שחיטה דף הראשי - SHCHITA HOME PAGE
KOSHER SLAUGHTER


slaughtering knife shechita knife check בדיקת סכין שחיטה  משמרת השחיטה העולמי  slaughtering knife shechita knife check בדיקת סכין שחיטה
שעל ידי ועד הכשרות העולמי
נתייסד על ידי ועד הרבנים העולמי

Mismeres HaShechita International

A Port Of The Vaad Hakashrus International
Founded By The Vaad Harabonim International

כאן תמצא בעז"ה כל הספרים וענינים על עניני שחיטה

דף 92 PAGE

משמרת השחיטה העולמי - Mismeres HaShechita International

תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים

502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

אוצר היהדות העולמי
OTZER HYAHADUS HOILUMI

  מאגר ספרי  שחיטה העולמי 
The World
Shechita Library

שחיטה אנציקלופדיה - Shechita Encyclopedia

The Laws of Shechita

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ""קובץ ספרי שחיטה המובהקים" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה" האלמין
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784


אבל אנחנו ואבותינו חטאנו

...המשך מעמוד הקודם

בשעת השמד יש להחמיר מלאכול, ואולי על ידי כך ישמע ה' לקול תפלתינו ולמשמדים אל תהי תקוה

עד) וגם בשעת השמד לא יחבר מתחילה התלוש בקרקע כדי לשחוט בו, ואפשר דבדיעבד נמי פסול, ולא יהא אלא כדורות הראשונים שלא אכלו בשר תאוה ור"י אמר אלמלא הייתי שם הייתי אוסר בשר ויין, ונהי דהוה לי' גזירה[1] שאין רוב הצבור יכולין לעמוד, "מ"מ בשעת השמד יש להחמיר מלאכול, ואולי על ידי כך ישמע ה' לקול תפלתינו ולמשמדים אל תהי תקוה וגו'". עכ"ל. מבואר שלפעמים שעת הדחק כשעת דיעבד דמי ומותר אף לכתחילה.

דבריו הק' נורא ואיום הם - דעת תורה מאחד גדולי הפוסקים הקדמונים

עה) והעתקתי דבריו לקחת מוסר השכל והנהגה טובה שאף בשעת השמד כמה החמירו על עצמן אפילו בדברים שבדיעבד מותר. גם כדאי לידע ולהודיע דבריו החוצבים להבות אש, שבשעת השמד יש להחמיר עוד יותר מלאכול וע"י כך ישמע ה' לקולינו לבטל הגזירה. ודבריו הק' נורא ואיום הם. דעת תורה מאחד הגדולים הפוסקים הקדמונים.

אין זה דבר שאין רוב הציבור החרדי יכול לעמוד, שנסתפק בבדיעבד

עו) בנדונינו, שלעגלים, כבשים ועופות אין צורך כלל לכלוב (הפען), רק לשחיטת שוורים, אין זה דבר שאין רוב הציבור החרדים יכולים לעמוד בו, שנצטרך להסתפק בבדיעבד ולא לכתחילה.

"שעת הדחק כדיעבד דמי"
זהו רק באופן עראי ולא בקביעות

עז) על אחת כמה וכמה, לקבוע לדורות קביעות נגד הפוסקים הקדמונים. ביארנו כבר לעיל, שזה שאנו אומרים "שעת הדחק כדיעבד דמי", זהו רק באופן חד פעמי, אך לא בתדירות. בפרט שביארנו לעיל שיש עוד הרבה חששות. גם ידוע שהרב בוימגרטן מלאנדאן ז"ל בדק בהמה שנשחטה בכלוב האמריקאי ומצא שהגרגרת נפסקה.

עח) ראה דרכי תשובה (סי' כ', סעי' ד', אות ל"ט) בשם הפ"ת לבל ידחק בתפיסה זו, דחיישינן לעיקור סימנים, ובעוף קטן יש ליזהר טפי כי בדחיקה כל דהו בסי' הוא נחנק לגמרי, ושם בשם הד"ק דאם נמשך הרבה התפיסה יש להצריך פירכוס. יעוש"ה. ואף ששם בעוף ובאוחז בסימנים, מ"מ במכונה חשמלית אף בבהמה צריכין לידע בדיוק עד כמה למתוח הצואר, וצריכין אומן גדול וגדול בתורה ומתמחה בתורת הבהמות לברר את כל זה בדיוק, בפרט שכבר שמענו שמצאו שנפסק הגרגרת וגם שנחנקו כמה בהמות קודם השחיטה.

"גלאַט-כשר" אינו חיבור ל"בדיעבד ושעת הדחק"

עט) שחיטה חרדית המכרזת שהיא מהודרת למהדרין מן המהדרין - חלק בלי הוראת חכם, צריכה באמת לדקדק שיהי' כן, ולא להשתמש בקוּלוֹת של בדיעבד ושעת הדחק.

גם שלטון עריץ אם נוכח שישראל עומדים בתוקף לשם שמים נסוג מגזירותיו

פ) המציאות הוכיחה, שאם עמדו ישראל בתוקף על עיקריהם הצליחו אפילו תחת משטרים דיקטאטוריים וכל-שכן דעמוקראטיים, רק בתנאים שהאומות רואים שאנו מתכוונים לשם שמים, שזה לא כדרך הסוחרים, שמורידים ומעלים מחיריהם לפי הצורך.

פא) ראיתי בספר האשכול (שחיטת חולין, סי' ט) וזה לשונו: בא"ד בעל הלכות לא הביא דרב זביד (דלצדדין קתני) דליכא נפקא מינה להלכה, דלא אמר מידי דלא משתמע משמואל, דבצוואר למעלה חיישינן לדרסה במחובר, הלכך אפילו תלוש ולב"ח, דכשר בדיעבד, דוקא כשצוואר בהמה למטה, ולא ידענא למה הביאו הגרי"צ (הרי"ף) וחזי לן לאורויי דבתלוש, אפילו צוואר בהמה שרי לכתחילה, דברייתא לכתחילה קתני (וזהו כשיטת הפרי חדש הנ"ל). אבל בעל הלכות איתי ברייתא אחריתא דמשתמע מינה דיעבד ולא לכתחילה, והכי נמי פרושא דרב זביד, עכ"ל.

פב) הרי שבתחילה רצה לומר דבסכין תלושה מותר לכתחילה אפילו כשצוואר הבהמה למעלה, אבל אחר כך חזר בו משום דכך משמע בהלכות גדולות דרק בדיעבד מותר וזה מפורש כדעת הש"ך. ולפי"ז גם לר"פ דמוקי לה בעופא דקליל להך ברייתא דקתני כשירה דהיא רק בדיעבד, נשמע מזה דגם בעוף צוואר למעלה הוי רק בדיעבד ולא לכתחילה.

פג) הרי אף שרצה לפסוק שבתלוש מותר אף לכתחילה, ביטל דעתו לגבי הבעל הלכות גדולות, ופסק כוותי', וגם גילה לן האשכול שעצם השאלה הנ"ל תלוי' בהגירסא בברייתא, שאם הגירסא הנכונה היא "כשירה" הכוונה היא שרק בדיעבד מותר. וגם בזה נקט כגירסת הבה"ג בברייתא אחריתי שהביא והיא בתוספתא שלנו שגירסתו כשירה.

אין מקום לטענת הפרי חדש נגד הש"ך
ש"שוחטין" לכתחילה משמע

פד) התבו"ש והפלתי שהביאו שהגירסא בתוספתא "היא כשירה", והביאו גם דברי הבעל הלכות גדולות, לדעת האשכול נתכוונו. לאור זה אין מקום לטענת הפרי חדש נגד הש"ך דקתני שוחטין דלכתחלה משמע ע"ש.

גם הגר"א סובר כהפרי חדש שלכתחילה מותר

פה) כ"ה כוונת הגר"א שם, ראה משיב דבר מהנצי"ב ז"ל הל' שחיטה שם, שהביא להתוספתא בכל שוחטין לדייק, שלכתחילה מותר כהפר"ח.

פו) המנחת אהרן (נכד הש"ך) בהגהותיו על ספר הארוך מהש"ך (שם סימן ו), מיישב כל קושיות הפרי חדש על זקינו הש"ך.

פז) נאמנים דברי הש"ך הכותב שכן מוכח מש"ס ופוסקים, שכך בדיעבד זה מותר ולא לכתחילה. וכן הדמשק אליעזר שהובא לעיל מביא שכן משמעות הפוסקים, והביא ששם תניא שחיטתו כשירה, דיעבד.

פח) הפרי חדש עצמו מדייק מאוד בלשון "כשירה", שמשמע רק בדיעבד, ומכוח זה הסכים עם התורת חיים על הש"ך (סימן כ"ד ס"ק ב') שדייק מלשון השולחן ערוך "שחט" ו"כשירה" שמשמע רק בדיעבד ומסיק דהוא הדין לכתחילה, וכן מוכרח לומר ברמב"ם (שחיטה, פ"ב ה"ט) ובכלבו, עיי"ש שמכוח קושיא חזקה הי' יכולים לפרש דלאו דוקא נקט.

פט) הפר"ח לאחר שמביא דברי התו"ח שכתב דהא דנקטי' בדיעבד משום דאיירי ששחט בהולכה או בהבאה לחוד, דלכתחילה בעינן שיעשה הולכה והבאה בסכין ארוך ולבסוף מסיק אבל מצאתי בתוספתא כדבריו דתנינן תמן מצות שחיטה מוליך ומביא, הוליך ולא הביא, הביא ולא הוליך כשרה.

לכתחילה צריך להוליך ולהביא אפילו בסכין ארוך
כמה צווארין

צ) עיי"ש בפרמ"ג, ברש"ל וב"ח שם, הובאו בבאה"ט שרק בדיעבד, ע"ש, ובחסדי דוד על התוספתא בפ"א במצות שחיטה מוליך ומביא וכו' דנראה מכאן דלכתחילה צריך לעשות הולכה והובאה אפילו בסכין ארוך כמה צווארין.

