מה שקורה למנהל הממונה ר' ... ולשנינו הי' כבר תפקיד חדש לבדוק כל לשון אם אין שם הגרמה, אמרתי לאותו שוחט ר' ... שהוא מחוייב לספר זאת לרב, כי יש כאן שאלה, האם אותו שוחט מותר לו להמשיך לשחוט, כי הוא העביר הגרמות בתור כשר. אמרתי להשוחט שאם קשה לו לראות, אז אני מציע לו שילבש משקפיים, ואז הוא השיב כי הוא רואה טוב, הכח של הבעל הדבר אין לשער. ונחוץ לדעת שהשו"ב הנ"ל היה מהשובי"ם הכי המומחים [ומראש השוחטים הנקראים שובי"ם יראים ושלמים] דהיום, (ויש ע"ז כמה עדים נאמנים).

וראה בספרי קול השחיטה דף מ"א, וז"ל:

בעל השור על שורו - בעל הבית קצב פושע ישראל הכה שוחט על שקבע טריפה - בגלל הפחד מכשירים הרבה מן השוחטים אפילו נבילות

דודי השוחט ובעל תפילה ר' יחזקאל ווערצבערגער ע"ה הלך הרבה פעמים להחליף שוחט אחר, והרבה פעמים שחטו שם בשביל קהילת ברויער או בשביל וויינשטאק וצעהלים.

פעם אחת עשה כמה נבילות בעת השחיטה או בעת הבדיקה, ניגש אליו בעל הבית שהיה פושע ישראל והחטיף לו סטירה בפרצוף, הוא נפל על הריצפה ולא יכל לזוז, ואז אמרתי לו (כאשר מצאתיו מונח על הרצפה בפישוט ידים ורגלים) שיזמין אותו לבית המשפט שישלם לו מיליון דולר, [כי הבעל הבית הוא מיליונער גדול] וע"ז השיב לי כי הוא מפחד ממנו, כי יש לו אקדח בכיסו, והוא יכול להרגו רח"ל בלי שום רחמנות.

מכאן ניתן להווכח שהשוחטים פשוט מפחדים מהבעלי בתים הקצבים ומכשירים גם נבילה.

ראה ההיסטוריה מהרבנים המכשירים של עשרות בשנים — הרב מצעהלים, הרב יחזקאל ראָט והרב מבאַטער — שהורידו את ההכשרים שלהם בגלל שתפסו את השוחט שלהם ונתברר להם שהאכיל נבילות וטריפות ארבעים שנה בארצה"ב, מה קרה אחר שהרבנים הנ"ל אסרו את השחיטה, זרקו את הרבנים מהשגחתם בגלל שלא רצו ליתן הכשר על שו"ב מאכיל טריפות ששוחט עם סכין פגום 40 שנה.

אחר זמן רב הבטיחו לרבנים הנ"ל סכומי כסף גדולים מאוד, ממש הון תועפות, ולא יכלו לעמוד בנסיון ונתנו הכשר עוה"פ, והשוחט עם סכין פגומה הנ"ל שוחט ובודק עד היום הזה. וכל זה נדפס ונתפרסם בעיתונים מידי שבוע בשבוע.

אותו השוחט הנ"ל ששחט 40 שנה עם סכין פגום, תפס אותו עכשיו הרב מבאַטור שעשה "גלאַט כשר" יותר מ90- אחוז, ובכלל אינו בודק את הסירכות כראוי ורק מנתק וכו', ואינו בודק בפושרין וכו'.

[2]) ראה לקמן האיך הרעישו הגה"צ בעל הרידב"ז והגאון האדיר בעל הגר"א זילבער זצ"ל, ועוד שוחטים בעלי מחברים מדורות הקודמים שהיו מומחים גדולים בשחיטה.

 

[3]) עיי' לקמן שהעתקנו תשובתו בשלימות, ומתוכה ניכר שהוא מומחה גדול בעניני שחיטה.

בעל להורות נתן כותב במומחיות גדולה שהוא ראה את המכונה ואת השוחטים איך ששוחטים במציאות, וכבוד הגה"צ ר' מאיר בראנסדארפער שליט"א כותב רק להלכה ולא למעשה, וכפי הנראה לא ראה את הבאקס הזה כלל, ומפלפל עם הבעל מנחת יעקב להלכה, ע"כ חושב שבעמח"ס  להורות נתן לא כיוון כ"כ להלכה. ועי' בפנים הספר, התשובה באריכות.

