שחיטה דף הראשי - SHCHITA HOME PAGE
KOSHER SLAUGHTER


slaughtering knife shechita knife check בדיקת סכין שחיטה  משמרת השחיטה העולמי  slaughtering knife shechita knife check בדיקת סכין שחיטה
שעל ידי ועד הכשרות העולמי
נתייסד על ידי ועד הרבנים העולמי

Mismeres HaShechita International

A Port Of The Vaad Hakashrus International
Founded By The Vaad Harabonim International

כאן תמצא בעז"ה כל הספרים וענינים על עניני שחיטה

דף 131 PAGE

משמרת השחיטה העולמי - Mismeres HaShechita International

תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים

502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

אוצר היהדות העולמי
OTZER HYAHADUS HOILUMI

  מאגר ספרי  שחיטה העולמי 
The World
Shechita Library

שחיטה אנציקלופדיה - Shechita Encyclopedia

The Laws of Shechita

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ""קובץ ספרי שחיטה המובהקים" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה" האלמין
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784


המשך מעמוד הקודם...

מכתב יח

מכתב מהאדמו"ר מקאסאן שליט"א

(י"ל בשנת תשכ"ג בערך)

שיטת רבינו הקדוש שליט"א [ז"ל], מזייפים בשם התאחדות הרבנים. אנשי בליעל ..... ובראשם הרב ..... שהוציא פסק דין נגד לוחמי מלחמת ה', וגרמו ממש להחרים את הרב מוואוידיסלאוו שליט"א [ז"ל] שהי' מוכרח לקבל נזיפה שלא יאבד פרנסתו מהתאחדות הרבנים, ושידחו מחוץ לחומת ישיבת סאַטמאַר את בניהם של יראי ה' באמת. אבל אותם התלמידים שהולכים לבתי ..... בוויליאמסבורג, כאשר העידו ע"ז הפּאליציי, נשארו בהישיבה. וכן הבעלי מאַפיא נשארו בהקהילה.

והתירוץ ע"ז, שהכסף יענה את הכל וזהב מטהר ... ר"ל.  וזה עשרים שנה שהרב ... נוסע בהמדינה לקבץ כסף עבור ישיבת ... שלא הי' ולא נברא, ומרגלא בפומה דאינשי בכל מקום בואו, הנה בעל הישיבת "מיר" בא אצלינו.

ועתה מקרוב נוסע לכל המדינות עבור הכולל "שלו" ומבזה בזה את בניו שגם בלאו הכי אינם בגדר של תלמידי חכמים. לא עליו יש לנו תרעומות, אלא על עם ה' אשר יראת ה' נוגעת בלבבם, שיניחו להיות רב המכשיר למהדרין מן המהדרין את הגנב הזה.

ואודות הקולות שהנהיג בהשגחה שלו, שלא היו עד עכשיו, נבוא בפרטות במכתב אחר בע"ה, וכעת לא באנו אלא לגלות טפח מה שהעיז פנים חצופות עם הפסק דין שלו לבזות תלמידי חכמים שמוסרים נפשם למען כבוד שמו ית', ורק הוא הרואה דרך לפגוע בכבוד התורה עד כדי כך שיש כאלה שהולכים בדרכו לבזות את פני הרבנים בפרהסי' ר"ל.  לכו נא ונשובה ולא יהי' עוד פרץ ברחובותינו אכי"ר.

הכותב בלב נשבר ונדכא

מכתב יט

קול קורא שיצא ע"י אחוּזת השובי"ם שנדפס בירחון תורני "המאור" ובירחון "אוצרות ירושלים" וב"דאָס אידישע ליכט"

(י"ל בשנת תשל"ז)

קריאה נמרצה להתעוררות דחופה להסיר המכשולות הרבים והנוראים בשחיטה ובניקור בכל רחבי אַמעריקא

כל ענין השחיטה באַמעריקא היא ענין של כפי'.  הרב המכשיר והשו"ב כפויים מבעלי בתי המטבחים האומרים להם תמיד נרפים אתם נרפים.  בעלי בתי השחיטה והקצבים כפויים הם מפחד תמיד, שמא יעלה להם הליטרא בשר בפרוטה אחת יותר ויפסידו ממון.