צא) והביא ראי' מדברי הר"מ ז"ל בפ"ב דין ז' שכתב כיצד שוחטין מותח את הצואר ומוליך הסכין ומביאה עד ששוחט, ובדין ט' כתב השוחט והוליך את הסכין ולא הביאה, או הביאה ולא הוליכה שחיטתו כשירה. ותמה למה לא מייתי הפר"ח ראי' מדברי הר"מ ז"ל הנ"ל. וכבר העיר שם המגי', שדברי התו"ח שמביא שפר"ח מיוסדים גם מדיוק לשון הר"מ ז"ל.

צב) התורת חיים (חולין ל' ד"ה השוחט שני ראשים) בא"ד ואע"ג דבפ"ב מה"ש כתב (הר"מ) שחט שני ראשים כאחד שחיטתו כשירה, דמשמע דיעבד. התם איירי ששחט בהולכה או בהבאה לחוד, דארישא קאי שכתב הוליך ולא הביא כו' דלכתחילה בעי שיעשה הולכה והבאה אפילו הסכין ארוך הרבה. וכן משמע בשו"ע שכתב שחט שני ראשין כאחד, בהולכה או בהבאה בלבד וכו' כשרה עכ"ל. הרי שתפסו בפשיטות שלשון הר"מ כשרה היא בדיעבד (בפרט במקום שכתב ושחט, דמשמע בדיעבד) וכ"ה משמעות הלשון בשו"ע.

צג) אמנם במקום שהי' להם קושיא מפורשת כסתירה לזה, אז בהכרח פירשו דלאו דוקא. וזהו גם טעם הלח"מ (שם פ"ב ה"ח המובא לעיל) שדחק עצמו לומר שלאו דוקא.

אילו ראו דברי האשכול
היו מפרשים גם כן שרק בדיעבד כשרה

צד) אך עתה שזכינו לדברי בעל הלכות גדולות ולפסקו של רבינו בעל האשכול מפורש יוצא שרק בדיעבד וכן מדוייק הלשון בתוספתא, זה ברור שאילו ראו את דברי האשכול הנ"ל היו גם מפרשים לדברי הר"מ ז"ל שרק בדיעבד כשרה.

צה) ראה בישועות יעקב שם כ"ד או"ק ב' שכתב ממש כדברי התורת חיים הנ"ל ולפלא שלא הביאו משמו.

צו) ראה במגיד משנה סוף הל' ט' שהניח בצ"ע למה כתבה רבינו כשירה בלישנא דדיעבד. (הרי שתפס ג"כ בסתם לישנא דהר"מ דהיכא דכתב כשירה משמעות היא רק בדיעבד כשירה).

צז) שונה הוא המבי"ט (ח"א סי' ל"ו, אות ז') וז"ל: כתב עוד בפ"ב שחט ב' ראשים כא' שחיטתו כשרה, משמע בדיעבד וכו'. ואני אומר כו' דאגב דנקט הרב ז"ל כולהו בבי דקדמי להאי בבא ודבתרא בלשון דיעבד, נקט נמי הא. אי נמי דכולהו הני בבי אע"ג דמצינו בלשון דיעבד, בבבא דהוליך ולא הביא, והביא ולא הוליך, ושנים שאחזו בסכין ושחטו, נראה מילתא דפשיטא דלכתחילה נמי יכול לשחוט בהולכה לחוד או בהובאה לחודא וכו' ואפי"ה קתני להו בלשון דיעבד דהויא מילתא דלא שכיחא ואי מיתרמי כשרה, וה"נ בשוחט ב' ראשים ה"נ לכתחילה יכול לשחוט, אבל משום דלא שכיח קאמר אי מיתרמי דשחט כשרה כנ"ל.

כמה דחק עצמו המבי"ט ליישב הלשון "כשרה"
דבסתם הכוונה לדיעבד, שגם לכתחילה שרי

צח) אנו רואים כמה דחק עצמו המבי"ט ליישב לישנא דכשרה, דבסתמא הכוונה לדיעבד, ואף לדעת המבי"ט דכאן הוא יוצא מן הכלל במשמעות המלה כשרה, דאף לכתחילה שרי. מ"מ דבריו ברור מיללו שבסתם דיעבד משמע לישנא דכשירה, ולא עוד אלא שכתב בפירוש דבכולהו בבי דקדמי להאי. התם כשרה משמע דיעבד ולא לכתחילה.

צט) נראה אנו מה הן הבבי דקדמי להאי שלהן נתכוון המבי"ט: בהלכה ח' כתב הרמב"ם: לפיכך אם הי' עוף בין שהי' צוארו למעלה וכו' שחיטתו כשרה (דמשמע רק בדיעבד), וגם שם בהל' ז' בין שהיתה הבהמה רבוצה, בין שהיתה עומדת, ואחז בערפה והסכין בידו מלמטה ושחט הרי זו כשרה. דמשמע רק בדיעבד ולא לכתחילה.

ק) הארכנו בכל זה שלא יפקפקו בהבנת דברי הרמב"ם ז"ל משום שראיתי בספר "מאזנים למשפט" שמפקפק בהבנת דברי הרמב"ם ז"ל הנ"ל. וכן מה שהעיר דהאחרונים טרחו למצוא מקור לחומרת הש"ך לאסור לכתחילה ולמה לא הביאו ראי' מדברי הר"מ ז"ל הנ"ל יעו"ש (בח"ב סי' א').

קא) הנה י"ל שבאמת זה כוונת הש"ך שכן משמע מסתימת הפוסקים וכ"כ הדמש"א, ומי הם הפוסקים הר"מ ז"ל. ובפרט שהתבו"ש והפלתי כבר גילו מסתורין של הש"ך דבנוי' על הלשון בתוספתא דתני כשרה, דהיינו בדיעבד, וזהו שורש ומקור לדברי הש"ך, וכמו שמצינו בהדיא בהאשכול הנ"ל.

קב) והפלתי והתבו"ש מביאים ומצטטים דברי בה"ג (שכתבו התוס' עליו שכל דבריו דברי קבלה) לא ירדו לפרט כל אחד וא' בעצמו, אם לא שמצאו שם דברים מפורשים, וכן לא רצו להסמיך עצמם על הר"מ ז"ל לראי' ברורה מפני שהש"ך גופא כתב בסי' כ"ד שהלשון דיעבד יכול להיות לאו דוקא וכנ"ל.

קג) אבל כפי הנראה באמת שאף לדברי המבי"ט הנ"ל (הובא במשל"מ שם) סתם כשרה הכוונה לדיעבד, ובפרט אם הוסיף תיבת ושחט דמשמע רק בדיעבד. (והמעיין בר"מ ז"ל יראה שבכל ההלכות מקודם שכתב כשרה הכוונה שרק בדיעבד מותר).

קד) ראה תבואת שור (סי' ח', ס"ק ה') שנוקט לדינא כהתו"ח שלכתחילה מצוה לשחוט בהולכה ובהובאה, וכתב שלא תאמר דין הולכה בלא הובאה או איפכא, בגמ' ופוסקים כי אם בלשון דיעבד יעו"ש. הרי שנקט בדברי הר"מ כשירה משמעותא רק בדיעבד ולא לכתחילה.

קה) ביארנו כבר לעיל דברי הר"מ ז"ל דבהלכה ז' מתחיל כיצד שוחטין היינו לכתחילה, היא בהולכה והובאה, וגם שהיתה רבוצה היינו צואר למטה והסכין למעלה בהולכת הסכין על גבי הצואר, שזהו דרך השחיטה המקובלת ולכתחילה. וזהו כדברי התוספתא הנ"ל וציינה המ"מ למקור הר"מ, ואח"כ מביא עוד חלוקה אחרת בתלוש דמוקמא רב זביד להאי ברייתא דתוספתא הנ"ל בצואר למעלה בתלוש וסכין למטה, ולא ניחא לי' להר"מ ז"ל לפרש כרש"י ז"ל הנ"ל דמיירי שהבהמה תלוי', שזה דבר דלא שכיח ויקשור ראשה כנ"ל, וגם לא כהרי"ו הנ"ל (שמפרש בסכין תלושה מיירי שמעביר צואר הבהמה על הסכין. עי' לעיל), וכדברי המ"מ שם, רק מיירי שאוחז הסכין בידו ומוליך ומביא מלמטה למעלה, אך אוחז הבהמה בערפה וממילא אין דורסה בזה האופן, אם בריא לו שמשגיח ואינו דורס, אבל כל זה רק בדיעבד כלשונו, ושחט הרי זו כשרה.

קו) גם מה שמביא הך בבא שהיתה רבוצה, משום דזה שמפרש רב זביד להברייתא, דסכין למעלה וצואר בהמה למטה במחובר הפירוש כמו שכ' רש"י ז"ל אף במחובר וכש"כ אתלוש, ומפני שלפי"ז נזכר נמי בדברי ר"ז סכין למעלה בתלוש לכן מייתי לה הר"מ אבל חלוקה זו היא באמת עיקר דרך שחיטה, ולכתחילה ולהידור.

קז) בהל' ח' מבאר הרמב"ם דיני מחובר שזה דוקא בצואר למטה והסכין למעלה במחובר ומוליך הצואר תחת הסכין שזה רק בדיעבד, וצואר למעלה וסכין למטה אף בדיעבד אסור, ובעוף שכיח אף צואר למעלה וסכין למטה, כדברי ר"פ אבל רק בדיעבד, כלישנא דכשרה, וז"פ וברור להמעיין בצדק.

קח) מצאתי שכבר העיר הג' רש"א בגליון מהרש"א (חולין טז, ב) על עיקר דברי הפלתי שהובא לעיל. גם הנחל אשכול שעל האשכול הנ"ל שם, וגם במאזנים למשפט עמד עליהם. וראיתי שם שמביא לדברי החידושי מהרא"ל צינץ מפלאצק זצ"ל שרי"ו לא ס"ל לשיטת רש"י ז"ל הנ"ל ומתיר אם מעביר הסכין תחת צואר הבהמה כו'.