[4]) הערה: בעל מנחת הזבח לא התיר אפילו בשעת הדחק רק בפעם אחת דוקא, ובבהמה אחת שאירע כן שהבהמה נעקרה ממקומה ולא הניחה להשחט, כמבואר בפוסקים. ובודאי לא עלה על דעתו להתיר כששוחטים ששה עד מאה ועשרים בהמות לשעה, שהשו"ב אינו יודע בין ימינו לשמאלו מה שעושה, וכמו כן כל החששות החדשות הנוגעים לשחיטה הזאת, כמבואר בספרי קול השחיטה ובספרי אבן מקיר תזעק ג' חלקים.

[5]) בשנת תשל"ג הייתי עם עוד רב אחד אצל מחותני להבחל"ח הגה"ק מקלויזנבורג זצ"ל, וסיפרנו לו מה שקורה בשחיטות ובדיקות בזמן הזה, והאיך שמאכילים טריפות לעם ישראל תחת שמות ידועים וכו', ודברנו אתו שעה ומחצה (ונקלט על קאסע"ט טעי"פ), ואמר אז כי אם בשנת תשל"ג בעקבתא דמשיחא ישנם עוד שני רבנים שמגלים את המכשולים של מאכילי טריפות, שאני צועק על זה כבר הרבה שנים שכאן בארצה"ב מאכילים נבילות וטריפות רח"ל, הגיע הזמן שיבוא המשיח, ובלשונו, "מעג שוין משיח קומען".

בתוך הדברים עברנו על עשרות ספרי שו"ת שמביאים איך שבכל דור ודור הצליח מעשה בעל דבר נגד הכשרות והשחיטה שלא תהי' כהוגן, כמבואר בשו"ת דברי חיים יורה דעה סימן ז' ועוד. וסיפר לנו אז המעשה מר' ימיש שו"ב, השוחט של זקינו הרה"ק ר' ברוך גארליצער זי"ע, המעשה הזאת נדפס אח"כ בס' ישראל סבא, וז"ל שם:

בחסידי גורליץ היה אחד בשם מוהר"ר בנימין שו"ב דק"ק טורנא שהי' מכונה בשם ר' ימיש שוחט שהי' השוחט היחידי שהרה"ק מגורליץ נתן לו קבלה שיוכל להיות שוחט בישראל.