 מטרת כתיבתנו היא הצעתינו לייקר את שער הבשר במחיר מספיק להרבות מספר השובי"ם ולהמעיט שעות העבודה, ורק בזה תלוי כל כשרות הבשר.

נתעוררנו מהמאמרים הנדפסים בהמאור מזמן לזמן על דבר המכשולות בשחיטה באיזהו מקומן של זבחים, ובקונטרס האחרון בסיאַטל, ויצא רק על איזה פרט, אבל לא יצא על רוב רובו של הכלל, לא על רוב רובו של כלל הרבנים המכשירים, השובי"ם והקצבים, ובעיקר בעלי בתי המטבחים שהם הם בעלי בתים לא רק על הבהמות והעופות והבשר שלהם, אבל הם הבעלי בתים גם על הרבנים המכשירים ועל השובי"ם ועל כל עניני השחיטה והניקור, ועל פיהם יצאו ועל פיהם יבואו רוב רובם של הרבנים המכשירים והשובי"ם, לעשות מלאכתם, מלאכת ההכשר ומלאכת השחיטה, ללא כל נפ"מ אם הרב לובש כובע ירוק או כובע של משי, בין אם הוא רק רב על ההכשרה, בין אם הוא רב בביהמ"ד גדול עם מאות מתפללים.

אנחנו כותבי המאמר הזה (שמותינו ידועים להרב הגאון העורך שליט"א, ובאזהרה לו שבאם יפרסם אותם אז בודאי ישליכו אותנו ממשרותינו ואנחנו בעלי מלאכה עניים דטפלי תלי' בן), שוחטים ובודקים באַמעריקא, זה רבות בשנים.

 יש מאתנו שמגולחים למשעי ובלבוש מאָדערני אבל בעלי זקן ופיאה, ויש מאתנו חסידים ואנשי מעשה, כולנו בראש וראשונה יראי ה' מרבים, כנפסק בש"ע, ובעת שהחלטנו ללמוד מלאכת השו"ב ידענו שאנו הולכים לעסוק בעבודת הקודש בכל כוונת המצוה ובכל הרתת והפחד, להאכיל לבנ"י שחיטה כשירה וטהורה, אבל מיד אחרי זמן ראינו שנעשינו לסתם מכונות, מאַשינען בלע"ז, העושים את מלאכתם לפי הדרכת הקצבים, ללא כל הרגש וללא כל רצון וכוונה לעשות כחפצנו, והננו סתם פועלים שפלים משועבדים בגוף ובנשמה לבעל הבהמות, שהוא הוא הרודה בגופנו ובנפשנו, ומי שרק נוטה מן הדרך שלו כמלא נימא, אז מיד יאמר לו, איני רוצה בבטלנים ובעצלים המפסידים את ממוני.

נחמתנו היתה בתחילה שהן יש רב מכשיר על גבינו והכל נעשה בהסכמתו ובהדרכתו, אבל גם התקוה הזו נשארה מעל ונוכחנו לדעת, שהרב המכשיר הוא ג"כ נכנע ומשועבד לבעל השור, ואינו מרהיב עוז בנפשו לעשות דבר שלא כרצונו. החילוק הוא שהשו"ב הוא פועל עני העובד קשה בזיעת אפו עבודת הפרך ממש, ואם בעל השור ישלחנו ריקם ויצטרך לחפש פרנסתו אצל אחר, הרי גם שם יהי' מוכרח לעבוד אותה העבודה ובאותה המדה, אבל הרבנים המכשירים, ברוב המקרים, השתעבדו לבעל השור מרצונם הטוב, משום ממון שאינו נחוץ לו, שהרי יש להם הכנסה טובה מעסקים צדדיים ומהמתפללים ומהחסידים שלהם, ובפרט בעלי המכשירים המתעשרים והולכים ממסחר או מבתי מושב זקנים.