וכי כעורה לנו משנת רש"י והרמב"ם הסוברים שאפילו העביר הסכין תחת הצואר כשר רק בדיעבד

קט) היות וספר זה אינו עתה תח"י קשה לדון בדבריו לפני שנעיין בו. אבל לכאורה לא ראינו אין ראי', והרי אף בעוף מחמיר הרי"ו, ואולי לשיטתו זה עוד יותר גרוע, וגם ס"ל לדוחק להעמיד באופן כזה בבהמה תלוי' (ועי' בזבחים כ"ו. תלה ושחט ברש"י ז"ל) אבל וכי כעורה לן משנתו של רש"י והר"מ ז"ל דס"ל דאפילו היכא דמעביר הסכין תחת הצואר כשרה רק בדיעבד.

קי) בדבריו מודה לנו למה שהבאנו לעיל שאפילו בראשה קשורה מותר רק בדיעבד ולא לכתחילה ממש לדעת התבו"ש, לפי מה שהבאתי לעיל באות מ"א דברי התבו"ש שנקט בדברי הר"מ ובגמ' דמשמעות כשרה היא רק בדיעבד, וא"כ באחז הבהמה בערפה ושחט היא רק בדיעבד וכן אותו הדבר לדעת רש"י ז"ל בהיתה קשורה. ואף שיש לחלק קצת מ"מ עיקר דיוקא היא מלישנא דכשרה וכנ"ל.

קיא) בדבר שהעירותי לעיל מהא דרבא בדיק לי' גירא וכו' יעו"ש, מצאתי בפר"ח בסי' כ"ד ס"ק ג' שהקשה שהרי לכתחילה בעינן הולכה והובאה, וכן שאני התם דלא אפשר בלאו הכי, יעו"ש ונדחק בכוונתו בחסדי דוד דמאי לא אפשר שייך וכי לא סגי לי' אלא למשחט עופא בהדי דפרח יעו"ש, אבל לכאורה נראה פשוט דבלאו הכי דהי' שעת הדחק לא הוי מעיילי נפשייהו בהכי, או שהי' בשעת השמד וכדאיתא בדמשק אליעזר הנ"ל.

כל חשש דרסה הוא כשהשוחט ממהר בשחיטתו וירא שבהולכה לבד לא יספיק לשחוט הגם שסכינו ארוך ודוחק בסימנים

קיב) כתב התבואת שור (סי' ח' ס"ק ה') דכל החשש של דרסה הוא כשמכוין לשחוט מהר, אע"ג דהסכין ארוך ירא הוא שלא יספיק לו לשחוט בהולכה לבד ודוחק בסימנים, וזה אין לחוש כי אם כשסכינו בידו ולאשר ירצה יטנו, מה שא"כ בחץ שיצתה מתחת ידו ואין בידו שוב לדרסו יעוש"ה. ות"ל שזכינו לכוין קצת לדבריו. (ראה עוד בתבואת שור לגבי סכין קטן).

כל דבר שאינו רגיל וישר וצריך מאמץ
חוששין שידחוק קצת על הסכין

קיג) ובדבריו אלו יובנו גם כן דבריו שהובאו לעיל דבקצתם עדיין יש קצת חשש דרסה, והיינו דבכל דבר שלא רגיל ואינו הולך ישר רק צריך קצת אימוץ חיישינן שידחוק קצת על הסכין וזהו שייך מלמטה למעלה, בדחיקת הסכין אע"ג שאין הבהמה מכבדת. וזה שייך נמי בעוף.

ואפילו דיעבד נראה לי דצריך עיון,
כי אי אפשר ליזהר בכל הנ"ל

קיד) יש להעיר דבדין שחט ב' ראשין כאחד שכשר או לכתחילה או בדיעבד בהולכה אחת (סי' כ"ד סעיף ג') יעו"ש, מ"מ כתב הבית אברהם שם וז"ל מותר לכתחילה לשחוט ב' ראשים (באופני' שמביא שם) וכתב ואפילו דיעבד נ"ל דצ"ע כי א"א ליזהר בכל הנ"ל יעו"ש הרי עד כמה החמיר בזה"ז וד"ל.

קל הוא להחזירו בכל ענינים שהוא רוצה

קטו) תירוץ רב פפא בעופא דקליל (חולין טז, ב), בפשיטות הכוונה, שהעוף הוא קל ואינו מכביד, אבל בפירוש רבינו גרשון מאור הגולה פירש שקל הוא להחזירו בכל ענינים שהוא רוצה.

קטז) אבל ראה במגיד משנה (שחיטה ב, ח) וז"ל: שיכול לנענעו כרצונו, שלא חיישינן לדרסה, ואפילו הכי לכתחילה לא יעשה כן, שמביא זאת בשם רבינו יונה ז"ל, ע"ש. משמעות דבריו: שצוואר בהמה קשה מאוד לכוונו, להוליכו אנה ואנה על פני הסכין. וגם שבעוף כששוחט מלמטה למעלה, יותר קל לכוון הצוואר ולהחזיקו כנגד הסכין מצוואר בהמה.

קיז) המנחת ביכורים על התוספתא (פ"א, בד"ה צואר על גבי סכין, שהמדובר בתלוש) כתב: "ולא חיישינן לחלדה", ע"ש. אפשר שצ"ל: "ולא חיישינן לדרסה". גם מה שכתב שם "אבל בבהמה בתלוש ולבסוף חיברו כשרה בדיעבד, כשצוואר הבהמה למעלה", אפשר שצ"ל: "כשצוואר הבהמה למטה".

מלמטה למעלה אי אפשר לו לדקדק כל כך ולראות בדיוק מה שהוא עושה

קיח) אבל העיקר מה שהביא חשש חלדה, י"ל שבאמת כשתופס צוואר הבהמה ומעבירה על הסכין או בסכין תלושה מלמטה למעלה אי אפשר לו לדקדק כל כך ולראות בדיוק מה שהוא עושה ויש קצת חשש חלדה. ועי' לעיל גבי השוחט בלילה שהראשונים פירשו החשש שמא יחליד, וכן בחולין (ל, ב) כששחט עוף הפורח מלמטה למעלה בגירא בדוק, שואלת הגמרא: "דלמא עביד חלדה". (עיי"ש בתוספתא תחב סכין בארץ באטלס שחיטתו פסולה, ובחסדי דוד שנדחקו הרבה לפרשה.)

קיט) אבל ראה בחזון יחזקאל (שם) שמביא פי' חדש, דפסולה מטעם שנפגם הסכין, שמיירי שתחב הסכין גופה בקרקע, וזה דחוק מאד, שהרי בכל אופן בעי למיבדק הסכין וגם למה באיטלס דוקא.

קכ) אולי הפי' שתחבו זקוף, שקשה מאד להביא ולהמשיך צוואר הבהמה ביושר למעלה ולהורידו מבלי לעשות שהיי', דרסה או חלדה שאינו יכול להשגיח על הכל. ולכן דוקא שתחבו באטלס שהוא מקום שחיטת בהמות, אבל בעופא דקליל דבקל אפשר לנטותו ולנענעו לכל רוח שירצה אין חשש זה ושחיטתו כשרה, אבל בבהמה יש חשש וגרע מסכין למעלה וצואר בהמה למטה דאז יותר בקל להמשיכו נגד הצואר).

קכא) ראיתי בספר הר צבי להגאון רצ"פ פראנק ז"ל (יו"ד, שחיטה, סימן יז) שנשאל מארגנטינא בחשון תר"פ, שאופן שחיטת השוורים הגדולים הוא: שכובשים ומותחים צוואר הבהמה ע"ג קורה עגולה ורחבה כמלא צוואר וכל גופה נשאר תלוי באויר, וכך כשהיא תלוי' בצווארה שוחטין אותה, אם השחיטה כשרה באופן זה.

קכב) בהכרח צריך לפרש כוונת השאלה, שהבהמה לא היתה תלוי' רק בצווארה, שאם כן היתה נחנקת מיד, אלא שהיתה סמוכה מלמטה, שעמדה על דף או כעין שולחן כזה, או שתמכוה בחבלים על בטנה.

תיכף כשיתחיל לשחוט יקרעו ויעקרו שאר הסימנים על ידי כובדה לפני גמר השחיטה

קכג) הגאון ר' צבי פסח ז"ל השיב: שאסור לשחוט באופן כזה ושחיטה פסולה היא, דיש לחוש לעיקור סימנים, כי תיכף כשיתחיל לשחוט יקרעו ויעקרו שאר הסימנים מאליהם ע"י כובד הבהמה לפני גמר השחיטה. ע"ש שמביא דברי המנחת הזבח בקומץ סוף כלל י"ט, ודברי השמ"ח סי' כ"ד סעיף כ"ה שלא ימשך המסייע בחזקה שלא יבוא לידי עיקור. וכן שתיכף שיתחיל לשחוט הגרגרת נקרע השור מאליו ועכ"פ בודאי הוא דקריעה מצטרפת להשחיטה, ע"ש. ת"ל שזכינו לכוון לדבריו לעיל, אף שיש לדחוק ולחלק.

מי יכול לצמצם בדיוק מדת המתיחה,
בפרט שהמכוון הוא נכרי

קכד) בנדונינו, שהמלקחיים החשמליים מותחים הצוואר ללמעלה, אפשר שזה עוד גרוע מהנ"ל, כי מי יכול לצמצם בדיוק המדה המדויקת על ידי לחיצת הכפתור החשמלי, ועוד מכיון שהמכוון צריך להיות הנכרי הלוחץ על הכפתור, בודאי שאי אפשר לצמצם, וד"ל.

הרבה פעמים ראיתי שעוד באמצע השחיטה לחץ הנכרי את הכפתור החשמלי כדי שהבהמה תשתחרר מהבאקס, כי חשב שהשוחט כבר גמר שחיטתו.

קכה) ראה שם שמביא בשם חכם אחד שרצה להוכיח להיתר, מהגמרא זבחים (כו, א) תלה ושחט מהו, ופירש"י תלה הבהמה באויר העזרה וכו'. ודוחה ראייתו דאין זה כלום, דהא משכחת לה כשהיא תלוי' בה ברגלי', או כשהיא מונחת כולה על דבר התלוי באויר העזרה, ע"ש.