אגב אביא עובדא נפלאה שקרתה לו להר"ר בנימין הנז' עם רבו הקדוש מגורליץ זי"ע. מוהר"ב, שהי' שו"ב בטורנא הוצרך לעוזבה מסיבות מסויימות ועבר לברלין והתגורר שם בגרנידיר שטראססע. בברלין הי' מנהג השוחטים לבדוק את הבהמות השחוטות רק בבדיקת פנים, ובדיקת חוץ בנפיחה לא נעשתה אא"כ נתעוררה שאלה, וזאת, עפ"י חוקי פקודת העירי' מטעמי היגיינה, דבר זה הי' מפורסם בין החסידים אשר מסיבה זו נמנעו מלאכול בשר בברלין (כאשר נקלעו לשם לרגל מסחרם), כאשר נודע להרב של הקהלה החרדית בברלין ששוחט מעדת החסידים בא להתגורר בברלין, בא אליו והציע לפניו להיות שו"ב בקהלתו, הר"ר בנימין סירב באומרו שאינו יכול לשחוט שם כל זמן שאין בודקים את ריאות הבהמות בנפיחה, בשמוע זאת הרב, חשב ארוכות בדבר ואמר לו שהוא מסכים שיעשה בדיקת נפיחה ויסדר סידורים שונים על כך אצל השלטונות, והר"ר בנימין הסכים לשמש כשו"ב על סמך הבטחה זו, באותה לילה בא אליו רבו הקדוש מגורליץ בחלום והוכיחו על פניו ואמר לו "וכי לכך נתתי לך קבלה לשחוט כדי שתהי' שוחט בברלין?", התחיל הרר"ב לבכות מאד בחלומו ואמר "הלא הרבי יודע שקיבלתי את משרת השו"ב רק בתנאי שלא אשנה ח"ו שום דבר ממנהגנו בשום ענין שבעולם", ע"ז השיב  לו הרה"ק "זאת אני יודע ובטוח אני בזה שאתה לא תעשה ח"ו שום דבר כל שהוא נגד ההלכה והמנהגים המקובלים בידינו אבל חושש אני שעד עתה ידוע הי' שאין לאכול בשר בברלין, ועתה, כאשר יוודע שנתמנית לשו"ב בברלין יסמכו להתיר כל הבשר הנשחט בעיר זו והכל יהיו מותרים ושרויים, וכל זה הנעשה יהי' על אחריותי, היאך מלאך לבך לעשות כדבר הזה?!", כשמוע השו"ב תוכחת מגולה זו של רבו הק' לא השיב דבר, והרה"ק מגורליץ אמר לו בחלום "תן הנה את ידך" והרר"ב עשה כן והה"ק הר"ר בנימין לחץ את ידו, מיד התעורר הר"ר בנימין משנתו וירא והנה חלום, וכאשר ניסה להניע את ידו הימנית - לא הי' יכול להזיזה, ובהיות הבוקר נטלוהו לבית החולים רוטשילד שם, בבדיקת הרופאים נקבע שכל הגידים והורידים של ידו הימנית משותקים וסכנה להשאיר את ידו שעלולה להרעיל את כל הגוף, הרופאים בביה"ח קבעו לו תור, לאחר ימים מספר, שיבוא לביה"ח לקטיעת היד. הר"ר בנימין חזר מבית-החולים למקום מגוריו בלי שום התרגשות, ואמר כי יודע שרבו הקדוש יש לו אהבת ישראל בלי גבול וא"א לו להעלות על הדעת שרבו הקדוש יענשנו כ"כ על שגגתו, כאשר נודע להרב החרדי בברלין שהשו"ב לא יצלח שוב להיות שוחט - חיפשו ומינו להם שו"ב אחר וההסכם עם הר"ר בנימין התבטל, ומיד למחרת כאשר קם הר"ר בנימין בבוקר וירא והנה ידו הפגועה הבריאה ויהי כאחד כאדם, באותו היום הלך הר"ר בנימין להודיע בביה"ח שאין לו צורך בקטיעת היד שהרי כבר הבריא, הרופאים לא האמינו למראה עיניהם בראותם את היד נעה כיד בריאה לגמרי, והשיתוק נעלם כלא הי', וכל הרופאים של ביה"ח התאספו ובאו לראות את הפלא הזה, ואמרו שבכל ההיסטורי' הרפואית לא קרה עדיין כדבר הזה, שיד שתהי' משותקת באופן כה קשה תחלים מעצמה.

הר"ר בנימין, כשהי' מספר סיפור זה  אמר כי דבר פשוט הוא, בשכבר מינתה קהלת החרדים בברלין שו"ב אחר תחתיו וכבר נתייאשו ממנו, שוב הבריא אותו רבו הקדוש שהרי הוא כבר לא יהי' יותר שו"ב בברלין.

ברכתו של אותו צדיק הכניסה בנו חיות והתעוררות חדשה ליכנס בעובי הקורה, ולערוך מלחמה כבידה נגד השוחטים הקצבים, שנוסף על זה שמאכילים טריפות רח"ל, מוכנים להרוג כל מי שיעמוד נגדם.

 

[6]) להגאון האדיר רבי נתן געשטעטנער שליט"א אבדק"ק קרית אגו"י בני ברק, ור"מ דמתיבתא פנים מאירות.

מח"ס נתן פריו על מסכתות הש"ס, להורות נתן עה"ת, מאורות נתן שבשו"ת מאור חיים ב"ח, ושא"ס.

[7]) *(הגאון המחבר שליט"א הי' אז בארצה"ב וביקר את בית המטבחים של "השחיטה המהודרת" ביותר בעיר נוא יארק ועוד הרבה יותר מהכתוב כאן, ידוע הוא להיודעים את המצב דפה.)

המשך בעמוד הבא... 