אנחנו הכותבים נתנו אל נפשנו שאע"פ שהננו רק פועלים משועבדים, אעפי"כ הלא הננו ג"כ הגרמא בנזק המלך הקב"ה. גמרנו עכ"פ לצאת בשער בת רבים עם מכאובי ויסורי נפשנו, לעורר את כל החרדים על דבר ד', על המכשולות העצומים אשר הרבה מבני ישראל נכשלים בהם במאכלות אסורות ומסופקות ע"י השחיטה וההכשרים.  אולי יתעוררו רבים לתקן המצב והי' זה שכרנו.

במקום הזה עלינו להודות בתודה כפולה להרב הגאון העורך שליט"א שנעתר לבקשתינו לפרסם המאמר הזה ששום עתון ושום קובץ ואף הכשרים שבהם, לא ניאותו להדפיס, וטעמם אתם, ואין לחייבם, כי מי זה יכול לצאת במלחמה עם כל העולם.

מעבר מזה בטוחים אנחנו שלא רק השובי"ם המשועבדים, אלא גם הרבנים המכשירים, לבם דאבה מני עוני, ובדכדוכי נפשם כולם מסכימים לתקן המכשולות הגסים, אלא שהדחיפה צריכה לבוא מבחוץ, מיראי השם שרוצים בכשרות אמיתית, בלי כל חכמות ופשרות, ואם תבוא התעוררות כזו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אז בודאי גם בעלי השחיטה יתנו אל נפשם בקלקולים רק למען הכסף יענה את הכל, וסוכ"ס בעלי בתי השחיטה והקצבים הנם העושים חיל ועשירות מכל ביזנעס הכשרות הזו, ולא השובי"ם, ולא הרבנים המכשירים.

בכל יום ויום הקלקלה מרובה מחברתה, כי בתחלה היו צועקים שלא טוב הדרך, כאשר נבאר החששים האמתיים אשר כל שו"ב יודע רק שירא לדבר, ועכשיו הורע הדבר ששוחטים במהירות מאד ומי שאינו רוצה לשחוט כ"כ, מפני שהוא דחיל חטא, צועקין עליו, שוטה, בטלן, ובנקל יכול לאבד פרנסתו אם לא יציית, כי הכוח מונח ביד הבעלי בתים, והרבנים אם כבר רוצים לתקן, אינם יכולים לעשות כלום, להציל העשוק מיד עושקו, ודוחים אותו ממקומו ונשאר בלי פרנסה.

וכל זה מפני החפזון הנורא בשחיטה, שהכל מוכרחים לעשות רצון הבעה"ב, ונכשלים ומכשילים. ואמרו לנו כמה מהשובי"ם אשר אינם רוצים לפרסם את שמותם, כי יראים הם לאבד את פרנסתם, כי שום רב מכשיר אינו יכול לראות את המכשולים הגדולים, נבילות וטריפות ממש, שנתערב בתוך השחיטה, רק השוחט בעצמו יודע.

השו"ב במהירותו הגדולה לשחוט הרבה, הרבה פעמים אינו מבחין בין חי למת, וכמה וכמה מכשולים אשר א"א לפורטם, באים מחמת שגעון המהירות. כמה מהשוחטים אשר עובדים שעות הרבה בלי הפסק, אבריהם כבדים עליהם שכמעט אינם יכולים לזוז באצבעותיהם, ואיך יש להם הרגשה אחר שחיטה כזו.

אנחנו שואלים את כל ירא ד', למה אם קונים אתרוג מהדרים אחר המובחר שבמובחרים, אפי' אם אין די כסף, אלו מהדרים על מצת מצוה שיהיו החטים טחונות ברחיים של יד, וכן בכל מצוה ומצוה, כאשר יאות לחסידים ואנשי מעשה, ורק במה שאוכלים בכל יום ויום, בזה מתנהגים כמו הקל שבקלים, ולמה אין אנו מרעישים בחוצות על העוול הזה?

אף אם יאמרו קצת מהעוסקים במלאכת הקודש שהם יכולים לשחוט באופן כזה, ויהי' כשר, הנה ראשית יש בין השוחטים אשר אין יכולים לשחוט במהירות, ובכ"ז שוחטים רק שלא לאבד פרנסתם ואלו בודאי מכשילים את הרבים.