קכו) לא נהיר כלל מה שרוצה להביא ראי', הלא שם מיירי בדיעבד, ולדעת קצת פוסקים בבהמה דקה וקלה הוא כמו עופא דקליל (עי' בטור), וא"כ משכחת לן בהא, וגם כהנים זריזין הם. ואף ששחיטה כשירה בזרים, מ"מ הכהנים היו שוחטים כמבואר בתוס' קידושין עו, ב בד"ה אין בודקין.

קכז) ראה שם בהר צבי סימן י"א, שנכתבה בכסליו תרפ"ז (חסר סיום התשובה ומסקנתו להלכה). השאלה היא: שחברת צער בעלי חיים השפיעה על מנהלי בית המטבחים שבעירו, לשנות אופן הכנת הבהמה לשחיטה, שהי' נהוג עד עכשיו, שהבהמה היתה תלוי' ברגלי' למעלה והצואר למטה, והשחיטה היתה מן הצדדין, ולפי דעתם זה גורם צער גדול לבהמה, וע"כ רוצים להנהיג שהבהמה כמו שהיא עומדת על הארץ תהי' תלוי' באויר ע"י חבלים תחת בטנה, באופן שהצוואר יהי' למעלה והשוחט ישחוט למטה תחת צווארה.

קכח) השואל שם רצה להוכיח מד' הר"מ בהל' שחיטה פ"ב הל' ז' כיצד שוחטין כו', שמשמע לכתחילה ע"ש. כבר ביארנו לעיל דברי הר"מ הנ"ל: "שהיתה עומדת ואחז בערפה" שהוא רק בדיעבד.

קכט) השואל כותב ג"כ שמצא בשו"ת משיב דבר להנצי"ב דבסכין תלושה מותר לכתחילה כדעת הגר"א, ואינו יודע לכוון כוונתו בזה ואיפה הוא דעת הגר"א. ראה שם שהגרצ"פ ז"ל מבאר לו דברי הגר"א.

קל) כדי שלא לטעות מלשון השואל שהנצי"ב פוסק כהגר"א ולא כהש"ך, יש להדגיש שדברי הנצי"ב הם רק לבאר דברי הגר"א בהל' שחיטה שהם מכוונים לדברי הפר"ח, ולא הלכה למעשה, ואפילו לא כסניף.

קלא) ראה שם שמביא לדברי התבו"ש הנ"ל בבאור דברי רש"י ז"ל שמיירי שראשה קשור, ושגם בזה יש מי שמחמיר עכ"ד, וחסר הסיום.

קלב) מלשון השאלה נראה, שראש הבהמה לא הי' קשור, וכן לא מבואר אם רגלי' כן הוא קשורות. בעיות מסובכות נוצרו בארגנטינה ובארה"ב כשרצו לשנות אופן השחיטה מלמטה למעלה.

לא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה
ואם לא ישמעו ראוי להעבירם

קלג) כבר נשאל הערוגות הבשם (מובא בשו"ת יו"ד סי' ג') בשנת תרס"ד, דהשוחטים פרצו גדר ושוחטים מתחת לצוואר כשהבהמה עומדת על רגלי', וגער בהם הג' הנ"ל שלא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה ואם לא ישמעו ראוי להעבירם מאומנתם. (עיי"ש שהביא דברי המנחת הזבח הנ"ל באות ט"ז).

כל אשר יראת ה' נוגע בלבבו ישמר מלאכול בשר זבח זה כי פיגול הוא

קלד) כבר בשנת תרל"ה מתאונן השו"ב ר' אהרן צבי פרידמאן בספרו חן טוב, שהדפיסו אז, אודות חידוש בשחיטה בעיר ניו-יארק, אשר עדיין לא נראה ולא נשמע בכל קהילות ישראל, ולדעתו אסור לשחוט כן והשוחט על זה הדרך מאכיל טריפות לישראל בלתי ספק, וכל אשר יראת ה' נוגע בלבבו ישמר ויזהר שלא לאכול מבשר זבח זה כי פיגול הוא, לא ירצה ולא יטמא נפשו בתועבה הלזו. ומעיד על עצמו אף שזה יותר מל"ג שנים שעומד ומשמש בעבודת הקדש בשחיטה, דעתו שאי אפשר בשום אופן לשום אומן לשחוט בדרך זה ושא"א לירא ה' לעשות הרעה הגדולה הזאת לחטוא ולהחטיא הרבים. עיי"ש שמביא ששתים רעות עושים שמה.

השוחט בא בזריזות בהולה לשחוט
שמתיירא שיוזק מרגלי הבהמה

קלה) א. נוהגין בנוא יארק בשחיטת בהמות הגסות, שקושרים בחבל שני רגלים האחוריים והחבל נקשר להחבל הקבוע בגלגל מלמעלה בבית המטבחיים, וסובבים את הגלגל והחבל מסתובב על הגלגל, ומושך את הבהמה בשני רגלי' עד שאינה יכולה לעמוד על ידי', ונופלת לארץ ומונחת על צדי', וידי' אינם אסורות כלל, ויכולה לנענע ולפרכס בהם כרצונה, ומשרתי הטבחים תופסים בראשה בחזקה ומעמידים את הראש על שתי קרניו בארץ עד שאינה יכולה לנענע ולפרכס בראשה והצוואר מתוח, והשוחט בא במהירות וזריזות - יותר נכון בבהלה ופחד לשחוט, מפני שמתיירא שלא יוזק מרגלי הבהמה הקדמיים שאינם קשורים. בשאר מדינות או עיירות קושרים הד' רגלים כדי שלא תוכל לפרכס ולנענע גם בהם. כן נהגו אבותינו ואבות אבותינו ששחטו באופן שהיו מפילים הבהמה על הארץ וקשרו ד' רגלי' והחזיקו בראשה היטב הדק.

כאשר הבהמה מתחלת לפרכס משרתי הטבחים דוחקין עוד יותר צווארה נגד הסכין, וזה דרסה וודאית

קלו) ב. מתאונן על חידוש שחידשו כמה טבחים, להעלות הבהמה על ידי גלגל עד שתלוי' באויר וראשה ורגלי' הקדמיים סמוכים לארץ, והנכרים אוחזים ראש הבהמה בשתי קרני', השוחט בא נגד הצוואר וחותך מלמטה למעלה, וכנגדו דוחקים הנכרים ראש הבהמה על הסכין, והשוחט אין לו מקום לעמוד אלא בצד הבהמה, כי ירא ונבהל מידי הבהמה אשר אינם אסורות, שמא תפרכס הבהמה בהם. וזה ידוע אשר כל דבר התלוי בוודאי מתנענע. כי אין סומך על שום דבר, ובפרט שמשרתי הטבחים העוזרים עוד לדחוק הצוואר על הסכין בוודאי מתנענע, ואף אם ינענע רק קצת, תהי' שהיי' ודרסה. וזה שראיתי בעיני שכולם הם אשמים באשם תלוי, ואף שתהי' רק כהרף עין ראוי לחוש כמו שביארנו, וכי מי יכול לומר שאינו נבהל כשהשור מתחיל לפרכס ברגליו, ואף אם רק קצת יבהל השוחט כדרך כל הירא לנפשו. ומשרתי הטבחים כאשר מתחיל לפרכס דוחקין עוד יותר והיא דרסה וודאית בלי שום ספק.

קלז) לבד כל זאת הרי אנו אוסרין לשחוט מלמטה למעלה אף באין דוחקין הצוואר על הסכין, ובנד"ד דוחקין בחוזק הצוואר על הסכין ואסורה משום דרסה וודאית (ויש לעורר עוד דהוי כשוחטין ישראל ועכו"ם מסייע לו).

אל תאמינו להשוחטים האומרים שהיא שחיטה יפה - רעה היא בעיני אלקים ואדם

קלח) ראוי לגזור על אותן השוחטים שלא יזידון ולא יעשו עוד התועבה הזאת, וכל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה עתיד ליתן את הדין, ואל תאמינו להשוחטים האומרים שהיא שחיטה יפה, רעה היא בעיני אלקים ואדם וחוטאים בנפשותם האומרים כן וכו' וכו' יעו"ש רח"ל.

מאין נבעה המספחת הזאת?
מאלו שרצו להרבות כספם ולמעט טרחתם!

קלט) הארכנו להעתיק דברי השו"ב ר' אהרן צבי בספרו חן טוב לדעת מאין נבעה המספחת הזאת, מאלו שרצו להרבות כספם ולמעט טרחתם. ומארה"ב זה נתפשט גם לשאר מקומות. ראה באריכות בספרי אבן מקיר תזעק על הקונטרס המתיר אסורים מה שהארכתי בזה.

קמ) לסיכום: נתבאר שהרבה ראשונים (הבה"ג, האשכול, הרי"ו והר"מ) ואולי רוב הפוסקים שאחריהם סוברים, שאופן זה הוא רק בדיעבד מותר.

קמא) כשראש הבהמה קשור ללמעלה חזק, הדרך החיים והמנחת הזבח סוברים שגם זה הוא רק בדיעבד, בשעת הדחק גדול אז מתירים. ביררנו לעיל שלכאורה גם דעת התבואות שור הוא כן.

קמב) הבאנו לעיל שמה שכותב הר"מ "שאוחז בערפה" הוא כמו לרש"י "תלוי' וראשה קשור", והר"מ מדייק "שחיטתו כשרה", היינו רק בדיעבד. קשירת ראש בבהמה הרי לא עדיף משחיטת עוף דקליל, לכן אסור לכתחילה לשחוט באופן זה.

אם בזמנם חששו כל כך אנן מה נענה אבתרי'

קמג) ראה ריטב"א שם בחולין בא"ד, שכתב דר"ח לא קמכשר אלא בדיעבד, ואפשר שהטעם וכו', או שגזרו בו לכתחילה משום צוואר בהמה למעלה שמא ידרוס. גם הבאנו וביארנו טעמי השמלה חדשה משום שהשוחט לא אימן ידו לשחוט באופן זה. ואם בזמנם חשש כל כך אנן מה נענה אבתרי' שנתמעטו הלבבות ואומנות יד.