פתי יאמין לכל דבר
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

ISRAEL613.COM | ISRAEL613.NET | ISRAEL613.INFO | ISRAEL613.ORG | vaadhakashrus.com | KLAFKOSHER.COM | HOLMININTERNATIONAL613.COM | MIKVAH613.INFO | HOLMIN613.COM | ERETZISRAEL613.INFO | GAN-EDEN.INFO | GEULAH.INFO | HATZOLAH-1.INFO | JERUSALEM613.COM | JERUSALEM613.INFO | KOTEL613.INFO | MOSHIACH613.INFO | OLAM-HABA.INFO | SEFER-TORAH-BOOKS.INFO | VAADHARABONIM.COM | VAADHARABONIM.INFO | aaronteitelbaum.com | שמיטה | שחיטה | ניקור | דפי ועד הכשרות העולמי | שנת השמיטה וצויתי את ברכתי דברים נאים ויפים על השמיטה | אתר המפות | MEZAKEIHARABIM.INFO | TREIFMEAT.COM |

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO
THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו

Hand Cups HandCups - remove my arrest removemyarrest
Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

WELCOME TO OUR SHCHITA SITE | ברוכים הבאים לאתר השחיטה העולמי | אוצר הספרים | Torah Books | דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות, רבנים, ואדמורי"ם, וצדיקים  ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California  Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186  North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223  2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi  (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus  of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia  Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave.  NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade  Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida  K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave.  Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling  Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634 -4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem  Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher  Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis  Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane  Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277- 1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago  Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502- 459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes  504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav  Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D  Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore,  MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA  02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi  Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of  Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West  Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the  meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher  meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri  Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey  Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus  Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi  Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood  N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher  Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical  Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi  Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York- Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY  11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85  Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn,  NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St.  Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi  Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus  Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi  Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner  Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum  (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum  (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad  HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad  Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal  Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of  Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New  York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93  Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem  Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of  Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long  Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536  597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi  Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable  Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi  Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher  Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad  Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey,  NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi  Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council  Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of  the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir  Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon  Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community  Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas  Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard  Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX  75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102,  Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442- 5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR)  Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal  Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4  Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West  73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical  Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel  Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef  Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA  Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield  Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018  Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas  Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo  1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B  Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of  England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei  Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH  Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road  Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314)  887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10  Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue  Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10  Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2  Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi  Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of  Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss  Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O.  Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18  Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai  Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi  Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D  Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas  Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community  and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev  VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida  Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron  teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross  shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה  גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב"ד  האלמין גאב"ד האלמין ביד"צ האלמין ביד"ץ האלמין בית דין האלמין באר אברהם האלמין האלמין ביתר האלמין  בית שמש האלמין ברוקלין האלמין קרית ספר איחוד האברכים קרית ספר האלמין האלמין צפת האלמין ירושלים  האלמין לעקוואוד האלמין בני ברק פראדזשעקט שוהל האלמין מקדש מעט ניקור שחיטה ועד הכשרות ספרי לימוד קידום אנציקלופדיה ספרי קודש ספרות ספרים לייבערי לייבערי KIBERY LIBRARY אוצר הספרים אוצר  החכמה מאגר MAGAR MAGEA MEGAR קונטרס קונטרסים מאגר התורה מאגר תורנית מאגר התורנית אוצר  הספרים אוצר התורנית אוצר התורני אוצר החרדי אוצר החיילי השם אוצר חיילי צבאות השם בנק הספרים Bank of  booksמחסני ספרים מחסני הספרי מחסן הספר מחסן לספרים מחסני הספר  Hebrew books Yiddish  books English books ספריה וירטואלית אדירת מימדים בית הספרים הלאומי Hebrew Catalogבלוג היהדות יהדות  בלוג פורטל היהדות פורטל הספרים עולם הספרים ספרים בינלאומי ספרים לאומי ספרים חדשים ספרים ישנים ספרים יקרי המציאות ספרים עתיקים ספרי עתיק אנטיק ספרים ספרים אנטיק ספרים פורומים פורומים הספרים פורומי  הספריםHolmin booksספרי הולמין ספרי האלמין ספרים האלמין ספרים הולמין ספרים האלמין דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים 502 דפים - 502 בגימטריא  בשר 502 PAGES - 502 gimatria BASA"R vaad hakashrus vaadhakashrus vaad hakashrut  vaadhakashrut nikkur nikur SHCHITA amalek עמלק אדום ישמעאל arab areb עשו גאולה משיח ועד הרבנים ועד הכשרות vaad harabanim mashiach moshiach geulah gen eden גן עדן עולם הבא olem haba safar torah books kotel 613 kotel613 JERUSALEM613 JERUSALEM 613 ירושלים ארץ ישראל הצלה חברה הצלה hatzolah chevra hatzolah holminer rebbe אלעד • אנטווערפן • אפער וועסט סייד • אשדוד • באלטימאר • באוקא ראטאון • באסטאן • בארא פארק • בודאפעסט • בית שמש • ביתר עילית • בני ברק • בעיסוואטער • גאלדערס גרין • געיטסעד • גרעיט נעק • דיעל • דיטרויט • וואדמיר • ווארשע • וויליאמסבורג • וויען • זשיטאמיר • חברון • טאהש • טאראנטא • טינעק • טשיקאגא • יאהאניסבורג • ירושלים • לאוער איסט סייד • לעיקוואד •לאס אנזשעלעס • מאדריד • מאנטרעאל • מאנטשעסטער • מאנסי • מאסקווע • מאונט קיסקא •מארסעי • מיאמי • מילאן • מעלבארן • ניו סקווירא • נווה יעקב • סארסעל • סטעמפארד היל • סידני • סידערהערסט • סיאטל • סי געיט • סקאוקי • עדזשווער • פאסעיק • פאר ראקעוועי • פארעסט הילס • פאריז • פלעטבוש • פייוו טאונס • פראג • פוירט • ציריך • קאשוי • קווינס • קיעוו • קליוולאנד • קרוין הייטס • קרית יואל • רוים • ריווערדעיל • שטראסבורג חסידישע הויפן אוקראינע: אליק | ברסלב | הארנסטייפל | טאלנא | טשערנאבל | מאקאראוו | מעזשביזש | ראכמסטריווקא | רוזשין | סאווראן | סקווירא | סלאוויטע | סודילקאוו | שעפעטיווקע פוילן: אזשאראוו | איזביצע | אלעקסאנדער | אמשינאוו | אפט | אשלג | ביאלא | גור | גראדזשיסק | ווארקע | זיכלין | טשענסטכאוו |כענטשין |לעלוב | לובלין | מאדזשיץ | נעשכיז | נאוואמינסק | סאכאטשאוו | סטריקעוו | פאריסוב | פרשיסחא | קאצק | קאזשניץ | קוזמיר | ראדאמסק | ראדאשיץ | ראדזין | שעדליץ | שעניצע | שידלאווצע מזרח-גאליציע: אלעסק | אניפאלי | בעלזא | בארדיטשוב | באיאן | בורושטין | וויזשניץ | יארעסלאוו | זידיטשוב | זינקאוו | זלאטשאוו | זוטשקע| טשערנאוויץ | טשארטקאוו | דאראג | דראביטש | הוסיאטין | קאמינקא | קאמארנע | קאפישעניץ | קאריץ | קאסאב | קאזלאוו | מאכניווקא | מאנעסטריטשע | פרעמישלאן | סאדיגורא | סאסוב | שפיקאוו | סקאליע | סקולע | סטאניסלאב | סטרעטין | סטראזשניץ מערב-גאליציע: בלאזשעוו | באבוב | דינוב | דאמבראוו | זשמיגראד | טשעטשניעב | ראפשיץ | דזישקוב | גלוגעוו | גארליץ | גריבוב | קשאנאוו | ליזשענסק | מעליץ | נאראל | פשעווארסק | ראפשיץ | צאנז | שינעווע | סטיטשין | סטריזוב | טשאקעווע וואלין: קארלין | לוצק | טריסק | זוויל ליטע: אווריטש | חב"ד | ליובאוויטש |לעכאוויטש | נעשכיז | פינסק-קארלין | סטראשעליע | סלאנים | קאפוסט | קארלין-סטאלין | קאברין | קוידאנאוו רומעניע: באהוש | דעעש | וואסלוי | טעמישוואר | סאטמאר | סאסערגען | סוליץ |סיגוט | סערעט | סערעט-וויזשניץ | סקולען | ספינקא | פאלטיטשאן | קערעסטיר | קלויזענבורג | ריבניץ | שאץ | שטעפענעשט אונגארן: בערעגסאז | חוסט | קאלעוו | קאשוי | קאסאן | קרעטשעניף |ליסקע | מאטעסדארף | מאקעווע | מאשלוי | מונקאטש | מוזשיי | נאדווארנע | נאסויד | נייטרא | פאפא | ראחוב | ראצפערט |סטראפקעוו | טאהש אמעריקע: באסטאן | מילוואקי | פיטסבורג | קליוולאנד ירושלים: דושינסקיא | שומרי אמונים | תולדות אהרן | תולדות אברהם יצחק | משכנות הרועים אנדערע: ניקלסבורג | אסטראוו | טולטשעוו | וויען פרומע אידישע געגנטן | ניו יארק | חסידים | חסידישע הויפן