שנית, אין אנו רוצים שחיטה של שעת הדחק, רק שחיטה מהודרת. העצה לזה היא רק שהרבנים הגאונים שליט"א שאינם מטפלים בהכשרים, יגזרו גזירה חמורה שאין לשום שו"ב לשחוט יותר מחמש מאות, ואם ימצא מי ששחט יותר מסכום זה, אז אין עונשין אלא א"כ מזהירין, ובפעם השני' יש להעביר אותו משחיטתו.

הרבה מהשוחטים המשוחדים מחמת שהם מקבלים המעות מהבעה"ב, מרמים את הקהל ואומרים שזה טוב, ובנקל יכולים לשחוט ולא עייפים. אין להאמין לשובי"ם אלו, כי ברור שבאם ראשי ארגוני הרבנים יקראו לכל שו"ב ביחידות, וישאלו אותו לחוות דעתו הכל כאשר לכל, ויבטיחו לו שלא יספרו כלום מכל מה שסיפר, כי כל שו"ב מפחד מחברו שילשין עליו אצל הבעה"ב, אז בודאי יאמר כל מה שיש בלבו מן האמת האמיתית.

והן כל שו"ב יודע בלבו צרת נפשו אשר לא יאומן כי יסופר, וכמו שאמרנו בראשית דברינו, הוא עובד כמאַשין, בלי הרגשה ובלי דעת, וההרגל נעשה טבע בפחדו הגדול לאיבוד פרנסתו.

לדעתנו על כל החרדים לדבר ד', ובראשם הרבנים הגאונים שליט"א שהנם רבנים באמת מנהיגי ורועי העדה על מבועי התורה והקדושה ללא פחד ונגיעה כל שהיא, והיינו אלו הרבנים שאין להם שום מגע ומשא עם הכשרים והשגחות, עליהם לטכס עצה והחלטה במכשולות ותיקונים.

יש תקנה שיקחו עוד כמה שוחטים ואז יכול להיות כשר באמת למהדרין, וזה יכול להיות רק אם השחיטה תהי' תחת הנהלת כל קהילה, ולא יהי' להקצבים שום שייכות לבעלות השחיטה, והשובי"ם והמשגיחים יקבלו פרנסה מהקהילה ולא מהבעה"ב, אשר השובי"ם אינם מרהיבים לומר להם שאינם בכוח לשחוט כל כך, שהי' מורא הקצבים עליהם וכו', אבל אם יהי' תחת הקהלה, אז אין ספק שכל יהודי יהי' מוכן לשלם אפילו 5 סענט יותר לפונט, שיהי' כשר בתכלית.

למרות האריכות שהארכנו, באמת עוד קצרנו כי יש הרבה לדבר על זה וברצ"ה נכתוב על זה ובפרט על שחיטת גסות, ויהיו נא לרצון דברינו לעשות הפעולה הנחוצה לתיקון המכשול ולהרבות הקדושה בבתי אחב"י.

אחוזת שובי"ם
שלבם נוקפם ורוצים בתיקון

המשך בעמוד הבא...


פתי יאמין לכל דבר
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

ISRAEL613.COM | ISRAEL613.NET | ISRAEL613.INFO | ISRAEL613.ORG | vaadhakashrus.com | KLAFKOSHER.COM | HOLMININTERNATIONAL613.COM | MIKVAH613.INFO | HOLMIN613.COM | ERETZISRAEL613.INFO | GAN-EDEN.INFO | GEULAH.INFO | HATZOLAH-1.INFO | JERUSALEM613.COM | JERUSALEM613.INFO | KOTEL613.INFO | MOSHIACH613.INFO | OLAM-HABA.INFO | SEFER-TORAH-BOOKS.INFO | VAADHARABONIM.COM | VAADHARABONIM.INFO | aaronteitelbaum.com | שמיטה | שחיטה | ניקור | דפי ועד הכשרות העולמי | שנת השמיטה וצויתי את ברכתי דברים נאים ויפים על השמיטה | אתר המפות | MEZAKEIHARABIM.INFO | TREIFMEAT.COM |

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO
THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו

Hand Cups HandCups - remove my arrest removemyarrest
Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