לו הי' רואה דברי הראשונים וביניהם האשכול
הי' חוזר מדעתו

קמד) זה שהפרי חדש רוצה להקל אפילו לכתחילה. הנראה - שלו הי' רואה דברי הראשונים וביניהם האשכול, הי' חוזר מדעתו ומודה להש"ך והדמשק אליעזר.

לשנות נוהג כלל-ישראל,
זה לא עלה על דעת אף אחד מהפוסקים

קמה) עוד נראה שזה שהפר"ח רוצה להתיר שחיטה מלמטה למעלה לכתחילה, זהו רק בהכרח שצריכים לשחוט כן, או מחמת שנוח לשחוט כן באופן זה, אך לשנות נוהג כלל ישראל מאז ומעולם, ישתקע הדבר, כי זה, חלילה לא עלה על דעת אף אחד מהפוסקים.

שכן נהגו בני ישראל מאז שקבל משה תורה מסיני

קמו) כבר ביארנו לעיל באופן הנהיר ביותר, שאופן השחיטה המהודר למאוד הוא, שהבהמה שוכבת על הארץ ורגלי' קשורות ופני' וצווארה מתוח ללמעלה, והשוחט חותך בסכינו (מלמעלה וחודו למטה) צווארה. בודאי שכן נהגו בני ישראל מאז שקבל משה תורה מסיני. גם קודם מתן תורה נראה שנהגו כן, כמבואר לעיל. וכך נהגו בארצות הברית עד שנת תשי"ט, שאז עשו השוחטים שותפות עם הקצבים והכשירו והסכימו על כל דבר בגלל שרצו להרבות כספם ולמעט טרחתם והוצאותם.

ראה עוד בספר אבן מקרי תזעק, וספר מי יאכילנו בשר; ושחיטת ואכילת בשר כהלכתה.

לו חיו אתנו הפרי חדש והגר"א בודאי שלא היו מניחים לשנות אופן השחיטה המקובל באופן אחר

קמז) ברור בלי צל כל ספק, שלוא חיו אתנו הפרי חדש והגר"א שלא היו מתירים לשנות בקביעות אופן השחיטה המסור לנו מדור דור על ידי חידוש אופן אחר.

ההכנה נוגעת לעיקר השחיטה

קמח) ואם תאמר: חלילה לנו לשנות אופן השחיטה, רק מי אומר שאסור לחדש אופן בההכנה לשחיטה. זהו טעות גמור ועצת הס"א, כי ההכנה נוגעת לעיקר השחיטה. שהרי אנו קושרים רגלי הבהמה היטב שלא תפרכס ותבעט ברגלי' ותבהיל השוחט בעת שחיטתו וזה יגרום לא רק חששות חמורות רק ממש חששי נבילות וטריפות ר"ל.

מצות השחיטה שהיא מעיקרי היהדות מי יהין לשנות

קמט) אם על מנהג קל וחומרת אבותינו אנו מקפידים עד למאד, מטעם "אל תטוש תורת אמך", ו"אל תסיג גבול עולם שגדרו ראשונים", על אחת כמה וכמה מצות השחיטה שהיא מעיקרי היהדות מי יהין לשנות.

כל אותן הדברים שבגמרא הסכימו עליהם כל ישראל

קנ) בההקדמה לספר "היד החזקה" מביא הרמב"ם ז"ל (ע' ג, טור א) אד"ה השני ודברים הללו: "וכופין כל עיר ועיר וכל מדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגות שנהגו חכמי הגמרא ולגזור גזירותם וללכת בתקנתם, הואיל וכל אותם הדברים שבגמרא הסכימו עליהם כל ישראל". ראה שם.

השחיטה מלמעלה למטה הוא הדרך המקובל מאז,
לכן זה לא גרע מסתם מנהג

קנא) לא מבעיא לדעת הפוסקים הסוברים שלכתחילה יש לשחוט כן, הרי בודאי שזה יותר מסתם מנהג הנזכר בגמרא, אלא אפילו לדעת הפר"ח הסובר שלכתחלה יכולים לשחוט מלמטה למעלה, הרי בהכרח יודה שאופן השחיטה מלמעלה למטה הוא הי' הדרך המקובל והמעולה שנהגו מאז ומעולם, לכן זה לא גרע מסתם מנהג. ראה יו"ד סימן רי"ד, ומהרשד"ם סימן מ'.

כבר הוכיח הנסיון, שהם מתחילים במיעוט
ולבסוף גם הרובא דרובא לא די להם

קנב) עם ישראל מלומדי נסיון הגליות יודעים, שאפילו אם השלטון דורש מאתנו לשנות אופן השחיטה המקובל לנו מימות משה לאופן אחר (וכמו שהתחילו השלטונות לפני כמה שנים בלונדון שציוו לשחוט מלמטה למעלה והפען), הרי אפילו אם יבטיחו לכתחלה, שהם דורשים רק הדבר הזה ותו לא, כבר הוכיח הנסיון, שהם מתחילים במיעוט ולבסוף גם הרובא דרובא לא די להם, עד שרוצים, או שאוסרים כל אופן שחיטת ישראל.

אסור להסכים מרצון אלא מתוך כפי', אחרת אנו עושים מתורתנו ומנהג אבותינו חוכא ואיטלולא

קנג) גם לטענת ה"צער בעלי חיים" שבאמת זה אינו אלא אנטישמיות, אסור לנו להסכים מרצונינו, אלא מתוך כפי' גמורה לחפש איזה אופן שיהי' כשר לכתחילה או ח"ו בדיעבד, כי אחרת אנו עושים מתורתנו ומנהג אבותינו חוכא ואיטלולא בעיניהם, שזה בידינו להרחיב או לצמצם כאדם העושה בתוך שלו, וח"ו שזה לא מהשי"ת.

להקפיד לקשור רק בקרניים לא על הראש והצוואר, שלא יביא החבל על הסכין

קנד) כל המדובר עד כאן הי' רק בסתם שחיטה מלמטה למעלה על ידי שקושרין ראש הבהמה בקרני'. המנחת הזבח (כלל יז, ב) מביא גם בשם התבואות שור להקפיד לקשור רק בקרניים ולא על הראש או הצוואר, שלא יביא החבל על הסכין ויפרע בית השחיטה בקרניו.

עם דעת השוחטים אין להתחשב,
שמלבד שאינם מומחים לזה הרי אינם פוסקים,
כי המה טבחים ולא חכמים

קנה) אודות שחיטה במלקחיים שהראש נאחז שלא יזוז ומותחים הצוואר ללמעלה כבר ביררנו לעיל שיש חששות דאורייתא, ויכול לגרום חשש נבילה ממש. עד כה עוד לא ראיתי אפילו מגדול מובהק אחד שידון בזה. אמנם ישנם סוגים רבים בכלים הללו; הכשר כללי אי אפשר לפרסם, כי בשינוי קל יכול הדבר להתהפך לנבילה ממש. בלחיצת הכפתור משהו יותר מדי גורמים שהבהמה תחנק, או שמפרקתה תשבר, או שהגרגרת תפסק. גם שבמתיחת משהו יותר מדי יכולים הסימנים להקרע לפני השחיטה, ומי יכול להעמיד על עצמו לפסוק בחמור שבחמור מבלי ידיעה הנדסית ורפואית ווטרענארית, מחוץ שהרב צריך להיות מומחה מובהק בהלכה זו, שידע לבדוק ולשער עד כחוט השערה, אם הבהמה לא ניזקה, אם אינה בגדר מסוכנת. עם דעת השוחטים אין להתחשב, שחוץ מזה שאינם מומחים לזה, גם אינם פוסקים, כי המה שוחטים ולא חכמים.

גם על הרוב הרבה שוחטים הם שותפים עם הקצבים והם הנותנים הטשעקס לשאר השוחטים, והמה מפחדים לומר דבר או חצי דבר, כמו שידוע ששני שוחטים משחיטת וויינשטוק שספרו להרבנים המכשירים, ששוחט אחד שחט עם סכין פגום, הגם ששני שוחטים אמרו לו שהסכין  פגום, ובכל זאת שחט הלאה [כי השוחט הזה הוא גם כן שותף עם בעל השחיטה]. ואחר כך פסקו שני רבנים המכשירים שכל שחיטת  יום  זה הוא נבילה וטריפה, ואף על פי כן, לא די שלא אסרו את השוחט ששחט בסכין פגום אלא שפיטרו את השוחטים הכשרים, ואת המאכיל נבילות וטריפות השאירו בשאט נפש. ראה באריכות בספרנו הנ"ל.

מבלי ידיעתם הם יכולים להאכיל נבילות ממש

קנו) סדר המלקחיים ומתיחת הצוואר הוא כך: קודם שנותנים המלקחיים על ראש הבהמה ומותחים הצוואר. למתוח הצוואר יש שני כפתורים אחד לנכרי ואחד לשוחט. אחרי שהנכרי מותח הראש עוד בא השוחט ומותח עוד יותר. השוחט מעוניין שצוואר הבהמה יהי' מתוח עד כמה שאפשר, כי אז לא נחוץ שהסכין יהי' חד וחלק כל כך. כידוע שמנהלי בית המטבחיים מזרזים השוחטים לגמור עבודתם. כשהשוחטים ממהרים עצמם אינם שמים לב לכל החששות הנ"ל, כך שיהי' להם קל עבודתם, בנקל מבלי ידיעתם הם יכולים להאכיל נבילות ממש.

קנז) הגאון ר' זלמן סורוצקין ז"ל נשאל בשנת תש"כ, ממאנטרעאל, קנדה, כמובא בספרו מאזנים למשפט (ח"ב סימן א): בהשפעת חברת צער בעלי חיים, גזרה ממשלת קנדא לשנות הכנת הבהמה לשחיטה. נותנים חבלים תחת בטן הבהמה ועל ידי מרים אוטומטי מוגבהת היא למעלה ותולה באויר, והשחיטה היא מלמטה למעלה, הצוואר למעלה והסכין למטה.

דברי הש"ך הוא העיקר ואין לשנות

קנח) הגר"ז מאריך בעיקרו בדבר הר"מ הנ"ל, אם סובר שמותר לכתחילה כהפרי חדש. ראה שם. כבר ביארנו לעיל שדבריו דחויים. לו יצוייר שהי' רואה דברי האשכול והבעל הלכות גדולות, לא הי' צל של ספק שדברי הש"ך הוא העיקר ואין לשנות.

אין לך שעת הדחק גדול מזה,
שלא מניחים לשחוט באופן אחר

קנט) למעשה חש לדברי התבואות שור והמנחת הזבח וכתב: שיעשו כל מיני טצדקי לבטל כל שינוי בסדר השחיטה, ומוסיף ששונאי ישראל מתחילים בפכים קטנים, ואח"כ גזירתם נוגעת בעיקר יסודי השחיטה. אם לא יעלה בידם ח"ו לפעול לא לשנות כלום, אז על-כל-פנים לסדר שגם הראש יהי' קשור. שאפילו להמנחת הזבח בשעת הדחק מותר באופן זה, ואין שעת הדחק גדול ממה שלא מניחים לשחוט באופן אחר.

קס) ראה שם שכתב, אם ח"ו לא יאפשרו לקשור ראש הבהמה למעלה בעת השחיטה, אפשר לסדר שנכרי אחד יחזיק ראש הבהמה, כדי שלא תכביד על הסכין. אם גם זאת לא ירשה השלטון שיעשו כדעת הרמב"ם, שהשוחט ביד אחת יחזיק עורף הבהמה ובידו השני' ישחוט. ומסיק: מכיון שלא ברור לי כשמלה כוונת הר"מ באחיזת העורף, ואפשר שכוונתו למתוח הסימנים, לכן אני מצטרף לב' רבנים מפורסמים שיסכימו עמדי להיתר זה.

מכיון שהשוחטים הוכרחו לאמן ידם לכתחילה לשחוט מלמטה למעלה אין לחשוש

קסא) ראה שם, שהשואל מעוררו שאופן השחיטה כזו, מלמטה למעלה לא התירו אלא באופן עראי אך לא בקביעות. הגר"ז משיב: מכיון שהשוחטים שמה הוכרחו לאמן ידם לכתחילה לשחוט מלמטה למעלה אין לחשוש בזה, ואופנם עדיף משחיטה בהזדמנות. הוא מסתמך על השמלה חדשה, שאחד מחששותיו בשחיטה מלמטה למעלה הוא, מפני שהשוחטים לא אומנו לכתחילה באופן זה. נמצא, איפה, שהשוחטים כן אומנו לכתחילה באופן זה, גם הוא יודה שאין לחשוש.

ראה שהי' שם מומחה להשגיח ולבדוק אם הצליחו ושוחטים בקלות באופן זה

קסב) מסתימת דבריו נראה שלא הסכים רק משום שהשוחטים אומנו מלכתחילה באופן זה. בפשטות נראה שהי' שם כמה שו"בים הידועים ומפורסמים למומחים והם ספרו ואמרו לו שהשוחטים אומנו לשחוט באופ זה. עוד הוסיפו שבאופן זה יותר קל מהשחיטה מיוראפ. ויכולים לשחוט בקל באופן זה. אבל שכח דברי השו"מ שמביא דברי הרשב"א על השוחטים כי שקר בימינם.

אפילו נתאמנו לכתחילה לאופן זה מלמטה למעלה,
יש חשש דרסה

קסג) אך פלא שלא מביא החשש השני של השמלה חדשה: דבקצתם עדיין יש קצת חשש דרסה. כוונתו כנראה, שלשחוט מלמטה למעלה דרוש התאמצות לדחוק הסכין למעלה (נגד הטבע, כי מלמעלה למטה הרבה יותר קל לשחוט, וגם שהשוחט שולט יותר על הבהמה ורואה מה שעושה ואינו מבוהל במעשיו) והחשש הוא שמא דחק הסכין אפילו במקצת למעלה, ויהי' חשש דרסה, דהיינו: במציאות ואופן שחיטה כזו, אפילו כשנתאמנו מלכתחילה לאופן זה מלמטה למעלה, גם יש קצת חשש דרסה, כי לא כל העתים שוות אצל השוחט. ויפה אמר השואל, שזה ניחא רק בדיעבד ולא לכתחילה. וכבר ביארנו שסמך המשיב על השמלה חדשה אינו, כי לא מביא כל דבריו שלפיהם לא הועיל כלום.

מסמיכים אותו כפוסק שיכולים לסמוך עליו

קסד) באדרת אליהו להג"ר אליהו, הרב מטוכעץ (נדפס שנת תרנ"ה בהסכמת גדולי ליטא עוד משנת תרכ"ד, שמסמיכים אותו כפוסק שיכולים לסמוך עליו (בסימן ו, במקור חיים אות יד) מאריך להחזיק דעת הפר"ח והגר"א ז"ל הנ"ל שאף לכתחילה מותר בלי שום חשש, מכל-מקום למעשה כתב שם ביד אליהו: אך הפר"ח השיג על הש"ך ומתיר בשניהם, אף לכתחילה, וכן דעת הגר"א ז"ל. לענ"ד נראה דבריהם עיקר לדינא עפ"י סוגית הש"ס כדביארתי במ"ח ס"ק י"ד. אך בדורות אלו כבר כתב התב"ש סוף ס"ק ט"ו דבטלו אצלינו אנשי אימון ידים כמותן והלואי שישחוט כהוגן בהעברת הסכין על גבי צואר, ועל כן יש להחמיר לדידן לכתחילה כהש"ך, עכ"ל הבהיר. וכן מזכיר זה בפי' מקור חיים בסוף ס"ק י"ד לאחר שהאריך לברר ולהצדיק דעת הגר"א והפר"ח מסיק אך לדינא בזה"ז כתבתי ביד אליהו ס"ק י"ב בסופו, עכ"ל. וראה באריכות בענין זה בספרי הלכה למשה מסיני על ה' הלכות שחיטה.

הדרך היותר קל בלי בעיות, ספיקות וקשיים ואמינות השוחטים היא השחיטה המקובלת מקדם

קסה) הרי שגדולי הפוסקים סברו שאפילו הי' זה מותר לכתחילה מכל מקום לא אמרינן אכשר דרא, ובעו"ה אחסור דרא באומנות השחיטה, ומלבד הדרך המקובל שאנו שוחטים ראוי למנוע מזה לכתחילה אפילו מעצמינו בלי גזירת חז"ל והראשונים ז"ל. ונתבאר ג"כ מדבריו שיותר בקל לשחוט בדרך הרגיל, והאומנים הגדולים (ולדעת הש"ך ושאר פוסקים חז"ל) הם הכירו היטב והתבוננו היטב במהות אומנות השחיטה שדרך היותר קלה, ושאפשר לסמוך על השוחטים בלי בעיות, ספיקות וקשיים היא השחיטה המקובלת לנו מקדם.

נראה שהש"ך חשש לשוחטי זמננו,
שאפילו בעוף שקל לשוחטו יהי' חששות

קסו) הדרכי תשובה (סימן ו' אות מ"ז) מביא דברי הלב ארי' (חולין ט"ו, ד"ע אר"ז) שסובר שמה שכתב הש"ך שאף בעוף יש לחוש לכתחילה, שזה ודאי לאו מדינא דגמרא, אלא מחמת חומרא בעלמא. ראה שם. (כבר ביארנו שיסוד דברי הש"ך הם ראשוני הפוסקים). כנראה שהש"ך חשש לשוחטי זמננו שאפילו בעוף שקל לשוחטו יהיו חששות.

קסז) ראה ערוגת הבשם (יו"ד סימן ג') בתשובתו לארגנטינא שאופן שחיטתם היתה בעמידה מלמטה למעלה מבלי לקשור הראש כלל, שצעק ככרוכיא שיש לאסור מחשש דרסה אף בדיעבד.

פשוט שלא אמרה אלא באקראי, אבל לא בתמידות

קסח) הערוגת הבשם שם בא"ד כותב: הגם שבחידושי מהרא"ל צינץ ס"ק האריך בזה וכתב שאין להחמיר בדיעבד, מכל מקום מסיים הוא: פשוט וברור דאף הוא לא אמרה אלא אם אירע כן פעם אחת באקראי, אבל לא בתמידות, שזה ודאי שלא יעשה כן בישראל, ע"ש.

קסט) רואים אנו שלא עלה על דעתו לומר כלל, מכיון שהשוחטים כבר הורגלו באופן שחיטה כזה, לכן עדיף טפי, ולדעת מהרא"ל על כל פנים אפשר לשחוט כן בתמידות.

קע) ראה שמביא דברי המנחת הזבח וכותב עליו: פוק חזי מאן גברא קמסהיד, שהרי המנחת הזבח הי' בעצמו שו"ב בכמה קהלות גדולות. עיי"ש.


 

[1]) ולחיבת הקודש אעתיק דברים הנלהבים חוצבים להבות אש שנאמרו מפי הקדוש והטהור בעל ס' ברית מטה משה (אצל פיוט חד גדיא) וז"ל אות באות:

הנה הואיל ואתא לידן ענין זה באתי להזכיר מעון הרע הזה שעדיין הבשר בין שנינו שאכלנו נבילות וטריפות עד כה שהי' גודל המכשלה הזאת בישראל שהרבה שוחטים אין להם הרגשה והרבה מהם מקילין בדבר וממהרים לבדוק, ופשיטא לאחר שחיטה אינם בודקין הסכין רק דרך העברה בעלמא בלי כוונת הלב מחמת שמוכן לפניו הרבה לשחוט ואינו בכדי שיעשה בזמן קצר והמלאכה מרובה, ופשיטא מחמת שמייעפים ומיגעים, ידיהם כבד עליהם לבדוק סכינם יפה, ושוחטים בסכין א' הרבה, עד כי חדל לספור, כי אין מספר מכל התלאות ומקרים רעים שקרו עד כה וגודל עוונותם ע"י שמחלו חכמים על כבודם והעמידו אותם על חזקתם דכל ישראל בחזקת כשרות עומדים מן הסתם (רמב"ם פ"ב מקידוש החודש ועוד) ועכשיו שאיתרע חזקתם, ראינו למפרע שדבר זה החריב את ביתינו אשר עדיין לא נבנה בימינו והשכינה בגלות עדיין בעונינו וכאשר נמצאו כמה קלקולים אשר אין להעלות על הספר כי קצר היריעה מלהשתרע.