WELCOME TO OUR SHCHITA SITE | ברוכים הבאים לאתר השחיטה העולמי | אוצר הספרים | Torah Books | דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות, רבנים, ואדמורי"ם, וצדיקים  ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California  Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186  North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223  2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi  (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus  of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia  Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave.  NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade  Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida  K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave.  Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling  Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634 -4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem  Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher  Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis  Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane  Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277- 1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago  Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502- 459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes  504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav  Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D  Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore,  MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA  02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi  Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of  Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West  Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the  meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher  meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri  Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey  Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus  Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi  Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood  N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher  Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical  Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi  Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York- Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY  11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85  Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn,  NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St.  Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi  Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus  Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi  Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner  Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum  (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum  (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad  HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad  Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal  Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of  Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New  York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93  Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem  Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of  Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long  Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536  597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi  Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable  Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi  Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher  Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad  Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey,  NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi  Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council  Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of  the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir  Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon  Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community  Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas  Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard  Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX  75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102,  Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442- 5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR)  Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal  Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4  Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West  73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical  Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel  Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef  Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA  Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield  Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018  Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas  Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo  1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B  Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of  England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei  Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH  Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road  Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314)  887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10  Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue  Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10  Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2  Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi  Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of  Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss  Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O.  Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18  Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai  Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi  Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D  Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas  Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community  and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev  VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida  Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron  teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross  shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה  גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב"ד  האלמין גאב"ד האלמין ביד"צ האלמין ביד"ץ האלמין בית דין האלמין באר אברהם האלמין האלמין ביתר האלמין  בית שמש האלמין ברוקלין האלמין קרית ספר איחוד האברכים קרית ספר האלמין האלמין צפת האלמין ירושלים  האלמין לעקוואוד האלמין בני ברק פראדזשעקט שוהל האלמין מקדש מעט ניקור שחיטה ועד הכשרות ספרי לימוד קידום אנציקלופדיה ספרי קודש ספרות ספרים לייבערי לייבערי KIBERY LIBRARY אוצר הספרים אוצר  החכמה מאגר MAGAR MAGEA MEGAR קונטרס קונטרסים מאגר התורה מאגר תורנית מאגר התורנית אוצר  הספרים אוצר התורנית אוצר התורני אוצר החרדי אוצר החיילי השם אוצר חיילי צבאות השם בנק הספרים Bank of  booksמחסני ספרים מחסני הספרי מחסן הספר מחסן לספרים מחסני הספר  Hebrew books Yiddish  books English books ספריה וירטואלית אדירת מימדים בית הספרים הלאומי Hebrew Catalogבלוג היהדות יהדות  בלוג פורטל היהדות פורטל הספרים עולם הספרים ספרים בינלאומי ספרים לאומי ספרים חדשים ספרים ישנים ספרים יקרי המציאות ספרים עתיקים ספרי עתיק אנטיק ספרים ספרים אנטיק ספרים פורומים פורומים הספרים פורומי  הספריםHolmin booksספרי הולמין ספרי האלמין ספרים האלמין ספרים הולמין ספרים האלמין דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים 502 דפים - 502 בגימטריא  בשר 502 PAGES - 502 gimatria BASA"R vaad hakashrus vaadhakashrus vaad hakashrut  vaadhakashrut nikkur nikur SHCHITA amalek עמלק אדום ישמעאל arab areb עשו גאולה משיח ועד הרבנים ועד הכשרות vaad harabanim mashiach moshiach geulah gen eden גן עדן עולם הבא olem haba safar torah books kotel 613 kotel613 JERUSALEM613 JERUSALEM 613 ירושלים ארץ ישראל הצלה חברה הצלה hatzolah chevra hatzolah holminer rebbe אלעד • אנטווערפן • אפער וועסט סייד • אשדוד • באלטימאר • באוקא ראטאון • באסטאן • בארא פארק • בודאפעסט • בית שמש • ביתר עילית • בני ברק • בעיסוואטער • גאלדערס גרין • געיטסעד • גרעיט נעק • דיעל • דיטרויט • וואדמיר • ווארשע • וויליאמסבורג • וויען • זשיטאמיר • חברון • טאהש • טאראנטא • טינעק • טשיקאגא • יאהאניסבורג • ירושלים • לאוער איסט סייד • לעיקוואד •לאס אנזשעלעס • מאדריד • מאנטרעאל • מאנטשעסטער • מאנסי • מאסקווע • מאונט קיסקא •מארסעי • מיאמי • מילאן • מעלבארן • ניו סקווירא • נווה יעקב • סארסעל • סטעמפארד היל • סידני • סידערהערסט • סיאטל • סי געיט • סקאוקי • עדזשווער • פאסעיק • פאר ראקעוועי • פארעסט הילס • פאריז • פלעטבוש • פייוו טאונס • פראג • פוירט • ציריך • קאשוי • קווינס • קיעוו • קליוולאנד • קרוין הייטס • קרית יואל • רוים • ריווערדעיל • שטראסבורג חסידישע הויפן אוקראינע: אליק | ברסלב | הארנסטייפל | טאלנא | טשערנאבל | מאקאראוו | מעזשביזש | ראכמסטריווקא | רוזשין | סאווראן | סקווירא | סלאוויטע | סודילקאוו | שעפעטיווקע פוילן: אזשאראוו | איזביצע | אלעקסאנדער | אמשינאוו | אפט | אשלג | ביאלא | גור | גראדזשיסק | ווארקע | זיכלין | טשענסטכאוו |כענטשין |לעלוב | לובלין | מאדזשיץ | נעשכיז | נאוואמינסק | סאכאטשאוו | סטריקעוו | פאריסוב | פרשיסחא | קאצק | קאזשניץ | קוזמיר | ראדאמסק | ראדאשיץ | ראדזין | שעדליץ | שעניצע | שידלאווצע מזרח-גאליציע: אלעסק | אניפאלי | בעלזא | בארדיטשוב | באיאן | בורושטין | וויזשניץ | יארעסלאוו | זידיטשוב | זינקאוו | זלאטשאוו | זוטשקע| טשערנאוויץ | טשארטקאוו | דאראג | דראביטש | הוסיאטין | קאמינקא | קאמארנע | קאפישעניץ | קאריץ | קאסאב | קאזלאוו | מאכניווקא | מאנעסטריטשע | פרעמישלאן | סאדיגורא | סאסוב | שפיקאוו | סקאליע | סקולע | סטאניסלאב | סטרעטין | סטראזשניץ מערב-גאליציע: בלאזשעוו | באבוב | דינוב | דאמבראוו | זשמיגראד | טשעטשניעב | ראפשיץ | דזישקוב | גלוגעוו | גארליץ | גריבוב | קשאנאוו | ליזשענסק | מעליץ | נאראל | פשעווארסק | ראפשיץ | צאנז | שינעווע | סטיטשין | סטריזוב | טשאקעווע וואלין: קארלין | לוצק | טריסק | זוויל ליטע: אווריטש | חב"ד | ליובאוויטש |לעכאוויטש | נעשכיז | פינסק-קארלין | סטראשעליע | סלאנים | קאפוסט | קארלין-סטאלין | קאברין | קוידאנאוו רומעניע: באהוש | דעעש | וואסלוי | טעמישוואר | סאטמאר | סאסערגען | סוליץ |סיגוט | סערעט | סערעט-וויזשניץ | סקולען | ספינקא | פאלטיטשאן | קערעסטיר | קלויזענבורג | ריבניץ | שאץ | שטעפענעשט אונגארן: בערעגסאז | חוסט | קאלעוו | קאשוי | קאסאן | קרעטשעניף |ליסקע | מאטעסדארף | מאקעווע | מאשלוי | מונקאטש | מוזשיי | נאדווארנע | נאסויד | נייטרא | פאפא | ראחוב | ראצפערט |סטראפקעוו | טאהש אמעריקע: באסטאן | מילוואקי | פיטסבורג | קליוולאנד ירושלים: דושינסקיא | שומרי אמונים | תולדות אהרן | תולדות אברהם יצחק | משכנות הרועים אנדערע: ניקלסבורג | אסטראוו | טולטשעוו | וויען פרומע אידישע געגנטן | ניו יארק | חסידים | חסידישע הויפן