ואם יאמר האומר אם אלו יצאו מחזקתן, כל ישראל מי עומדין בחזקת היתר מ"מ למיחש מיהא בעי מחמת שצריך להיות מתון גדול ולדקדק היטב והמלאכה כבידה עליו, כאשר מצאנו שכולם אינן מדקדקין בעבור זה, ובפרט בשחיטת הכבשים מחמת צמרן קרוב הדבר לפשוע ולקלקל, ומחמת שיש להם לשחוט הרבה אינם מדקדקין כ"ב וממהרים לשחוט, וקרוב לוודאי שמאכילין נבילות וטריפות כאשר נתברר.

ומי שיתמה בדבר ויאמר מה גבר בגוברין ומה יום מיומים ויקל בדבר הזה, בוודאי מנהג ומעשה אבותיהם בידם ששוטחים את דבריהם לאמר, מי יתן לנו לאכול בשר. אל-תקרי וישטחו אלא וישחטו שיתחייבו שונאיהם של ישראל כליה (יומא עה:) על שבקשו לאכול בשר תאוה היינו בשר נחירה ואבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אם נעשה כמעשיהם לא טובים להיות נלכדים בעונם ח"ו.

אוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה ואין לנו פה לדבר ומי יוכל להגיד ולספר מה שעבר עלינו עד כה, שגרמו לנו השוחטים כמה רעות ולא ידעו ששחטו לעצמם בסכין פגומה, כמו כן יהי' מיתתם בכלל נבילה וטריפה, לכלב הוא הקליפה רחמנא ליצלן תשליך אותם ומוכרח להיות מגולגל בכלב, ע"כ ישימו אל לבם עונש גדול הרע הזה ויחשבו שכרם כנגד העבירה ולראות שתמיד יהי' יראתו ית' על פניהם, ומה' ומישראל יהי' ג"כ נקיים (במדבר לב-כב), ולהראות סכינים לחכמים שבדורם לפני השחיטה (חולין יח. ובראשונים וטוש"ע סי' י"ח סי"ז ובהגה), ואח"כ בכל שבוע ושבוע ואז תבא עליהם ברכת טוב ויזכו לרב טוב הצפון ליראיו.

ועכשיו ת"ל שמענו שבכמה קהלות קדושות במדינת אשכנז העמידו כשרים ונאמנים בשעת שחיטה כדי לבדוק תיכף אחר השחיטה ולהראות סכינו לפני השחיטה לחכם, גם פה ק"ק ברלין ראה הרב המופלג הישיש והזקן אב"ד ור"מ נר"ו לגדור גדר לפני צאן קדשים שלא יסתאבו את נפשם ח"ו והסר המכשילה הזאת מישראל עד כי חדל לספור כי אין מספר.

ע"כ הירא וחרד מדבר ה' ויש בידו לתקן יראה שלא יתלה אשמו בראשו ואף במי שאין בידו למחות עכ"פ הרי בידו שלא לאכול בשר כי אם עפ"י תקנה הנ"ל, ואף שלא ימצא בשר לאכול אפי' בשבתות ובי"ט אל יקל בעבור זה ח"ו, דקרוב לודאי הוא שיאכל דבר איסור לפעמים. ע"כ ישים אל לבו שסופו יהי' תולע ורימה ובתכלית יהי' מרה, ע"כ אל יתבייש מפני אדם כו' ויקדש את עצמו במותר לו (יבמות ב.) ואז קדוש יאמרו לו מה קדוש לעולם קיים ויזכה בביאת ירושלים במהרה בימינו אמן סלה: עכלה"ק.

וידוע שע"י בשר פיגול יצאו מן הדת לערך ג' וחצי מיליאן יהודים רח"ל, כמבואר בשו"ת דברי חיים" (יו"ד ח"א סימן ז') שאין עבירה כמאכלות אסורות שמטמטם הלב הישראלי, ובעווה"ר ראינו עי"ז יצאו מן הדת כמה קהילות בארץ לוע"ז שאכלו ונתפטמו בנו"ט על ידי השובי"ם הקלים, וגברו עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל (עיי"ש דבריו החוצבים להבות אש), וכן מובא בדגל מחנה אפרים" (פרשת עקב מכתב מהרמב"ם זצ"ל) ששבעים אלף איש כפרו בתחיית המתים בגלל שאכלו ונתפטמו במאכלות אסורות עד שיצאו מהדת ובא עליהם מלך והרג את כולם רח"ל.

וידוע שמערמת הס"ם שלא לפתות כל יחיד ויחיד, רק מעמיד שוחטים ורבנים בכ"מ מסיטרא דילי' ועי"ז הכל ברשתו.

וראה מש"כ בעל "תולדות יעקב יוסף" (פ' נשא בד"ה העולה) וזל"ק:

עתה התחכם היצה"ר שלא יצטרך לילך ולפתות וללכוד ברשתו כל יחיד ויחיד, רק יחיד אשר רבים נכשלים בו, והוא שמעמיד שוחט בעיר מסיטרא דילי' המאכיל טריפות לרבים וכולם נלכדו ברשתו, עיי"ש.

וזה שאנו רואים רבנים גדולים בקהילות ישראל שמכשילים הרבים ומאכילים נבילות וטריפות בישראל, זה אינו דבר חדש, וכבר מבואר בספר "שע"ת לרבינו יונה" זצ"ל וזל"ק:

אם הרב אינו משגיח על השו"ב כראוי וסומך עצמו על חזקתו הוי הרב בכלל מאכיל טריפות לישראל חס ושלום ונתפס בעונו.

וכן מובא ב"תבואות שור" (על מסכת חולין) שהס"מ יושב על כסא של ג' רגלים, רבנים, חזנים, שוחטים, ואינו צריך לעמול הרבה וכך יש לו הכל ברשותו.

ובשו"ת "חת"ס" (או"ח סימן ר"ה) מבואר שמלך זקן וכסיל יושב על כסא של ג' רגלים, חזנים, שוחטים, סופרים, וזל"ק:

המלך זקן וכסיל (הוא היצה"ר) יושב על כסא של ג' רגלים.

רגל א' - החזנים המוליכין מחוץ למחנה תפלות כלל ישראל.

רגל ב' - שוחטים המאכילים נבילות וטריפות לבני ישראל.

רגל ג' - סופרים הכותבים תפילין ומזוזות פסולים,

ותו לא צריך לכלום, עכל"ק.

וידוע שאם השוחט כשר אז אליהו בעיר, ואם ח"ו השוחט רע אז מלאך המות בעיר רח"ל, כמבואר בספר "אמרי צדיקים, דברי גאונים" (עמוד ה' עיי"ש באריכות), ומבואר בספר "שמחה בבשר" כי הפלא הוא שהרב או הרבי שמחזיק ידי השו"ב הפסול הוא אשם על כל האסונות שנמצאים בכלל ישראל, והאי עלמא כידוע עלמא דשיקרא, שאנו רואים בעווה"ר שנקטפים מהכלל ישראל בחורים וילידים ואברכים צעירים רח"ל, והרב המכשיר שמחזיק ידי השוחטים פסולים עומד וצועק כי האשם הוא הביטול תורה או הצניעות, וצועק ובוכה ובאמת היו כולם צריכים אז לצעוק בקול גדול על הרב הזה כי הוא הוא הרוצח שרצח הנפש היקר ההוא. כמבואר ש"הצדיק אבד" למה בגלל ש"ואין איש שם על לב" לידע ולצעוק על האמת מי הרג באמת את הצדיק הקדוש הזה.

ובאמת כי האדם האוהב את הקב"ה באמת אי אפשר שלא יזעק ולא יצעק מרה כשרואה בני אדם מורדים בהקב"ה ומפטמים את גופם ודמם ונפשם ונשמתם עם אכילות של נבילות וטריפות ר"ל, אשר הן יסודי גופי התורה בזה תלוי כל קדושת ישראל, ואם אינם מוחים בכל כוחם הרי נחשבים כאילו בעצמם אוכלים נבילות (כמבואר בשע"ת הנ"ל) ועוד כי כל אחד ערב בעד חבירו.

ומה מאוד יכאב לבנו בראותינו שרבים מבני עמנו אפי' אלו שמתפללים ג"פ בכל יום ושומרי מצוות, נכשלים במ"א ומפטמים גם את נפש ילדיהם בכל מיני פטומי דטמאות ונבילות, אוי לעינינו שכך רואות. ומה יכאב לבנו שבעלי ההשפעה אינם מעוררים את לבב אחינו שלא יביאו ח"ו אסון עליהם ועל כלל ישראל על ידי אכילות נבילות וספיקי מ"א כמבואר ברמב"ם ושו"ת דברי חיים הנ"ל.

ואסיים בדברי הקדוש "מהרש"ק" זי"ע בספרו (שו"ת טוטו"ד ח"א) וזל"ק:

ללמד דעת לדורות אולי יזדמן עוד מעשה כזה ידעו איך להתנהג ולקיים החכמה תחי' את בעליה בשני עולמות, "והלוואי כד שכיבנא יפוק לקדמנא זכות זה מה שביערתי הרעה הזה מן העולם" וכן יאבדו כל אויביך ד'. ועלינו יערה רוח ממרום. (דברים הללו ככתבם וכלשונם נעתקו משו"ת טוטו"ד ח"א בפתחי שערים שכתב הגאון שר התורה מהרש"ק זצ"ל אודות השוחט רע מעללים מק"ק בארדיטשוב שזכה להרחיקו ולהעבירו).

על כן סוף דבר הכל נשמע, אשרי חלקם ועמלם של אלו שיצאו במלחמת קודש, ולעמוד בראש מערכת קדש זו להגן על השחיטה כהלכתה במדינתם (אעפ"י שישנם רבנים גדולים שמכשירים ונכנעים להס"מ וחיילותיו, כמו שהי' בכל הדורות, ואקוה בעזהי"ת לכתוב עוד פרק שלם בענין זה) ודורש ומבקש להחזיר עטרת קדושת ישראל ליושנה, ושישמרו את נפשם ואת ילדיהם ממכשולים בעניני מאכלות אסורות (עם הכשרים מהרבנים הקלים האלו, שנתפסו לרשת הס"מ, וידוע מאמר הבעל שם טוב הק' זי"ע על פסוק בזע"ם תצעד ארץ, ראשי תיבות זע"ם הוא ז'ביחה ע'ירובין מ'קואות, והכוונה בזה, דע"י שמעוררים את העם בהלכות טהרה ובהלכות כשרות ושבת, מסירים את חרון אף ה' מישראל ומעוררים רחמי שמים כי כשיש דין למטה אין דין למעלה כמשאחז"ל), וה' הטוב יהיה בעזרם לזכות את הרבים, ובזכות זה תתקרב גאולתינו ופדות נפשינו ונזכה מהרה לרגלי מבשר משמיע "שלום" על הרי "יהודה" בבהגוא"צ בב"א.

המשך בעמוד הבא...

 

*


פתי יאמין לכל דבר
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

ISRAEL613.COM | ISRAEL613.NET | ISRAEL613.INFO | ISRAEL613.ORG | vaadhakashrus.com | KLAFKOSHER.COM | HOLMININTERNATIONAL613.COM | MIKVAH613.INFO | HOLMIN613.COM | ERETZISRAEL613.INFO | GAN-EDEN.INFO | GEULAH.INFO | HATZOLAH-1.INFO | JERUSALEM613.COM | JERUSALEM613.INFO | KOTEL613.INFO | MOSHIACH613.INFO | OLAM-HABA.INFO | SEFER-TORAH-BOOKS.INFO | VAADHARABONIM.COM | VAADHARABONIM.INFO | aaronteitelbaum.com | שמיטה | שחיטה | ניקור | דפי ועד הכשרות העולמי | שנת השמיטה וצויתי את ברכתי דברים נאים ויפים על השמיטה | אתר המפות | MEZAKEIHARABIM.INFO | TREIFMEAT.COM |

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO
THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו

Hand Cups HandCups - remove my arrest removemyarrest
Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

WELCOME TO OUR SHCHITA SITE | ברוכים הבאים לאתר השחיטה העולמי | אוצר הספרים | Torah Books | דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות, רבנים, ואדמורי"ם, וצדיקים  ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California  Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186  North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223  2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi  (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus  of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia  Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave.  NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade  Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida  K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave.  Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling  Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634 -4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem  Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher  Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis  Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane  Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277- 1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago  Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502- 459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes  504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav  Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D  Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore,  MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA  02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi  Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of  Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West  Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the  meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher  meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri  Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey  Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus  Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi  Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood  N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher  Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical  Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi  Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York- Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY  11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85  Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn,  NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St.  Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi  Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus  Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi  Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner  Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum  (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum  (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad  HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad  Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal  Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of  Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New  York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93  Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem  Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of  Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long  Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536  597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi  Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable  Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi  Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher  Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad  Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey,  NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi  Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council  Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of  the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir  Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon  Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community  Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas  Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard  Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX  75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102,  Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442- 5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR)  Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal  Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4  Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West  73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical  Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel  Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef  Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA  Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield  Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018  Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas  Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo  1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B  Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of  England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei  Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH  Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road  Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314)  887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10  Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue  Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10  Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2  Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi  Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of  Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss  Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O.  Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18  Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai  Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi  Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D  Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas  Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community  and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev  VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida  Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron  teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross  shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה  גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב"ד  האלמין גאב"ד האלמין ביד"צ האלמין ביד"ץ האלמין בית דין האלמין באר אברהם האלמין האלמין ביתר האלמין  בית שמש האלמין ברוקלין האלמין קרית ספר איחוד האברכים קרית ספר האלמין האלמין צפת האלמין ירושלים  האלמין לעקוואוד האלמין בני ברק פראדזשעקט שוהל האלמין מקדש מעט ניקור שחיטה ועד הכשרות ספרי לימוד קידום אנציקלופדיה ספרי קודש ספרות ספרים לייבערי לייבערי KIBERY LIBRARY אוצר הספרים אוצר  החכמה מאגר MAGAR MAGEA MEGAR קונטרס קונטרסים מאגר התורה מאגר תורנית מאגר התורנית אוצר  הספרים אוצר התורנית אוצר התורני אוצר החרדי אוצר החיילי השם אוצר חיילי צבאות השם בנק הספרים Bank of  booksמחסני ספרים מחסני הספרי מחסן הספר מחסן לספרים מחסני הספר  Hebrew books Yiddish  books English books ספריה וירטואלית אדירת מימדים בית הספרים הלאומי Hebrew Catalogבלוג היהדות יהדות  בלוג פורטל היהדות פורטל הספרים עולם הספרים ספרים בינלאומי ספרים לאומי ספרים חדשים ספרים ישנים ספרים יקרי המציאות ספרים עתיקים ספרי עתיק אנטיק ספרים ספרים אנטיק ספרים פורומים פורומים הספרים פורומי  הספריםHolmin booksספרי הולמין ספרי האלמין ספרים האלמין ספרים הולמין ספרים האלמין דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים 502 דפים - 502 בגימטריא  בשר 502 PAGES - 502 gimatria BASA"R vaad hakashrus vaadhakashrus vaad hakashrut  vaadhakashrut nikkur nikur SHCHITA amalek עמלק אדום ישמעאל arab areb עשו גאולה משיח ועד הרבנים ועד הכשרות vaad harabanim mashiach moshiach geulah gen eden גן עדן עולם הבא olem haba safar torah books kotel 613 kotel613 JERUSALEM613 JERUSALEM 613 ירושלים ארץ ישראל הצלה חברה הצלה hatzolah chevra hatzolah holminer rebbe אלעד • אנטווערפן • אפער וועסט סייד • אשדוד • באלטימאר • באוקא ראטאון • באסטאן • בארא פארק • בודאפעסט • בית שמש • ביתר עילית • בני ברק • בעיסוואטער • גאלדערס גרין • געיטסעד • גרעיט נעק • דיעל • דיטרויט • וואדמיר • ווארשע • וויליאמסבורג • וויען • זשיטאמיר • חברון • טאהש • טאראנטא • טינעק • טשיקאגא • יאהאניסבורג • ירושלים • לאוער איסט סייד • לעיקוואד •לאס אנזשעלעס • מאדריד • מאנטרעאל • מאנטשעסטער • מאנסי • מאסקווע • מאונט קיסקא •מארסעי • מיאמי • מילאן • מעלבארן • ניו סקווירא • נווה יעקב • סארסעל • סטעמפארד היל • סידני • סידערהערסט • סיאטל • סי געיט • סקאוקי • עדזשווער • פאסעיק • פאר ראקעוועי • פארעסט הילס • פאריז • פלעטבוש • פייוו טאונס • פראג • פוירט • ציריך • קאשוי • קווינס • קיעוו • קליוולאנד • קרוין הייטס • קרית יואל • רוים • ריווערדעיל • שטראסבורג חסידישע הויפן אוקראינע: אליק | ברסלב | הארנסטייפל | טאלנא | טשערנאבל | מאקאראוו | מעזשביזש | ראכמסטריווקא | רוזשין | סאווראן | סקווירא | סלאוויטע | סודילקאוו | שעפעטיווקע פוילן: אזשאראוו | איזביצע | אלעקסאנדער | אמשינאוו | אפט | אשלג | ביאלא | גור | גראדזשיסק | ווארקע | זיכלין | טשענסטכאוו |כענטשין |לעלוב | לובלין | מאדזשיץ | נעשכיז | נאוואמינסק | סאכאטשאוו | סטריקעוו | פאריסוב | פרשיסחא | קאצק | קאזשניץ | קוזמיר | ראדאמסק | ראדאשיץ | ראדזין | שעדליץ | שעניצע | שידלאווצע מזרח-גאליציע: אלעסק | אניפאלי | בעלזא | בארדיטשוב | באיאן | בורושטין | וויזשניץ | יארעסלאוו | זידיטשוב | זינקאוו | זלאטשאוו | זוטשקע| טשערנאוויץ | טשארטקאוו | דאראג | דראביטש | הוסיאטין | קאמינקא | קאמארנע | קאפישעניץ | קאריץ | קאסאב | קאזלאוו | מאכניווקא | מאנעסטריטשע | פרעמישלאן | סאדיגורא | סאסוב | שפיקאוו | סקאליע | סקולע | סטאניסלאב | סטרעטין | סטראזשניץ מערב-גאליציע: בלאזשעוו | באבוב | דינוב | דאמבראוו | זשמיגראד | טשעטשניעב | ראפשיץ | דזישקוב | גלוגעוו | גארליץ | גריבוב | קשאנאוו | ליזשענסק | מעליץ | נאראל | פשעווארסק | ראפשיץ | צאנז | שינעווע | סטיטשין | סטריזוב | טשאקעווע וואלין: קארלין | לוצק | טריסק | זוויל ליטע: אווריטש | חב"ד | ליובאוויטש |לעכאוויטש | נעשכיז | פינסק-קארלין | סטראשעליע | סלאנים | קאפוסט | קארלין-סטאלין | קאברין | קוידאנאוו רומעניע: באהוש | דעעש | וואסלוי | טעמישוואר | סאטמאר | סאסערגען | סוליץ |סיגוט | סערעט | סערעט-וויזשניץ | סקולען | ספינקא | פאלטיטשאן | קערעסטיר | קלויזענבורג | ריבניץ | שאץ | שטעפענעשט אונגארן: בערעגסאז | חוסט | קאלעוו | קאשוי | קאסאן | קרעטשעניף |ליסקע | מאטעסדארף | מאקעווע | מאשלוי | מונקאטש | מוזשיי | נאדווארנע | נאסויד | נייטרא | פאפא | ראחוב | ראצפערט |סטראפקעוו | טאהש אמעריקע: באסטאן | מילוואקי | פיטסבורג | קליוולאנד ירושלים: דושינסקיא | שומרי אמונים | תולדות אהרן | תולדות אברהם יצחק | משכנות הרועים אנדערע: ניקלסבורג | אסטראוו | טולטשעוו | וויען פרומע אידישע געגנטן | ניו יארק | חסידים | חסידישע הויפן